WedMad 99 99 Ópua Co-nctde-n BERGEN SCHOORL WACHTER, VRIJDAG 11 JULI 1952 29c JAARGANG No. 28 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef TOCHT OUDEN VAN DAGEN Daartoe in staat gesteld door de milde bijdragen van de bur gerij, kon het Comité voor Ouden van Dagen de traditie voortzetten en ook dit jaar een feestdag or ganiseren voor de bejaarden in onze gemeente, Al vroeg heerste er 's morgens een gezellige drukte bij de start plaats; van alle kanten kwamen de feestgangers, 215 in totaal, opzetten, uitgeleide gedaan door kinderen of andere familie. Om acht uur vertrok de stoet. Met zes bussen en de nodige auto's ging het langs der duinen rand naar Haarlem en verder naar Aalsmeer, de eerste pleisterplaats. Het weer had zich goed ge houden en bleef ook verder goed, ofschoon Pluvius een enkel buitje liet nederdalen. Nadat in het bloemendorp de inwendige mens wat versterkt was, ging het naar de veiling, waar de gasten niet uitgekeken raakten en flink in de bloemetjes werden gezet. Hierna ging het terug over Zandvoort en Vel- serend was de tweede pleister plaats. Tegen zessen was Bergen weer bereikt, waar allen bij de ingang van Duinvermaak werden ver welkomd door Tante Kee in Westfries costuum. Spoedig verenigden de schijn baar onvermoeide reizigers zich rond de goed voorziene dis en lieten zich onder gezellige kout de smakelijke gerechten goed smaken. De prachtige dag werd be sloten met wat rhetorisch vuur werk. De voorzitter, de heer Hopman, bracht dank aan allen die de tocht hadden helpen sla gen, Burgemeester Dr W. Huy- gens huldigde de initiatiefnemers voor deze tochten, waarvan thans de 23 ste volbracht was en ten slotte sprak de heer Dingerdis een woord van hartelijke dank namens alle deelnemers. En toen ging het huistoe met Bergen's Harmonie voorop. O.K.K. VAN OOSTWOUD CONCERTEERT IN BERGEN In Bergen's mooi gelegen mu- ziektuin, waar anders merel en lijster hun levensvreugdeuitzingen, viel Zaterdagavond het Fanfare corps van Oostwoud te beluiste ren, dat daar als gast o.l.v. zijn dirigent D. Visser concerteerde. Ondanks de lokkende kermis- geneugten in het Van Reenenpark, waren velen naar hier gekomen om op de schitterende zomer avond te genieten van wat deze gasten zouden bieden. Het programma werd geopend met de „12e Regimentmars" van Th. Furter waarop volgde „Sin- fonia" van Joh. Chr. Bach, waar van bovenal het tweede gedeelte prachtig werd voorgedragen. Na „Le trouvère" van Verdi werd „De Posthoorn Galop" van Koenig ten gehore gebracht, waarin J. Stapel als piston-solist triumfen vierde. Na de pauze vervolgde het uitstekende corps met Ouv. „Phi- ladelphique" van P. Gilson. Met de piston-polka „Birds of Forest' van S. Mayé demonstreerden de solisten J. Stapel en M. Wijdenes hun grote kunnen. Deze beide „birds of Oostwoud" werden luide toegejuicht. De prachtige avond werd be sloten met een mars van Ney, getiteld „Appèl aux Trompettes". De gasten uit Oostwoud hebben Bergen een genotvolle avond be zorgd en vele vrienden gemaakt onder de muziekliefhebbers, die het gebodene hogelijk waar deerden. ZONDAGSDIENST ARTSEN KAMPEN VOOR DE JEUGD OP DE VELUWE In aansluiting op onze adver tentie in het nummer van veertien dagen geleden, kunnen wij mee delen, dat er in plaats van één kamp wegens de grote aangifte twee kampen worden gehouden. Het eerste kamp van 6-13 Aug. heeft nog plaats voor twee deel nemers, in het tweede kamp van 13-20 Augustus is nog plaats voor 10 deelnemers. Ook zij, die geen lid zijn van de K.J.V.