W awruwlrUito „Hollands-Roem DOBBEN I DIK TROM en z'n Aap j Verzorgingstehuis CABARET lUe ZUtee Rioting, Sistets" BOORSMA - TEXTIEL vaat Uw was Een billijk 'arief 1/Kooi Haat valt op BiMiatHtek PEDICURE h. W. tkvtytl, ZEG ELK AARTEN 5f. fkiulcenta O S MIA de Hotel „DE RUïNE" - Ruïnelaan 2 - Bergen Mus Uy warme dagen KERKDIENSTEN FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD WONINGRUIL HELPSTER Entstof STOFFEN No. 479 TELEFOON 2 20 4 Openluchttheater - Bergen TRIOMF PROGRAMMA!! Grote Kindervoorstelling ie Koedijk Wegens omstandigheden kan in het Verzorgingstehuis te Koedijk nog een ECHTPAAR worden opgenomen. (Vrije kamer). Algehele verzorging, recht op de ziekenkamer bij ziekte, kamers voorzien van centrale verwarming etc. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de Administrateur van het tehuis, Kanaaldijk 277, Koedijk. Telefoon K 2201 224. brengen U tijdens de kermis een beschaafd cabaret programma met een nieuw repertoire in Onze bar is dagelijks geopend tot s nachts 2 uur De stof waar U practisch alles van kunt maken, in de kleuren WIT - GEEL - GROEN - ROOD 95 cm breed, a f 3,60 per m. Vanzelfsprekend is, dat U ook even komt kijken naar onze sortering „PLOEG "-ruitjes. Wij staan U ten dienste met 40 verschillende dessins o.a. de kwaliteiten „Galeopsis" - „Littorella „Parnassia" 90 en 80 cm breed, f 3,90 - f 3,75 3,40 per m. Natuurlijk slaagt U het best bij Ruïnelaan 12-31 - Bergen (Nh.) - Telefoon 2532 - 2065 44 Heiloo - Telef. 3770 Prima werk Minimum slijtage Ofv uw UmcU Wij kunnen ons aan verschil in temperatuur een heel eind aan passen. Zoals bij alle dingen zijn er echter ook hierbij grenzen en het is zeker niet ongevaarlijk wanneer men aan deze dingen onachtzaam voorbijgaat. Fabrieksarbeiders, die voort durend in een oververhitte omge ving moeten werken, weten dit wel. Ook de mijnwerkers zijn in een vochtige pijler met hoge ge- steentetemperatuur steeds op hun hoede. De slachtoffers vallen dan ook voornamelijk onder de mensen, die met deze dingen praktisch nooit te maken hebben en die er dus op onverwachte warme da gen in het geheel niet op verdacht zijn dat er wel eens gevaar voor hun gezondheid zou kunnen drei gen. Er is geen directe zonlichtbe straling voor nodig om de warm teregulatie van het lichaam in de war te doen raken. Ook bij „drukkend" weer kan men bij be wolkte lucht wel degelijk door de warmte bevangen worden. Maar niet alleen „de warme dag" is aansprakelijk voor het optreden van de ziekelijke toe stand, meestentijds komen daar nog één of meer andere factoren bij, die mede schuld aan de narig heid zijn. Zo bevordert lichamelijke in spanning het plotseling ziek wor den: niet zelden hebben de pa tiënten van tevoren zware arbeid moeten verrichten of zijn zij door sport en spel vermoeid. Ook die omstandigheden, waarbij het lichaam zijn overtolli ge warmte niet in voldoende mate aan de omgeving kwijt kan, heb ben een zeer ongunstige invloed. Dat is het geval wanneer er dikke en nauwsluitende kleren worden gedragen en ook wanneer er een