Wtektiad {/olU acUtecuii? De CUtidetiyUe Jóteutec&cUaU Gaai hei verstandelijk peil BERGEN WACHTER, wat is tc cU nacht Pco-fnaUt-wtcUtcif-d^t Idas BERDOS I-Y-BOYS I SCHOORL Dancing „èwzUUt" - Egmond a. Zee AA i VRIJDAG 18 JULI 1952 29c JAARGANG No. 29 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Er zijn klachten tot uiting ge komen over de slechte resultaten der eindexamens van onze Hogere Burgerscholen, die in de pers zijn gepubliceerd en sommige bladen aanleiding hebben gegeven tot beschouwingen. Dit jaar schijnt een groter percentage van leer lingen der Hogere Burgerscholen vooral in het Westen van ons land, te zijn afgewezen dan an ders. Wanneerde ongunstige uit komst niet te wijten is aan de moeilijkheid der opgaven en dit wordt ontkend dan moet men de oorzaak elders zoeken. Men kan menen, dat de ouders onvoldoende worden voorgelicht en dat er daardoor te veel leer lingen de Middelbare School be zoeken, die voor een eenvoudiger opleiding moesten worden be stemd. Wij geloven dat niet. Wij menen, dat de lagere school haar plicht doet en dat op de Middel bare School de ouders door rap porten en waarschuwingen over- matig-nauwkeurig op de hoogte worden gesteld. Daarnevens be schikt men over de psychotech nische instituten, die waardevolle adviezen kunnen verstrekken over de verstandelijke aanleg der jonge mensen, waardoor tijdig kan worden uitgemaakt of zij voor de Middelbare School geschikt zijn en teleurstellingen kunnen worden voorkomen. De vraag kan worden gesteld of er niet, ondanks de gematigd heid der examenopgaven, toch een te zware selectie wordt toe gepast bij de beoordeling. Er is misschien een neiging bij som mige middelbare scholen de sterke schifting over te nemen, die zij zich aan de universiteit zien vol trekken. Men wil alleen de bes ten van de besten tot de hogere studies toelaten ten einde de in tellectuele markt niet te over voeren. Die schifting zou zin hebben indien men daardoor be reikte, dat de bezitters van hogere diploma's ook werkelijk voor de hogere maatschappelijke functies werden bestemd. Maar de sociale toestanden werken het in de hand, dat de ouders hun matig-getalen- teerde kinderen aan de marte ling van een hogere opleiding onderwerpen. Niet de ijdelheid viert hier hoogtij, maar de levenskans is het enige motief. Voor de aller simpelste betrekkingen wordt het bezit van een eind-diploma H.B.S.-vijf-jarige cursus vereist. Moet men er zich dan over ver wonderen, dat ouders hun kin deren dwingen. In het gareel van de middelbare school, welke door lopen te hebben, de voorwaarde is voor het verkrijgen van een matige boterham. Nederland be zwijkt onder de examens - men bestudere de vestigingseisen voor de middenstand - en het verhin dert daardoor, dat jonge mensen, die weinig stoelvast zijn, maar een gezond karakter hebben en over zekere vaardigheden be schikken, hun kansen krijgen. Een andere vraag is, of het examen-systeem de waarborgen biedt, die men ervan verlangt. „Waar blijven de knappe kinde ren riep Multatuli al uit en die uitroep was daarom gewettigd, wijl de pracktijk te zien geeft, dat dikwijls de ware studiezin na de middelbare school ontwaakt. Wij kennen voorbeelden van zeer middelmatige leerlingen, die later belangrijke maatschappelijke func ties uitnemend vervulden en van „knapsten van de klas", die in het leven nooit uitstegen boven de middelmatigheid. De moderne eis is, dat de leraar in staat ge steld wordt meer omtrent zijn leerlingen te weten dan de cijfers van examenprestaties