Ö., kunnen aan deze kampen deelnemen (al leen voor 11-jarigen en ouder). De jongens en meisjes, die met het eerste kamp mee gaan, kun nen ook nog een week langer blijven; voor hen is 't kampgeld de tweede week f 2,- minder. De leiding berust o.a. bij Mevr. Botterman, de heer K. Kooge (onderwijzer te Groet) en de heer B. Schuil (leraar »U. L. O. te Bergen). Het tweede kamp heeft een groep ouderen en een groep jon geren. Wendt li voor inlichtingen tot de heer B. Schuil of de heer K. Kooge, Kogendijk 40, Bergen. „ONZE DIK TROM" in het Openluchttheater Prachtig geslaagde kindervoorstelling Het openluchttheater daverde Woensdagmiddag van de lach, toen Chris Hofland's ensemble daar optrad met „Dik Trom en z'n Aap". De grote schare kinderen leefde intens mee met het „bijzondere kind" van Jan en Griet, de jongen die wel eens wat ondeugend was, maar toch een goed hart had. Ze gunden Bruinboon graag een pak slag, de treiteraar en leuge naar. Voor de veldwachter voelden ze blijkbaar ook niet veel sym pathie. Ze genoten van de jongens streek met de portemonnaie en van de fratsen van de dans meester. Het derde gedeelte waarin de Aap optrad maakte de jongens en meisjes helemaal dol. Al met al een prachtig ge slaagde middag. CONCERTEN TUIN- EN OOSTDORP Het bestuur Van de Buurtver eniging Tuin en Oostdorp stelt de ingezetenen van Bergen (Nh.) en Omstreken en de gasten er mede in kennis dat op de na te noemen data de volgende con certen zullen worden gegeven op het pleintje gelegen aan de Ko- gerdijk in Tuin- en Oostdorp. 15 Juli des avonds te 20 uur door Bergens Harmonie. 22 Juli des avonds te 20 uur door Bergen's Mannenkoor, de Accordeonvereniging en Het Ge mengd Koor. 10 Aug. des avonds te 20 uur door de Stem des Volks en de Accordeonvereniging „Anchors Aweigh. Het bijwonen is gratis toe gankelijk voor een ieder. Het bestuur zal het op hoge prijs stellen als zeer velen van hun belangstelling blijk zullen geven. GESLAAGD Geslaagd voor het candidaats- examen der faculteit voor politieke en sociale wetenschappen te Am sterdam Mej. L. F. Moens. Aan de Gem. Universiteit te Amsterdam, slaagde onze plaats genoot, de heer B. S. Bulstra voor het examen Semi-Arts. ZOMERZEGELS De verkoop van Zomerzegels bracht te Bergen in totaal op f 2919,99. EMMABLOEM COLLECTE Bergen heeft f 478,90 bijeenge bracht bij de Emmabloem collecte. EEN GELUKKIGE FAMILIE Dr J. Hemelrijk, Rector Mur- mellius Gymnasium, mocht het zeldzame geluk beleven, dat in één week tijds zijn tweede zoon Dr J. Hemelrijk werd benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, z'n jongste zoon J. M. Hemelrijk Jr cum laude slaagde voor doctoraal examen klassieke letteren, waarbij hem als bijzondere onderscheiding een beurs werd verleend voor twee jaren verdere studie aan de Universiteit te Cambridge, terwijl tenslotte de schoondochter haar doctoraal En gels haalde. De Middelbare Meisjesschool vroeg de aandacht De Middelbare Meisjesschool vroeg dit week-end de aandacht voor de door haar in beide school gebouwen georganiseerde tentoon stelling van handwerken, handen arbeid, teken- en opstelwerk van haar leerlingen. De voorzitter, de heer A. M. de Lange, opende de tentoon stelling, die zou worden vooraf gegaan door een drietal aardige toneelstukjes, op te voeren door