ft 99 te* vtauw teefde 55 iaat telend: BERGENSE APOTHEEK WACHTER, VRIJDAG 27 JUNI 1952 29c JAARGANG No. 26 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef lussen Australische inboorlingen! Dokter Albert Schweitzer ge niet een grote vermaardheid om zijn prachtig werk aan Afrika's Westkust. Er is echter nóg iemand die dergelijk werk heeft gedaan, maar de vermaarheid niet heeft bekomen 55 jaar lang heeft Mevr. Daisy Bates, een Engelse journaliste, gewerkt onder de Australische inboorlingen, en besteedde zij haar ganse grote fortuin om deze mensen zoveel mogelijk op medisch en geestelijk gebied te helpen. In 1890 door de „Times" naar Australië gestuurd om rapport uit te brengen over de wijze waarop de inboorlingen door de kolonisten werden behandeld, trok zij twee jaar kris-kras door de West- Australische wildernis, reizende in een tentwagentje bespannen met twee kamelen. Als enige hulp trok een betrouwbare halfbloed met haar mee. Toen zij aan de kust terugkwam, stelde zij haar verslag samen, verzond dit aan de redactie van de „Times" en telegrafeerde meteen aan haar chefs dat zij niet terug zou komen. Tevens gelastte zij haar notaris in Engeland om alles wat zij bezat een groot vermogen ten gelde te maken en de op brengst naar Australië te sturen. Vanaf dat moment heeft Daisy Bates her en der door Australië getrokken, overal hulp en steun brengende waar dit nodig was. Vier en twintig maal in 55 jaar trok zij dwars door de grote woestijn van Oost naar Westen bestudeerde de zeden en gewoon ten der diverse stammen, terwijl zij zieken en stervenden bijstond waar zij maar kon. Na 20 jaar koos zij een permanente plaats waar zij haar tenten opsloeg, n.l. aan de rand van de grote Mul- larbar-woestijn en 35 jaar lang hebben eenvoudige, in ziekte of nood verkerende inboorlingen hunne pelgrimstochten daarheen volbracht. Daisy Bates werd niet alleen de grote weldoenster van dit volkje, waaraan jarenlang de regering geen aandacht schonk, doch ook werd zij 's werelds grootste experte op het gebied van hun taal, zeden en gewoonten. In de loop dier jaren leerde zij een veertigtal dialecten vloeiend spreken, stelde dertien woorden boeken samen, terwijl zij alle sagen en legenden die zij hoorde, zorgvuldig optekende. Zij be schreef hunne dansen, legde deze later op de film vast en hunne simpele, weemoedige liedjes wer den op de grammofoonplaat vastgelegd. Al wat wij weten over dit snel verdwijnende volk van de Austraalneger, danken we aan de geweldige arbeid van deze waarlijk grote vrouw. Daisy Bates werd als een „bloedzuster" in de meeste stam men opgenomen en is de enige blanke geweest wien 't ooit werd vergund aanwezig te zijn bij de geheimste ceremoniën, die meestal betrekking hadden op het tot volledige mannelijkheid komen der jonge leden van de stam. Maar ook was het Daisy Bates, die een afdoend einde maakte aan de z.g. „infanticide" het doden en opeten van pasgeboren kinderen. Dit geschiedde wanneer oudere broertjes of zusjes ziek warenmen meende door deze handeling de ziek geworden kinderen „nieuw leven" in te geven. En wanneer men hare verhalen leest over de strijd die zij heeft moeten voeren tegen deze luguberste aller gewoonten, dan kan men nagaan hoe zwaar deze is geweest, maar tevens hoe enorm groot de geestkracht èn de physieke energie moeten zijn geweest, die Daisy Bates waren toebedeeld. Het gebeurde af en ZONDAGSDIENST ARTSEN toe wel eens dat deze of gene stam weer in de oude gewoonte verviel, en kwam haar dit ter ore, dan pakte zij onmiddellijk haar zaken bijeen, spande haar kamelen