ff 99 Waarom heeft de Nederlandse boer succes üt Ha*tUcij,U BERGEN SCHOORL WACHTER, VRIJDAG 20 JUNI 1952 29c JAARGANG No. 25 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Met de Franse landbouw was het steeds treurig gesteld. In tegenstelling met de in Nederland algemeen opgeld doende mening, is dit niet op de eerste plaats te wijten aan de Franse boer. De landbouwer n.l. genoot nimmer grote belangstelling en steun van de regering,daar de wijnbouw 't meeste geld in het laatje bracht. De Franse wijnen waren gewild en beroemd over heel de wereld en van officiële zijde deed men alles om de uitvoer zoveel moge lijk te bevorderen. Landbouwscholen bestaan na genoeg niet, de boer leerde nim mer de moderne wetenschappelijke methode van landbouw kennen zoals b.v. bij ons worden bestu deerd en toegepast. Het gevolg was dat hij lang niet presteerde wat een wèl goed onderlegde landbouwer zou hebben gedaan. Bovendien importeerde Frankrijk voor de oorlog zoveel graan uit de landen die wijnen, likeuren en zijde uit Frankrijk betrokken, dat de prijzen in 't eigen land steeds zeer laag waren en bleven, ter wijl de belasting het landbouw bedrijf zwaar drukte. Voor de Franse boer was het werken en sloven waarlijk geen plezier ge worden en daar hij nimmer de echte, geboren boer was, met hart en ziel voor z'n land en be drijf, ging hij het zoetjes aan welletjes vinden en velen lieten hun boerderij eenvoudig in de steek en zochten een beter be staan in de groentetuinen rond de grote steden. Honderden boerderijen werden op die manier aan hun lot overgelaten en de Franse landbouw kreeg een ge voelige slag. hoewel dit voor ons, ingewijden, helemaal geen wonder was. De Franse boer werkte immers voor niets, d.w.z. alleen voor de belasting. de regering deed niets om de agra rische bedrijven te steunen, de methoden te moderniseren, de prijzen op te voeren. Er is een tijd geweest waarin het bezit van een boerderij als een last werd beschouwd. Toen kwam de oorlog en kwam er. behoefte aan graan. Im porteren zou teveel dollars kosten en nu werd eindelijk eens aan de eigen bodem, aan de eigen graan bouw gedacht. De Franse boer diende de nieuwe klappen van de zweep te leren kennen. De Franse regering, wel wetende wie dat klappen wèl kenden, zocht Neder landse boeren aan om naar Frank rijk te komen. Velen zijn gegaan en over het algemeen genomen slagen zij naar wens. Het werken met de nogal ge makzuchtige Franse arbeidskrach ten valt niet mee, maar met wat goede wil en veel geduld schijnt het nogal te lukken. Ook de practische successen blijven niet uit. De Nederlandse boer haalt 30°/o méér uit de Franse grond dan de Franse landbouwer, en ook zij, die zich op devee teelt toelegden, hebben zeer goede resultaten. In de laatste tijd haalt men ook Hollandse directeuren van zuivel fabrieken naar Frankrijk en al valt dezen het werken met het nogal primitieve materiaal niet bijster gemakkelijk, zij rapporte ren toch reeds heel aardige voor uitgang. De Fransen zijn intelli gent en leergierig zij weten profijt te trekken van wat men hun leert. En het doet de brave Hollandse burger goed te zien, dat het weer eens te meer het Laghe Landje bi der See is, dat één der gróten dezer aarde de weg moet wijzen naar een juiste en volledige exploitatie van zijn toch zo schatrijke bodem. Eens ZONDAGSDIENST ARTSEN hoorde ik een Frans Kamerlid zeggen: „Indien het platteland van Frankrijk was bevolkt met Nederlanders, zou Frankrijk het welvarendste land van Europa zijn". Beter compliment is moeilijk