YAN AMERONGEN {.KROM J. M. P. LUGTEH PEDICURE vRuofim'jj kown*©. Romans Jongens- en Meisjesboeken mm Er is niet beter! 'géedtamée*,. PENSION TEKENINGEN Acts E. ML ENTJES h. KJ. bhfyd, WONINGRUIL aan grote gevaren. U zou werke lijk niet de eerste zijn, die zich door het zonnetje zodanig liet stoven, dat er een zeer ernstigegraad van verbranding het gevolg van was, die de persoon dagen lang in 't bed hield met hoge koortsen en ondraaglijke pijnen. Het zonnebad kan buitenge woon goed voor uw lichaam en uw gezondheid zijn, mits het met verstand wordt toegepast. Ook hier schaadt iedere vorm van overdrijving. Beter na en kele weken een bruin huidje en een stuk gezondheid opge daan, dan gepoogd dit alles in een dag te winnen, want u zou tot uw schade en schande moeten ondervinden, dat dit niet gaat. Zoekt de zon op en veel succes met uw bruine huidje HERINNERING aan de tijd van Napoleon 1 Juni 1810 zonden onze Burge meesters de volgende missive aan Predikanten en Pastoors: Weleerwaarde Heer, Het is ingevolge bij mij ont vangen missive van Mijn Heer de Ónder Prefect van dit Depar tement, dat ik U WelEerwaarde verzoek en desnoods gelast, om op Zondag den 9 Juny aanstaande, den dag waarop de Zoon van Z.M. den Keizer, de Koning van Rome den Doop zal ontvangen, in Uwe Kerk een Plechtig Te Deum te doen zingen en zodanige gebeden en Dankzeggingen ten Hemel op te zenden als op deze Heugelijke Gelegenheid het meest toepasselijk en het meest met Uwe Godsdienstige Gezind heid overeenstemmend is Mij op Uwe bereidwilligheid vertrou wende heb ik de eer te zijn, WelEerw. Heer! U WelEerwaard D.V. Dienaar De Maire voornoemd, Uit Naam van dezelve. (de Griffier) (Uit het Oud Archief van Bergen) Van störreve, örreve in vörreve FAMILIEBERICHTEN ücxxx>«O KERKDIENSTEN BERGEN Boekhandel C. OLDENBURG SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN mkü Uü EEN BUS FIJNE TORENKOEKEN van 55 voor ct Stationsstraat 7 - Bergen - Tel. 2082 VRAAG EN AANBOD GROENTEN- EN FRUITHANDEL J. WOKKE - Bergen vraagt voor direct NETTE BEDIENDE EN NETTE WINKELJUFFROUW Telefoon 2037 HUISHOUDSTER of VERPLEEGSTER Een kostelijk bezit voor Uw kinderen! van HET KLAVERBLAD Op elke verpakking van Klaverblad's karnemelk- zepp zit een bon geldig voor een plaatje! VERLOREN KINDERWAGEN VACANTIERUIL VACANTIERUIL WONINGRUIL TE KOOP: Een zomerwoning Een zomerwoning Kunstenaars Centrum Bergen Herdenkingsexpositie HARRY KUYTEN Kunstzaal „De Rustende Jager" Geopend: 7 t./m. 20 Juni 14.30-17.30 uur. Zaterdags en Zondags 's avonds 19.3022 uur. AFWEZIG van 13-28 Juni. Tandacts SPREEKUUR DAGELIJKS Elke werkdag 's morgens 9-12 u. en volgens afspraak. Ook aan huis te ontbieden Boekhoudbureau J. EUWEN ftoekUaudinfytn BltasiuifyccaUen (Gratis inlichtingen) Herewcg 333 - GROET OPENBARE VERKOPING te Bergen (Nh.) Notaris G. A. Verkade, te Alk maar zal op Woensdag 18 Juni a.s. bij inzet en op Woensdag 25 Juni a.s. bij afslag en def. toewijzing, telkens des namiddags om 3 uur, precies, in café Nieuwen- dijk, a.d. Dorpsstraat, te Bergen, in het openbaar verkopen de na volgende te BERGEN gelegen percelen 1. Woon-en winkelhuis met schuurtje en erf, a. d. Dorps straat nr. 110, gr. 5.36 a; vóór of op 1 Januari 1953, vrij van huur. 2. Pakhuis met erf, a. d. Loudelsweg 73, gr. 3.70 a, verhuurd voor f 21,67 per maand. Te bezichtigen op de veilings- dagen van 's morgens 1012 uur. Notaris H. J. van Veen te Zijpe zal op Vrijdag 20 Juni 1952, des nam. 2 uur in het koffiehuis „De Rustende Jager" te Schoorl, ten verzoeke van de erven Mw. de wed. P. Witsen-de Groot, in één zitting, in het openbaar verkopen: twee woningen onder één dak, met schuur, erf en grote tuin, gelegen aan de Bosmansweg 5/7 onder Aagtdorp, gem. Schoorl, ter totale grootte van 19 a. Huur opbrengst f 456,20 per jaar. Lasten en waterl. f 50,51 per jaar. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris. Filiaal Alkmaar: Langestr. 64, Tel. 2160 In 't waterland, dat natte land Htl onder an de doik, Deer keuterde, deer peuterde Een boerke, lang niet roik As 't regende, in zegende, Den lekte 't ouwe dak As 't klaterde, 't gewaterde Den. liep 't niet in de bak. Dut ouwe spul stong al öp nul, Hong in z'n leste dage! 't Hong skos in skeefwat stein nog bleef, Deer kon ie niks voor vrage Z'n kleere, nou, nei veul gesjouw, Een broek mit lap, die kaal is Laupt haai öp streit mit zwoi hïl breid, ]e zien een jas die vaal is Maar wat 'r beurt? In iens wier treurd: Een snaartje, roik, was störreve. Dat gaf bestelbegroip nou wel Dat boerke gong nou örreve! In koik nou uit: as bruigem, bruid In pakkies, foin, ze pronke Nuuw hek om 't örf; het spul in de vörf Nou, of die auge blonke Een buur, jeloersch op deuz koers, Slaat an het ermeseere „Wat malle bui, hei, buurvrouw Trui, „Nag guster haast geen kleere „De vaer van z'n moerverlaupene boer: „Most 't hewwe van de arme: „Gien cent meist in huiszoo arm as 'n luis; „De slager, ja, gaf 'm de darme. „Z'n bloedoigen vaer die speulde 't klaar „Om de kerk mit huur öp te licrte „Die akkers ben slecht, d'r komt niks [öp terecht, „Te leig óm 't zeid 'r te zichte „In nou nag z.n woif mit 'r noidig gekoif, „Die 't altoid 't beste wul wete „Maar kwam j' in 'r huis, den was 't [niet pluis „Te middag had ze gien vrete Zoo klapte de tong, in hoigde de long, Het boerke docht„leit ze maar klesse „De puut is van moin in m'n mïlige Troin, „Die lui deer die gun ik het zwesse Gevraagd door net persoon 'n BURGER KOSTHUIS. Van Zaterdagmiddag tot Maandagmorgen afwezig. Br. no. 850, bur. van dit blad te Schoorl. Ondertrouwd C. L. ZWAAN en J. E. KOOIJ BERGEN AAN ZEE, 29 Mei '52 16 juni a.s. hopen onze geliefde kinderen, broer en zuster J. KOEDIJKER en A. KOEDIJKER-v. BUUREN hun 25-jarige Echtvereniging te herdenken Hun dankbare Ouders, C. JES C. P. C. JES-DE LEEUW en Broer en Zusters WARMENHUIZEN, Juni '52 Heden overleed zacht en kalm onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder GRIETJE KNEVEL Wed. van Cornelis Krijgsman in de ouderdom van 88 jaar DE KINDEREN HEILOO, 3 juni 1952 Huize „Frisia", v. Aostastr. 5 Begrafenis op 6 juni 's namiddags 2.30 uur op de Algemene Begraaf plaats te Schoorl Hartelijk dank aan allen voor de grote belangstelling bij ons 55-jarig huwelijk ondervonden C. HOUTMAN M. HOUTMAN-KALF BERGEN, Juni 1952 Dr v. Peltlaan 46 Langs deze weg danken wij alle kennis sen, vrienden en buren voor de vele blijken van belangstel[ing op Zaterdag j.l. J. TH. HAASBROEK en Echtgenote SCHOORL, Juni 1952 ZONDAG 8 JUNI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius (Collecte Kerkvoogdij) GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Dronkers GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. L. Dorst van Hardenberg LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur: Wijdingsdienst n.m. 8 uurGetuigenissamenkomst o.l.v. Senior Majoor Malcorps van Amsterdam R.K. KERK Zondagv.