lUeMtad ft ff I/acavJtidUM DE VROEDE VADEREN BIJEEN BERGEN WACHTER, VRIJDAG 4 JULI 1952 29e JAARGANG No. 27 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond'Binnen en Egmond a. d. Hoef spiegel van deze tijd BUS, FIETS EN BROMFIETS ZIJN HET MEEST IN TREK Langs de straat en in de belangrijkste touristencentra ziet men het vacantiebeeld van Nederland, anno 1952. Het is een beeld van afgenomen koopkracht. Er is veel veranderd bij enkele jaren geleden, toen er in de vacantiemaanden zeer veel uitgegeven werd. Uit de informaties bleek ons dat de voorkeur voor eenvoudige menu's toeneemt, een langdurig verblijf in de hotels gaat meer en meer tot de uitzonderingen behoren, de middenklasse der pensions zal dit jaar met een flinke overcapaciteit zwoegen en ook de amuse mentsgelegenheden in de vacantiecentra vechten tegen dalende inkomsten. Vanzelfsprekend gaat men wel uit, maar het verblijf bij familie en kennissen neemt toe, de duur van de vacantie bui tenshuis wordt veelal ingekort. Dit zijn de indrukken, die wij opdeden bij het onderzoek naar de verwachting van het vacantieseizoen 1952. Vooral de bedrijven die bij vacantie de middenstand huisvesten zijn niet erg optimistisch gestemd, noch aan de kust, noch in Zuid-Limburg of op de Veluwe. Zullen alle vacantiebedrijven 'n slechte zomer tegemoet gaan? Die gedachte is zeker onjuist. Aan tochten met bussen voor 'n dag of enkele dagen zal dit jaar veel geld worden uitgegeven. Deze reizen moeten dikwijls een langer verblijf buiten de woon plaats vergoeden. Ook zullen al die gelegenheden, die erop ge richt zijn de tourist met krappe beurs van maaltijden en slaapge legenheid te voorzien, dit jaar niet over belangstelling te klagen hebben. Bij de betere hotels in de grotere steden wordt evenmin geklaagd. Zij vangen het grootste deel van de wassende stroom buitenlanders opuit België, Duitsland, Frankrijk en de V.S. Nederland is een land dat om de prijsverhoudingen voor buitenlanders aantrekkelijk is, zoals wij, Nederlanders, ook gewend zijn bij onze vacantie- planning voor een buitenlandse reis de prijsverhouding met de verschillende Europeese landen te vergelijken. Is deze over het algemeen dalende vacantiemarkt een ty- pischNederlands verschijnsel? Is het vacantiebeeld in andere lan den optimistischer, welvarender? Aan de „overkant" Het meest typische voorbeeld van een tegenstelling zouden we moeten vinden in de Verenigde Staten, dat in de wereld nu be kend staat als een groot eiland van rijkdom tegenover een ver armd Europa. Ook daar vinden we echter een gewijzigd vacantie beeld bij enige jaren geleden. Ook Truman's en Ëisenhouwer's vol gelingen hebben hun offer moeten brengen aan de bewapening, de dalende economische activiteit en de oorlog op Korea. Uit statistie ken en publicaties, aangevuld met betrouwbare inlichtingen krijgt men het volgende beeld van de Amerikaanse vacantieganger. Het blijkt dat de Amerikanen even graag met vacantie gaan als wij. De meesten van hen kunnen zich echter evenmin 'n toch naar een ander werelddeel veroorloven als de gemiddelde Nederlander. Al verdienen ze hun loon in dollars, het aantal bewoners uit de nieuwe wereld dat de vacantie in een hotel doorbrengt is ook zeer gering. De meesten verblij ven er ook alleen om te over nachten. De statistiek wijst uit dat on geveer 55°/0van de Amerikaanse bevolking per jaar meer dan drie dagen op reis gaat en ongeveer zeventig procent van hen zijn genieters van hogere inkomens d. w. z. zij verdienen meer dan 5000 dollars. Deze cijfers zijn niet gunstiger dan die in Neder land. De