99 99 HapolLtaa*is& M'SIEUR DUBOIS. „LA CUBANA WACHTER, VRIJDAG 13 JUNI 1952 29e JAARGANG No. 24 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De Fransman is lui, onbetrouw baar, 'n verstokt politiek agitator, ja wat al niet. Zó oordeelt men in Nederland, over m'sieur Dubois, m'n buurman, voorwerker bij Citroen doorsnee Frans staats burgereen man zoals er duizenden rondlopen in die on vergelijkelijke, onvergetelijke onverdiend! zo vaak hopeloos verguisde metropolis Parijs. Laat mij hem U tonen zoals hij is, zoals ik hem ken, begrijp en waardeer. M'sieur Dubios Iedere ochtend, klokslag half acht, duikt m'sieur Dubois de Métro in, de ondergrondse trein, die hem naar z'n werk brengt, na eerst z'n onafscheidelijk krantje te hebben gekocht. En terwijl de Métro onder de Lichtstad voort raast begint m'sieur Dubois de lange dag met zich flink te ergeren. Op de voorpagina de schandalen van de dagambtenaren, die ge knoeid hebben, verantwoordelijke politici die de zaak weer eens beduvelden en anderen die er vandoor zijn met idem-zovele millioentjes van m'sieur Dubois en anderen met tegenzin en hard- hard werken bijeengebrachte be lastingcentjes. Misdaad, corruptie, onbekwaamheidofficiéél- Frankrijk blinkt er door uit! En m'sieur Dubois c.s. zijn er de dupe van - de Kleine Man, die alweer en overal het dure gelag betaalt. Straks is er de fabriek Zaterdag is daar het loon teveel om eraan te sterven, te- weinig om er dragelijk van te leven. Waarvoor hij eigenlijk werkt weet m'sieur Dubois wel: voor de belasting en voor de grote heren om te kunnen knoeien en het land nog verder in de afgrond te storten. Maar waaróm hij werkt is hem 'n raadsel. Hij doet het omdat, nu ja, het gezin moet leven. Maar lééft het? Krijgen de kinderen wat hun toekomt? Kan hij hen een be hoorlijke opleiding geven? Hoe zal z'n ouwe dag eruit zien? Hij is een goed vakman het werk mag hij wel, maar wie goed werkt, wil ook goed etenDat is wel het meest elementaire recht, dat de man-in-de-straat, dat iedereen bezit. M'sieur Dubois' loon stijgt niet in verhouding tot de prijzen. Zijn lot schijnt bijzaak te zijn. Hij is een goed Frans staatsburger, die houdt van z'n land, het 't allerbeste toewenst.... maar de laatste zeven jaar heeft hem zoveel geleerd, dat hij het beu is 't hele politieke gedoe! Eens was hij bereid de Gaulle te volgen door dik en door dun. zoals millioenen Fransen dat mét hem waren. Maar op het critieke moment aarzelde de Gaulle, en een leider, die aarzelt, verliest het vertrouwen van menigeen. De Gaulle stelde m'sieur Dubois teleur, zoals zovele would-be Redders des Vaderlands dit had den gedaan. Een ogenblik was m'sieur Dubois uit het lood ge slagen. dacht hij er zelfs over om nu dan toch maar Thorez eens een kans te geven, de com munist, die beweerde niets met Rusland te maken te hebben, een Nationaal Communisme vóór te staan. Edoch. Thorez werd ontmaskerd en m'sieur Dubois, die bijna gezwicht was voor 's man argumenten, werd het méér dan zat. Met 33°/0 van alle Franse kiezers verkoos hij voortaan niet meer ter stembus te tijgen.niet vóór er iemand zou komen, 'n partij zou opstaan, waarop hij kon bouwen. Hij bleef werken, maar uit noodzaak. Hij staakte méé, als dit nodig was. Wie niet staakt, zal ook niet eten met bittere spot en wrang sarcasme merkt hij dit op. Zijn ZONDAGSDIENST ARTSEN land, z'n eigen „la douce France" naar de haaien gebracht door gewetenloze politici, onverant woordelijke spéculateurs, volslagen onbekwame leiding. het, in wezen, rijkste land van Europa. Praat met hem over Frankrijk en over Holland en gij zult bemer