leerlingen uit verschillende klassen o.l.v. de heer en mevr. Frevel. De heer de Lange wees er in zijn openingswoord op, dat er op de M.M.S. niet alleen gestreefd wordt naar het aanbrengen van parate kennis en met succes blij kens de examenuitslagen, maar dat er een grote plaats is inge ruimd voor het beoefenen van handwerken, handenarbeid en tekenen onder de deskundige leiding van Mevr. v.d. Laan- Bosch en de heren Nonnekens en D. Nap. Spreker vestigde in het bijzonder de aandacht op de vele onder leiding van de heer D. L. Daalder vervaardigde werkstukken, een grote verscheidenheid van onder werpen, gegoten in een prettige vorm. In een drietal toneelstukjes toonden de leerlingen hun dra matisch kunnen. In „De levende Poppenkast" speelden de jonge dames Marijke Kooiman en Elly Spruit het steeds kibbelende en zich steeds weer verzoenende echtpaar, waarbij Maja Bouma als vrederechter optrad. Miep Faro was de dikke poes. Vermakelijk was het volgende stuk, „De afgeknipte vlechten", waarin Annelieke Reinders zeer verdienstelijk de hoofdrol ver tolkte. Enig waren de beide oude, zure tantes, prachtig getypeerd door Greetie Dikboom en Nelly Blauw. Als derde volgde nog een Chinees drama van Wilfred Harvey, getiteld „O, die Chinese thee". Helaas kwam dit drama niet helemaal tot zijn recht: door de wind ging teveel van het ge sproken woord verloren. Annette Hoogkamp was de Oude Deugdzame Barones Thee, een verschijning vol gratie, Elly Vis was de Prins, een vorstelijke verschijning. T en toonstelling De tentoonstelling van hand werken, handenarbeid, tekenen en opstellen trok heel veel be zoekers. Het was zeer de moeite waard enige tijd rond te dwalen door de verschillende lokalen. De dames konden haar hart ophalen in de afdeling hand werken. We hoorden bijzonder prijzen het werk van een Noors meisje, een schort, passend bij de Noorse klederdracht. Verder werd de aandacht ge vestigd op de vele rokken met bandgarnering. De meisjes schij nen hieraan haar hart te hebben verpandhierbij kunnen ze haar verbeelding wijd de vleugels laten uitslaan. Het pitrietwerk was bijzonder mooi, veel lampen met kap. Een schat van tekenwerk viel er te bewonderen. De leeraar, de heer D. Nap, weet volgens de voorzitter, de belangstelling van de meisjes te wekken voor ditwerk. Een grote oppervlakte was in genomen door opstellen over aardrijkskunde, geschiedenis, letter kunde. Er was, zoals de voorzitter het al in zijn openingswoord uit drukte, een grote verscheidenheid, alles gegoten in prettige vorm. Al met al een tentoonstelling die een beeld geeft van de ver scheidenheid waaraan de M.M.S. aandacht besteed. „DE MOLENKROCHT" promoveert op overtuigende wijze naar de tweede klasse Voor de nog maar enkele jaren oude tennisclub „De Molenkrocht" en eigenlijk voor alle tennislief- hebbers in Bergen en omgeving was het Zondag een glorierijke dag. Het kranige vijftal M. Lau, Jn. Schmidt, D. Mosk, Mej. C. van Limburg Stirum en Mej. T. Winder, tezamen vormende het hechte en solidaire competitie-team van „De Molenkrocht" heeft in het afgelopen competitie-seizoen getoond tot de allersterkste ploe gen van Noord-Holland benoorden het IJ te behoren. Behaalden de Bergenaren vier weken geleden ongeslagen het kampioenschap van de derde klasse, in welke klasse 2ij nog pas debu teerden, Zondag zetten zij als sluitstuk op hun uitstekende pres taties van dit seizoen een fraaie