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. In de week lof n.m. 7.30 uur VERBREIDING DER WAARHEID van Borselenlaan 2 n.m. 6.30 uur: Ds. J. J. Ruys NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. A. J. Hendriks van Kooten (Friesland) v.m. 10 uur te Groet: Ds. C. M. de Jong VERBREIDING DER WAARHEID Schoorldam, Kanaaldijk 61 n.m. 8 uurDs. J. J. Ruys R.K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 uur en 10.15 uur Hoogmis 8.15 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. F. Slomp, van Hoorn n.m. 5 uur: Leesdienst Coll. Bouwfonds OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8* uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur Ds. Roobol HERV. GEMEENTE Egmond Binnen, 10 uur: Ds. Plug Zendingscollecte Medewerking van het koor - "n~~ r Nü kunt U het genot van het meest verrukkelijke kopje Koffie smaken I Kiest U maar uit deze drie nieuwe mélanges van van Amerongen: R O B IJ N KOFFIE 250 gram pak 204 ct SMARAGD KOFFIE 250 gram pak 188 ct SAFFIER KOFFIE 250 gram pak 173ct Stuk-voor-stuk zó geurig, verkwikkend en krachtig van smaak, dat van Amerongen Uw kennismaking met deze edele koffie tot iets feestelijks wil maken I Daarom ontvangt U bij een pak van Amerongen Koffie van Donderdag 5 t/m Zaterdag 14 Juni In iedere bus een extra waardebon Prettige HULP gevraagd, voor enkele uren per dag, gedurende de zomermaan den, in huishouding en bij kinderen. Fam. Dutilh, Villa „De Vrijheid", Bergen aan Zee Telef. na 12 Juni 2881 Gevraagd, net MEISJE voor de winkel. Vermeulen's Levensmiddelen „De Spar", Breelaan 33, Tel. 2068 Gevraagd HULP voor de hooibouw. H. Zwaan, Baakmeerdijk 4, Bergen. Gevraagd FLINKE JONGEN, leeftijd 16 a 17 jaar, voor licht fabriekswerk bij Puddingpoederfabriek Firma Joh. Kaptijn, Voert 10, Bergen. Aanmelden 9—12 en 2 4 uur Gevraagd voor spoedig MEISJE voor de morgenuren. Mevr. de Pee, Ruïnelaan 7, Bergen Gevraagd per 15 Juni een vriendelijk MEISJE voor licht winkel- en huiswerk, voor het seizoen. B. Santing, Molenstraat 3, Bergen O. J. VERKERK, Hertenlaan 4, Bergen, Telefoon 2050. Riant huis bewonend, m. aardige tuin, modern ingericht, vraagt voor direct of later een (diploma niet nodig) Hulp voor ruw werk aanwezig. Br. liefst met foto aan bovenge noemd adres. Behoorlijke beloning Biedt zich aanJongeman, 23 j„ moderne talen sprekend, voor SEIZOENWERK in Hotel, Restaurant, etc., Keuken-, grond en ander werk geen bezwaar. M. Beemsterboer, Middenweg 241, Heer Hugowaard. Tel. K 2264-273 Er bieden zich aan 2 nette Meisjes in een PENSION voor bedienen of werken Br. P. Vertelman. A 126, Wervershoof Biedt zich aan net Meisje, 16 jaar, voor SEIZOENBEDRIJF van 15 Juli-15 Aug. Adres te bevragen Jongens, Stations straat 6, Bergen Gevraagd GEMEUBILEERD HUIS, omgeving Bergen, Egmond of Schoorl, voor half Juli tot half Aug., bev. huisk., keuken en 3 slaapk. voor 6 h 7 pers. Br. no. 90, De Haan's Boekh., Bergen tussen Bergen en Bergen aan Zee Vrijdag 30 Mei, Bonte hoofd doek met Engelse opschriften en rode rand. Aandenken. S.v.p terug te bezorgen of inlichtingen Politiebureau, Bergen Te koop zo goed als nieuwe Br. no. 901, Bureau v.d. Blad te Schoorl Te koop een LANDHUISJE met garage, zonder contanten onnodig te reflecteren. Adres Duinweg 101, Schoorl Aangeboden geriefelijk huis met grote tuin in centrum van ZEIST, dicht bij