en dat het onderwijs zich aanpast bij de individuele neigingen en be kwaamheden van iedere leerling. Aan die eis wordt voldaan in de nieuwe wetsontwerpen betref fende het middelbaar en voorbe reidend hoger onderwijs van minister Rutten. De instelling van werkuren, die onder onmiddellijke leiding van de leraar berusten, lijkt ons van ontzaglijk belang voor de opvoeding. Het is zaak, dat deze hervorming zo spoedig mogelijk haar beslag krijgt. De middelen, die door de school kunnen worden aangewend om teleurstellende resultaten bij de eind-examens te voorkomen liggen op tafel. Men treuzele niet met hun aanvaarding en toepassing. Maar er blijft, wanneer wij over de achteruitgang verontrust zijn, nog één belangrijke oorzaak over. Zijn niet de povere resultaten een gevolg van de toestand van gisting waarin ons volk verkeert. Is er voldoende rust in de gezinnen Heeft het kind van heden die rustige levensachtergrond, die wij ouderen, toen wij jong waren als een weldaad ondervonden? Is er niet te veel afleiding? Is er niet een te veel aan jeugd-organisaties, welker bestaan wij op zichzelf waarderen, maar die in staat zijn de studie te ondermijnen? Heeft de radio geen schuld en straks de televisie? De achteruitgang in de intellectuele prestaties der jeugd wijst misschien op een gemis van levensevenwicht bij ons ouderen, levensevenwicht, dat wij liever vandaag dan morgen moeten her stellen. Want de beste opvoeding is nog altijd het voorbeeld. GESLAAGDE SCHOOLREIZEN Openbare Lagere School Oudercommissie en leerkrachten van de Openbare Lagere School kunnen met voldoening terugzien op de schoolreizen door de diverse klassen ondernomen, De beide laagste klassen gingen in 2 grote bussen naar Bakkum en Egmond, waar volop genoten werd van duin en strand. Het hoogtepunt van deze dag was wel het optreden van de voor zitter van de Oudercommissie, de hr Sijpheer, die de kinderen met zijn goocheltoeren op alleraardig ste wijze wist bezig te houden. De derde klas maakte 'n een daags reisje naar Amsterdam met als voornaamste attractie Artis. Met 'n rondvaart door de grachten werd de prachtige dag besloten. Ook de vierde klas trok naar de hoofdstad, maar deze maakte er een driedaagse trip van. Er werd n.l. uitgewisseld met een vijfde klas van een Openbare School in Amsterdam-West. Het Rijksmuseum en de Nieuwe Kerk werden bezocht en verder werden tochten gemaakt naar Volendam en Marken en naar Schiphol. Ook hier stonden 'n bezoek aan Artis met Aquarium en een rondvaart door de havens op het programma. De kinderen waren opgetogen over de gastvrije ontvangst, die hun ten deel was gevallen en ze raakten over alles wat ze gezien en geleerd hadden niet uitgepraat. De 5e en 6e klassen tenslotte gingen - om de climax voort te zetten - zes dagen naar Friesland. Zij wisselden uit met twee zesde klassen van openbare scholen in Leeuwarden. De reizen zijn in structief van buitengewoon belang geweestde Wieringermeer en de Afsluitdijk met de stroom- sluizen enz., de Friese boerderij, waar de kinderen door de boer werden rondgeleid, die hen leerde, welke gewassen er op zijn land werden geteeld, het oude kerkje te Kimswerd met zijn Romaanse bouwstijl, de Oldehove in Leeu warden, de historische gebouwen in de Friese hoofdstad, de Frico, het Fries museum, de Kanselarij, de Grote Kerk, de drukkerij van de Leeuwarder Courant, het Natuur-historisch museum, de boottocht over de Friese meren, het vliegveld, de boortoren te Zweins, het Planetarium te Fra- neker en het museum