ken, dat hij ons benijdt. „Uw land is een koninkrijkU hebt een Koningin, die symboli sche betekenis heeft, maar juist dat symbool én de wijze waarop Zij het draagt en is. daarin ligt Uw basis eenheid. Bij ons is die zoek. De president een beste man, maar wat zegt ons een president. Wij zijn Fran sen, idealisten, dromers, artiesten, zonder een ideaal, ook op het gebied der Eenheid kunnen wij het niet stellen. M'sieur Dubios en enige mil lioenen Fransen willen weer een „Royaume" hebbeneen Koninkrijk, Erg duidelijk, zéér hardop, wordt het nog niet ge zegd. Maar dat kon wel eens 'n kwestie van tijd zijn. Althans volgens zo heel velen, die ik sprak. M'sieur Dubios. man uit het volk. doorsnee Frans man. Voxpopuli! Wie weet of er nog niet eens een radicale verandering zal komen in Frank- rijk's staatsbestel. M'sieur Dubios is een man als U en ik niet beter en niet slechter. Maar wat hij verlangt is rechtszeker heid en bestaanszekerheid. en dat kent men in Frankrijk niet, allang niet meer eigenlijk. M'sieur Dubios is niet lui, onbe trouwbaar, een politiek agitator enz. enz. Hij vecht alleen maar hard voor iets beters en doet dat op z'n eigen zuiderlijk-heftige manier, zoals U en ik het doen op onze bezadigde Hollandse wijze. Lang heeft hij het zo ge daan, maar aan ieder geduld komt een einde. Hij is wat onverschillig geworden nu. beurs gebeukt op politiek gebied, hij wacht maar aflaat God's water over God s akker lopen. Men veroor- dele hem niet, afgaande op praat jes. Véél te weten is véél te begrijpen. En als de Hollander had moeten doormaken wat de Fransman al heeft moeten slik ken. Voor U misschien een vraag, maar voor mij wel zo ongeveer een weet. Trouwens voor iedereen, die ons durft zien, zoals wij zijn. BERGEN RAADSVERGADERING De vroede vaderen kwamen Donderdag al vroeg in de morgen in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. De agenda bevatte slechts twee punten. Allereerst de benoeming van een lid van de Commissies van Bijstand voor het bedrijf gemeen tewerken en voor het gemeente lijk electriciteitsbedrijf. Bij enkele candidaatsstelling werd benoemd het nieuwe raadslid de hr E. J. van Rees Vellinga. De behandeling van punt 2, voorstel van B. en W. inzake beschikbaarstelling van 'n bedrag voor het vervaardigen van het z.g. takensysteem voor de open bare lagere school vroeg meer tijd. Voor het vermenigvuldigen van de taken had het hoofd van de school blijkens de toelichting verzocht om beschikbaarstelling van een „Banda" cyclostyle-appa raat. De aanschaffingskosten be droegen f 460,en voor het aanschaffen van materiaal was f 100,'nodig. De hr Ellis informeert of het geen aanbeveling zou verdienen het toestel ter beschikking te stellen van alle onderwijsinrich tingen in de gemeente. Ook an dere scholen zouden zo'n toestel kunnen gebruiken, zij het dan ook niet voor het vermenigvuldigen van taken. De hr van Rees Vellinga be twijfelt het of dit takensysteem, dat schijnbaar door de Raad is gesanctionneerd (in afwachting van de resultaten in de practijk, aldus de hr Swaag!) nu wel „het" systeem is. Zijns inziens heeft de praktijk nog niet bewezen, dat het bruikbaar is voor alle leer lingen, ook voor hen, die straks middelbaar of ander onderwijs zullen willen volgen. Dr Hemelrijk wil het nieuwe graag een kans geven, maar kan het enthousiasme van de voorzitter nog niet delen. Zijns inziens moet de praktijk de deugdelijkheid nog bewijzen. Bij het verlaten van de school moet het kind 'n bepaald niveau van ontwikkeling hebben bereikt; blijft het beneden dit plafond, dan schiet de school te kort. Dr Hemelrijk is van