de bossen, 5 slaapplaatsen. Gevraagd dito huis in de omstreken van BERGEN, voor de laatste helft van Juli, geen kleine kinderen. Ger. of Hervormd. Brieven Fam. M. v.d. Kamp, Bergweg 9, Zeist Gevraagd te BERGEN comfortabel huis in ruil tegen comfortabel huis te BILTHOVEN voor de maand Augus tus of de eerste 2 of 3 weken van die maand voor echtpaar en 3 grote kinderen (14, 18 en 21 jaar) Br. Fam. Vunderink, Merellaan 15, Bilthoven. Tel. 2365. ANTI MOTTENKRISTALLEN Bergt uw wollen kleding op met motten- gaskristallen 100 gr f 0,35. Drogisterij Fa FR. POSTHUMA, Oldenburglaan 25, Bergen. Tel. 2716 In Pension-Rusthuis komt vrij per 15 Iuli ZIT-SLAAPKAMER met groot balcon op het Zuiden. Brieven no. 89, De Haan's Boekhandel, Bergen GEVRAAGD VOOR VACANTIE van 3 tot en met 10 Augustus 1952, gem. kamer, slaapkamer en gebruik van keuken in de duinstreek, liefst omgeving Bergen voor gezin van 3 personen. Br. onder no. 92, De Haan's Boekhandel, Bergen. 2 jonge echtparen, z.k., zoeken van 19 t/m 26 Juli in Egmond of omgeving. Br. met prijs, no. T 9450, Adv. Bur. ALTA, Utrecht. A. G. v. d. Hilst, tegenover 't station Bergen, telefoon 2610, verzorgt al wat uw Kunstgebit behoeft. Spreekuur de gehele dag. Wie wil mijn mooi huis, Kennemer Straatweg, ALKMAAR ruilen voor Land huisje te BERGEN. Brieven no. 91, De Haan's Boekhandel, Bergen Hartelijke uitnodiging. Zondag 8 Juni worden de Leger des Heils samenkomsten in het Dorpshuis te Bergen geleid door Senior Majoor Malcorps van Hoofdkwartier Amsterdam. Aanvang 10 en 8 uur. WONING TE DEN HELDER, bev. kamer met suite, serre, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers met tuinvoor woning te Schoorl of Bergen met 3 slaapkamers. Br. no. 407, Bureau v.d. Blad te Schoorl. P. VENNIK EN ZOON Opklapbedden, 1-pers. 2-pers. Ledikanten, 1-pers. 2-pers. Bedstellen, 1-pers. 2-pers. Koningsweg 36 - Tel. 5519 f 34,25 f 47,25 f 37,50 f 45,75 f 37,50 f 59,50 Alkmaar Rode kool-, Spruitkool- en groene koolspruiten te koop. Boerenkool- en Raapplanten. J. Bruin, Smeerlaan 4, Schoorl. Ter overname aangeboden 1 Donkerblauwe gabardine herenregenjas voor kort gezet persoon. 1 Paar bruine lederen herenpantoffels, maat 42. 1 Paar suède damesschoenen, m. 38. Alles nieuw Adres te bevragen De Haan's boekhandel, Bergen Te koop mooie KONIJNTJES, 10 we ken oud. f 3,per stuk. Prima STOFZUIGER (Excelsior) 120v„ steelmodel f 45, Lijtweg 21, Bergen Te koop gevraagd DIVAN en KOOK- TOESTEL VOOR BUTAGAS Adres A. Spoelstra, Rijksweg 46, Schoorldam 5 x 3.60 m. met slaapkamer en keuken. 3.50 x 3 m. Beiden geheel uitneembaar met houten vloeren, kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden. JB. LUGTIG, Aannemer, Heerhugowaard, Tel. 269 K 2266 BERGEN N.-H. Te koop aangeboden EEN HUIS met tuin en garage. 2 zitkamers, 4 slaap kamers met stromend water en zolder. Vrij op te leveren. Adres Woningbureau N.-H., Doorntjes 41, Tel. 2093, Bergen De artsen Van Gelder en Poot nemen waar. Trompstraat 15, EGMOND AAN ZEE Telefoon 518 Ziekenfonds 8.30-9 uur 17.30-18 uur. Particulieren 13.30-14 uur oehalve op Zon- en feestdagen. Eikenlaan 13, Bergen N.-H. EE* ALKMAAR Aangeboden te Schoorl, NETTE WONING op mooie stand, bev. kamer en suite, 2 slaapk., keuken en bijkeuken, voor- en grote achter tuin. Gevraagd grotere woning, eveneens te Schoorl. Br. no. 740, bur. v.d. blad te Schoorl. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 3