ft 99 GROENTEN- EN FRUITVERK00P Max töoiski dansen „LA CUBANA pinks-tec^edacUten Ais de dijken foekenl iatetdap 31 fkei BERGEN II Dancing „Zeezicht" SCHOORL VRIJDAG 30 MEI 1952 29e JAARGANG No. 22 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Dit is de betekenis der christe lijke hoogtijdagen, dat zij ons alle oproepen tot het beleven van 'n hogere werkelijkheid. Hen te vieren is ons klein en armelijk bestaan te toetsen aan de godde lijke openbaringen. Het Pinksterfeest spreekt ons van de uitstorting van de Heilige Geest. Welk een schrijnende tegenstelling tussen de wereld van nu en de Pinkstergebeurtenis! Pinksteren getuigt van geloof en geestdrift, de wereld waarin wij thans leven van angst en ver twijfeling. Wanneer wij het Pinksterver- haal herlezen, zoals het ons in het tweede hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen wordt medegedeeld, dan vernemen wij, hoe de mannen, die op de dag van 't Pinksterfeest bijeen waren, nadat „van hen gezien werden verdeelde tongen als van vuur" en zij waren gaan spreken, ieder in zijn eigen taal, ontzet werden en twijfelmoedig. Toen trad Petrus naar voren uit de rij der apostelen en hij herinnerde aan de profetie van Joël. God had gezegd: „En het zal zijn in de laatste dagen. Ik zal uitstorten van mijnen Geest op alle vlees; en uwe zonen en dochters zullen profeteren en uwe jongelingen zullen gezichten zien en uwe ouden zullen dromen". Onzet en twijfelmoedig, dat zijn ook wij. Maar niet als de oude Pinksterschare, omdat het wonder ons met verbazing slaat, maar omdat wereld en leven ons tot ontzetting en twijfel hebben ge bracht. Feller misschien dan de oude Pinkstergangers, die het vlammend tafereel met hun zin nelijke ogen aanschouwden, laait het Pinkstervuur op voor ons geslacht. Menigeen onder ons acht, tijdens de crisis welke de mensheid thans teistert, de laatste dagen gekomen. En hij luistert dan naar de vertroostende pro fetie, dat „een iegelijk, die den naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden" God aan het einde der wereld, dit is de inhoud, die in de Pink- sterboodschap ligt besloten. Het is een duizelingwekkende belofte, het is de vervulling van ons diepst verlangen. Waarom zeggen wij, dat het onzichtbare Pinkstervuur, dat ons verteert feller en bran- dender is dan het zichtbare vuur, waarvan de bijbel gewaagt? Om dat het het vuur van het smach tend verlangen is naar een betere wereld in de harten van een generatie, die door onheil en smart werd bezocht. Pinksteren, zo schreven wij, getuigt van geloof en geestdrift. Wie g .loven, zij houden zich vast aan de goddelijke belofte, die op het bijbelse Pinksterfeest werd uitgesproken, Pinksteren als een symbool van de geestdrift spreekt tot allen, ook tot hen, die van het geloof zijn afgedwaald. Geestdrift zij is het ene nodige voor de mensheid van nu. Als wij gegrepen konden worden, opnieuw, door die Heilige Geest, die in het middelpunt leeft van de Pinkster gebeurtenis, hoe zouden alle pro blemen waaronder wij zuchten in een oogwenk zijn opgelost. Het is de onreine en niet de heilige geest, die ons in zijn ban houdt, wij missen het louterende vuur, dat de mensheid kan redden, wij missen de moed ons zelf te her zien en het schone te volgen, het, goede te zoeken, dat onmisken baar aanwezig is, zelfs in de woesternij van ons huidige bestaan. Geestdrift is een buitengewone eigenschap, zij is het bezit der zeer sterken en zeer nobelen. Zij toont haar waarde, niet in tijden van welvaart