WetUlad ff 99 AUSTRALIË'S NADELEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAM ZEE WACHTER, VRIJDAG 23 MEI 1952 29c JAARGANG No. 21 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Welke zijn nu de grote nadelen die Australië aankleven? Zij zijn waarlijk niet gering. Op de eerste plaats is3 daar de beruchte „Drought", de droogte periode, die al vaker en vaker optreedt en door sommige ge leerden wordt geweten aan de veel te sterke ontbossing, uitge voerd terwille van de landbouw- mogelijkheden. De regens, de uit zee komen, ondervinden geen aantrekkings kracht groot genoeg om onge hinderd over de bergruggen langs de kusten te stijgen zodat het achterland de zo bitter nood zakelijke regenval moet ontberen. De schapenfokker verliest duizen den schapen, de graanfarmer ziet zijn oogst teruglopen tot op één derde van wat hij redelijkerwijze had mogen verwachten, waardoor zij vaak niet aan hunne verplich tingen (afbetaling van 't bedrijf!) kunnen voldoen en alles verlie zen wat zij bezitten. De staat Queenland verloor 'n paar maan den geleden tengevolge van de „drought". twee en een half millioen lammeren! De „drought" heeft nog andere gevolgen. In de woestijn, die het gehele centrum van het land be slaat, ontstaan enorme zandstor men, waardoor geweldige massa's zand worden opgenomen en elders, ook wel op goede vruchtbare grond, worden gedeponeerd. Het is gebeurd dat één zandstorm 10.000 KM2 goede grond in woestijn veranderde.Australië's woestijn, het „Stervende Hart genoemd, vergroot zich stilaan en knaagt en knabbelt aan de vruchtbare randgebieden. Men is bezig aan 'n gigantisch irrigatie- werk dat milliarden zal kosten, maar uitgevoerd moet worden, wil Australië z'n toekomst als landbouwstaat verzekerd zien. Vele geleerden wanhopen er aan. Dan is daar de konijnenplaag, die het land per jaar circa 40.000.000 schade toebrengt. Iedere farm is omgeven door 'n afrastering van kuikengaas, die i 1 M boven de grond en 30 cm er in steekt. Gezien de grote oppervlakte der farms, kan men zich indenken wat de aanleg de farmer kost. Om enig idee te geven van de omvang van het konijnenprobleem diene de weten schap dat de lengte der gezamen lijke afrasteringen in de staat Victoria alleen reeds, méér be draagt dan tweemaal de omtrek der aarde90.000 KM Men doet alles om het konijn te verdelgen. jagen, vergassen, vergiftigen, klemmen zetten enz. enz. Maar niets helpt. Er is een premie van 2 millioen pond uit geloofd voor degene die 'n ziekte, een besmettelijke, ontdekt, die „Bunny", zoals het diertje popu lair wordt genoemd, zal uitroeien. Maar ondanks dertig jaar van zoeken en experimenteren is er nog niets van die aard ontdekt. En in plaats van minder talrijk te worden, wordt het steeds erger en erger met „Bunny". Australië wanhoopt Dan is daar de Dingo. de wilde hond. Tienduizenden jaren geleden is hij meegekomen uit Azië met zwervende volkstammen en vervolgens verwilderd. Hij lijkt nogal veel op de Duitse herder. is wat zwaarder van bouw, maar platter en lichter van kleur. Een geboren „killer", doodt hij niet alleen om te leven maar ook om te doden. nadat zijn honger gestild is begeeft hij zich tussen de enorme kudden en bijt waar hij bijten kan, waar door diepe scheurwonden ont staan, waarin de volgende dag de blauwe „blaasvlieg" haar eieren legt. Door de enorme hitte én door de voedingsbodem van vers, levenswarm bloed, komen de larven in no-time uit en vormen dan een soms hoorbaar wrieme lende zwarte massa, die zich een weg vreet naar de ingewanden. Na één Dingo-bezoek kan de schapenfokker soms 50 a 60 dieren alleen nog maar afmaken. In