ft 99 DE AUSTRALISCHE INBOORLING. s wecelds knakte Jleckeccheuc BERGEN SCH00RL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 6 JUNI 1952 29e JAARGANG No. 23 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoort, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Wie en wat is hij eigenlijk, die kleine, pezige Sguur, die daar nog steeds door Australië's wijde vlakte en woeste jungle zwerft, het leven leidende van de mens uit het Steentijdperk? De heren geleerden kennen zijn herkomst niet, hij vertoont weinig overeen komst met welk ander ras ook, en geschreven of op steen ge beitelde berichten uit vroeger tijd ontbreken geheel. Ook zijn taal en dialecten wijzen er niet op dat hij ooit met anderen in ver binding heeft gestaan, ofschoon men meent althans enige ge leerden doen dit dat hij oor spronkelijk uit Azië is gekomen. Dat hij echter de eenvoudigste van geest, de primitiefste aller mensen is, staat vast. Hij vormt zo ongeveer het laatste natuurvolk een jagersvolk dat nog uit sluitend leeft van wat de vlakte, de wildernis hem oplevert. Zelfs de simpelste vorm van landbouw is hem onbekend zijn plant aardig voedsel bestaat uit wilde knollen en planten. De hutten bestaan uit wat takken en bladeren vormen een gebrekkige be schutting, méér niet. Hij zweeft waarheen de nood, de strijd om het bestaan hem drijft en het is juist deze „strijd", die hem schier bovenmenselijke vermogens heeft bijgebracht om iets op te sporen, hetzij mens of dier. Hij ruikt een troep kangaroes op een mijl af stand. Door met de punt van z'n neus 'n voetspoor aan te raken, weet hij haarfijn of dit twee uren dan wel 'n paar dagen oud is.... tevens hoe zwaar het dier is, van welk geslacht en of het oud of jong is. Waar wij niets zien dan kale grond, spreekt deze voor hem een duidelijke taal en het geringste ongewone oneffenheidje wordt herleid tot een bruikbaar gegeven In dienst der politie De Australische veldpolitie maakt van deze eigenschap een dankbaar gebruik om ontvluchte misdadigers op te sporen, die de wijk hebben genomen naar on bewoonde streken. En er is geen één die ontkomt. Wat een twee tal zwarte speurders een paar jaar geleden gepresteerd hebben, grenst aan het ongelooflijke. Twee beruchte halfbloeds hadden een tweetal politiemannen neergescho ten en waren de vlakte en jungle ingevlucht. Zij waren wél op de hoogte van de capaciteiten en van de methoden der „black trackers" en trachtten op de geraffineerdste manieren deze te misleiden. Af en toe omwonden zij hun voeten met een stuk verse schapenvacht, dat nagenoeg geen bruikbaar spoor achterliet; dan weer, klommen zij in de zeer dicht op elkaar staande bomen en slingerde zich als Tarzan van tak tot tak. Soms doken ze een rivier in, zwommen eerst een eindje stroom-opwaarts, dan stroom-afwaarts, staken af en toe 'n stuk bos in brand om de plek onzichtbaar te maken waarop zij de nacht hadden doorgebracht; kortom geen truc werd onbenut gelaten. Edoch, baten mocht het niet De veldpolitie nam de beste speurders in de arm waarover zij beschikte en de achtervolging begon aan de Oostkust. Vier lange, zware maanden duurde de jacht. dwars door drie dui zend kilometer van vlakte, wil dernis en oerwoud, tot aan de Westkust, waar men de beide vluchtelingen, vredig slapend onder 'n boom aantrof. De vier mannen van de veldpolitie waren totaal uitgeputde beide zwarte speurders waren nog zo fit als of ze niets gepresteerd hadden. Vergeleken bij de echte natuur mens zijn zelfs de best getrainde sportlieden onder ons maar stum perige imitators. Maar zo heel lang zal het niet meer duren, die krachtige assisten tie aan de sterke arm der wet door de inboorlingen. Natuur mens in hart en nieren, heeft de Austraalneger het binnendringen in z'n land van de