DE LAFAARD WEK DE GAL IN UW LEVER OP BEKENDMAKING Kapsalon URSEM tcUzHoi de Beste Aerotns BIOSCOOP „Bi Rustende, Becy,e*HU. KERKDIENSTEN FILMNIEUWS. GELEGENHEIDS PARTIJ tyeci&d coctoH Wethouder de Graaff zou nog verder willen gaan en ook ten zuiden van paal 39 willen huren, al ligt dit strand- onder de ge meente Egmond-binnen. Desnoods zou hij bij hogerhand willen aan dringen op grenswijziging, om dit strand onder Egmond aan Zee te brengen, daar anders inderdaad aan de pacht van dit strand be zwaren zouden zijn verbonden, omdat Egmondbinnen er ver ordenende bevoegdheid heeft. Na langdurige discussie besloot de Raad tenslotte B. en W. uit te nodigen de zaak eens met de gemeente Egmond-binnen te be spreken. Ter voorkoming van onteige ning besloot de Raad van de heer Rocxk 'n perceel aan de Noorder straat aan te kopen, dat binnen kort moet worden gesloopt, ter uitvoering van het wederopbouw- plan, voor f 2250,-. Bij de rondvraag stelde de heer Hoogland voor de Binnenboule- vard te vernoemen naar Ir. De Vassy, die heel veel voor de wederopbouw van Egmond heeft gedaan. Met alg. stemmen werd hiertoe besloten. Meer dan een uur hield de Raad zich tenslotte onledig, sotrs onder grote hilariteit, met lan taarns, zandverstuivingen, honden penningen, banken, stoepen, par keren, vuilnis ophalen en wat dies meer zij. Toen vond burge meester Niele deze hors d'oeuvre aan het slot van de maaltijd, uit gebreid genoeg en sloot hij de vergadering. TWEEDE MUZIEK FESTIVAL IN ALKMAAR De Ned. Hervormde Oratorium Vereniging te Alkmaar heeft ook dit jaar weer aangedurfd om een muziekfestival voor de kop van Noord-Holland te organiseren. Het programma, hetwelk bij zonder geslaagd mag heten, ziet er als volgt uit: 23 Mei, 7.30 uur Beethoven- concert uit te voeren door het Gelders Orkest en de Ned. Herv. Oratorium Vereniging onder lei ding van Jan Out en Corn. Jonker. Ouverture „Egmont". Chorfantasie pianosolist Theo van der Pas. 3e Symphonie „Eroica 24 Juni, 8 uur Rotterdams Phyl- harmonisch Orkest Dir. Eduard Flipse uit te voeren werken: Symphonia J. Chr. Bach. „Saul en David" Dr Joh. Wa genaar, harpsolo Margot Broeders. Symphonie „Romantische' Bruckner. 8 October, 7.30 uur „Requiem", Verdi. Erna Spoorenberg, sopraan, Lenie Henning, alt, Han Le Fèvre, tenor, Laurens Bogtman, bas, Haarlemse Orkest Vereniging, Ned. Herv. Oratorium Vereniging, Dir. Corn. Jonker. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris J. H. Olthof, Emmastraat 69, Alkmaar. BRILDRAGERSI Mr. Opt. D. W. PASTOOR, Hoflaan 2, Bergen Soldaat Harry Jenkins was geen held. Niemand die dit beter wist dan hijzelf. Hij was klein en ten ger en zijn uniform hing hem ruim aan het lichaam. „Je zult er wel ingroeien", had de fourier lachend gezegd, toen hij hem de kledingstukken uitreikte. En alle jongens hadden gelachen. Vanaf dat moment was het verkeerd gegaan. Steeds was hij geplaagd en voor de gek gehou den. Als zij hem plaagden had hij zich teruggetrokken. Hij zocht dan een stil plekje op en diepte uit zijn borstzak de brieven. Die brieven waren zijn kostbaarste bezit. Hij las ze en herlas ze, de brieven van zijn moeder. Hij las de goede raadgevingen die zij hem gaf en hoe zij er naar ver langde, dat hij weer bij haar terug zou zijn. Haar jongen die daar ginds in Korea iedere dag in levensgevaar verkeerde. Hoe had hij dit alles kunnen doen? Alleen om zo n slechte meid, die hem de kop op hol had ge maakt en daarna in de steek ge laten. Had hij dan niet aan zijn moeder gedacht, die toch altijd zijn troost was geweest? Hij moest maar voorzichtig zijn en zorgen dat hij weer heelhuids bij haar terug kwam, dan was alles weer goed. Nu, wat dat heelhuids terug door KICK MORRIS Toen zij dicht bij