99 99 Zal AUGUSTUS weer koud zijn? 1/Kax Tadac BERGEN Dancing „ZecziM" Egmond a. Zee SCHOORL VRIJDAG 25 JULI 1952 29c JAARGANG No. 30 Verschijnt tc Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl, Schoorldam, Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef tc bestaan mU goede weecsvoocspettecs C. Nell kan bogen op 60 jaar ervaring! De oude legende van de regen op St. Margriet, die zes weken boerenverdriet zou opleveren, heeft veel van zijn kracht ingeboet, maar toch staat het weer gedurende hondsdagen nog altijd in het middelpunt van onze belang stelling. Daar is ook de vacantie schuldig aan, die juist in deze weken hoogtij viert. Wij turen dus vlijtig naar het luchtruim in deze weken en hopen maar dat de zon meer invloed zal uitoefenen dan de regen. Ook het K.N.M.I. wordt nogal eens geraadpleegd maar tot een betrouwbare weersvoorspelling op lange termijn is dit wetenschappelijk instituut nog niet gekomen. Wel heeft men kunnen vaststellen, dat omstreeks 20 Juli de luchtdruk vrij constant is. De wind na die datum is vrij regelmatig en heeft zij een lage vochtigheidsgraad dan is de kans op droog weer niet gering. Wij willen graag het naadje van de kous weten en dus zijn de weerprofeten alom nog zeer populair. Elk volk kent wel één of meer figuren van nationale ver maardheid op dit gebied. Bij de negervolken kent men tovenaars, die niet alleen geacht worden het weer te kunnen voorspellen, maar die bovendi'.n daar invloed op kunnen uitoefenen door de bij zondere krachten, die hen leiden. Zo kennen de Lovedoe-negers in het Noorden van Transvaal een regenkoningin, wier hulp wordt ingeroepen, wanneer de droogte te lang aanhoudt. Deze dame be houdt haar kracht tot de zestigste verjaardag. Wij zouden zo iemand op die leeftijd met pensioen zen den, maar de regenkoningin ver giftigt zichzelf met behulp van 'n daartoe speciaal bereid vergif. Van de laatste koningin gaat het verhaal dat zij weigerde af scheid te nemen van het leven, waarop zij nog zo lang werd geduld, totdat bleek, dat haar kracht was verdwenen. Daarna wilde men haar een handje helpen bij het afscheid nemen van de wereld. De regering in Pretoria zit met de vraag hoe zij zo'n moord moet voorkomen. Wij in het Westen zijn te nuchter voor de benoeming van een zonnekoningin en wij doen een beroep op hen, die zich jaren met het weer en zijn bewegingen hebben bezig gehouden. De Finse tovenares In Finland heeft mevrouw Dr. Nurminen een legendarische naam op dit gebied. Jarenlang doet de luchtmacht met groot succes een beroep op haar en geen piloot gaat de lucht in wanneer Dr. Nurminen slecht weer voorspelt, zelfs wanneer andere meteorologen een tegengestelde opinie ver kondigen. Het is zo dikwijls ge bleken, dat haar waarnemingen juist waren, dat zij thans de leiding heeft van alle weerdiensten in het land. Men mag dan ook ver wachten dat wij bij de Olympische Spelen nog veel plezier van haar kunnen beleven. Jammer dat zij nog geen regen of storm kan afwenden Gelukkig bezit ook Nederland een eerste klas kracht op het terrein der weersvoorspellingen. Het is de heer C. Nell te Voor schoten, die zich al meer dan 61 jaar heeft bezig gehouden met het doen van weerkundige waar nemingen. Hij is thans 77 jaar oud. Aan zijn voorspellingen kun nen we grote waarde hechten, want in ongeveer 92 van de honderd waarnemingen heeft hij het steeds bij het rechte eind gehad. Een rhythme Onze weerkundige heeft een oude beproefde methode gevolgd. Reeds in vroeger jaren heeft men gezocht naar een zekere regel maat in de weersschommelingen. Eerst bracht men de weersver anderingen in verband met de sterren, later met de zonnevlekken, waardoor men op de gedachte kwam dat er een zeker rhythme in het weer moest zijn. Deze ge dachte van het rhythme koos de heer Nell als uitgangspunt van zijn inductieve onderzoek. Hij ontdekte dat het weer ge durende een bepaalde tijd af wijkingen vertoont van de ge wone gang van zaken, maar ten slotte in de normale banen terug vloeit. Er is dus sprake van een bepaalde lijn. Na het ontdekken van het verband is het zaak de werkelijkheid met theoretische beschouwingen te vergelijken. Dit vergelijkend onderzoek hield de heer Nell zestig jaar lang onaf gebroken vol. Hij bereikte er op merkelijke resultaten mee. Zijn grote succes ligt in het voor spellen van de algemene weers gesteldheid in 'n bepaalde periode en dat is nu juist, waarnaar we zo nieuwsgierig zijn. De resultaten die de Neder landse weerkundige met zijn onderzoek in voorgaande