vreemde „witmens" met z'n drank en z'n ziekten, niet kunnen verdragen. Hij heeft de geweldige sprong niet kunnen maken vanuit het Steentijdperk naar de Twintigste Eeuw. Snel sterft dit even interes sante als zuivere volk uit. Alcohol en ziekten hebben ware ravages aangericht, en de natuurlijk te laat door de Regering onder nomen pogingen om nog te redden wat er te redden valt, lopen zeer waarschijnlijk op niets uit. Wat men ook voor hen doet, het aan tal gaat gestadig achteruit en nog deze eeuw zal allicht de laatste Austraalneger zien sterven. Het is vreinig verheffend voor de „beschaving" van de blanke, dat overal waar zij verschijnt onder 'n natuurvolk, dit ten gronde gaat. De Austraalnegers zijn de eerste niet, die het met vernietiging moeten bekopen RAADSVERGADERING De Raad kwam Vrijdagavond onder voorzitterschap van Bur gemeester Dr W. Huygens weer in voltallige zitting bijeen: de door het vertrek van Baron Taets v. Amerongen vrijgekomen plaats was nu ingenomen door de heer E. van Rees Vellinga. Uit mededelingen bleek, dat bij Koninklijk Besluit van 6 Mei j.l. A. Philippo en anderen niet- ontvankelijk waren verklaard in hun beroep tegen het besluit van B. en W. van 7 November 1950, waarbij aan J. van Exter voor waardelijk vergunning was ver leend voor het oprichten van 'n timmerwerkplaats aan de Eiken laan, hoek Zuidlaan. Omtrent het servituut zal slechts de burgerlijke rechter een beslis sing kunnen nemen. Wat betreft de opheffing van het autoreparatiebedrijf aan de Vincent v. Goghweg, hierin bleek nog niet veel schot te zitten. De doorlichting van de bevol king had tot resultaat gehad, dat tien positieve gevallen van T.B.C. aan het licht kwamen en zes dubieuze. Het voorstel van B. en W. be treffende het toekennen van een vergoeding aan de huisbewaarder van „De Merelhof" kon geen genade vinden in de ogen van de hr Ellis. Ook na verdediging door de verschillende leden, bleef hij tegen. De Bonnefaasschouw zal wor den gehouden op Donderdag 5 Juni. Naar aanleiding van 'n vraag van de heer Ellis naar de tege moetkoming welke door het G. E.B. wordt uitgekeerd bij om schakeling op een andere voltage, deelde wethouder Oldenburg mede, dat in de regel een halve lampenvergoeding wordt gegeven. Intussen wordt ieder geval afzon derlijk beoordeeld door de Com missie van bijstand voor het G.E.B. PARTIJ VAN DE ARBEID Door de afd. Bergen van de P. v.d. A. wordt op Donderdag 19 Juni a.s. een openbare bijeen komst gehouden in het kader van de verkiezingsactie, welke nu zo langzamerhand op toeren komt. Als spreker zal optreden de heer Jac. de Kadt, 2e Kamerlid. De mogelijkheid tot debat is open gesteld, daar dit de enige weg geacht wordt om tot een juister begrip te komen. Ook het stellen van vragen, zowel schriftelijk als mondeling, zal op prijs worden gesteld. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar de advertentie in het volgende nummer. EIGEN HAARD IS GOUD WAARD! De plaatselijke commissie voor het Bouwsparen, bestaande uit de heren L. den Das, wethouder, voorzitter, J. M. Brouwers, secre taris en J. P. Blauw, dir. ge meentewerken, techn. deskundig lid, belegden in Het Wapen van Bergen een openbare vergadering om de ingezetenen de weg te wijzen in het bezit te komen van een eigen woning, ook aT beschikt men slechts over een bescheiden beurs. Dank zij de in 1945 op gerichte N.V. Bouwkas Drentse Gemeenten, later omgezet in Bouwkas Noord Nederl. Ge meenten, waarbij ook de gemeente Bergen onlangs is aangesloten, bestaat daartoe de mogelijkheid. De heer Karsten, hoofd van rayon West, gaf een duidelijke uiteen zetting van de werking van de Bouwkas, die momenteel reeds 4000 spaarders telt, terwijl reeds 1400 eigen woningen voor de deelnemers zijn gebouwd. Bij de beantwoording van uit de ver gadering komende vragen, werden nog vele details verduidelijkt, waarna de voorzitter de aan wezigen, en vooral de jongeren, die nog geen gezin hoeven te onderhouden, in ernstige over weging gaf ernstig na te denken over het gehoorde en zich dan in verbinding te stellen met de pl. commissie Bergen. BERDOS I-ANDIJK I TERUGKEER MILITAIREN Met Hr Ms „Johan Maurits" zal uit Nw. Guinea naar Neder land terugkeren, de Serg. electr.