de observatie post waren gekomen hielden zij krijgsraad en besloten een man met de mitrailleur als dekking achter te laten, terwijl de vier anderen de observatiepost zouden besluipen en trachten deze op te ruimen. De mannen ontdeden zich zo veel mogelijk van lastige uitrus tingsstukken en grote wapenen, en zouden met een paar hand granaten, machinepistool en mes de waarnemingspost besluipen. Harry die niet handig was, en bovendien een lafaard, moest bij de mitrailleur achterblijven, de anderen zouden het zaakje wel klaren. „Jij houdt die blauwe-bonen- automaat maar op die top gericht," beval O' Brien, „en als het fout gaat, strooi je er maar wat van dat lood tussen". „Oké", was het enigste, dat Harry met een bleek gezicht van onder zijn grote helm kon zeggen. De mannen vertrokken en hij bleef alleen achter in het dichte woud, midden tussen de vijand, met een mitrailleur, een kistje munitie en een half dozijn hand granaten. Ongerust tuurde hij naar de heuveltop. Als er nu maar niets gebeurde! Hé, wat was dat? Hij keek eens om zich heen en een Telefoon 2104 b.g.g.h. 2814 Bespreekt met het oog op de Pinksterdagen vroegtijdig komen betreft, dat zou aan hem niet liggen. Hij waagde toch al niet teveel, dat lag niet in zijn aard. Zijn kameraden noemden hem de lafaard en er was geen soldaat in de compagnie, die zich meer met hem bemoeide, dan hoogst noodzakelijk was. Toen kwam de dag, die vrese lijke dag, dat sergeant O' Brien hem in de kraag greep en schertste „Wij gaan 'n tripje maken, jong en jij gaat met ons mee. Zulke stoere figuren als jij hebben wij daar juist bij nodig!" Harry voelde het sarcasme in de laatste zin, maar hij zei niets en pakte zijn boeltje bij elkaar en volgde de sergeant. Bij 'n groepje bomen even buiten het kamp wachtten nog drie mannen. O' Brien heeft later nooit kunnen begrijpen hoe hij er toe gekomen was Harry Jenkins, de lafaard, op deze pa trouille mee te nemen. Het was een plotselinge ingeving geweest, misschien geboren uit plagerij. Korporaal Patterson kon zijn ogen haast niet geloven, toen hij de sergeant met Harry aan zag komen en voor hij het wist, was het eruit: „Moet die lafaard ook mee?" O'Brien wist niets anders te antwoorden dan: „Ja". De anderen keken elkaar eens aan. Was de sergeant ziek? Rustig werd het plan besproken. Op twee mijl afstand zat een Noordelijke observatiepost, waar door de rode artillerie een goed gericht vuur op het kamp kon geven. Die post moest weg geveegd worden. Dat was de opdracht voor het kleine groepje. Achter elkaar, goed bewapend en met een lichte mitrailleur bij zich begaven de vijf zich op pad. Harry voelde zich niets lekker. Zwijgend liepen de mannen door het dichte bos. Sergeant O'Brien kende het terrein op zijn duimpje. wilde angst maakte zich van hem meester. Snel trok hij het machine geweer, de munitie en de hand granaten tussen de struiken en verborg zich onder wat laag hangende takken. Harry hoorde iets! Waren het de jongens? Hadden zij de post al opgeruimd? Voorzichtig gluurde hij tussen de takken door. Zijn hart stond stil. Het waren de roden! Ineen lange rij slopen zij door het bos en kwamen recht op hem af! Er was verraad in het spel. De vijand wist van hun komst af en kwam de observatiepost te hulp. Steeds nader kwamen zij. Harry werd bijna gek van angst. Zij kwamen natuurlijk £>p hem af, op Harry Jenkins. Nooit zou hij zijn moeder meer zien, zijn moeder, wier brieven hij in zijn borstzak bewaarde. Onwillekeurig ging zijn hand naar de portefeuille, waarin het dikke pak brieven zat. Neen, dat nooitDe roden waren al dicht bij. Zo meteen zou een schot klinken en Harry Jenkins was niet meer. Wild wierp hij zich achter de mitrailleur en drukte. Vinnig