mening, dat niet een bepaald systeem de beslissende factor is voor het onderwijs, maar de man die er voor staat. Nadat de voorzitter nog eens aanneming heeft bepleit, gaat de Raad er accoord mee. Bij de rondvraag wijst Dr Hemelrijk er op dat dezer dagen een der inwoners van Bergen uit zijn huis dreigt te zullen worden gezet en suggereert enkele moge lijkheden om dit te voorkomen. De heer Broersma vestigt de aandacht van het gemeentebestuur op de verregaande vervuiling van de sloot langs de Maasdammerlaan. Hierna ging de Raad ter Bon- nefaasschouw. Schoorl I Duinranders I t.w. talent, we.kdrift en een natuurlijke bovennatuurlijkheid. Spreker memoreerde, hoe hij in het voorjaar van '51 nog enkele weken in Parijs had gewerkt en met een rijke oogst van vijf en twintig tekeningen was terugge keerd. Nog eens was het hem in dat zelfde jaar vergund, een reis te maken. Het zou zijn laatste reis zijn. Al spoedig na zijn laatste ver jaardag in December, ging zijn gezondheid achteruit, maar zijn geest bleef actief. Het was hard voor zijn vrienden, die wisten, dat het einde nabij was, hem nog te horen zeggen: ik had nog zo veel willen doen. Met 'n porte feuille met tekeningen, dezelfde die thans de wand sieren in de kunstzaal, op een stoel naast zijn bed, sliep de grote kunstenaar in. Dr Hemelrijk eindigde met de aanwezigen er op te wijzen dat het hebben van een schilderij of tekening aan de wand, betekent een verrijking van het dagelijkse leven. Hierna maakten de talrijke aanwezigen een rondgang langs de geëxposeerde tekeningen. 13 20 JUNI - WILLY ALBERTI KID DYNAMITE Herdenkings-Expositie HARRY KUYTEN Enkele maanden geleden verloor Schoorl door het overlijden van Harry Kuyten een vooraanstaand kunstenaar. 2 Februari werd onder grote belangstelling het stoffelijk overschot op de algemene be graafplaats te Schoorl aan de schoot der aarde toevertrouwd. Bij die gelegenheid sprak Mr. C. A. J. Jochems, burgemeester van Schoorl een afscheidswoord tot deze kunstschilder van groot formaat, wiens werken hij een wezenlijke verrijking van het Nederl. kunstbezit noemde. Zaterdagmiddag organiseerde het Kunstenaars Centrum Bergen in de kunstzaal van De Rustende Jager 'n herdenkingstentoonstel ling van werken van Harry Kuyten, hoofdzakelijk bestaande uit teke ningen. Dr. J. Hemelrijk voerde bij de opening het woord. Hij zei niet de pretentie te hebben het publiek te willen voorlichten en het tentoongestelde te beoordelenals groot vriend van de thans ont slapene voelde hij zich te zeer vooringenomen, stond hij niet onbevooroordeeld. En dan, aldus Dr. Hemelrijk, hoe beter de kunst is, hoe beter is het te zwijgen, ja, tegenover volmaakte kunst zou men met stomheid geslagen zijn. Is het mogelijk, vroeg spreker, van iemands werk te houden en tegelijkertijd niet van de schepper. Neen, meende hij, man en werk zijn één. Een kunstwerk kopen, is voor vriendeloze mensen, een weg om een vriend te krijgen. Hij voegde hier nog aan toe kijk naar de wanden in een huis enje weet wat voor mensen er wonen. Harry Kuyten had, vervolgde Dr Hemelrijk, drie eigenschappen, AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN Wij vernamen van het Comité Ouden van Dagen dat er weer hard wordt gewerkt aan de uit- gaansplannen, om de Ouden van Dagen weer een prettige dag te bezorgen. Het belooft weer een mooie dag te worden als hetgeen wordt voorbereid in vervulling kan gaan: een tocht naar Aalsmeer het bloemenland, met als waardig slot 'n warme maaltijd en attrac tie in Hotel „Duinvermaak". Het Comité vertrouwt weer op de medewerking van alle Bergenaren om deze mooie plan