vacantiespreiding, die hier geen groot succes werd, kon evenmin in Amerika genade vin den in de ogen der vacantie- gangers, die daar ook 's zomers van hun vrije tijd willen genieten. ZONDAGSDIENST ARTSEN De meeste inwoners van de V.S. blijven in het binnenland, al komen er nog zoveel Ameri kanen naar Europa. Slechts ruim 61/2 °/o van de vacantiegangers verlaten de V.S., waarbij we natuurlijk moeten incalculeren dat men in een zo uitgestrekt land niet gemakkelijk in de verlegen heid raakt aangaande de te be zoeken streek. De meesten van hen gaan naar Canada. Vermoe delijk zal er één op elke 350 Amerikaanse vacantiegangers Europa bezoeken, zodat het Amerikaanse tourisme in Europa zeker nog kan worden uitgebreid. Fiets of auto Het grootste aantal Neder landse touristen reist wel per fiets of bromfiets. In Amerika, waar de afstanden veel groter zijn, gaat viervijfde met een auto op reis. Men gaat ook met die auto naar zijn werk, zoals men hier per fiets gaat. Voor hen is dit dus niet de minste luxe. Het vliegverkeer is in de V.S. wel meer ontwikkeld dan in ons werelddeel, maar toch stapt slechts drie procent van de vacan tiegangers in een vliegtuig. Nu kan het vliegen in Amerika wel goedkoper zijn dan we denken, maar het tarief is nog lang niet te vergelijken met dat van een tram 1 Onderweg naar de plaats van bestemming gaan slechts vier van tien Amerikanen naar een hotel terwijl slechts twee van de tien touristen hun vacantie geheel in een hotel doorbrengen. Deze cijfers liggen dus overzee niet gunstiger dan in Nederland. Over 't algemeen mag men con stateren dat de uitgaven en ver teringen in het meest welvarende land ter wereld even nauwkeurig reageren op het verloop van de conjunctuur als in de oude ver armde wereld. Wel drukker In alle Westerse landen ziet men niettemin een toenemen van het tourisme omdat het aantal vacantiegangers jaarlijks toeneemt, niet alleen door de bevolkings vermeerdering, maar vooral om dat de werknemers meer en meer in de gelegenheid komen van een vacantie te genieten. Het sociale, massale tourisme heeft het luxe tourisme vervangen. In Amerika stelden reeds in 1947 meer dan driemaal zoveel bedrijven als in 1937 hun personeel in staat van een betaalde vacantie te genieten. Het seizoen 1952 wordt over 't geheel wel een druk seizoen. De verwachting is niet gericht op grote winsten voor de tou- ristenindustrie. Er zijn de nodige verschuivingen, die parallel lopen met het economisch klimaat in de wereld, dat momenteel niet op een hausse is ingesteld. Er mag daarom voor niemand reden zijn tot pessimisme, maar het hotel-, restaurant-, en amu sementsbedrijf zal het vacantie- publiek in dit jaar moeten bieden maximum aan service, zoveel mo gelijk genoegentegen de laagst mogelijke prijs Het is de vacan- tievraag van alle Westelijke landen, het rijke Amerika incluis. EEN PRACHTIG SCHOOLREISJE De zesde klas der Berger School vereniging Afd. L.O. maakte onder leiding van de Heer en Mevrouw Nonnekens een vierdaags school reisje naar en rondom de Jeugd herberg „De Kleine Haar" te Gorssel (Gld.). Woensdag 25 Juni brachten enige ouders de leerlingen per auto naar Zutphen. Onderweg werd het Muiderslot bezichtigd en te Zutphen de bekende Librye. Daarna werden de fietsen be stegen en ging de stoet op weg naar de Jeugdherberg. De Donderdag werd besteed aan een tocht door de IJsel- uiterwaarden tussen Zutphen en Deventer. Beter dan in de klas leerden de leerlingen hier veel over de kribben, stroomdraad, zomerkade en bandijk, terwijl ook vele bijzondere planten gevonden werden. Te Deventer aangekomen werd daar