December verleden jaar had de staat Queensland 200.0000 schade geleden door de Dingo. De jager heeft de handen vol met de Dingo. Het dier is tien maal slimmer dan de vos en de sterkste verhalen doen hierover de ronde. Misschien zijn deze stoere verhalen ietwat fantastisch, maar de schade die de kleine gele rover aanricht is zeer realistisch.... Dan zijn daar de periodiek terugkerende bosbranden, die enorme verwoestingen aanrichten en have, bedrijf en goed bedrei gen van talloze „settlers". De geweldige afstanden en de kurk- droogte van alles maken het blussingswerk nagenoeg ondoen lijk. Ook dit verschijnsel vormt een zwaar probleem. Maar pro blemen of geen problemen, de Australiër is vastbesloten te strij den voor wat hij en z'n voor vaderen in nog geen anderhalve eeuw aan bodem, wildernis en jungle hebben ontworsteld. Hij ziet in dat het waarlijk geen ge ringe opgave vormt, maar hij moet slagen. En slaagt hij, dan is er waarschijnlijk geen ander land, dat zó groot en rijk een toekomst tegemoet zal gaan als Australië. Maar slaag hij niet.... Quo vadis, Australia? wtdstcijd BERDOS I - U.S-V.U. HET K.C.B. VIERT ZIJN EERSTE LUSTRUMFEEST Een der grootste en meest ver ontrustende problemen in de kunst wereld van heden is de ver vreemding tussen kunstenaar en publiek, aldus Mr. A. F. Kamp in het ter gelegenheid van dit eerste lustrumfeest verschenen lustrumboekje. Het K.C.B. met zijn 57 werkende leden en 212 contribuanten draagt moeizaam zijn kiezelsteentje bij tot 't dempen van deze kloof. Geboren in 1947 groeide dit petekind van de vermaarde schil deres Charley Toorop na de eerste kinderziekten te hebben doorstaan, voorspoedig op en dit weekend vierde het vertroeteld door vele vrienden zijn vijfde verjaardag. Ter gelegenheid hiervan werd in de voorzaal en in de kunstzaal van De Rustende Jager een expositie georganiseerd van wer ken van alle leden-kunstenaars. Alvorens Mr. H. J. Reinink, secretaris generaal van het Minis terie van O., K. en W., deze jubileumtentoonstelling opende, voerden Mr. A. F. Kamp, voor zitter van het K.C.B., Dr. W. Huygens, beschermheer van het K.C.B., en de heer Kouwenaar als tolk van de grote schare contribuanten het woord. Er werden veel vriendelijke woorden gesproken, woorden van dank en waardering en de beste wensen geuit voor de toekomst. Na dit oratorisch vuurwerk was er ge legenheid het tentoongestelde werk te bezichtigen. Het was een zeer gevariëerde collectie, werken van allerlei richtingen, allerlei ismen. Zondagmiddag werd de her denking voortgezet met muziek, zang en woordkunst. De Dancing was tot het laatste plaatsje bezet, toen Maria Stroo opende met een prachtige vertolking van „Children's Corner" van Cl. Debussy. De voorzitter van het K.C.B., Mr A. F. Kamp wierp hierna een terugblik op 5 jaren K.C.B.- werk. Namens alle werkende le den zei de heer Jac. Koeman de voorzitter hartelijk dank voor alles wat hij dit eerste lustrum voor het K.C.B. had gedaan en bood hem daarbij als blijvende herinnering een album aan met werken van alle leden. A. Roland Holst kwam met herinneringen van L. v. Deyssel en P. C. Bouten, waarna de sopraanzangeres Erna Spooren- berg, aan de vleugel begeleid door Mevr. Steinz-Drost, haar audito rium in vervoering bracht met het zingen van Aria's van Mozart, Joh. Strauss en G. Verdi en een ovationeel applaus ontketende. Na de pauze vergastte Mr Kamp de aanwezigen op „Sneeuwwitje" en „Dit is mijn dorp". S. J. Car- miggelt (Kronkel) besloot het luisterrijke lustrumfeest met een van humor tintelend praatje over de krant. Afd. Alkmaar Ned. Vereniging van Huisvrouwen MARTIE