knetterend sproeide er een regen van kogels tussen de Noordkoreanen. Zij hadden niet geweten, dat de Amerikanen hier een post hadden achterge laten. Ontzet deinsden zij terug. Harry Jenkins gilde. Zijn ogen puilden haast uit zijn hoofd en straaltjes vocht liepen van onder zijn helm. Hij schaterde, terwijl hij een gordijn van gloeiend lood uit het geweer spoot. Hij lachte en huilde tegelijk. Harry Jenkins, de lafaard zou zijn leven duur verkopen. Hij bemerkte de kogels niet, die door de struiken vlogen. Hij wist niet meer wat hij deed. Hij zag ze liggen, de Koreanen, achter bomen en in kuilen, schie tend en ladend. De granaten, hij zou ze lerenOnbesuisd sprong verkwikkende „TERESA" Prachtig spel! Toegang 14 jaar Zaterdag-, Maandag-, Woensdagavond te 8 uur, Clark Gable in „OM EEN VROUW TE BEHAGEN" „BITTERE R IJ S T Scène uit Teresa hij omhoog en wierp de ene handgranaat na de andere in de richting van zijn belagers. Fon teinen zand spoten omhoog. Hij hoorde de geweldige knal, waar mee zijn kameraden de observatie post opbliezen niet. Weer wierp hij zich achter het machinegeweer, totdat een felle slag hem plotse ling tot zichzelf deed komen, één slag recht op zijn hart. Nu was hij doodNeen, hij leefde nog. Hoe kon dat nu? Machteloos viel hij opzij en huilde. O' Brien stond naast hem. De drie anderen verjoegen met hun machinepistolen enige overgebleven vijanden. „Mooi werk Jenkins" prees de sergeant, „ik ben blij, dat ik jou heb meegenomen". Het waren weinig woorden, maar zij hielden een wereld vol gedachten in voor Harry. Hij was geen lafaard meer! Dat vertelden ook de blik ken van korporaal Patterson en de andere twee makkers. „Nu vlug terug", commandeerde O' Brien, „zij kunnen zo terug komen". Toen soldaat Jenkins heelhuids in het kamp was teruggekeerd en even weg kon komen van de opgewonden soldaten, die niet bij hem vandaan waren te krijgen, sloop hij naar een stil hoekje en haalde de portefeuille uit zijn borstzak. Maar wat was dat? De leren portefeuille vertoonde een grote schroeiplek. Hij zag een gat, tot diep in het pak brieven en erin zat een kogel. „Moeder, jouw brieven hebben mij gered", stamelde hij. BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN Vrijdag-, Zondag-, Dinsdag dagavond te 8 uur en Zondag middag te 2.30 uur wordt in bioscoop „De Rustende Jager" te Bergen een opzienbaarlijke film gegeven n.l. „TERESA" met de beroemd geworden Itali aanse nieuwe ster Pier Angeli. Een film, welke een min of meer dramatische liefdesgeschie denis verhaalt van een Ameri kaans soldaat en zijn mooie oor logsbruid. Het type van Pier Angeli is uitstekend geslaagd. Deze film, die verhaalt de jeugd-idylle van een mooi Italiaans meisje en een Amerikaanse soldaat, is zeker wel een gang naar het bioscoop theater waard, hetgeen bijzonder te danken is aan de begaafde regisseur Fred Zinneman, van wie wij meerdere dergelijke prestaties hebben gezien. Toegang 14 jaar en ouderen. Zaterdag-, Maandag-, Woens dagavond te 8 uur krijgen wij een geheel ander genre-film, n.l. „OM EEN VROUW TE BEHAGEN" ging Clark Gable nu zijn leven wagen. Clark Gc.ble als de ruige renner en Barbara Stanwyck, enfin daar deed hij alles voor. Idiote risico's worden ten tonele ge bracht. Toegang 14 jaar en ouderen. In het kader van het bijzondere programma wordt op Donderdag avond te 8 uur (29 Mei) vertoont, de veel besproken film „BITTERE RIJST" met Silvana Mangano. Een van de grootste en bekendste Itali aanse films van na de oorlog, welke hier te Bergen tot nu toe nog niet werd vertoond. Thans is de gelegenheid gekomen om ook deze film te gaan zien, maar let op de leeftijd, 18 jaar en ouderen. Burgerlijke Stand BERGEN SCHOORL Voor verpakking per rol slechts f 10.50 Bockhandel C. Oldenburg, Schoorl Stbl. 10 Januari 1951, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bergen N.