aldaar, de havenwerken en de Stenen Man te Harlingen; uit deze opsomming van alles wat bezichtigd werd, blijkt wel dat op zo'n reis buiten gewoon veel te leren valt. Dat er bovendien nog behoorlijk pret is gemaakt en dat de sportont- moetingen met de Leeuwarder vrienden voor beide partijen hoogtepunten van eensgezinde vrolijkheid waren, kan men licht begrijpen. De Bergense kinderen vergastten hun Friese pleegouders daarbij nog op een aantal volks dansen, o. a. de bekende Friese Skotse trije. Een aardige bijzonderheid is nog, dat al het beleefde door de leerlingen gezamenlijk in een ver slag is verwerkt, dat door middel van het Banda-apparaat is ver menigvuldigd, zodat niet alleen ieder kind, maar ook de velen, die aan het welslagen van deze reis hebben meegewerkt een exemplaar er van ontvangen. Alle reizen werden door goed en meestal zelfs uitstekend weer begunstigd, de stemming was steeds opperbest en de eind-indruk van allen is: onvergetelijk. SNIP EN SNAP in het Openluchttheater Een overweldigend groot aan tal bezoekers bezocht het open luchttheater bij het optreden van het onafscheidelijke tweetal Willy Walden en Piet Muyselaar en andere bekende figuren uit radio- land. De optredenden boekten grote successen met hun geva rieerd programma. Willy Vervoort was de man, die het contact met het publiek Wie dezer dagen de Karei de Grotelaan passeerde en aange trokken door het vrolijke kinder- gesnap een ogenblik bleef staan kijken naar het spel van de kleu ters, zal allicht niet hebben ver moed, dat de Christelijke kleuter school hier baanbrekend werk doet met de nieuwe ideeën over inrichting van kinderspeelplaatsen, neergelegd in een bij J. Muusses te Purmerend verschenen brochure getiteld „Groot materiaal voor kleine kinderen" in practijk te brengen. De opvoeding ook van 't jonge kind is in onze tijd een probleem geworden, schrijft Prof. Dr F. J. J. Buytendijk in zijn voorwoord van deze brochure, en hij vervolgd dit was het niet toen overal in huis en omgeving voldoende ruimte bestond, waarin het kind ongemerkt zijn eerste jaren kon doorbrengen en zijn motorische ontwikkeling zich voltrok tegelijk met het verwerven van kennis van de wereld, waarin het zich moest onderhouden en met zijn spotternij en zotternij slaagde hij daarin volkomen. Hij wist zijn reusachtig auditorium zelfs te ver leiden om het refrein mee te zingen. Bob Scholte was de „geweldige zanger", zoals een van zijn bewonderaarsters het uit drukte na het zingen van „Mijn schone roos" e.a. Zijn begeleider Cas Oosthoek liet hij collegiaal delen in de hem gebrachte hulde. De accordeonvirtuoos Johnny Meyer toonde zijn meesterschap op de moderne trekpieper met een potpourri van operamelodieën. Het gesnap van de dames Snip en Snap ontketende een storm van applaus, alleen overtroffen door de orkaan die losbarstte na de psychologische test van dit tweetal in herencostuum. KUNSTCOLLECTIE SALA opengesteld voor het publiek De Kunstcollectie SALA is vanaf heden opengesteld voor het publiek. Onder deze verzameling treft men aan schilderijen van de „Haagsche School" en talrijke kunstvoorwerpen uit de Chinese MING-periode en KANG-HSI- dynastie. Tevens een verzameling Japan se kunstvoorwerpen, waaronder een collectie stofthee-vaasjes CHAIRE'S en een verzameling NETZUKÉ'S. Opmerkelijk is de verzameling Jade voorwerpen. De schilderijen vertegenwoor digen werken van Breitner, Jozef Israëls, J. H. Weissenbruch, Bos boom, Suze Robertson e.a. Belangrijk is ook de verzame ling antiek koperwerk