en gemakkelijk ge luk. Zij is de tegenpool van de ZONDAGSDIENST ARTSEN nood, zij is ons gegeven om de ongunst des levens te overwinnen, zij is het wapen waarmee wij alle ellenden die ons bedreigen kunnen weerstaan. Zij betekent het verzet van de mens tegen de omstandig heden. Geestdrift eist geestkracht en alleen door haar komen wij ten leven. Zo wordt het gebod van Pink steren het gebod der wederge boorte. Dale de Heilige Geest in ons neder en doordringe hij ons van zijn kracht. Als op een stormachtige nacht het noodsein wordt gegeven: „De Dijk is in gevaar!" dan komen van alle kanten de mannen op dagen om dat gevaar te keren. Dan wordt er gezwoegd om de erfvijand van Nederland, het water, in bedwang te houden en de bedreigde dijk te versterken. Dan blijft het medeleven niet beperkt tot de enge kring der direct betrokkenen. Dan leeft heel Nederland mee! Verslaggevers houden het publiek met kolommen vol nieuws op de hoogte van het verloop van de strijd. Dan komen radio-reporters en filmoperateurs. Maar op de eenzame man, die de sloot uitbaggert en die door zijn arbeid het vernuftig systeem van de Nederlandse binnenwate ren doet functionneren op die man wordt niet gelet. Aan hem wordt geen reportage in de kranten, door de aether of op het witte doek gewijd. Hij verricht zijn werk in de wijde eenzaamheid van het polderland onopgemerkt. En toch is hij de man, die meehelpt om rampen te voorkomen, om kosten, energie en materiaal te sparen. Om niet te spreken van de mensenlevens die hij beveiligt. Het Rode Kruis in Vredestijd is als die baggeraar; immers het Nederlandsche Rode Kruis kan geen brancards gaan kopen op het ogenblik, dat er gewonden op vervoer liggen te wachten. Die brancards moeten er dan zijn! Het heeft geen zin om helpers en helpsters op te leiden op het ogenblik, dat er geholpen moet wordendie behoren dan reeds opgeleid en geoefend te zijn. Vooruit zien en vooruit zorgen, de hulpverleningsdiensten zo soe pel mogelijk organiseren en het gehele apparaat door voortdurende oefening op het hoogst mogelijke peil te houden dat is de taak van het Rode Kruis in rustige tijden. Van het Internationale Rode Kruis, zowel als van het Nederlandsche Rode Kruis. Dat is ook de taak van de Afdelingen. Deze taak kost geld, evenveel geld als de zorgen, die door de Welfare-leidsters aan geestelijke volksgezondheid en doordeBloed- tranfusiedienst en de Moedermelk- centrale aan de lichamelijke volks gezondheid moet worden besteed. Bij dag en bij nacht is het Nederlandsche Rode Kruis paraat op iedere dag, het gehele jaar door. Doch éénmaal per jaar vraagt het een bijdrage aan het Nederlandse Volk. Niemand die begrijpt waar het om gaat, kan zich daaraan ontrekken. Denkt U daaraan als Uw bijdrage wordt gevraagd in de komende dagen? GEEN TRANSPIRERENDE VOETEN MEER Een paar forse kopadvertenties maken in dit nummer attent op de nieuwe vinding in de schoenen industrie, een speciale losse inleg zool tegen transpirerende voeten. In het vakblad voor de Schoen- handel schrijft de specialiste J. M. Reys, arts een zeer waarderend artikel over de Sikoped-zolen. Lijders aan transpirerende voe ten raden wij aan, bij de ver tegenwoordigers voor Bergen en Omstreken de Fa A. C. Seewald Zn., 'n paar zolen te bestellen. Onder het kopende publiek heerst in vele gevallen de idee, dat, als men verzeild raakt voor het kopen van groenten, fruit en aardappelen, in handen van win keliers, wijkrijders, venters, of hoe men dergelijke mensen ook