te vinden 1 VELUWEKAMP EN ZEILKAMPEN Voor de vijftiende keer orga niseert de K.J.V.O, zijn kampen op de Veluwe. De liefhebberij is weer zo groot, dat er sterk over gedacht wordt dit jaar twee kampen na elkaar te houden. Op het ogenblik zijn voor het eerste kamp 32 deelnemers inge schreven. Het eerste kamp wordt ge houden van 613 Augustus bij het landgoed „De Haere' te Doornspijk. De reis wordt ge maakt per fiets en boot en kan door ieder gemakkelijk worden volbracht. Het kamp ligt op 18 km van Harderwijk. De leiding berust bij de heren Schuil (leraar Ulo), Kooge (onderwijzer te Groet), H. v. d. Ploeg (student te Gro ningen) en de dames Hanny Dapper, Swaantje Boschman, Hanny Botterman, Ina Ketten- borg, terwijl enige assistenten voor de allerjongsten meegaan. Om te kunnen bepalen, of er een tweede kamp kan worden gehouden, wordt aan ieder ver zocht zich vóór 25 Juni op te geven. Het tweede kamp zal dan worden gehouden van 1320 Augustus. De kosten zijn buiten gewoon laag: f 14,— voor leden en f 18,voor niet-leden. Wie twee weken deelneemt, betaalt voor het tweede kamp, f 2,minder, terwijl dan ook' de reiskosten, die f 4,50 bedragen, maar één keer behoeven te wor den betaald. Uitvoerige inlichtingen ver strekken de heren Schuil, Buer- weg 9 te Bergen en K. Kooge, Kogendijk 40 te Bergen. Voor boven 15-jarigen worden ook dit jaar weer zeilinstructie- kampen gehouden in Paterswolde, waar les wordt gegeven in een grote tjotter. De inschrijving hiervoor is stopgezet, daar het aantal deelnemers al bereikt is. De tocht er heen gaat door het prachtige Gaasterland en de bossen van Friesland en Drente waarbij in de jeugdherberg „Us blau Hiem" te Appelscha wordt overnacht. Liefhebbers kunnen zich nog wel op de wachtlijst laten zetten. Als er iemand uitvalt, kunnen zij die plaats innemen. Het vertrek van het eerste kamp is op 19 Juli, terugkomst 31 Juli, van het tweede op 26 Juli, terugkomst 6 Augustus. De zeilkampen kosten f 20,en voor niet-leden f 25, BERGENS HARMONIE CONCERTEERDE Bergens Harmonie opende Dinsdagavond het zomerseizoen met een concert in de fraai gelegen muziektuin. Er was meer dan gewone belangstelling voor dit eerste concert. Met „Jubelklange" een mars van Ernst Uebel, werd geopend, waarna o.l.v. de dirigent Visser nog een zevental compo sities ten gehore werden gebracht, waaronder „Fridolin ouverture" van Piet v. Meyer, „The Middy" van Kenn. J. Alford, „Marion", 5-delige suite uit Ballet de l'Opera comique van S. Vlessing. Het concert, dat buitengewoon ge waardeerd werd door het publiek, werd besloten met een mars van C. S. Grafulla „Washington Grays". K.C.B. HENK v.d. IDSERT Op Zaterdag 21 Juni a.s. wordt in de Kunstzaal van „De Rustende Jager", onder auspiciën van het Kunstenaars Centrum Bergen een tentoonstelling geopend van schil derijen, houtskool-tekeningen en pastels van het werkend lid, Henk van den Idsert. De opening, die eveneens in de kunstzaal plaats vindt, geschiedt bij monde van de dichter Michael Déak. Omtrent deze tentoonstelling, die één week te bezichtigen zal zijn, vindt U elders in dit nummer nadere zakelijke bijzonderheden. Successen van de Bergense T oonkunstenaar JAC. JANSEN De Koninklijke Zangvereniging „Orpheus" te Druten, dirigent Piet Versloot te Nijmegen, die met het koorwerk zonder woorden „Passerelle antiques" van Jac. Jansen, eerste prijzen behaalde in hoogste afdeling en ere-wedstrijd concours te Weert, heeft dit weer gekozen als vrije werk voor groot Internationaal Concours te Brussel, Union Beiges des Chefs