en antieke kasten en kisten. Een bezoek aan deze expositie is zeker een wandeling naar de Buerweg 12 waard. bewoog. Nog is het op de boer derij het geval en de ideale op voeding van de kleuter behoort zich zeker te richten naar de ervaringen, die op het platteland kunnen worden opgedaan. Het boerenkind ontdekt vanzelf, dat water nat is, dat het over een hekje kan struikelen, dat het ge vaarlijk is een wankele ladder op te lopen. De Christelijke Kleuterschool (hoofd Mej. Van Kasteele) heeft hier woekerende met de beperkte ruimte een speelinrichting ge schapen, waarin het kind aan zijn bewegingsdrang kan voldoen, zich zelf een wereld kan ontwerpen. Zandbak en piasvijver, deze combinatie zand-water, biedt de kleuters een schat van mogelijk heden. Het grote stevige klimhuis biedt gelegenheid voor vele aan lokkelijke oefeningen. Losse plan ken, z. g. paalkoppen, kisten, tonnen met of zonder bodem, autobanden, mandjes, enz. enz. completeren het kleuterwereldje. BERGEN S HARMONIE CONCERTEERDE IN TUIN- EN OOSTDORP De reeks concerten, vocale zo wel als instrumentale, die dit sei zoen in Tuin- en Oostdorp op het pleintje aan de Kogendijk zullen worden gegeven, werd ge opend door Bergen's Harmonie o.l.v. dirigent D. Visser. Er was veel belangstelling voor dit eerste concert. Het pleintje, rustig en beschut gelegen tussen de huizen, leent zich uitstekend voor zo'n uitvoering in de open lucht, maar de accoustiek laat nogal wat te wensen over, wat het muziek maken niet gemak kelijk maakte. Het werd een avond van ge concentreerd musiceren en aan dachtig luisteren. Bergen's Har monie opende met een mars om dan te vervolgen met „Preciosa", een ouverture van Weber, „Vio- letta" van F. Andrieu en „L'age d or" van Boyer. Na een korte pauze volgden nog „Fructidor" van Andrieu, het aardige nummer van Adam, geti teld „La poupée de Nürnberg" en de zesdelige „Suite Ballet Marion" van Vlessing. Het con cert werd besloten met een mars van H. Starke, „Whith Sword and Lance". Na elk nummer kreeg het corps een hartelijk applaus. Toen keerde de rust weder op het pleintje, waar volgende week Bergen s Mannenkoor, de Accor deonvereniging en het Gemengd Koor zich zullen laten horen. POTTENBAKKERSBEDRIJF Evenals vorige jaren is het interessante pottenbakkersbedrijf van de hr Ruyter vrij te bezich tigen, en wordt er gedemonstreerd hoe van de klei de verschillende artikelen tot stand komen. Een bezoek aan de fabriek aan de Molenstraat is dan ook zeker de moeite waard. Voor verdere bizonderheden leze men de advertentie elders in dit blad. TENNIS - DEMONSTRATIE OEFENMEESTERS trok veel belanstelling Voor de tennis-demonstratie, welke Zondagmiddag op het park „De Molenkrocht" gehouden werd, bestond een onverwacht grote belangstelling. Het tenniscentrum Bergen bleek de liefhebbers van deze sport uit alle delen van de provincie te hebben aangetrokken. Van weers zijden van de Kruisweg waren twee lange rijen auto's gepar keerd (van de Jan Jacoblaan tot de St. Antoniusstraat). Buiten de omheining van de tennisbanen bewogen zich tallozen, die zich met moeite een goed staanplaatsje wisten te verschaffen. Rondom de eerste baan bij het parkhuis waren banken neergezet, waarop ook nog velen de exhi bition konden volgen. De oefen- meesters Van Schie, Bunt, Hem mes en Mulder, van wie de laatste twee momenteel kampioen herendubbel in Nederland zijn, hadden dus over gebrek aan be langstelling niet te klagenOn danks de haag van toeschouwers woei er een zeer hinderlijke wind, die het