- monteur C. J. Min, Oosterweg 25, alhier. Vermoedelijke aankomst te Den Helder is 6 Juni a.s. Met Hr Ms „van Galen" zal uit Korea naar Nederland terug keren Stoker le klas, P. J. Roskam, wonende Vinkenbaan 6, alhier. Vermoedelijke aankomst te Den Helder, 21 Juni a.s. BLAUWE WEEK 1952 De Blauwe Weekcollecte ten bate van het reddingswerk van drankslachtoffers heeft in Bergen een bedrag van f 611,opge bracht. De commissie betuigt zijn hartelijke dank aan allen die hun bijdrage en medewerking hebben gegeven, om tot dit mooie resul taat te komen. HERDENKINGS EXPOSITIE HARRY KUYTEN Op Zaterdag 7 Juni a.s. wordt in de Kunstzaal van „De Rus tende Jagerte Bergen onder de auspiciën van het Kunstenaars Centrum Bergen een herdenkings- entoonstelling van het werk van de overleden kunstschilder Harry Kuyten geopend. De expositie bevat uitsluitend tekeningen. Dr J. Hemelrijk te Bergen zal bij de opening het woord voeren. De expositie is geopend tot en met 20 Juni a.s., op werkdagen des middags van half drie tot half zes, in de weekends ook 's avonds van half acht tot tien uur. „BERDOS'' Zondag a.s. vindt de voor „Berdos" zo belangrijke Promotie wedstrijd plaats. Deze moet door „Berdos" gewonnen worden, waarom dan ook een spannende wedstrijd is te verwachten. Aan een voorspelling zullen wij ons maar niet wagen, laat de sterkste ploeg winnen. ZONDAGSDIENST ARTSEN EVERT VERMEER SPRAK Aan de vooravond van de a.s. verkiezingen organiseerde de P.v.d.A. te Schoorl een openbare bijeenkomst in „De Rustende Jager". Evert Vermeer, de spreker op deze avond, maakte de balans op van het in de laatste jaren be reikte en bepaalde zich verder in hoofdzaak tot drie vraagstukken, waarvoor de grondslagen reeds waren gelegd, n.l. het sociale be leid, de woningbouw en de werk loosheid. Aan de hand van cita ten uit verschillende verkiezings pamfletten weas spreker er op, dat ten opzichte van deze belang rijke vraagstukken de meningen nogal uiteen liepen. Wat het eerste punt betrof, waren er stemmen te beluisteren, die verkondigden, dat er nu maar eens belastingverlaging moest ko men, dat het maar eens uit moest zijn met de bevoorrechting van de arbeiders. Voor een premie- vrij bodempensioen voelden zij niet veel. De volkswoningbouw, aldus spreker, kon niet worden over gelaten aan het particulier initia tief, maar was een zaak voor de overheid. De leuze van de P.v.d.A. „voor volledige werkgelegenheidkon ook niet alle partijen bekoren. Men hoorde stemmen als „werk loosheid is een gezond verschijn sel, brengt concurrentie op de arbeidsmarkt". Spreker waar schuwde niet te wachten tot het kalf verdronken is, maar reeds nu te zorgen voor een flinke af rastering rond de put, zodat ver drinken uitgesloten is. Spreker eindigde zijn met de meeste aandacht gevolgde rede met de woorden: „er is reactie op komst, maar een gewaarschuwd man geldt voor twee. De Stem des Volks uit Bergen, zorgde o.l.v. Dir. P. Heins, voor muzikale afwisseling. „UIT EN THUIS" Uitwisseling O. L. Scholen Schoorl-Doesburg De leerlingen van de hoogste klassen van de Openbare School te Schoorl en te Doesburg hebben vier dagen lang „stuivertje ge wisseld". De Doesburgse kinderen logeerden bij de Schoorlse ouders en de Schoorlse kinderen genoten gastvrijheid van de Doesburgse Vaders en Moeders. Er klonk een luid