VERDENIUS MET „CABARET IN ZAKFORMAAT" Iedereen heeft op zijn tijd be hoefte om de werkelijkheid te ontvluchten. Leden van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen zochten daartoe Dinsdagmiddag in groten getale een toevlucht in Bergen, waar de Dancing van „De Rustende Jager" spoedig tot het laatste plaatsje bezet was en waar het Martie Verdenius, jour naliste, conferencière, cabaretière etc. wonderwel gelukte alle zorgen een paar uurtjes te verdrijven. Aan de vleugel begeleid door Mevr. J. W. Frederikse-Hoekstra gaf zij met haar tintelende teksten vol geest, vol wijsheid en onwijs heid een relaas van haar levens loop tot „leeringhe ende ver- maeck" van de aanwezigen. Herhaaldelijk werd zij door hoogoplaaiende vreugde onder broken. Onvergetelijk was zij met haar „liedje van weldadigheid „de ideale dienstbode„alleen mannen", om maar enkele van de velen te noemen. Veel te gauw kwam het afscheidsnummer „Ode aan Oma", Maar: „ist die Zeit auch hingeflogen, die Ering'rung weichet niet". Mevr. Tondu, die bij afwezig heid van de presidente, deze middag de voorzittershamer han teerde, was de tolk van alle aan wezigen, toen zij Martie Verdenius en haar accompagnatrice onder het aanbieden van bloemen harte lijk dank zei voor het gebodene. OPENBARE VERKOPING Ten overstaan van Notaris Mr D. J. Roos te Alkmaar werd Maandagmiddag in Café Nieu- wendijk in het openbaar bij op bod verkocht Beemsterlaan 2/2s hoek Jan Jacoblaan, woonhuis, zomerhuis, schuur en erf, samen 3,62 are. Huren f 40,- per maand en f 4,25 per week. Lasten en waterleiding f 118,50. De be langstelling was niet groot. Hoog ste bieder was de hr P. Tros te Alkmaar met f'5700, BERGER LUCHTPOST Zondag j. 1. heeft de Berger Luchtpost de tweede wedstrijd- vlucht gehouden, t.w. Roermond- Bergen. De duiven van de volgende eigenaren wonnen de prijzen: N. v.d. Kamer 1-2-3-6-7-8; K. Vras- donk 4; A. Bakkum 5-9-14; H. Timmer 10-11-16; Vels-de Koning 12-13; Jv Duinmeijer 15 en P. Brakenhof 17e prijs. BERDOS I - U.S.V.U. I Zondag a.s. vindt voor Berdos de zo belangrijke 2e Promotie wedstrijd plaats. Deze zal door Berdos gewonnen moeten worden. U.S.V.U. is een zeer sterke tegenstander door het medespelen van de oud-V.S.V.-ers Balvers en Jan van Eerden, twee zeer technische voetballers. De wedstrijd zal zeker span nend en fraai worden. Volkshogeschool Bergen TOEKOMSTPLANNEN VOOR NOORDHOLLAND Onder grote belangstelling van stad en land hield Ir P. K. van Meurs, Directeur Provinciale Planologische Dienst te Haarlem dit weekend een causerie over „Toekomstplannen voor Noord Holland". Aanleiding tot het maken van plannen, en wel zeer zorgvuldig met het oog op de lange duur waarvoor zij moeten gelden en de hoge kosten van uitvoering, noemde spreker de grote bevol kingsdichtheid van Nederland en in het bijzonder in N.-Holland. De bestaansmogelijkheid zou in de agrarische sector nog iets kun nen v orden vergroot door ratio nalisatie, het omschakelen van watervervoer op vervoer langs de weg, ruilverkaveling, landaanwinst enz., maar het wordt steeds moei lijker. De landhonger wordt steeds groter, er is ruimte nodig voor woningbouw, ontspanning, sport, kamperen enz. enz. Industrie zou vele handen werk kunnen geven. Waar die te vestigen? Industrie brengen bij de mensen of omge keerd en de mensen brengen naar de industrie? Spreker belichtte de voor- en nadelen van beide. Gedacht was aan Hoorn, Enk huizen, Medemblik, Edam, Grote broek, doch Ir van Meurs ver wachtte er geen gouden bergen van. Spreker wierp in vogelvlucht een blik op onze zo rijk gescha keerde provincie: het agrarische West