nen te kunnen uitvoeren. Men zie verder de advertentie in dit nummer. DE RODE HAAN KRAAIDE Zaterdagmiddag tegen half vier werd de brandweer gealarmeerd. Onmiddelijk snelden de in Bergen achtergebleven manschappen (de meesten waren te Heerhugowaard voor het deelnemen aan 'n wed strijd) met de babyspuit naar het bedreigde pand Lijtweg 19, waarvan het rieten dak brandde als een fakkel. De om assistentie gevraagde Alkmaarse brandweer was ook spoedig ter plaatse; doch het dak was niet te redden. De lage waterdruk in dit ge deelte werd als een handicap gevoeld. Dank zij de van alle zijden toesnellende hulp kon de inboe del gered worden. Naar wij vernemen, zijn er op de Kogendijk 13, alhier, 3 kui kentjes geboren. De eieren zijn uitgebroed door een duif. De kin deren maken het uitstekend. CONCERT HANDBALTOURNOOI Het was Zondag op het sport terrein van B.S.V. aan de Ker- kedijk hoogtij voor de handbal sport. Acht damesclubs en twee herenafdelingen speelden daar be gunstigd door goed weer en ten aanschouwen van vele belang stellenden hun sportieve, vaak spannende wedstrijden om de door de voorzitter van B.S.V. ter be schikking gestelde wisselbeker en andere fraaie prijzen. In de eerste ronden werden „Vlug en vaardig" met 73 uit geschakeld door „Tonegido", B. S.V. met 5—4 door „Vrone" (na verlenging), S.S.V. met 6-4 door A.V.A. en moest „Ons Genoegen" haar meerdere erkennen in Nieu we Niedorp dat met 62 won. In de halve finale won Tonegido van Vrone met 53 en Nieuwe Niedorp van A.V.A. met 5-4; na 'n spannende wedstrijd die eindigde met 4 4, zodat verlenging de beslissing eerst bracht. De verliezersronde tussen Vrone en A.V.A. eindigde met 4 5. Om de dames even op adem te laten komen werd een ont moeting tussen twee herenclubs van Tonegido en A.V.A. inge last die eindigde met 11—8. De finale tussen Tonegido en N. Niedorp had een spannend verloop. De dames schenen on vermoeid. Ofschoon Tonegido eerst met 20 voor stond wist N. Niedorp geheel in te lopen en kwam het einde met 2-2. Bij verlenging wist N. Niedorp met 4 2 beslag te leggen op de wisselbeker, 'n prestatie die zeker bewondering afdwingt als men weet, dat de speelsters 's morgens per fiets al 22 KM hadden af gelegd om Bergen te bereiken. Met een toepasselijk woord en vele gelukwensen reikte de voor zitter van B.S.V. de hr Klaasen, de fraaie prijzen uit, om te ein digen met het uitspreken van de hoop, dat alle deelneemsters het volgende jaar weer van de partij zouden zijn. BERDOS HAD GEEN GELUK Er was heel wat belangstelling aan de Nesdijk bij de voor Ber- dos zo belangrijke promotiewed strijd tegen Andijk. De eerste helft gaf een gelijkopgaand spel te zien met Andijk iets in de meerderheid. De rust ging in met dubbelblank. Na hervatting van het spel was Berdos iets in de meerder heid, wat na tien minuten werd uitgedrukt in een doelpunt van Jaap van Diepen, 10. De hoop van Berdos om de vurig begeerde puntjes in eigen huis te houden, werd de laatste minuut de bodem ingeslagen, toen de gasten de gelijkmaker scoor den, 1.1. „DE MOLENKROCHT" KAMPIOEN! In haar laatste wedstrijd tegen Amteno I uit Amsterdam heeft „De Molenkrocht'' door een 6-2 overwinning ongeslagen het af- delings-kampioenschap behaald. Voor een promotie naar de tweede klasse moeten de Berge naren echter nog twee promotie wedstrijden spelen, welke beiden gewonnen moeten worden, het geen een vrij zware opgave zal wat is et van de nacUt zijn. De eerste promotie-wedstrijd wordt op 15 Juni a.s. te Bergen gespeeld tegen Leusderpark 1 uit Amersfoort. De uitslagen van de Zondag j.l. gespeelde wedstrijd zijn: Heren