-H. GELET OP: le. Artikel 8 van de Wegenverkeerswet. (Wet van 13 September 1935 Nr. 554); 2e. de Artikelen 4 en 5 van het Wegenverkeersreglement. (K. B. van 28 Aug. '50) 3e. het Besluit van Gedeputeerde Staten voor Noord-Holland van 10 October 1951, afdeling 23, nr. 158, tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kommen der Gemeente Bergen N.-H 4e. het Besluit van de Raad der Gemeente Bergen N.-H., d.d. betreffende overdracht van competentie BESLUITEN 1. Aan te wijzen als voorrangsweg de Bergerweg, vanaf de Nesdijk tot de Dr. van Peltlaan de Dr. van Peltlaan, vanaf de aansluiting op de Bergerweg tot 20 Meter ten Oosten van de kruising met de Natteweg 2. Aan te wijzen als voorrangskruising de Oude Bergerweg, waar deze wordt gekruist door het verlengde van de wegen Loudelsweg en Oosterweg 3. Vast te stellen) le. Een gesloten verklaring voor alle voertuigen, rij- of trekdieren en vee, in één richting, voor de Karei de Grotelaan vanaf de kruising Natteweg in de rich ting Dorpsstraatde Fransesteeg vanaf de achterzijde van perceel Kleine Dorpsstraat nr. 4 naar de Kerkstraat de Patijnweg vanaf de Julianalaan tot het punt van samenkomst met de Pier Panderweg 2e. Een geslotenverklaring voor alle voertuigen, rij- of trekdieren en vee, voor de rijbaan in de kromming, gevormd door het punt van samenkomst van wegen, te weten de Dorpsstraat, Van Borselenlaan en Oude Bergerweg, aan de andere zijde als door een pijl aangegeven 3e. Een geslotenverklaring vOor alle voertuigen, rij- of trekdieren en vee in beide richtingen, voor: de Zeeweg vanaf het Van der Wijckplein tot aan de strandafgang 4e. Een geslotenverklaring voor rijwielen in beide richtingen, voor de Bergerweg vanaf de kruising met de Oude Bergerweg, tot aan de Dr. van Peltlaan de Dr. van Peltlaan vanaf de aansluiting met de Bergerweg tot aan de Van Borselenlaan 5e. Een geslotenverklaring voor rijwielen in één richting, voor de Bergerweg vanaf de Nesdijk tot aan de kruising van de Bergerweg met de Oude Bergerweg, vanuit de richting Alkmaar 6e. Een geslotenverklaring voor alle motorrijtuigen in beide richtingen, voor de Ruïnelaan vanaf de Raadhuisstraat tot aan de Dorpsstraat 7e. Een geslotenverklaring voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen in één richting, voor de Meerwijklaan vanaf de Lijtweg de Pier Panderweg vanaf de Julianalaan tot aan het punt van samenkomst met de Patijnweg 8e. Een geslotenverklaring voor motorrijtuigen en bespannen wagens in één richting, voor de Kleine Dorpsstraat vanaf het Middenpad tot aan de Karei de Grotelaan 9e. Een geslotenverklaring voor bespannen wagens in beide richtingen, voor de Renbaanlaan vanaf de Hoflaan tot aan de tramwegovergang het Kerkepad 4. In te stellen Een verbod tot inhalen van motorrijtuigen op meer dan twee wielen onderling, in beide richtingen, voor de Dr. van Peltlaan vanaf de Waldeck Pyrmontlaan tot aan de Breelaan 5. In te stellen Een onbeperkt wachtverbod, voor de Breelaan vanaf de Kerkstraat tot aan de Duinweg het stationsplein de Oude Prinsweg de Raadhuisstraatde Kerkstraatde Dorpsstraat de Oude Bergerweg vanaf de Dorpsstraat tot aan de kruising met de Bergerweg de Karei de Grotelaan vanaf de Breelaan tot aan de Dorpsstraatde Hoflaan de Eeuwige laan vanaf de Hoflaan tot op 20 Meter ten Oosten van de aansluiting van de Sparrenlaan de Zeeweg vanaf de Elzenlaan tot het Van der Wijckplein de Paulineweg de Parkweg vanaf het Van der Wijckplein tot aan de wandelweg door de duinen bij perceel Parkweg 19: het Van der Wijckplein: de Van Hasseltweg de Kerkwegde Jacob Kalffwegde C. F. Zeilerboulevardde