de „Waag" bezichtigd en de „Muntentoren" bekeken. Na een tocht door de oudste gedeelten der stad werd de Jeugd herberg weer opgezocht. De gehele Vrijdag was gere serveerd voor een bezoek aan de Holterberg. Op de heenweg werd bij een grote boerderij afgestapt, waar het begrip „Gemengd Be drijf' voorde kinderen ging leven. Bovendien leerden zij hier hoe in korte tijd grote bessenstruiken leeggeplukt konden worden. Na afloop waren de struiken leeg en de buiken vol. Op de Holterberg werd onder leiding van een „Bergbewoner" een rondtocht gemaakt. Zuchtend en transpi rerend werd de top van de Ko ningsbelt bereikt, waar een prach tig panorama de inspanning vorstelijk beloonde. De Zaterdag was de dag van de terugtocht. In Terwolde werd een Steenfabriek bezocht en te Vaassen de forellenkwekerij van de Heide-Mij. Te Apeldoorn werden de fietsen weer op de trein gezet en namen de ouders de leerlingen weer in hun autos' om hen naar Bergen terug te brengen. De leerlingen en de leer krachten waren de ouders, die hun auto beschikbaar hadden gesteld, zeer dankbaar. Een en ander vormde een waar dig slot van het laatste schooljaar der leerlingen, die gezien hun prachtige examen-resultaten, zo n buitengewoon reisje wel verdient hadden. CONCERT 0.K.K. Oostwoud, op 5 Juli te Bergen Programma 1. 12e Regiment (mars) Th. Furter 2. Sinfonia Joh. Chr. Bach arr. A. Meijns 3. LeTrouvère(opera-fant-) Verdi arr. Kessels 4. De Posthoorn Galop Koenig Solist J. Stapel, arr. S. P. v. Leeuwen Pauze 5. Ouv. Philadelphique P. Gilson 6. Birds of Forest (piston-polka) S. Mayé Solisten J. Stapel en M. Wijdenes 7. Ouv. Lutèce F. Andrieu 8. Appèl aux Trompettes (mars) Neij. DE BRANDWEER IN ACTIE Zaterdagavond tegen elf uur deed de rode haan weer eens een aanval op Bergen. Het door de familie Maïs be woonde perceel aan de Oud- bergerweg, hoek Jaap Weyand- weg, moest het ditmaal ontgelden. De vliering stond in lichterlaaie, toen de brandweer die onmid dellijk na de alarmering ter plaatse was, arriveerde. In enkele minuten was het vuur gedoofd. Omtrent de oorzaak tast men nog in het duister. Het onlangs aangeschafte en bij deze gelegen heid voor het eerst gebruikte apparaat om stroom te verwekken, bewees goede dienstenhet operatieterrein baadde in een zee van licht. stelden B. en W. voor om met ingang van 1 Juni de tarieven nogmaals te verhogen. Blijkens de toelichting zou dit besluit van de Overheid, voor Bergen het ongewilde en onge wenste gevolg hebben dat de inkomsten met een bedrag van f 65.000,zouden moeten wor den verhoogd. Dit zou tarieven eisen, die B. en W. niet durven voor te stellen. Dr Hemelrijk, het wachten op het advies van de Commissie Hupkes moe, stelde voor om de zaak maar over te doen aan de P. E. N. Mr Sluis, ofschoon hij het in principe eens zei te zijn met Dr Hemelrijk, vond dit unfair tegenover andere gemeenten. De voorzitter gaf als zijn mening te kennen, dat deze principiële kwestie dient te wor den uitgevochten. Nadat de kwestie nog van andere zijde was belicht, ging de Raad accoord met de voorstellen van B. en W. Met ingang van 1 Juni zullen in de tarieven de volgende wijzi gingen worden aangebracht. Vast recht en meterhuur worden ver hoogd. De krachtstroomtarieven worden verhoogd met 3 ct per KWU. Andere KWU-prijzen worden niet verhoogd voorzover ze niet aan vastrechttarief zijn gekoppeld. De 12 cent voor de eerste 240 KWU zal waarschijn lijk kunnen worden verlaagd tot 10 '/2 ct, boven 240 KWU blijft het 12 ct. Verder ging de Raad onder meer nog accoord met de voor stellen tot verhoging van de jaarwedde van de gemeente