groot aantal mensen op elkander zijn gepakt, zoals dat bij massa bijeenkomsten het geval is. Het behoeft dan ook geenszins verwondering te wekken dat een troep soldaten, die op een snik hete dag in vol uniform en in dichte gelederen marcheert, spoe dig uitvallers heeft. Een hoge vochtigheidsgraad van de lucht is ook vaak een van de oorzaken in het ontstaan van warmtestuwing: wil het lichaam kunnen uitwasemen dan dient de omgevende lucht gemakkelijk vocht op te nemen. Tot slot kunnen ook uitputting door honger, dorst of alcoholge bruik omstandigheden vormen die het door de warmte bevangen ra ken bevorderen. Verschijnselen. Klaagt iemand op een zeer warme dag over hoofdpijn, duize ligheid, heftige dorst en grote loomheid dan kan hij het best maar dadelijk gaan liggen, zo mo gelijk op een bed in een koele kamer. Doet hij dat niet dan is de mo gelijkheid niet uitgesloten dat hij na enige tijd begint te wankelen en bewusteloos neervalt. Komt het zover dan is medische hulp absoluut noodzakelijk. Vaak komt de zieke, die zwe tend en met een vuurrood gezicht op de grond ligt, vanzelf weer bij kennis, maar niet zelden gaat de algemene toestand snel achteruit en treedt een hartzwakte op; de pols wordt steeds sneller en is op het laatst nauwelijks meer te voe len, ook de ademhaling wordt snel en zeer oppervlakkig. Deze levensgevaarlijke toestand wordt soms zelf door het optreden van krampen begeleid. In afwachting van de dokter brenge men de bewusteloze pa tiënt naar een zo koel mogelijke althans schaduwrijke plaats; nauwsluitende kleding make men los en men waaie de ongelukkige in ruime mate frisse lucht toe. Ook koude vochtige omslagen op het hoofd zijn hier aan te bevelen, terwijl ook wrijven met brande wijn of jenever een gunstige in vloed heeft. Heeft men het geluk dat het be wustzijn terugkeert voordat de dokter ter plaatse is dan doet men er goed aan de zieke telkens een slokje water, waarin men een mespunt zout heeft gedaan, te la ten drinken. Huisdokter. BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN SMIDSKNECHT 2 FLINKE MEISJES Het adres voor uw badtassen, damestassen, broekriemen, bagagetassen, bindriemen t J. TON en Zn., Bergen, Telef. 2368. Stationsstraat VLIEGEN IN DE KAMER Vervelender is er niet, haal direct een ANTI-VLIEGENTABLET bij Drogisterij Fa. Fr. Posthuma, deze tabletten werken feilloos, prijs per stuk f 0.25. Oldenburg- laan 15, Bergen. Tel. 2716. Wissel uw Virginia Shag eens af met zo'n pakje ASCOT American Shag van Niemeijer. De bijzondere en geweldig zachte smaak zal U zeker bevallen WONINGRUIL Koffers, reistassen. Voor betere schoenreparatie, alles in 1 dag klaar Beleefd aanbevelend, J. Ton Zn., Stationsstraat 18, Bergen. Telefoon 2368. Kapsalon Hei Besiuuc Alg. Aid. Ziekenfonds »Alkmaar en 0mstreken« Ver. »Alg. Welzijn»* te Schoorl uitlening der boeken weer plaats Elke werkdag 's morgens 9-12 u. en volgens afspraak. Ook aan huis te ontbieden Boekhoudbureau J. EUWEN BaeUkaucLLkty-e*- BeiasiUttyzaUen (Gratis inlichtingen) Hcreweg 333 - GROET luteuecen