noemt, die allen een bestaan heb ben in deze handel door dagelijks een vaste categorie van klanten te bedienen, men dan in diverse gevallen, laat ik maar zeggen af gestraft wordt, aangezien men een te hoge prijs betaalt voor de producten, omdat men denkt, dat deze mensen een te hoge winst marge op hun artikelen vercalcule- ren, zonder echter rekening te houden met de kwaliteit van de artikelen en met de omstandigheid, dat men bij deze mensen een zekere service geniet, welke ook voor deze han delaren de onkosten medebrengt van hun machinepark, bedienend personeel, vervoersmiddelen, tele foon enz. Een treffend bewijs van het tegendeel, mochten wij te Bergen op een vergadering van de aldaar gevestigde détaillisten in groenten, fruit en aardappelen, ontmoeten, toen daar een hele avond be steed werd aan het treffen van maatregelen, om de klanten te Bergen zoveel mogelijk ter wille te zijn, en vooral ook hen, die in deze tijden om moeten sprin gen met een beperkte beurs, in de gelegenheid te stellen, een paar maal per week zich van de benodigde groenten, en fruit te voorzien, met weinig moeite en tegen een geringere prijs als nor maal in de winkels en op de wagens moeten worden berekend, gezien ook de hogere kosten van de verkoop over de toonbank en door middel van het thuisbezorgen, zoals reeds in de aanhef door ons werd omschreven. Men wil het zo trachten in te aan de verkoopstands^ van de Bergense groenten- en fruithan delaren Uw goedkopere soorten mensen windeieren gelegd, n.l. een verliespost opgeleverd. Men was echter zeer optimistisch en hoopte, dat indien het fruitseizoen weer volop zou komen, het getij zou verlopen en men mogelijk zonder verliespost deze verkoop kon houden. Gezien dan ook de vele offers, die door deze zakenmensen ge bracht worden, om de ingezete nen van Bergen ook aan goed kopere, en toch goede soorten groenten en fruit te helpen, moe ten wij het publiek van Bergen oproepen, om ook medewerking aan deze verkoop te verlenen, en deze middenstanders niet hele avonden met hun handel te laten staan, zonder daaraan aandacht te schenken. Koopt dan ook op de Woensdag- en Vrijdagavond groenten en fruit tegen 'n lagere prijs, indien U vindt, dat de prijzen op wagens en in winkels, hoewel de producten veelal van betere kwaliteit zijn, voor Uw beurzen een bezwaar zijn. Wij vonden deze actie van de groenten-en fruithandel te Bergen, welke de eerste in Nederland is, bij de huidige loon en prijspolitiek, zo treffend en mooi, dat wij niet konden laten ook het publiek van Bergen op enige aspecten daar van te wijzen en hun op te roepen tot medewerking. De groenten en fruithandelaren doen voor U, wat zij kunnen, begrijpt U uw plicht en steunt hen bij deze actie. Dit zal het effect voor hen verhogen, hen annimeren, bij het verzorgen van hun inkopen voor deze verkoop avonden en een stimulance zijn, om steeds meer voor de ingeze tenen van Bergen te doen. C. B. TIEMAN Dorpsstraat 25 - Bergen (N.-H.) ZATERDAG 31 MEI OPENING SEIZOEN 1952 (Dirigent en Orkestleiding) KID DYNAMITE (Sax.