Friesland, waar de moge lijkheden ten einde lopen. Noord Kennemerland met zijn duin- en geestgrond, waar voor industrie misschien nog mogelijkheid be staat, het Middengewest met zijn vele problemen, IJ-mond Noord, waar tegen 1980 een bevolking van 175.000 zielen wordt ver wacht door Hoogovenbedrijf enz., de Zaanstreek, het geïndustriali seerde platteland, dat profiteert van zijn waterwegen, die intussen verbetering behoeven en waar voor de geringe draagkracht van de bodem een handicap betekeqt voor wegverkeer, Waterland dat overwegend agrarisch is ingesteld, Zuid-Kennemerland het meest volwassen gedeelte, het Gooi dat aan afremmen zal moeten denken, wil het niet zijn aantrekkelijkheid zien verdwijnen, de typische Vecht streek, waar Weesp een goede kans voor industriële ontwikkeling heeft, de streek tussen Amsterdam en Haarlem waar Nieuwer-Amstel een bevolking wacht van 70.000 zielen, de kop van Noord-Holland met de Marine-etablissementen in Den Helder. Op deze inleiding volgde een levendige gedachtenwisseling, waarbij telkens weer bleek hoe veel verschillende factoren het maken van plannen uiterst moei lijk maken. NOG EENMAAL GELEGENHEID VOOR DOORLICHTING In verband met het gehouden bevolkingsonderzoek worden 98 personen uit deze gemeente onderworpen aan een na-onder zoek, te houden op twee dagen. Het eerste na-onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden. Het tweede na-onderzoek vindt plaats op Donderdag 29 Mei a.s., van 9-10 uur v.m. in het gemeente huis. De oproepingen hiervoor worden aan betrokkenen toege zonden. Uit de voorlopige resultaten is gebleken, hoe nuttig een dergelijk massaal bevolkingsonder zoek is. In overleg met de medische leiding heeft de werkcommissie daarom besloten nog één maal de gelegenheid open te stellen voor algemene deelneming aan het onderzoek en wel op 29 Mei a.s., (in aansluiting op het na- onderzoek van de hiervoor opge- roepenen) van 10-11 uur v.m. Men kan zich tevoren of op ge noemde dag tussen 10 en 11 uur aanmelden ter gemeentesecretarie. In verband met de Pinksterdagen, verzoeken wij de adverteerders hun copy één dag eerder te willen klaar maken, daar deze uiterlijk Woensdagavond binnen moet zijn. Voor het redactionele gedeelte moet even eens alle copy uiterlijk Woensdagmiddag in ons bezit zijn. DE UITGEVER EEN EIGEN WONING De N.V. Bouwkas Noord Ne derlandse Gemeenten, waarbij ook de gemeente Bergen is aange sloten, maakt het de ingezetenen van de aangesloten gemeenten mogelijk, eigenaar te worden van een onbelaste woning. Reeds meer dan 1400 eigen woningen zijn er voor de deel nemers gebouwd. De wijze, waarop dit mogelijk wordt gemaakt, zal op de Don derdag 29 Mei in „Het Wapen van Bergen" te houden bijeen komst uiteengezet worden. ZONDAGSDIENST ARTSEN ALS PLATTELANDS VROUWEN UITGAAN Op Woensdag 14 Mei j.l. gingen bestuur en leden van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen, afd. Schoorl en Groet uit. Begunstigd door mooi weer ver trokken zij per autobus van de Fa Schalkwijk, vanaf Schoorldam naar Alphen a.d. Rijn, waar het Vogelpark Avi-vauna werd be zichtigd. De vele prachtige vogels, die daar te bezichtigen waren, trokken aller bewondering, even als de tot in de puntjes verzorgde aanleg van 't park en de volières, Daarna werd de reis voortgezet naar Rotterdam. Per boot werd een tocht gemaakt door de haven. Na vijf kwartier varen werd de tocht besloten, en ging het per bus naar de Maastunnel, welke vanzelfsprekend interessant werd gevonden. Na het gebruik van thee werd de reis. naar Amster dam ondernomen, om bij „Heek" heerlijk te dineren. En toen om elf uur de Duinstreek weer werd bereikt, konden allen op 'n zeer geslaagd uitstapje terugzien. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water s morgens 's namiddags Mei 24 25 26 27 28 29 30 Mei 24 25 26 27 28 29 30 4.08 4.46 5.25 6.05 6.43 7.22 8.05 4.43 5.13 5.51 6.30 7.08 7.47 8.34 Laag water 's morgens 's namiddags 10.08 10.46 11.25 12.05 12.43 1.22 2.05 10.43 11.13 11.51 12.30 1.08 1.47 2.34 55 JAAR GETROUWD Het echtpaar De Munk-Stik- voort vierde dezer dagen hun 55-jarig huwelijksfeest. Het mu ziekcorps uit Egmond aan den Hoef „Lamoraal" kwam een serenade brengen, die door het bruidspaar staande voor de deur van hun woning werd aangehoord. Een zoon van het bruidspaar, pater De Munk, dankte met harte lijke woorden voor deze attentie. wat is. u [tan de natUi? RAADSVERGADERING De Gemeenteraad vergaderde Maandagavond voltallig, onder voorzitterschap van Burgemeester Niele. Besloten werd het vermenig- vuldigingscijfer voor het school geld voor het lager onderwijs, met ingang van het lopende be lastingjaar, af te schaffen. Het schoolgeld wordt dus met de helft verlaagd. Verkoop van grond Verkocht werd 360 M2 grond aan de Emmastraat, hoek Binnen- boulevard, aan de heer K. van Kasteel te Amsterdam, 722 M2 aan de Binnenboulevard aan de heer P. Zwart te Egmond aan Zee en 500 M2 aan de Juliana- straat, hoek Boulevard aan Mevr. A. Vriendjes-Zon te Petten, alles tegen de prijs van f 8,per M2. De rekening over het dienst jaar 1948 werd herzien conform de aanmerking van Ged. Staten, terwijl voor het dienstjaar 1951 een suppl. begroting voor de overschreden posten werd vast gesteld. Met de Bank voor Neder landse Gemeenten werd een reke- king-courantovereenkomst aange gaan, met een maximum-crediet van f 800.000, terwijl met deze Bank een kasgeldlening werd af gesloten van f 240.000. Wijziging der A.P.V. In de politieverordening wer den ingrijpende wijzigingen aan gebracht. De meeste punten wer den zonder noemenswaardige dis cussie aangenomen. Zo werden o.a. personen, die op de zwarte lijst staan, strafbaar gesteld bij het betreden van een café. Het vernielen der beplanting werd strafbaar gesteld, waarbij mede de verantwoordelijke ouders, ge leidsters enz. strafbaar gesteld werden. Een nieuw artikel werd inge voegd om te kunnen optreden tegen lawaai, muziek enz. door middel van luidsprekers, radio e.d. Langdurige discussie ontlokte een voorstel van B. en W. om meer orde-maatregelen op het strand in te voeren. Zo wenste het college het loslopen van hon den te verbieden, het plaatsen van fietsen en motoren en het zich ontkleden op het verpachte strand, zonder badkoets of dgl. De heer Hoogland achtte het uit den boze alles te verbieden en een woud van borden te plaatsen. Egmond heeft juist bij velen de voorkeur, omdat er niet alles verboden is. Ook de heer Koeman pleitte voor vrijheid en tegen willekeur. Nadat de voorzitter en wet houder de Graaff hadden toege licht, dat een en ander alleen beoogt excessen te voorkomen en B. en W. beloofd hadden, bij het aanduiden van de strand- gedeelten, waarop een en ander verboden is, de grootst mogelijke soepelheid te betrachten, werd ook dit voorstel tenslotte zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Besloten werd voorts, van het Rijk 2 km strand te pachten, vanaf paal 37 tot paal 39, tegen f 75.- per 100 m. DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdij laan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. (Uitgeest) Aanvang 3 uur Terrein Nesdijk a a 25 Mei Dr LUGTEN, Telefoon 2700 BERGEN 29 Mei Bouwkas N. Ned. Gemeenten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1