in trok derwaarts. Dan is het menigmaal gebeurd, dat zij een ganse stam beval om zich in het bos terug te trekken, waarna zij eenvoudig het ganse dorp eigenhandig afbrandde. Als alles tot as was verteerd, liet zij de zondaars terugkomen en na een speech, die 'n legeraanvoer der ere zou hebben aangedaan, vertrok de oude dame weer, wèl wetende dat niemand het meer zou wagen hare geboden te overtreden. De inboorlingen gaven haar de naam „Kabbarli" hetgeen Groot moeder betekend, een erenaam voor deze mensen. En ontelbaar zijn degenen die aan haar hun gezondheid en hun leven hebben te danken. 55 jaar in een dóód simpele tent en in 'n smoorhitte omgaan met de primitiefsten dezer aarde, hen helpen, steunen, ver manen en genezen, onophoudelijk en onvermoeid. in de ganse wereldgeschiedenis vindt deze prestatie haar gelijke niet. Edoch „Kabbarli" is niet meer. Op 90-jarige leeftijd is Daisy Bates overleden. En waar eens de simpele tenten stonden aan de rand van de troosteloze Millarbar- woestijn, hebben het zand en de wind de plaats weer veranderd in de staat waarin deze eens ver keerdehowling desert", gierende woestijn. Daisy Bates is geschiedenis geworden, maar aan het donkere firmament van de inhumane tijd waarin wij leven zal de ster van haar grenzenloze opoffering en onbaatzuchtigheid als een lichtend voorbeeld blijven schijnen BERGEN BERGEN-KEYNSHAM Jonge Engelsen vragen gastvrijheid Het vorige jaar hadden Ber gense jongens en meisjes een heerlijke vacantie in Engeland, in Keynsham. Dit jaar komen de Engelsen naar Bergen van 29 Juli-10 Aug. In combinatie met de jongelui uit Bath, die dezelfde tijd in Alkmaar logeren, worden ver scheidene excursies gemaakt. Dit is een prachtige gelegen heid voor onze jongelui om hun Engels te oefenen. De betekenis van het contact tussen jeugd van verschillende nationaliteit zal ieder inzien. Voor 7 jongens of meisjes van 15-20 jaar is nog geen onderdak gevonden. Laat Bergen zijn gastvrijheid tonen en geeft U zich op als gastheer of gastvrouw op bij één van de onderstaande leden van het Bergen-Keynsham Comité: de hr F. A. Bergsma, Buerweg 57, Tel. 2607. Mevr. A. B. v. Gelder-Fret, van Reenenpark 2, Tel. 2027. Mej. C. M. E. Sluyter, V.V.V.- kantoor, Oude Prinsweg 25, Tel. 2124. Dr W. Huygens, Burgemeester. Dc heer Leuverink onderscheiden Vorige week werd de heer G. W. Leuverink, commies ter secretarie, alhier, onderscheiden met het bronzen Kruis, voor zijn moedig optreden tegen de vijand, in de jaren 1944—'45 en zijn hulp aan de ontsnapte geallieerde krijgs gevangenen en leden van vlieg tuigbemanningen. RODE KRUIS COLLECTE Naar wij vernemen heeft boven genoemde collecte 'n bedrag van f 1475,95 opgebracht. De milde gevers hartelijk dank. EVA IN 'T CENTRUM Annie Schmidt opent De vijfde zomer-tentoonstelling van het Kunstenaars Centrum Bergen wordt Zaterdag 28 Juni om 4 uur precies in de danszaal van „De Rustende Jager" te Bergen, ingeleid door de bekende schrijfster Annie G. M. Schmidt uit Amsterdam. Voor de eerste maal in de geschiedenis van het Centrum zullen tien dames-leden gezamenlijk haar werk exposeren, met dien verstande dat geen schilderijen of beeldhouwwerk wordt tentoongesteld. Er mag een harmonische, interessante ex- postie worden verwacht van tekeningen en grafiek, ontwerpen voor illustratie en versiering, knipprenten, naald- en smeedwerk. Een charmante ouverture voor deze expositie zullen zeker de beschouwingen van Annie Schmidt zijn en wie weet of deze haar satiriek talent niet zal afstemmen op impressies van de boeiende spanningen en