geneesheer en tot verhuur van het z.g. Dorpshuis aan de Stich ting van dezelfde naam. Het was tegen middernacht toen de voorzitter de openbare bijeenkomst sloot en de Raad nog in comité ging. De Raad kwam Maandagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Het waren voornamelijk twee punten, die de aandacht vroegen, t. w. de voorgenomen opheffing van de tram en de hernieuwde verhoging van de electriciteits- tarieven. De tram Het Gemeentebestuur stelde voor 'n laatste verzoek te richten tot de Minister van Verkeer en Waterstaat, het Provinciaal Be stuur en de Directie der Neder landse Spoorwegen om mét het Gemeentebestuur te zoeken naar een zodanige exploitatievorm en organisatie van het plaatselijke vervoer te Bergen, welke het instandhouden van de railverbin ding naar Bergen a. Zee moge lijk kunnen maken. In een uitvoerig memorandum wijzen B. en W. op de wenselijk heid, de noodzaak van het in standhouden van de rail verbinding. Vele sprekers onderstreepten nog eens de argumenten, die pleitten vóór het instandhouden. Alge meen werd betreurd dat de N.V. N.H.A.D.O. „Bergen-Binnen" de onderneming, die Bergen steeds zovele en nuttige diensten heeft bewezen, het kind van de reke ning zou worden. Maar aldus Dr Hemelrijk, het algemeen belang gaat boven het particulier belang. Als dit de laatste mogelijkheid is, dan moet die werkelijkheid wor den. Railverbinding moet gehand haafd worden! Nadat de voor zitter alle sprekers had beant woord ging de Raad met het voorstel accoord op hoop van zegen. Herziening Electriciteitstarieven In verband met de ministeriële circulaire van 10 Januari 1952 Unie Vrouwelijke Vrijwilligers ZOMERZEGELS Er wordt in ons land vaak gesproken van collecte-moeheid. Vrijwel iedere week 'n collecte, verzoeken om bijdragen in de brievenbus. het wordt te veel zeggen velen! Maar als die velen wisten wat er gebeurt met alle kwartjes, dubbeltjes; als zij al 't leed en alle noden kenden en als zij op de hoogte waren van het geen particuliere instellingen doen om deze nood te lenigen, dan zou 't kleine offer, dat van ons gevraagd wordt, met blijmoedigheid wor den gegeven en dan zou dat kleine offer vaak groeien tot een grote bijdrage. Daarom dank aan allen, die meehielpen de „Verkoop Zomer- zegels" te Bergen te doen slagen! Dit geldt een ieder die zegels kocht, maar niet minder voor diegene, die door hun actieve medewerking hebben geholpen om een totale verkoop van f 2919,99 te bereiken. HET BESTUUR EVA IN 'T CENTRUM Onder buitengewoon grote be langstelling werd Zaterdagmiddag in de dancing van „De Rustende Jager" de onder auspiciën van het K.C.B. georganiseerde tentoon stelling geopend van werk van 10 dames-werkende leden van het K.C.B., t.w. Ella Buys, Clara Colnot, Miep Dehé, Rie Kooy- man, H. van der Laan-Bosch, U. Postma-Sinzheimer, M. Pot- van Regteren Altena, E. Reitsma- Valenca, M. Snapper-Block en Marycke Visser. De bekende schrijfster Annie Schmidt opende deze expositie van kunstuitingen van deze tien Eva's, voor wie „Mooi zijn en pap koken" niet de enige roeping betekende. „Ehret die FrauenSie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben", aldus Friedrich von Schiller ruim anderhalve eeuw geleden in zijn „Würde der Frauen", nu was het Mevr. Boendermaker die onder applaus van de aanwezigen haar bewon dering uitsprak over de schep pende vrouw en de werkende vrouw in het algemeen. De tentoonstelling blijft ge opend tot en met 18 Juli. TENTOONSTELLING IN DE BOSSCHOOL In de Middelbare Meisjesschool aan de Rondelaan wordt op Za terdag 5, Zondag 6 en Maandag 7 Juli een