spelpeil natuurlijk nadelig beïnvloedde. De baan was ge lukkig goed nat gehouden. Niet temin woeien er af en toe wolken gravel op, die de toeschouwers in de ogen, oren en haren kregen. Dat de spelers daar in de eerste plaats last van hadden, is duidelijk. De wind deed de bal voort durend van richting veranderen. Het publiek kon echter toch genieten van brillant spel, hoe wel niet zo verfijnd als bij gunstig weer te zien zou zijn geweest. De heren van Schie en Bunt hebben met het organiseren van deze exhibition alle eer ingelegd en op de beste wijze propaganda voor de tennissport gemaakt. BERDOS I - Y-BOYS I Deze voor beide clubs zo be langrijke wedstrijd voor Promotie naar de K.N.V.B. zal zeker onder hoogspanning gespeeld worden. Technisch is Amsterdam zeker favoriet, maarBerdos kan het door zijn enthousiasme een heel eind brengen. Het publiek kan zeker van een goede strijd getuigen zijn in de Derby Amsterdam-Bergen. EXPOSITIE KAREL COLNOT BIJ HET K.C.B. De tentoonstelling „Eva in 't Centrum" heeft, in het bijzonder van dames belangstellenden, een grote toeloop gehad, gedurende de drie weken der openstelling. Op Zaterdagmiddag 19 Juli zal Mr G. A. de Lange uit Alkmaar in de danszaal van „De Rustende Jager" met enkele beschouwingen de expositie van schilderijen, teke ningen en aquarellen openen van de kunstschilder Karei Colnot. Voor nadere bijzonderheden in zake deze tentoonstelling, die ge durende een week geopend blijft, verwijzen wij naar de advertentie, elders in dit nummer. GESLAAGD Geslaagd voor de vervolgcursus aan het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht, mevrouw S. Binkhorst-Valkhoff, Mensen- diecklerares, alhier. Tevens werd zij per 1 Juli be noemd tot hoofd der Mensen- dieckafdeling van de Neurologi sche Kliniek van het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. OP DE BRES VOOR DE OPENBARE SCHOOL TE GROET Groet, dat vóór 1914 eendrie- klassige openbare school had, zag in dit jaar door opening van een bijz. R.K. School, het leerlingental dalen beneden het wettelijk voor geschreven aantal, dat recht gaf op drie leerkrachten. Jarenlang bleef het een z.g. tweeklassige school, tot enkele jaren geleden de toeloop van leerlingen het benoemen van een derde leerkracht weer mogelijk maakte. De laatste tijd echter hing de achteruitgang van het leer lingental weer als het zwaard van Damocles boven deze onderwijs inrichting. Maandagavond kwamen de oudercommissies van de beide openbare scholen in de gemeente Tijdens het gehele seizoen IEDERE AVOND DANSEN tot 's nachts 2 uur als baanbreekster voor nieuwe ideeën „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel. Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. door Dr P. H. RITTER BERGEN 19 Juli K.C.B.. Karei Colnot exposeert 22 Juli Concert in Tuin 6 Oostdorp 23 Juli Kindercircus te Bergen aan Zee Verlichtingsavond te Bergen 26 Juli Gecostumeerde Kinderoptocht te Bergen aan Zee Bal-champêtre in Bergen a. Zee Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" Excursies, Dinsdagmorgen wandelen Vertrek om 9 uur Donderdagmiddag fietsen Vertrek om 2 uur bij de Lindeboom hoek Hoflaan SCHOORL 20 Juli Tweede Ronde om Groet Wedstrijd bouwen van forten te Schoorl aan Zee Duinwandelingen onder beproefde leiding Groet. Kinderstrandfeest uitgesteld tot Zondag 27 Juli a.s. (Amsterdam) Zaterdagavond 7 uur. Terrein Nesdijk Geopend tot 4 uur Prima verzorgde muziek *S®. ----- - i .-- m* "V swk.' -s V. il

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1