controversen, die af en toe tussen de kunstenaars van beide sexen kunnen worden waargenomen. feit, dat de gelegenheid is ge boden om over te gaan tot aan koop van enige andere door de heer van Reenen nagelaten be zittingen, met welke aankoop een bedrag van rond f 150.000 ge moeid zal zijn. Bij de bepaling van het bedrag van f 50.000 wordt uitgegaan van de verwachting, dat ook het Rijk een bijdrage van f 50.000 in de aankoop van Het Oude Hof zal verlenen. Nu dit laatste echter nog niet vaststaat, wil de de Provincie van zulk een Rijks bijdrage geen voorwaarde voor de toekenning van de Provinciale bijdrage maken, aangezien deze laatste voldoende gerechtvaardigd wordt geacht en het voor de ge meente van groot belang is op zo kort mogelijke termijn zeker heid te ontvangen. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer J. Blombergen, Dames- en Heren kapper, slaagde voor het examen Vakbekwaamheid Schoonheids verzorging en Lichaamscultuur. KONINKLIJKE NED. MIJ. TER BEVORDERING DER PHARMACIE N.V. VERENIGDE NEDERLANDSE APOTHEKEN HET OUDE HOF In de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten in Noord- Holland komt een voorstel aan de orde om de gemeente Bergen financiële steun te verlenen bij haar plannen tot aankoop van de buitenplaats „Het Oude Hof'. In de desbetreffende bijlage wordt o.a. het volgende gezegd. Het Oude Hof, hetwelk deel uitmaakt van de bezittingen van wijlen de heer Jacob van Reenen te Bergen, beslaat een oppervlakte van circa 40 ha en behoort tot die gebieden in deze provincie, waarvan de betekenis een boven- gemeentelijk aspect vertoont. Als natuurmonument en recreatieoord heeft „Het Oude Hof" tot ver buiten de grenzen der gemeente bekendheid verworven en wordt het jaarlijks door duizenden be zoekers van buiten Bergen, waar onder ook vreemdelingen, bezocht. Ook bezit „Het Oude Hof" uit historisch oogpunt een zekere waarde. In de Middeleeuwen be vond zich op de plaats van het tegenwoordige buitengoed een sterkte de toenmalige vroon hoeve „Het Hof", welke echter in 1574, tijdens de oorlog tegen Spanje, door eigen troepen werd verbrand, teneinde te voorkomen, dat zij de Spanjaarden als hinder laag zou kunnen dienen. Gedurende lange tijd bleef „Het Hof' daarna een ruïne, totdat in 1642 de toen malige heer van de heerlijkheid Bergen besloot op de plaats, waar eenmaal de sterkte had ge staan, een nieuw huis te bouwen, hetwelk in 1660 gereed kwam. Het midden- en achtergedeelte van het tegenwoordige huis dateren nog uit dat jaar. Indien de aankoop van Het Oude Hof, aldus de bijlage, geen doorgang mocht vinden, dan be staat het reële gevaar, dat dit complex gronden in bouwterrein zal worden verkaveld en ver volgens zal worden bebouwd, waardoor deze bezitting als natuur- en historisch monument voorgoed te loor zal gaan. Door taxateurs is de waarde van Het Oude Hof geschat op een bedrag tussen de f 250.000 en f 300.000. Voorgesteld wordt de gemeente in haar plannen te steunen met een bedrag van f 50.000. Een en ander te meer, omdat het gemeentebestuur zich toch al voor grote uitgaven ge plaatst ziet in verband met het OPENBARE MUZIEKLES Zaterdag 21 Juni gaf Mevr. Gischler-Van Asch van Wijck in de Bosschool een zeer ge slaagde openbare les met haar zangkoor-leerlingetjes. Eerst werden rhythme- en toonhoogte-dicteetjes gegeven, gevolgd door melodie-treffen van het treffen van bord en inter vallen zingen. Aardig was het deze no|g jonge kinderen zo zuiver de intervallen te horen zingen. Het intervallen hóren (waar zelfs volwassenen nog moeite mee hebben) verwekte zo nu en dan