de Chant, U.B.C.C. Het nieuwste koorwerk van Jac. Jansen, vijf dansen absolute muziek voor gemengd koor, heeft „Orpheus" in studie genomen. LEGER DES HEILS Vele gerepatrieerde Indonesiërs zullen zich Brigadier Barbier uit Indonesië herinneren. Velen van hen hebben lange tijd met haar in Japanse kampen doorgebracht. Zij is nu in Nederland en is aan gesteld als hoofdredactrice van de Strijdkreet, het officieel orgaan van het Leger des Heils. Ongetwijfeld zullen velen haar nog eens willen zien en be luisteren. De brigadier is een zeer goede spreekster en het zal haar a.s. Zondag 22 Juni om 10 en 8 uur in het Dorpshuis niet aan belangstelling ontbreken. Er is medewerking van een fluitkwartet en allen zijn hartelijk welkom. OPENBARE VERKOPING Ten overstaan van Notaris G. A. Verkade te Alkmaar werd Woensdagmiddag in Café Nieu- wendijk in het openbaar bij op bod verkocht. 1. Woon- en winkelhuis met schuurtje en erf aan de Dorps straat nr. 110, groot 5,36 A, vóór of op 1 Jan. '52 vrij van huur. Hoogste bieder J. Vrijvogel te Alkmaar, f 6050, 2. Pakhuis met erf aan de Loudelsweg 73, groot 3,70 Are, verhuurd voor f21,67 p. maand. Hoogste bod f 2720,door H. Göddeke te Alkmaar. Woensdag 25 Juni, n.m. 3 uur op dezelfde plaats afslag en def. toewijzing. Promotie-wedstrijd EEN WEEK UITGESTELD Door de regen kon de eerste promotie-wedstrijd van „De Mo lenkrocht" op Zondag 15 Juni tegen de derde klasser Leusder- park I uit Amersfoort niet door gaan. Deze wedstrijd zal nu aan staande Zondag in Bergen op het Tennispark aan de Kruisweg plaats vinden. De Bergenaren moeten in totaal twee wedstrijden spelen en winnen om tweede-klasser te kunnen worden. De Amersfoortse kam pioen 3e klas schijnt een zeer sterke ploeg te zijn. Wanneer Zondag verloren zou worden, dan is voor „De Molenkrocht" de kans op promotie verkeken. Het Berger team komt uit met de heren M. Lau (captain), Jn. Schmidt en D. Mosk en de dames C. van Limburg Stirum en T. Winder. Reserve: mej. E. van Gelder. GESLAAGD De heer Th. P. Veldman te Bergen slaagde voor het diploma vakbekwaamheid voor de detail hand ïl in gouden- en zilverwerken en juwelen. Onze plaatsgenoot, de heer N. J. Grooteman, slaagde voor het diploma vakbekwaamheid Slagersbedrijf. Leerlingen van de O.L. School deden een succesvol examen Drie leerlingen uit de 6e klas van de O. L. School legden toelatingsexamen af voor het Gymnasium. Het waren: Hans Kloosterboer, Peter van Urk en Dick Keyzer, die allen met uit stekende cijfers slaagden. BLIJDE GEBEURTENIS IN DE HERTENKAMP De hertenfamilie werd verblijd met de geboorte van een wel geschapen zoon. Moeder en kind maken het goed. DRIE DAGEN KERMIS Drie dagen kermis. drie dagen regen?? Het zag er wel zeer bedenke lijk uit. Het zo vurig verlangde regenwater kwam nu heel onge legen. Voetballend Schoorl zou toch maar gevolg geven aan het plan om de kermis in te luiden met 'n wedstrijd tussen de beide zusterverenigingen, dan maar zon der supporters langs de lijn. Enthousiast werd er gespeeld, alleen bleef de uitgeloofde wissel beker bewaard tot beter weer. De kamp eindigde met 3—1 in het voordeel van Schoorl. Aan het einde van de middag vond Pluvius het blijkbaar wel letjes en liet het zonnetje vrij spel. Van alle kanten kwam nu het publiek opzetten en spoedig was het een echte kermisdrukte, die tot diep in de nacht zou duren. Draaimolen, zweefmolen en hoe al die draaiende inrich tingen verder mogen heten, wer den bestormd, de Nimrods lieten de schoten knallen, het Hoofd van Jut zuchtte onder de zware