op Donderdag 10 Juli '52 in het Verenigingsgebouw te Catrijp, van half acht tot negen uur 's avonds. De gezamenlijke Bouwvakbonden Geen na-inlevering VOOR KIPPEN Het KOEKJE van de week BERGER MOPPEN IJSTAARTEN vanaf f 1,50 Banketbakkerij K00LMEES-S0ECKER Uw adres voor alle soorten schoenwit, crème, verfcrème, alle kleuren veters, inlegzooltjes. J. Ton Zn, Stationsstraat 18, Bergen, Telefoon 2368 DE GOEDE - BERGEN Telefonisch aangesloten onder Uitvoerder Begrafenisvereniging „De Laatste Eer" HET BESTUUR KERMIS KERMIS 5 6 7 8 Juli „de dcie l/VlusUetLecs" „Hef Wapen van Bergen" ZEER BEUIRUHE PRIJSVERLAGMG rrJ±"L>±Jr WOENSDAG 9 JULI - 8.15 uur DAVERENDE SHOW SNIP CAS OOSTHOEK WILLY VER VOORT muzikaal juweel cvt^n saPP'9e uit radioland SIN AH Vlaamse komiek 0 (Willy Walden Piet Muyselaar) KWARTET JOHNNY MEIJER EDDY CHRISTIANI opgetreden voor de B.B.C. en Televisie de meest populaire radiozanger! BOB SCHOLTE, de bekende tenor van de Vlaamse Omroep. AASE RASMUSSEN, de Deense Star CARLO PIETRO, Neerlands beste Showman Toegangsprijs f 1.75. Kaarten dagelijks verkrijgbaar bij V.V.V.-Bureau te Bergen. Bij slechts weer vindt de voorstelling plaats in de zaal van „Duinvermaak j|liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiNmiiiiiiiiiiiiiin|£ OPENLUCHTTHEATER V.V.V. - BERGEN op WOENSDAGMIDDAG 9 JULI - 3 uur door CHRIS HOFLAND'S KINDERTONEEL Geheel nieuwe avonturen Lachsalvo's van begin tot eind Toegangsprijs 75 ct. s Kaartverkoop dagelijks bij V.V.V. te Bergen. Bij slecht weer vindt de voorstelling plaats in „Duinvermaak ^lllliiiiiillliiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiililliraiiiiiiimimllll'? Dc ideale stof voor GROOT en KLEIN Wij garanderen U: Iedere Maandagmorgen komen wij in Bergen ZONDAG 6 JULI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius (Collecte Kerkvoogdij) GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. den Oudsten van Alkmaar GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 4.30 uur Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur: Wijdingssamenkomst n.m. 8 uur: Getuigenissamenkomst R.K. KERK Zondagv.m. 6 u. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. In de week lof n.m. 7.30 uur Op 1 ste Vrijdag H.H. Missen 6.45 en 8.30 u. te 7.30 u. Gez. Kindermis Op 1ste Zaterdag H.H. Missen 6.45 en 8.30 u. Gez. H. Mis 7.45 u. Biechtgelegenheid Zaterdag van 4-6 en van 7-8.30 u. en in de week tijdens de H.H. Missen NED. HERV. GEMEENTE Schoorl v.m. 10 u.Ds. Mr. G. A. Alma van A dam n.m. 8 u.Hulppred. C. B. Termaat van Beverwijk Groet v.m. 10 u.Ds: C. M. de Jong n.m.8u.:Ds.S. G. van der Haagen van Ede R.K. KERK Zondag Stille H. Missen 6.45, 9.30 en 10.30 uur Hoogmis 8 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis DOOPSGEZIND BROEDERSCHAPSHUIS v.m. 10 u.Da. Eelman v. Winterswijk GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 9 u.Ds. F. Slomp van Hoorn v.m. 10.30 u.Ds. C. von Meijenfeldt n.m. 5 u.Ds. G. Vellenga bijzondere collecte voor de kerk OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol HERV. GEMEENTE Egmond Binnen, 10 uur: Ds. Plug Egmond a.d. Hoef, 19.30 uur: Jeugddienst, ingericht door onze oudste Jeugdclub voorg. Mej. Bruining De Heer en Mevrouw GROENVELD ROGGEVEEN zeggen mede namens wederzijdse Ouders dank voor de belang stelling bij hun huwelijk ondervonden. DEN HELDER, Juni 1952 Elzenstraat 19 Heden nam God tot zich, na een langdurig ziekbed, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, in de nog aanvallige leeftijd van 10 jaar ons innig geliefde dochtertje en zusje A S T R I D Haar diepbedroefde Ouders, Broertjes en Zusjes, G. MINKEMA G. MINKEMA-KROM BOUKE, TRIENKE SIETSKE, TRUUS RIA, JANTJE SCHOORL, 3 Juni 1952 Voorweg 3 De H. Uitvaartdienst zal worden gehouden op Zaterdag 5 Juli a.s. v.m. 9 uur in de Parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Schoorl waarna begrafenis op het R. K. Kerkhof aldaar Terstond gevraagd een J, Smit Jr., Ruïnelaan 11, Bergen Hotel „Klein Zwitserland" Duinweg te Schoorl vraagt een net DAGMEISJE Gep. Echtpaar zoekt inwoning te Bergen of Schoorl, genegen beiden behulpzaam te wezen. Br. letter R., Boekh. Thomas, Antoniusstraat, Bergen N.h. Gevraagd jong KATERTJE, muisgrijs of geheel wit. Telef. 2696, Bergen. JONGEMAN, 28 jaar, met goede, vaste positie, zoekt kennismaking met aardig meisje van ongeveer dezelfde leeftijd. Br. met foto, op erewoord terug, letter S, Bureau van dit blad te Schoorl. Biedt zich aan Net flink MEISJE voor het seizoen, vanaf 15 Juli, met 4-jarige ervaring in pension. Br. no. 306, Bureau v.d. blad te Schoorl Bieden zich aan voor seizoenwerk, leeftijd 16 en 17 jaar. Gedurende de maanden Juli en Aug. Br. J. Stoop, Oosterstr. 24N.-Scharwoude Biedt zich aan JONG MEISJE voor de dag. Adres H. Stam, Omloop 45, Aagtdorp Biedt zich aan Net MEISJE, voor be diening in pension, leeftijd 23 jaar, reeds als zodanig werkzaam geweest, ook ge negen andere werkzaamheden te verrich ten, in huishouding of winkel. Br. no. 303, Bureau v.d. blad te Schoorl JONGE VROUW wil enige uren per dag assisteren in Kamphuis of bij parti culieren, tegen verblijf aan zee, Br. Boekhandel P. Jonker, letter W., Egmond aan Zee. Biedt zich aan beschaafde Dame, 50 jaar, als HUISHOUDSTER, liefst bij Heer of Dame alleen, onverschillig waar, prima referenties. Br.no. 107, De Haan's Boek handel, Bergen V AC ANTIE—WONINGRUIL Aangeb. rand Zeist 2 t/m 9 Augustus middenstandswoning, dicht bij bos en bus halte. 4-6 pers. Gevraagd dito voor 4 pers. te Bergen aan Zee of omgeving. Br. no. 3849, Drukkerij Winkelman, Jagerslaan 20, Zeist WIE WENST z'n woning te Bergen te RUILEN voor huis te Alkmaar, Amstelveen, Emmen of Meppel. Brieven aan A. Prins, Meerstraat 6, Emmen. Aangeboden te Schoorl, NETTE WONING op mooie stand, bev. kamer en suite, 2 slaapk., keuken en bijkeuken, voor- en grote achter tuin. Gevraagd grotere woning, eveneens te Schoorl. Br. no. 740, bur. v.d. blad te Schoorl. WONINGRUIL Aangeboden, een ruime, vrije, moderne woning met 7 slaapplaatsen, te Maastricht, in de periode 122 Augustus. Gevraagd, woonruimte voor 7 