Enkelspel M. LauP. Smit: 6-1, 6-4. D. Mosk-K. Ooms: 6-3, 5-7, 7-5. Dames Enkelspel: T. Winder.mevr. Klinkenberg: 3-6, 4-6. C. van Limburg Stirum mej. R. Geurts: 6-4, 5-7, 7-5. Gemengd Dubbelspel: C. van Limburg Stirum en M. Laumevr. Klinkenberg en P. Smit: 6-1, 6-1. T. Winder en D. Mosk mej. Geurts en K. Ooms: 6-4, 7-5. Heren Dubbelspel: Lau en MoskOoms en Smit: 8-6, 6-3. Dames Dubbelspel: C. van Limburg Stirum en T. Windermevr. Klinkenberg en mej. Geurts: 6-3, 5-7, 5-7. Successen bij de Districts-Jeugd-kampioenschappen Dat het tennispeil van de Bergense jeugd een verheugende vooruitgang vertoont, werd bij de te Alkmaar gehouden districts- jeugd-kampioenschappen beves tigd. Aan deze kampioenschappen werd deelgenomen door jeugd leden uit het gehele district Noord- Holland. In totaal waren er ruim honderd inschrijvingen. De jeugdleden van „De Molen krocht" hebben in dit grote ge zelschap een uitstekend figuur ge slagen. Dat een Tini Winder en een Conny van Limburg Stirum behoorlijk zouden spelen, was te verwachten. Een verrassing echter was het goede spel van Ina Bakker en Guus Steinz, die beiden voor het eerst aan een officiële wedstrijd deelnamen. Terecht zijn deze jeugdige spelers, tesamen met Tini Krom, Renate Eecen, Theda Grondsma en nog enkele anderen bij de Bonds-jeugdtraining inge schakeld. Onder leiding van de heren Van Schie en Bunt zullen zij in de toekomst zeer zeker nog goede resultaten bereiken. Qua spelpeil was de finale bij de meisjes, tussen Conny van Limburg Stirum en Tini Winder, de beste partij. De uitslag (6-1, 6-0 voor Conny) was misschien enigszins geflatteerd, hoewel de bekerhoudster wel het sterkste spel liet zien. Conny van Limburg Stirum legde hiermede voor de derde maal in successie beslag op de wisselbeker. Al met al openden deze jeugd kampioenschappen voor de toe komst gunstige aspecten. SCH00PL „DORCAS" Door een advertentie in dit blad wordt bekend gemaakt dat er met de kermisdagen weder tentoonstelling is van handwer ken. De dames hebben vele uren aan de handwerken besteed om een goed geheel te krijgen. Het is daarom uw belangstelling waard deze tentoonstelling te bezoeken. Entree 10 ct. Loten 50 ct. OPBRENGST COLLECTE De collecte die dezer dagen gehouden werd ten bate van het reddingswerk van drankslacht offers onder alle gezindten heeft in Schoorl opgebracht f 150, Alle medewerkers hartelijk dank. UeekUod DE DUINSTREEK 15 Juni Dr v. GELDER, Telefoon 2027 Bezoekt Zondag a.s de voetbalwedstrijd Aanvang 2,30 uur. Terrein Molenweg. Leden en donateurs der V.V V. Schoorl op vertoon van diploma vrij toegang. tt DORPSSTRAAT 25 - BERGEN Dir. en OrkestleidingMAX WOISKI als Gast, de bekende zanger van Radio-Gram.-Televisie Elke avond dansen van 8 2 uur op muziek van „MAX WOISKI'S NEW BAND", starring Philips fluoriserende verlichting„EEN SPROOKJE □□GGDG□□□□□□□□□□□□□□□O Bergens Harmonie geeft op Dinsdag 17 Juni, 's avonds 8 uur een concert in de Muziektuin, Hoflaan. PROGRAMMA: 1. „Jubelklange", mars Ernst Uebel [arr. Molenaar 2. „Lage d'Or", ouverture Louis Boyer 3. „Fridolin", ouverture Piet v. Mever 4. „The Middy", mars Kenn. J. Alford PAUZE 5. „Fructidor", ouverture Fern. Andrieu 6. „Pretiosa", ouverture [C. M. van Weber arr. Molenaar 7. „Marion", 5-dekge Suite [deBallet de 1' Opera comique S. Vlessing 8. „Washington Grays", mars [C. S. Grafulla Toegang vrij. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN 17 Juni Concert Bergen s Harmonie 19 Juni Jac. de Kadt spreekt voor P.v.d.A. 9 Juni Tocht Ouden van Dagen SCHOORL 15 16, 17 Juni Kermis

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1