overwinning op de Haagse tweede klasser „Metselaars IV". Wij wensen „De Molenkrocht" geluk niét haar promotie naar de tweede klasse. Bij de dames versloeg Mej. C. Van Limburg Stirum, die zeer vast \Vas, Mevr. Kuneman met 6-4, 6-3, terwijl de tactisch spelende Mej. T. Winder met 6-4, 6-4 won van Mevr. Von Dewall. De stand was hiermede 2-0 in het voordeel van „De Molenkrocht Vervolgens wonnen de Berger heren beiden hun single, zodat de voorsprong tot 4-0 was ver groot. Jn. Schmidt behaalde een twee-sets overwinning op de heer Angevaare (7-5, 6-3) en M. Lau presteerde het na een 3-0 achter stand in de final set met 4-6, 6-2, 6-4 te winnen van J. C. Cramer. Het dames-dubbel werd op het kantje af gewonnen door C. van Limburg Stirum en T. Winder. Het Haagse duo Mevr. Kuneman en Mevr. Von Dewall kwam driemaal op matchpoint te staan maar ook hier was de uitslag uiteindelijk in het voordeel van „De Molenkrocht": 6-4, 4-6, 8-6. In het heren-dubbelspel verloren M. Lau en D. Mosk met 10-12, 4-6 van J. C. Cramer en Ange vaare. Aangezien op dit moment de stand 5-1 in het voordeel van „De Molenkrocht" was, werden de gemengd-dubbel partijen niet gespeeld doch door Bergen ge wonnen gegeven, zodat de hitte niet langer getrotseerd behoefde te worden. TENNIS-EXHIBITION op park „De Molenkrocht" Dat er voor de tennissport in Bergen en omgeving veel gedaan wordt vanuit het park „De Mo lenkrocht", blijkt thans weer uit het feit dat den heren Van Schie en Bunt, de huidige exploitanten van „De Molenkrocht op Zondag 13 Juli a.s. een exhibition zullen geven. Voor deze exhibitition zijn uitgenodigd de bekende profes sionals H. Hemmes uit Amster dam en J. Mulder uit Hilversum. De namen van deze heren garanderen een dusdanige tennis, dat wij een ieder ten sterkste aanraden gebruik te maken van deze unieke gelegenheid om met technisch hoogstaand spel kennis te maken. De exhibition vangt aan om 1 uur. Het programma omvat: Heren-enkelspelH. Hemmes J. Mulder. Heren-enkelspel; M. J. van Schie L. Bunt. Heren-dubbelspel: M. J. van Schie en H. HemmesL. Bunt en J. Mulder. Schoorls Gemengd Koor JIU JITSU IN HET OPENLUCHTTHEATER Teamwedstrijden en strijd om kampioenschap De Judoclub te Alkmaar orga niseerde Zondag in het open luchttheater te Bergen Teamwed strijden tussen verschillende steden en een wedstrijd om het club kampioenschap van de Judoclub te Alkmnar. Helaas voor de organisatoren was het weer voor dit doel „te mooi": het publiek waagde zich niet in de tropische hitte, die daar in het theater heerste en zocht elders een goed heenkomen. De aanwezige clubs lieten zich door de lege banken niet ont moedigen en demonstreerden op overtuigende wijze deze Japanse methode van zelfverdediging die niet alleen interessant is als lichaamsoefening, maar ook prak tisch nut kan hebben. Het stelt de beoefenaar, zo hij mocht wor den aangevallen, in staat zijn tegenstanders te overwinnen, hem machteloos te maken door vlug heid en techniek. In de teamwedstrijden kwamen uit clubs uit Amsterdam (Holland), Den Haag (Hofstad), Hilversum (E.H.S. I en E.H.S. II) en Alkmaar. De resultaten van deze ont moetingen waren: E.H.S. I Hofstad: 7-1, E.H.S. I-Hof- stad: 53, E.H.S. IAlkmaar: 71, E.H.S. II—Alkmaar42, E.H.S. I-Holland: 3-2, E.H.S. II Holland 1-3, E.H.S. I- E.H.S. II: 6-1, Hofstad-Hol land: 32, HofstadAlkmaar: 4 3, HollandAlkmaar: 1 2. Met het oog op de ondraag lijke