slagen het was alles leven en be weging. Oliebollen, paling en wat de tong verder maar kon strelen, vonden grage kopers. De danszalen en café's liepen vol en ook „De Rode Leeuw", waar „De Drie Musketiers" ope reerden, had plaats te kort. Het weer bleef goed en zo kon Schoorl ook de volgende dagen profiteren van de kermisgeneugten. De „Dorcas"-vereniging, die hier al bijna 'n halve eeuw haar zegenrijk werk doet, hield der traditie getrouw weer een hand- werktentoonstelling in de kerke- kamer. van de Ned. Herv. Kerk en mocht zich als steeds in een druk bezoek verheugen. De keur- collectie, die daar lag uitgespreid wekte algemeen bewondering en de loten vlogen weg. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Schoorl en Groet Op Woensdag 11 Juni j.l. hield bovengenoemde vereniging haar jaarlijkse „bonte avond", welke werd verzorgd door eigen krachten. Voor een goed bezette zaal van Schuijt te Schoorl, opende de presidente mw Heringa-Schuiling de bijeenkomst. Ook voor haar was deze avond, evenals voor de overige leden een verrassing, aan gezien de samenstelling van het programma geheel was overge laten aan de dames Bakker-Krijgs man en Zuurbier-Sleutel, wat genoemde dames wel zeer goed was toevertrouwd. De verschil lende stukjes werden begeleid door mej. A. v.d. Oord en haar broer C. v.d. Oord. Als conferencière trad op mevr. M. de Leeuw-Jongerling. Begon nen werd met een alleraardigst openingslied waarvan het refrein naar hartelust werd meegezongen. De tekst hiervan was gemaakt door Mevr. C. Mantel Sr. Ver volgens was het de damesgym. die haar krachten ten beste gaf. Mevr. Modder de Jager las een schets voor „Op een Zaterdag middag naar Alkmaar". Een komisch stukje dat weer eens bewees, hoe vaak de beste be doelingen anders lopen dan men zou willen. Het tweede optreden van de turnsters werd zeer ge waardeerd. De leiding van de gym. was in handen van Mevr. Slot-Ens, die voor haar onder richt een dekservet aangeboden kreeg. Het toneelstukje „Hardhorig" wekte danig de lachlust op, waarna een gezellige pauze volgde. Daarna kwam het grote stuk van de avond, getiteld „De witte Vrouw". De speelsters zijn er ten volle in geslaagd de toe schouwers te boeien. Mocht dan het spook „De witte Vrouw" van de Vinkenhof (een oud kasteel) hen af en toe doen griezelen, de vermakelijke Kaatje zorgde op haar beurt voor de humor. Spannend was het moment waarop miss Hope op heterdaad werd betrapt als dievegge van het kostbare familiestuk uit de 15e eeuw. Na afloop van deze één- acter dankte de Presidente allen die hadden meegeholpen om deze avond te doen slagen, waarbij zij de leden een prettige vacantie toewenste en een tot weerziens in September. GESLAAGD TUINFEEST VAN DE VRIJE SCHOOL Ten bate van de Vrije School te Bergen werd Zaterdagmiddag op „De Elzen" te Schoorl een tuinfeest georganiseerd. Leek het aanvankelijk te zullen uitlopen op een waterballet, op het laatste ogenblik bedacht Pluvius zich nog en liet het zonnetje vrij spel. Het werd voor de kinderen en ook voor de ouderen een echt tuinfeest. De jeugd vermaakte zich bij ver schillende spelletjes, leerlingen van verschillende klassen ver toonden Boerke Naas, de Loze Vos etc., waarbij ze zich onder scheiden als echte voordrachts kunstenaars. De pannekoeken en oliebollen vormden een bijzondere attractie voor groot en klein. Een „schippersklavier" zorgde voor de muziek. Tenslotte kwam de poppen kast, de grote attractie voor kinderen. Onder regie van Mej. L. Struik voerden de poppen zonder ook maar de minste