Julianalaan vanaf de Jacob Kalffweg tot de Patijnwegde Pier Panderweg vanaf de Patijnweg tot de Jacob Kalffweg en de Patijnweg vanaf de Julianalaan tot de C. F. Zeilerboulevard Een beperkt wachtverbod, voor de Jan Oldenburglaan vanaf de Breelaan tot de Dr. van Peltlaan, aan de Noord zijde de Stationsstraat vanaf de Breelaan tot aan de Prinsesselaan, aan de Zuidzijde 6. In te stellen Een verbod tot het plaatsen van rijwielen Op de C. F. Zeilerboulevard en de toegangen tot het strand 7. Te bepalen; de rijwielpaden, gelegen langs de Bergerweg, Hoflaan en Euwigelaan, voorzover die wegen staan onder beheer der Gemeente, aan te duiden met borden als bedoeld bij artikel 49 van het Wegenverkeersreglement. Deze besluiten zullen ter openbare kennis worden gebracht door plaatsing in het weekblad „De Duinstreek" en door aanplakking op de gemeentelijke publicatie borden en zullen in werking treden 8 dagen na de gedane openbare verklaring. Op de datum van het inwerking-treden van deze besluiten zal komen te ver vallen het besluit van ons College d.d. 30 December 1949, in aanhef dezes genoemd. Bergen Nh., 29 April 1952 Burgemeester en Wethouders, Burgemeester Dr W. HUYGENS Secretaris W. DE VRIES Ingezonden mededeling U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders ver teert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPIL LETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuur lijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. 100 GENIETEN VAN DE ZOMER. De ideaalste bescherming voor uw ogen tegen' een teveel aan zonlicht, vindt U door het aanschaffen van een zonnebril, geslepen in de sterkte van uw glazen. Kleur en gradatie worden voor ieder individueel vastgesteld, door Ingezonden Mededeling Vrijdag-, Zondag-, Dinsdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur, Pier Angeli in Spanning Opwinding Sensatie Toegang 14 jaar In het kader van het BIJZONDERE PROGRAMMA, Donderdag 29 Mei 's avonds 8 uur Silvana Mangano in Een onovertroffen succes 1 Toegang 18 jaar ZONDAG 25 MEI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur Ds Bekius n.m. 1.30 uur: Bloemenfeest Zondags school. Afscheid 6e klas GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds Reeser GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur: Wijdingsdienst 12 uur: Kindersamenkomst Flanellograaf beelden n.m. 8 uur: Openbare samenkomst R.K. KERK Zondagv.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45. en 8.30 u. In de week lof n.m. 7.30 uur NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Groet: Ds C. M. de Jong Bediening van de H. Doop R.K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 uur en 10.15 uur Hoogmis 8.15 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds C. von Meyenfeldt, Openbare belijdenis en Heilig Avondmaal 5 uurLeesdienst, Collecte Land-, Lucht- en Zeemacht OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds Plug, Egmond-Binnen van 11 tot 18 Mei 1952 GEBORENHans, z.v. K. Verweel en M. Blom. GEHUWDCornelis van Langen en Marijtje Witbrood. Johannes Gerard Tielrooij en Hendrika Johanna Oortgiesen. Jan Leen en Catharina Geertrudis Buter. OVERLEDEN: Dirk Bakker, 81 jaar. Adriaan Duinker, 74 jaar. GEBOREN: Jan C., z.v. J. Vriesman en P. Modder. Paulina C. M„ d.v. J. Slikker en M. M. Kijzers. Jacob P., z.v. Q) J. Bootsma en J. M. Blom. Jacoba, d.v. G. van Keulen en T. Wortel. Margaretha, d.v. P. Vriesman en H Beetsma. Reinier C. B., z.v. R. Dekker en C. Stam. ONDERTROUWD: Nicolaas Mol, 30 jaar, te Wervershoof en Cornelia Lou ter, 29 jaar. GETROUWDJohannes N. Swan en Trijntje Rens. OVERLEDENCornelis Jonker, 86 jaar, gehuwd met Betje Wijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 2