-Zanger) Zuid Amerikaanse show met 50 medewerkers Philips fluoriserende verlichting richten, dat door op Woensdag en Vrijdagavond op twee open bare punten in Bergen, een soort marktverkoop van groenten en fruit te houden, iedere ingezetene van Bergen, ook deze artikelen van hun eigen groenten- en fruit handelaren, kan betrekken tegen marktprijzen. Op deze vergadering bleek ons, dat deze verkoop met vele offers gepaard gaat, want ten eerste moet een der handelaren uit Ber gen daarvoor iedere keer zijn zaak gedurende ongeveer een halve dag in de steek laten, om de z.g. marktproducten in te ko pen, ten tweede moeten ook weer een paar van de gevestigde win keliers of wijkrijders hun Woens dag- of Vrijdagavonden daarvoor bij toerbeurt disponibel stellen, zodat zij deze tijden niet kunnen besteden aan hun eigen bedrijf en mocht mogelijk in dat bedrijf geen werk meer voor hen zijn op deze avonden, dan toch, na een lange dagtaak, de gezellig heid in een huiselijke kring moe ten missen, terwijl ten laatste bleek, dat ook voor financiële offers zelfs niet wordt terugge deinsd, als men het publiek van Bergen maar ter wille kan zijn, want in de laatste zestien weken, dat men deze verkoop als proef reeds op één punt in Bergen had gehouden, had dit deze zaken- OPENBARE VERKOPING Het perceel Beemsterlaan 2/2s, hoek Jan Jacoblaan, woonhuis, zo merhuis, schuur en erf, samen 3,62 are, dat vorige week werd ingezet op f 5700, werd Maandagmiddag t.o.v. Notaris Mr. D. J. Roos te Alkmaar in café Nieuwendijk in het openbaar bij afslag verkocht. Koopster werd Mej. J. Kist te Amsterdam voor f 7300. DE REISCLUB VAN DE R. K. VROUWENBEWEGING OP STAP De reisclub van de R.K. Vrou wenbeweging profiteerde van het stralende voorjaar en reed om acht uur in twee bussen van Schalkwijk de Aalsmeerse bloe menpracht tegemoet. Op de vei ling genoot ieder van de mooiste planten en snijbloemen, waarna de koffie met „vertraagd" tractaat van harte welkom was! Vervolgens werd in Scheve- ningen onze trouwe Noordzee begroet. Langs de Boulevard en dwars door oud-Scheveningen bereikte men een kerk, die het bezichtigen waard was door het vele prachtige mozaïek-werk. Daar na werden de leden gezellig ont haald op hartige broodjes met koffie. Uitgerust arriveerde het gezelschap in Den Haag waar het Panorama Mesdag bewonderd werd. In „Het Gulden Vlies" te Lei den, dat er schrikbarend deftig uitzag werd een kopje thee ge serveerd en een gratis verloting gehouden met ruim 50 gelukkige prijswinnaars(De rest kreeg troostprijzen Tenslotte wachtte in Amster dam de keuken van het „Brou werswapen" met een uitgebreide staf 't gezelschap op. Zij kregen bij 't diner hun handen vol. Voldaan en moegezongen keer den alle huismoeders naar Bergen terug. Heerlijk, als er zo'n hele dag feilloos voor je gezorgd wordtEn dat was in goede handen bij Mevr. Roobeek! Hulde aan haar en allen die haar hielpen bij het organiseren van deze mooie dag. KAMPDAG LEGER DES HEILS Vorige jaren zijn de kamp dagen op 2e Pinksterdag in Bergen door vele mensen bezocht ge worden. Ook dit jaar komen de korpsen Alkmaar, Beverwijk, Eikhuizen, Haarlem, den Helder, IJmuiden en Zaandam naar Bergen die dit jaar gehouden zal worden in het openluchttheater. Als leider van deze dag komt mee Majoor Ph. van Dalen, leider van de William Booth kweek school voor Heilsofficieren te Amstelveen. Om i 10.30 uur vertrekt de mars met muziek en ontplooide vlaggen vanaf het Stationsplein naar het Openluchttheater waar om 11 uur de 1ste bijeenkomst wordt gehouden. 