tentoonstelling gehou den van handwerken, handenar beid, opstelwerk en tekeningen, welke door de leerlingen zijn vervaardigd. De toegang is vrij en op Za terdag en Zondag is de tentoon stelling ook des avonds te be zichtigen. Men zie de advertentie in dit blad. Wie dus gedurende het weekend de kermis bezoekt en eens een ogenblikje uit 't rumoer wil zijn, wandele enige honderden meters in de richting van het bos naar het fraaie schoolgebouw van de Berger Schoolvereniging. GESLAAGD Van de zesde klas der Berger Schoolvereniging Afd. L.O. slaag den de volgende leerlingen: Voor het Murmellius-Gym- nasium te Alkmaar: Marti Boxman te Groet, Marian van Emden te Bergen, Gondelie Franck te Bergen, Irene Polak te Bergen, Eberhard Schneider te Bergen. Voor de Rijks H.B.S. te Alkmaar Ronald van Ulsen te Bergen, Hans Woud te Bergen, Wouter Ypma te Bergen, Harm Zwanen burg te Alkmaar. Voor de Middelbare School voor Meisjes te Bergen: Toos Botterman te Bergen, Elly wat is u van cU nacUt Burkunk te Alkmaar, Sylvia Bal te Bergen, Elma Nonnekens te Bergen, Siebrig van Voorst te Alkmaar. Voor het R. K. Lyceum te Alkmaar: Liesbeth Lips. Geen der examinandi werd afgewezen. Geslaagd voor het te 's Graven- hage gehouden examen Gemeente administratie (GA I) C. Beeldman. Onze oud-plaatsgenote Anny Kooy, thans te Den Helder slaagde te Den Haag voor het Staatsexamen voor muziek A, hoofdvak Piano. Zij werd opgeleid door de Bergense Muziekpaedagoge Gees van Dijk. EINDEXAMEN M.M.S. Voor het eindexamen aan de Middelbare Meisjesschool te Ber gen slaagden: Greetje Cloeck, Evelyn Eck- mann, Marianne Eckmann, Leni Koorn, Ankie Koning, Lien Leeste- maker, Freddy Rentenaar, Greetje Schuurman en Liesje v.d. Wolf, allen te Alkmaar. Hilda Essers en Janke Nijdam, te Bergen. Loeke Verheul te Bergen a. Zee. Ena Molvig en Mia Wols te Castricum. Carla van Kuyk en Ada v.d. Stadt, te Heiloo. Greet Hartgrink te Egmond aan Zee. Francine Peppelenbosch te te Heerhugowaard. Marlèn Breebaart te Hoog woud. Rosean Kruisman te Schoorl. Greet Oosterveld te Koog aan de Zaan. Rie Stelling te Wormerveer. Ina Husslage, Ella Husslage en Lida Bruin, te Zaandam. TOELATINGSEXAMEN Van de zesde klas der R.K. Jongensschool „St Adelbertus" slaagden voor het toelatingsexa men R.K. Lyceum Alkmaar de navolgende leerlingen Jan Boots, Wim Ellis, Hans Klanker, Wil- bert van de Klundert, Arie de Moei. Voor de R.K. Mulo Alkmaar: Piet Abbo, Koos Commandeur, Jozef Kops, Martien Marquering, Harry Stolk. DE MOLENKROCHT WINT EERSTE PROMOTIE-WEDSTRIJD Zondag 29 Juni j.l. vond te Bergen de eerste promotie-wed strijd plaats tussen de Molen krocht en Leusderpark I uit Amersfoort. Het is een spannende en fraaie strijd geworden, waarin de Molen krocht uiteindelijk met 5-3 di overwinning behaalde. Dat „fighting spirit" bij een dergelijke wedstrijd van groot belang is, werd vooral bewezen door de heren Schmidt en Lau. Eerstgenoemde won in 2 sets zijn single tegen de goed spelende Smit, en captain Lau gaf zijn team een flinke morele steun door van de sterk geachte Bregman te winnen. Zondag a.s. wacht de Molen- DE DUINSTREEK 6 juli Dokter LUGTEN. Telefoon 2027 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel. Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN 5 Juli Strandspelen Concert in de muziektuin 9 Juli Tocht Ouden van Dagen Openluchttheater, Kindermatinee Snip en Snap Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" SCHOORL Duinwandelingen onder beproefde leiding 5 Juli H.T.V. op de planken, Groet 20 Juli Tweede Ronde om Groet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1