planken koorts te verraden, een blij- eindend spel op, getiteld „Hans". Onder ademloze spanning volgden de jeugdige toeschouwers Hans op zijn omzwervingen door de wereld. Regisseuse en poppen hadden alle eer van hun werk. ZWEDEN IN SCHOORL 1 Zaterdag j.l. werd Schoorl be zocht door een aantal onder nemende, jonge Zweden en Zweedsen. Zij maken per bus een trip door enkele Noord Europese landen, met het doel daar de landbouw en de economie te bestuderenhet zijn studenten van een soort middelbare land bouwschool, echter om practische ervaring op te doen, werken zij op een boerderij. Zij hadden na een bezoek aan de Wieringermeer bij Timmerman hun tenten op geslagen en waren van plan van een zalige rust te genieten, daar hen de volgende dag een reis naar Arnhem (via Amsterdam) voor de boeg stond. Zij amu seerden zich echter kostelijk 'savonds; enkele Amsterdammers zongen, begeleid door een gitaar, enkele „songs" en zij debuteerden met Zweedse volksliedjes. In vaak onberispelijk Engels vertelden zij enthousiast over het wat U ec uan de nacht Nederlandse „land en volk". Zij verbaasden zich er over dat de winkels zo lang open waren, dat de sigaretten hier drie keer zo goedkoop waren, dat sterke drank niet gerantsoeneerd was; en of iedereen hier „wooden shoes" (klompen) droeg. Zij hadden echter ook opgemerkt, dat hier de land bouw minder mechanisch en in genieus, het aantal werklozen groot en het loon lager was. „Schoorl vergeten wij nooit" zeiden som migen, we zullen in Zweden nog menigmaal aan Schoorl denken. Al met al is dit bezoek een pracht reclame voor onze ge meente. TREKKINGSLIJST Tentoonstelling 1952 Prijs Voorwerp Lot 4 Zakdoekjes 13 29 Spencer 14 31 Ballonbroekje 19 11 Gehaakt kleedje 23 50 Rood pakje 32 15 Tuigje 38 38 Zakdoekjes 50 9 Kapstokkleed 88 5 Overgooiertje 89 24 Badpakje 117 22 Kussen 150 35 T ruitje 155 26 Nachtzak 160 45 Overhanddoek 175 33 Wanten 205 10 Voetenbankje 229 47 Sloofje 269 1 Vloerkleedje 273 48 Slabbetje 274 23 Boekomslag 288 41 Poppetjes 296 20 Gehaakt kleedje 301 17 Pop 302 12 Sprei 304 39 Schortje 315 42 Doosje zakdoekjes 355 25 Kousjes 377 28 Gehaakt kleedje 378 18 Redicule 402 21 Gebreid kleedje 403 6 Kussen 406 14 Handschoen 417 49 Schemerlampje 423 44 Jurkje 441 16 Jurkje 444 32 Kleedje 458 34 Vest 459 40 Kleedje en theemuts 468 3 Lakentje en sloopje 510 8 Keepje 517 30 Kleedje 533 46 Kussen 537 43 Ontbijtlaken 551 27 Ballonbroekje 553 7 Slipover 577 19 Gehaakt kleedje 592 2 Overgooiertje 610 36 Wantjes 613 37 Groen truitje 675 13 Tafelkleedje 692 Het nummer was 6 3 1, ge raden door Mevr. Ridder-Greeuw te Koedijk. Prijzen afhalen Laanweg 10. RONDE OM GROET G.A.V. organiseert in samen werking met de V.V.V. Groet- Camperduin de „Ronde om Groet" Wandeltocht van 25 K.M. door de mooiste gedeelten (polder, bos, duinen en strand). Aan deze prestatietocht kunnen deelnemen 3 leeftijdsgroepen en wel van 14 tot 30, 30 tot 45 en 45 jaar en ouder, met resp. voor iedere groep een langere looptijd. Een ieder die deze tocht binnen de daarvoor gestelde tijd en met inachtneming van de controle- Wukttad DE DUINSTREEK 22 juni Dokter POOT, Telefoon 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN 21-27 Juni Tentoonstelling K.C.B. 25 juni Poppenkast en goochelen te Bergen aan Zee 5 Juli Strandspelen 9 Juli Tocht Ouden van Dagen Openluchttheater, Kindermatinee Snip en Snap Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" SCHOORL Duinwandelingen onder beproefde leiding

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1