's Middags half vier wordt met medewerking van de muziek korpsen en zangkoren de getui genissamenkomst gehouden. Bij slecht weer vinden de bij eenkomsten plaats in de Gere formeerde Kerk aan de Dr. van Peltlaan, die voor deze dag spon taan aan het Leger des Heils in gebruik is gegeven. Wij verwachten voor deze kampdag uit Bergen en omgeving honderden bezoekers in het mooie Openluchttheater. De entreeprijs is ter dekking der kosten op 15 cent per persoon gesteld. GEEN RUSTIG WEEKEINDE De rust in het anders zo rus tige Bergen werd dit weekeinde nog al eens verstoord. Het begon met het gekraai van de rode haan in de buurt van de Karperton. De brandweer wist het ongure beest spoedig te verdrijven. Nadat Zondagmorgen de dok ter, de politie en het Rode Kruis waren geroepen bij een verkeers ongeluk in de Dorpsstraat, waar bij een jong meisje ernstig ge wond werd, eiste het verkeer 's middags nog een slachtoffer: bij een aanrijding tussen een be stelwagen uit Uitgeest en een motorrijwiel op de Kruisweg, liep de bestuurder van het motorrij wiel een ernstige hoofdwonde op. Nog waren de botsingen niet ten einde, al waren die van ge heel andere aardop het voet balterrein aan de Nesdijk liep tijdens de promotiewedstrijd tus sen Berdosen U.S.V.U. (Uitgeest) de heer Jn Schmidt van Bergen een hersenschudding op en kreeg de keeper van de bezoekers een ribfractuur. Tenslotte viel er nog een on geluk voor in de speeltuin Duin- vermaak, dat gelukkig nog al goed afliep. AANRIJDING Op de Dorpsstraat vond Zon dagmorgen een botsing plaats tussen een auto en een motorrij wiel. Mej. B. de R. de duopassa- giere, kwam daarbij te vallen en kreeg ernstig letsel. Dokter Lugten verleende de eerste geneeskundige hulp. Met de auto van het Rode Kruis werd de patiënt naar huis overgebracht. Vanaf en verder iedere avond tot des nachts 2 uur Egmond aan Zee DE MOLENKROCHT wint met 7-1 van H.T.C. I De op 18 Mei j.l. te Bergen gespeelde wedstrijd Molenkrocht- H.T.C. I leverde de Bergenaren hun vierde overwinning in suc cessie. Met nog twee wedstrijden voor de boeg, is het nu vrijwel zeker dat de Molenkrocht haar debuut in de derde klasse met een kampioenschap gaat be kronen. De uitslagen waren Heren Enkelspel: J. Schmidt-H. P. Krul: 6-0, 6-0. M. Lau-P. Smit: 6-0, 6-0. Dames Enkelspel: Mej. C. van Limburg Stirum-mej. Flotat: 3-6, 4-6. Mej. T. Winder- mej. A. de Haan: 6-2, 6-4. Gemengd Dubbelspel: Mej. van Limburg Stirum en J. Schmidt-mej. Flotat en H. P. Krul6-2, 6-3. Mej. E. van Gelder- en D. Mosk-mej. A. de Haan en P. Smit: 6-4, 1-6, 6-4. Heren Dubbelspel: Lau en Mosk-Smit en Krul: 6-1, 6-1. Dames Dubbelspel: Mej. Winder en mej. van Gelder-mej. de Haan en mej. Flotat: 6-3, 6-4. Zondag a.s. speelt de Molen krocht te Wormerveer tegen W.K.F. I. EVERT VERMEER komt spreken in Schoorl De P.v.d.A. te Schoorl, orga niseert op Vrijdag 30 Mei een Openbare Vergadering. Evert Vermeer, lid der Tweede Kamer en bekend radio-spreker, zal een rede houden over „Met de Partij van de Arbeid voor Vrijheid en Welvaart". Er zal gelegenheid worden ge geven om vragen te stellen en eventueel in debat te treden. Verder wordt de avond afge wisseld door zang van „De Stem des Volks" uit Bergen. Wij menen dat vriend en tegen stander deze gelegenheid om een zo vooraanstaand politicus te zien en te horen zeker niet zal laten voorbijgaan. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Mei 's morgens 's namiddags 31 8.59 9.25 1 Juni 9.42 10.25 2 10.53 11.24 3 11.58 12.15 4 12.28 12.54 5 1.19 1.46 6 2.06 2.33 Laag water Mei 's morgens 's namiddags 31 2.59 3.25 1 Juni 3.42 4.25 2 4.53 5.24 3 5.58 6.15 4 6.28 6.54 5 7.19 7.46 6 8.06 8.33 WeMlad DE DUINSTREEK door dr P. H. RITTER Beide Pinksterdagen Dr v. GELDER, Telefoon 2027 tt STARRING: Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p, m.m. Eigenaar: Jelle de Vries

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1