personen, bij de zee. Adres G. Janss, Statensingel 178, Maastricht. WONING TE DEN HELDER, bev. kamer met suite, serre, keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers met tuinvoor woning te Schoorl of Bergen met 3 slaapkamers. Br. no. 407, Bureau v.d. Blad te Schoorl. WONINGRUIL Aangeboden, een Herenhuis, centrum Amsterdam, 6 kamers, 2 keukens, 2 W.C. en telefoon. Gevraagd, groot Huis of Villa, Schoorl of omstreken. Br. no. 305, Bureau v.d. blad te Schoorl Gevraagd te Schoorl of omg. Zomer huisje of Pension v. 4 pers., van 26 Juli tot 2 Aug. Brieven onder no. 59, Boekhandel Binnert Overdiep, Heerenveen Echtpaar op leeftijd, zoekt tegen 1 Sept. doorlopend pension bij zorgzame mensen. Br. no. 301, met prijsopgave, Bureau van dit olad te Schoorl. Fris slaapkamertje met goed bed en str. water aangeboden voor net werkend meisje, f 7.50 per week. Br. no. 106, De Haan's Boekh., Bergen. TE KOOP Tuinameublement, 4 stoelen, mooi model, nieuw. Prijs f 85, Adr. Jaap Weyandweg 10, Bergen. Aangeboden f 3000,- op le hypotheek. Brieven no. 307, Bureau v.d. blad, Schoorl Te koop, goed onderhouden KINDER WAGEN, laag model. Smool, Zwarteweg, Waterleiding, Bergen Te koopwegens opheffing bedrijf, een 5-plaats electr. Hotel-Rest. FORNUIS, merk „Therma", 220 volt, z.g.a.n., com pleet met pannen. Te zien en te bevr., Noorderdracht 33, Blokker. Door inwerking van zon en water, heeft uw HAAR veel te lijden Laat de kapper U voor lichten om uw sierraad te behouden. toch ook UW ADRES 11 2266 Telefoon 2266 Dorpsstraat 21 - Bergen Dames Kapper ■■■■■■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■■■■■a van het deelt aan de verzekerden mede, dat de volgende medewerkers aan het Zieken fonds zijn verbonden P. VAN OUWERKERK. Apotheker, Burg. Lommerstraat 6, Castricum, m.i.v. 1 Mei 1952. J. H. NIEUBUURT, Chirurg, Nassaulaan 41, Alkmaar, m.i.v. 1 Juni 1952. Mw. L. E. JACOBS-VAN KOOIJ. Apotheker, Breelaan 17, Bergen, m.i v. 28 Juni 1952. HET BESTUUR van de Met ingang van 8 JULI a.s. vindt de elke Dinsdagavond van 7—8 uur in het Oude Raadhuis te Schoorl. De Commissie. Eikenlaan 13, Bergen N.-H. Telefoon K 2209 381 Er kan op de Chr. Kleuterschool te Bergen, een voor halve dagen geplaatst worden Aanmelding tot 10 Juli, tussen 9 en 4 uur aan de School, Karei de Grotelaan 25. van LABORATORIA Dr. DE ZEEUW Biedt de meeste zekerheid in het gebruik. In kleine en grote verpakking, bij Drog. Fa. Fr. Posthuma, Bergen. Tel. 2716 35 cent per ons (4 personen) J. Oldenburglaan 5, Bergen Telef. 2385 DE NIEUWE BROMFIETS CYCLESTAR de Luxe f 425,- CYCLESTAR Standaard f 395,- BERINI met rijwiel, veertig gulden verlaagd in prijs, thans voor f 359,- Brompetsen te huur GARAGE P. BOOD - BERGEN Dorpsstraat 6 Telefoon 2453 [|'T WINKELTJe| KI. Dorpsstr 25, Bergen - Tel. 2341 o.a. ook „LIBERTY" APARTE DESSINSH GROTE SORTERING BAGAGETASSEN en PAK AF TASSEN Prijzen vanaf f 5,55 tot f 26,50 BERGEN in Breelaan 35, Bergen, P. v. CAMPENHOUT Boekhandel C. Oldenburg - Schoorl t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 3