hoera! toen de bus uit Doesburg op de Paar denmarkt te Schoorl arriveerde. Binnen weinige ogenblikken was de kennismaking geschied. Zo be gonnen voor de ruim 40 Does burgse gasten 4 genotvolle dagen met een fietstocht naar Alkmaar (kaasmarkt!), Heiloo, Egmond en Bergeneen bustocht naar Den Helder, Wieringen, Afsluitdijk en West-Friesland; met wandelingen langs het strand en door de prachtige duinen. Een afwisselend programma, waarin zelfs een rondvaart door de Amsterdamse grachten en een bezoek aan Artis niet ontbraken, deed de dagen omvliegen en bood veel leerzaams op de aantrekkelijkste manier. Ondertussen begonanderhalfuur na aankomst van de Doesburgers met dezelfde bus de reis der Schoorlaars. 's Avonds acht uur kwamen ze in Doesburg aan, waar ze op hun beurt met luid gejuich werden verwelkomd. De pleegouders namen ook hier op liefdevolle wijze hun voorname aandeel in de uitwisseling, door alle zorg te besteden aan de Schoorlse kinderen. Van Doesburg uit werden tochten gemaakt per fiets langs de IJsel naar Wester voort-Arnhem-Openluchtmuseum en o.a. door de prachtige Mid- dachterallee. Een autobus voerde de 40 deelnemers naar het Natio nale Park „De Hoge Veluwe", waar behalve van het natuur schoon werd genoten van het voeren der eenden, goudvissen en karpers en van de van Gogh- tentoonstelling in het Kröller- Müller-museum. Een bezoek aan de speeltuin bij de Westerbouwing met een schitterend uitzicht over de Rijn en het Betuwse land vormde een tweede hoogtepunt van deze tweede dag. De derde dag werd besteed aan een tocht naar de Veluwse heuvels Zijpenberg en Posbank, met 's middags een rondwandeling door het oude Raadhuis en de stad Doesburg, waar o.a. de nieuwe, grote, in aanbouw zijnde stuw in de Oude IJsel werd be keken. De vierde dag voerde de kinderen naar de Gazelle-rijwiel- fabriek te Dieren en langs een mooie tocht door 't Achterhoekse IJselland. De dagen vlogen omBoordevol indrukken uit een vreemde doch bijzonder mooie omgeving keer den de kinderen via Barneveld (Jan van Schaffelaarnaar hun eigen ouders terug. Door veler medewerking is deze uitwisseling van de Open bare Lagere Scholen van Schoorl en Doesburg op de beste wijze geslaagd. „EEN DAG ZONDER ZORGEN" Woensdag j.l. ging de Dames- reisvereniging („Een dag zonder zorgen") met de Touringcar van de Fa. F. J. Bouckaert en Zn uit Haarlem weer eens een dagje uit. Toen de reis begon was het weer niet erg aanlokkelijk, maar in Amsterdam was het droog en kwam het zonnetje te voorschijn. Na hier een kopje koffie genuttigd te hebben werd een rondvaart door Amsterdams grachten gemaakt, wat zeer in de smaak viel. Daarna ging de tocht naar de Pyramide van Austerlitz, waar veel genoten is van de bossen en de speeltuin. Toen terug naar Amsterdam waar een heerlijk diner wachtte. Daarna de stad nog even bezichtigd en toen naar de bioscoop. Hoogst voldaan keerde het ge zelschap in Schoorl terug. Mochten er dames zijn die zich nog bij deze reisclub willen aan sluiten, dan bestaat daartoe ge legenheid. De heer C. de Graaf, Omloop 14, Schoorl, geeft gaarne alle gewenste inlichtingen. HET WITTE KRUIS Gezinsverzorging baart zorgen De Afdeling Schoorl van de Noord-Hollandse Vereniging Het Witte Kruis hield in de zaal van P. Duin onder voorzitterschap van dokter F. H. Risselada met de onderafdeling Vereniging voor Gezinsverzorging een gecombi neerde ledenvergadering. Mevr. H. W. Koeman-Mast gaf een verslag over de afdeling Gezinsverzorging. Het aantal leden bedroeg bij het begin van het jaar 238. In 27 gezinnen had de gediplomeerde gezinsverzorgster gedurende ruim 300 dagen de huisvrouw vervangen, als die door ziekte verhinderd was haar taak te vervullen. Gaarne had het be stuur meer willen doen, maar het kon niet verder springen dan