hitte werd de strijd om het kampioenschap van de Alkmaarse Judoclub verschoven tot de avond uren. Waar de houder van de wis selbeker de heer P. Jol, straks ons land zal verlaten en gaat emigreren, zouden de heren M. Groefsma, zijn broer, N. Kooy en Schilder kampen om de eer. In de demifinale wonnen Nico Kooy en M. Groefsma na faire strijd van hun tegenstanders. In de finale wist M. Groefsma ten slotte na driemaal verlenging het clubkampioenschap te behalen en daarmee beslag te leggen op de wisselbeker. GESLAAGD Voor het diploma Hulp in de Huishouding, slaagde Agnes Zut te Schoorl, leerling v.d. R.K. Huishoudschool te Warmenhuizen. wat is et van de nacUt? SCHOORLS GEMENGD KOOR Bovengenoemd koor heeft de moed om op Maandag 14 Juli in de Duinpan aan de Munnikenweg te Schoorl en op Dinsdag 15 Juli in de Duinpan te Groet een Opera-Concert te geven. Men zie op de vóórpagina het uitge breide programma en de uitste kende medewerking. Men ver- zuime niet deze concerten te bezoeken. Moge mooi weer het streven van het koor belonen. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Juli 12 13 14 15 16 17 18 Juli 12 13 14 15 16 17 18 Hoog water 's morgens 's namiddags 7.49 7.20 8.09 9.05 10.05 11.09 12.15 12.57 8.39 9.33 10.33 11.43 12.26 1.37 Laag water 's morgens 's namiddags 1.20 2.09 3.05 4.05 5.09 6.15 7.15 1.49 2.39 3.33 4.33 5.43 6.26 7.26 DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro M7071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Static-nsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m, Familie-advertenties 15 ct p. m.m. 13 Juli Dokter POOT, Telefoon 2423 in de duinpan aan de Munnikenweg te Schoorl op Maandag 14 Juli en in de duinpan te Groet op Dinsdag 15 Juli. Medewerkenden TINI DE BREE, Sopraan ELSA MINDEN, Alt PETER DOGGER, Tenor; BERNDT SüSSKIND, Bas; LIDA CLAUS, Piano: SCHOORLS GEMENGD KOOR. (DirigentCORN. JONKER) PROGRAMMAi 1. Stimmt an die Saiten, „Die Schöpfung", Haydnkoor 2. Von deiner Güt, koor en soli 3. Die Himmel erzahlen, koor en soli 4. Wie nahte mir der Schlummer, „Der FreischützWeber sopraan 5. Mon coeur s'ouvre a ta voix „Samson" Saent-Saens mezzo sopraan 6. De Bloemenaria, „Carmen", Bizettenor 7. Habanera, „Carmen", Bizetmezzo sopraan 8. Seguidille, „Carmen", Bizetmezzo sopraan 9. Torreador „Carmen", Bizetbariton 10. Duet des cartes, „Carmen", Bizetsopraan - mezzo sopraan 11. Una furtiva lacrima, ,,1'Elisire d'amore", Donizettitenor 12. Baccarolle, „Hoffman's Vertellingen", Offenbachsopraan - alt 13. Proloog, „Paljas", Leoncavallobariton 14. Se m'ammi ancor, „Trovatore", Verdimezzo sopraan - tenor 15. E Lucevan le stelle, „Tosca", Puccinitenor 16. Quartet, „Faust", Gounodquartet 17. Paaskoor, Cavalleria", Mascagnikoor Entree f 0.75 Aanvang 8 uur BERGEN 12 Juli Kindervoorstelling in Parnassia- park 15 Juli Bergen's Harmonie in Tuin Oostdorp 16 Juli Zandfigurenwedstrijd a.h. strand Vrij en Blij in Openluchttheater Concert in de Muziektuin, Hoflaan Stem des Volks, Mannenkoor Edam, Accordeon Vereniging Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" Excursies, Dinsdag v.m. 9-11,30 uur Dinsdag n.m. 2-5 uur Donderdag n.m. 2-5 uur Vertrek bij de Lindeboom SCHOORL Duinwandelingen onder beproefde leiding 14 Juli Opera Concert in de Duinpan te Schoorl 15 Juli Opera Concert in de Duinpan te Groet 20 Juli Tweede Ronde om Groet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1