vrolijk gelach bij hoorders en kinderen door de begane ver gissingen. Daarna klonken opgewekt en zuiver de liedjes, waarbij de dui delijke dictie onmiddellijk trof. Deze liedjes en zangspelletjes werden afgewisseld door aardig en goed gespeeld pianospel van twee harer jonge piano-leerlingen, die tezamen ook een quatre- maintje ten gehore brachtten. Het geheel vormde een zeer geslaagde middag. BERGEN S HARMONIE In overleg met de Oranje Vereniging besloot Bergen's Harmonie de voorgenomen muzi kale rondgang ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard op Zondag 29 Juni te laten ver vallen. Op Zondag 31 Augustus zal ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina 's namiddags een concert worden gegeven in de muziektuin. We vernemen verder nog, dat 5 Juli a.s. het fanfarecorps „Oefening kweekt kunst" uit Oostwoud in Bergen's Muziektuin een concert zal geven o.l.v. dirigent Visser. OPENBARE VERKOPING Ten overstaan van Notaris G. A. Verkade te Alkmaar, werd in Café Nieuwendijk in het open baar bij opslag verkocht: 1. Woon- en winkelhuis met schuurtje en erf a.d. Dorpsstraat no 110, gr. 5.36 are. Hoogste bodf 6050,— J. Vrij- vogel, Alkmaar. 2. Pakhuis met erf a.d. Lou- delsweg 73, gr. 3.70 are. Hoogste bod f 3270, Mevr. van der Stok, Amsterdam. TOELATINGS-EXAMEN MIDDELBARE MEISJESSCHOOL Voor het toelatingsexamen aan de Middelbare Meisjesschool slaagdenPleuntje Andriessen, Elly Burkunk, Tonneke Christo- pheren, Suuske Dekker, Elly de Jong, Ineke Keyser, Bonnie van Laer, Nelly Louwerse, Ingrid Meyer, Hetty Rootring, Mary Rel, Elly Sonbroek, Elly Stam, Cobi Voogd, Sia v. Voorst en Marthy de Vries, allen te Alkmaar. Netteke Adama van Scheltema te Assendelft. Jannie Reynders te Avenhorn. Sylvia Bal, Toos Bot- terman, Nelly v.d. Bremen, Tineke Mandersloot, Elma Nonnekens, Willy Prins, Marlita Driessen, Carla de Ruiter en Froukje Sik- kema allen te Bergen. Marieke Blaauw en Truus Engelsman te Beverwijk. Loes de Nooy te Castricum. Heieen van Bemmel te Goor. Iet Perdek te Godlinze (Groningen). Elsje Gabel te Heiloo. Mia Braams te Krommenie. Brigitta Vingerling te Koedijk. Jannie Grootes te Schagen. SCHOORL Wandelsport Ronde om Groet 25 kilometer door regen en wind. De Groeter Amusements Vereniging organiseerde Zondag in samenwerking met de V.V.V. Groet-Camperduin een wandel tocht van 25 km door de mooiste gedeelten rond Groet. Het weer zag er 's morgens allesbehalve aanlokkelijk uit, maar na kort overleg tussen organisatoren en deelnemers, werd besloten zich niet te laten afschrikken door regen en wind en zo startten er om elf uur vanaf Café Hakof 25 wandelaars van verschillende leef tijden. Er waren jonge meisjes van een zestien lentes, er was een Schoorler van 55 jaar, die reeds blijken van uithoudingsver mogen had gegeven door drie achtereenvolgende jaren 1949, '50 en '51 in de elfstedentocht in Friesland per fiets, medailles te veroveren. In opgewekte stemming werd de tocht begonnen, eerst langs der duinenrand naar Camperduin en verder langs de Hondsbosse het polderland in om later door het duingebied weer naar zee af te zwaaien. Pluvius zette af en toe de sluizen wijd open, maar •niets kon de goede stemming ver storen en na 25 km te hebben gewandeld in hoog tempo keerden allen nat als poedels, haast on toonbaar, maar hoogst voldaan, terug bij het punt van uitgang, waar zij met groot gejuich werden ontvangen. Alles was goed ver lopen, behalve een enkel blaartje, waarbij de E.H.B.O. zijn ge waardeerde hulp verleende. 