de polsstok lang was, d.w.z. dan de financiën toelieten. Om het zegen rijke werk te kunnen uitbreiden, was de steun van de hele bevol king nodig. Een ernstig beroep werd gedaan op de ingezetenen om toe te treden als lid, ook al meent men geen hulp nodig te hebben. Dit werk van christe lijke naastenliefde verdient aller sympathie. De vergadering be sloot zich per circulaire te wenden tot alle bewoners. Tevens werd een beroep ge daan op allen, die als noodhulp zouden kunnen helpen, als de verzorgster het alleen niet af kan. De hr W. Bant, secretaris van de afdeling, merkte in zijn jaar verslag op, dat het verenigings leven in '51 rustig was verlopen. In het bestuur was wijziging ge komen door het bedanken van de voorzitter, Dr Heringa, die vanaf de oprichting zijn krachten had gegeven aan het Witte Kruis en gemeend had, nu plaats te moeten maken voor een jongere kracht. Uit waardering bood de afdeling de oud-voorzitter het ere-voor- zitterschap aan. Bij de T.B.C.-bestrijding werd gememoreerd, dat er 2 patiënten in sanatoria waren verpleegd en de huisbezoekster in 6 gezinnen 29 bezoeken had afgelegd. De wijkverpleegster had in het afge lopen jaar 1778 bezoeken afgelegd. Het magazijn was goed bijge houden. Een rubberkast zou hier geen overbodige weelde zijn. Het consultatie-bureau vond geregeld doorgang. Getracht zal worden dit onder te brengen in de open bare scholen. De exploitatie van de badinrichting leverde ondanks verhoging van de prijzen, nog steeds een tekort. De rekeningen zagen er uit als volgt. Afdeling: Ontvangsten f 7581,55, uitgaven f 4903,61. Saldo f 2677,94 Wijkverpleging: Ontvangsten f 3975,33, Uitgaven f 3865,62. Saldo f 109,71. T.B.C.-bestrijdingOntvangsten f 2865,88, Uitgaven f 3166,14, Nadelig saldo f 300,26. GezinsverzorgingOntvangsten f 2408,01, Uitgaven f 2201,56, Saldo f 207,45. Na rapport van de financiële commissie werden de penning meesters gedéchargeerd. Bij de rondvraag werd nog over enkele interne kwesties van gedachten gewisseld. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Juni 's morgens 's namiddags 7 2.50 3.17 8 9 10 11 12 13 Juni 7 8 9 10 11 12 13 3.25 4.21 5.08 5.59 6.50 7.42 4.02 4.51 5.40 6.29 7.19 8.10 Laag water 's morgens 's namiddags 8.50 9.17 9.25 10.02 10.21 10.51 11.08 11.40 11.59 12.29 12.50 1.19 1.42 2.10 GESLAAGD VOOR HET E.H.B.O. DIPLOMA De afdeling „De Egmonden" van het Ned. Rode Kruis had in de afgelopen winter een cursus georganiseerd, onder leiding van dokter Helle, daartoe bijgestaan door Mevr. Wallaart uit Alkmaar, voor opleiding voor het eenheids diploma E.H.B.O. Bij het dezer dagen gehouden examen slaagden de volgende personen voor het diploma: A. Zwart, Kn. Visser, L. Zwaan, A. Stam, Aafje Wijker, Gretha Gul, A. Visser, A. de Waal, W. de Baar, C. van Baar-Zwart, Kn. Dekker, H. de Graaf-de Vrij, L. Kemps, T. de Jong, E. Valken burg, M. Dekker-Brinckman, N. Kareis, Leen Zwart, W. Wessels, A. Tamminga, M, Stam, Klaas Lampe, Lien Wijker, Nel Wijker, Neeltje Wijker, Albert Wijker, Aris Krab, Jan Zwart, Arie Prins, Jo Zwart, Janny de Groot, Antoon de Munck, Simon Visser, A. van der Steen, A. Stam, D. Zwart, R. Stavenuiter, E. Helle-Nauta, G. J. Hoogenkamp, P. de Groot, H. J. Waijers-Speijer, Kap. A. Verbeek. Bij deze geslaagden waren 19 leden van de Egmondzeeër Red dingsbrigade, die deze zomer on getwijfeld zich weer van hun beste zijde zullen laten kennen, bij het wachthouden op het strand en verzorging van kleine ver», wondingen. Weekttad DE DUINSTREEK ZONDAG 8 JUNI a.s. PROMOTIE WEDSTRIJD Aanvang 2.30 uur Terrein Nesdijk 8 juni Dr POOT, Telefoon 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdij laan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m, Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1