's Avonds werden in de grote danstent van J. Hakof door de voorzitter van V.V.V. Groet- Camperduin, de heer D. Duin Wz„ de prijzen met een toepasselijk woord uitgereikt. De hoofdprijs, een zilveren beker, viel ten deel aan de jongste deelneemster, de zestienjarige Beppie Oostindie te Camperduin. De tweede prijs, een zilveren lauwerkrans, werd toe gekend aan F. Out-van Loenen uit Bergen en de 3e prijs, een zilveren lauwertak aan de jeugdige Beatrix Aartsen. De oudste deelnemer, de heer Sj. Minkema uit Schoorl zag zijn uitstekende prestaties gewaardeerd met een grote zilveren lauwer krans. De overige deelnemers aan de tocht kregen alle als herinne ring aan deze eerste „Ronde om Groet" een zilveren medaille met inscriptie. Met een geanimeerd bal in de grote danstent werd op de tonen van de Syncopatiers o.l.v. Van Klooster de Wandelsportdag be sloten. De volgende „Ronde om Groet" zal plaats vinden op 20 Juli a.s. wat is. et «cm* de. nacht ANJERACTIE Op Zaterdag 28 Juni a.s. zal alhier weder een collecte worden gehouden ten bate van de Anjer actie. Zoals bekend stelt het Anjerfonds zich ten doel steun te verlenen aan op cultureel terrein werkzame instellingen. Gaarne wek ik een ieder hier bij op, om het Fonds ook dit jaar zijn bijdrage niet te onthouden. De Burgemeester van Schoorl Voorzitter van het plaatselijke Anjercomité. Mr C. A. J. Jochems OPENBARE VERKOPING Ten overstaan van Notaris H. J. van Veen te Zijpe werden Vrijdagmiddag in „De Rustende Jager" te Schoorl ten verzoeke van de erven Mw. de wed. P. Witsen-de Groot, in het open baar verkocht: twee woningen onder één dak met schuur, erf en grote tuin, gelegen aan de Bosmansweg 5/7 gem. Schoorl, ter totale grootte van 19 a. Huur opbrengst f 456,20 per jaar. Het perceel werd ingezet op f 3700 door de heer H. Göddeke te Alkmaar. Bij de hierna vol gende afslag mijnde H. Göddeke af op f 4450. Schoorl I Duinranders I WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Juni 's morgens 's namiddags 28 7.31 7.52 29 8.12 8.37 30 9.00 9.25 1 Juli 9.52 10.19 2 10.49 11.17 3 11.13 12.15 4 12.21 12.59 Juni 28 29 30 1 2 3 4 Laag water 's morgens 's namiddags 1.31 1.52 2.12 2.37 3.00 3.25 Juli 3.52 4.49 5.53 6.21 4.19 5.17 6.15 6.59 EGMOND AAN ZEE SCHOOLREISJE O.L.S. Vrijdag was voor de kleinste kinderen van de openbare lagere school de dag aangebroken, waar naar zij al lang verlangd hadden, n.l. het schoolreisje. In opgewekte stemming ging het naar Artis, waar niet alleen de tuin, maar ook een bezoek werd gebracht aan het Aquarium en het Heijmans Diorama. Des middags werd een rond vaart gemaakt door de Amster damse grachten en havens, waar de kinderen echt genoten. Via Haarlem en Bloemendaal, waar nog even een speeltuin werd be zocht kwam men zingende uit volle borst te ongeveer half zeven weer in Egmond terug. Weekêtad DE DUINSTREEK 29 Juni Dr V. GELDER, Telefoon 2027 Aangesloten bij Ziekenfondsen en Rijksverzekeringsbank L. E. JACOBS-VAN KOOI], Apotheker BREELAAN 17, BERGEN Telefoon 2236 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35. Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdij laan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN 5 Juli Strandspelen Concert in de muziektuin 9 Juli Tocht Ouden van Dagen Openluchttheater, Kindermatinee Snip en Snap Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" SCHOORL Duinwandelingen onder beproefde leiding 20 Juli Tweede Ronde om Groet Bezoekt Zondag a.s. de voetbalwedstrijd Aanvang 2.30 uur. Terrein Molenweg Leden en donateurs der V. V. Schoorl op vertoon van diploma vrije toegang.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1