jaren heeft bereikt, rechtvaardigen ten volle de vermelding van zijn ver wachtingen in de komende weken. Men moet natuurlijk daarbij meer letten op de grote lijnen dan op de détails. Een koude zomer Zo kunnen we zien, dat de heer N. voor het begin van Juli warm weer verwachtte, waarvan intussen de hoogtepunten achter de rug zijn. Naarmate het einde van Juli nadert zal de temperatuur een dalend verloop hebben en deze tendens zal zich in Augustus voortzetten. Er zal in Augustus evenals vorig jaar een tekort aan zonne warmte zijn, dat zijn dieptepunt zal bereiken in de periode „tussen tien en twintig Augustus. Daarna zal een lichte verbetering op treden, doch het blijft koel. Om streeks eind Augustus, begin Sep tember, mogen we nog wat warme dagen verwachten, waarna het langzaam bergafwaarts gaat met de temperatuur. De heer Nell kan geen opti mist zijn, want de gegevens, waarover hij beschikt wijzen het nu eenmaal uit. Al zullen velen hopen dat hij zich vergist, wan neer bij voortduring blijkt dat zijn waarnemingen uitkomen, dan mag men hier het begin zien van de weersvoorspelling op lange termijn, waarna reeds zo lang onderzoekingen worden gedaan. De bereikte resultaten zullen dan door de wetenschap dankbaar worden aanvaard, waarmee jaren lange studie tot een succesvol einde zal zijn gebracht. Wij zien de weersgesteldheid van de komende weken met grote belangstelling tegemoet. Vanzelf sprekend wordt nog aan de resul taten van de vermelde onder zoekingen getwijfeld, maar toch nemen wij de regenjas mee, wan neer we in de komende weken op reis gaan EEN FELICITATIE WAARD Onze plaatsgenoot Joannus P. Grooteman werd bij gelegenheid van zijn eindexamen aan de Kweekschool voor de Zeevaart door Commissarissen over het vaderlandse fonds ter aanmoedi ging van 's lands zeedienst, ver rast met een sextant op grond van zijn goede vorderingen en betoonde vlijt. RADIO-STERREN IN HET OPENLUCHTTHEATER De keuze van de leiding van het Openluchttheater bleek ook nu weer een zeer gelukkige te zijn geweestzochten vorige maal 1700 toeschouwers een plaatsje in het theater, ditmaal passeerden 1728 bezoekers de controle. Ofschoon Vrij en Blij, Henk Dorel, Mandolinata, Piet Ekel en Olga Lowina voor velen reeds lang geen onbekenden meer zijn, wilden de vele bewonderaars blijkbaar deze gelegenheid om hun goede vrienden te „zien" optreden, niet voorbij laten gaan. Vele nummertjes muziek en zang moch ten dan bekend zijn, het waren toch nog lekkernij voor het gretig oor en nu kon het „oog" mee genieten. Olga Lowina moge door de radio vele bewonderaars hebben, als zij hier als charmante jode- laarster optreedt, voor wie jodelen haar lust en haar leven is, dan kent het enthousiasme van de be zoekers geen grenzen. En als Vrij en Blij en Mandolinata in fleurige, kleurrijke toiletten haar bekende nummertjes zingen en spelen, dan blijkt weer dat „zien" zingen en spelen toch nog wat anders is dan enkel „horen" spelen en zingen. Henk Dorel werd even eens luide toegejuicht. Piet Ekel imiteerde, gewapend met zijn emmer, bekende stemmen uit de aether tot groot vermaak van de aanwezigen, en had als Bart van Soest gauw contact met zijn auditorium. Al met al een zeer geslaagde avond. Alleen had het weer wel wat milder kunnen zijn. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN In de Kunstzaal „De Rustende Jager" begon Zaterdag de zesde expositie '52, ditmaal met werken van de jonge kunstenaar Karei Colnot. Alvorens de toegang tot de kunsthal ontsloten werd, hield Mr G. A. de Lange uit Alkmaar een praatje in de Dancing. Hij zou als de man achter de scher men, die met drie gongslagen het begin van de voorstelling aan kondigt, deze voorstelling aan kondigen. Hij wees op de moei lijke positie van een schilder bij het exposeren van zijn werk, hij stond a.h.w. met de rug tegen de muur, kon niets meer aan zijn werk veranderen. Wat zal deze zoon van de vermaarde schilder ons te zeggen hebben, vroeg spreker. Heeft hij zijn vader ge volgd, heeft hij een eigen weg ingeslagen en andere vragen drin gen zich aan ons op. Spreker wees enkel op de voorliefde van Karei Colnot voor landschap en stilleven en op de vaak melancho lische tinten. Toen werd de kunst hal ontsloten en konden de tal rijke bezoekers in de beperkte ruimte proberen zich een indruk te vormen van het tentoonge stelde werk. CONCERT IN DE RUïNEKERK De Ruïnekerk was behoorlijk bezet, toen de organist Jac. Kort het concert opende met een be werking van „Mein junges Leben had ein End" van J. P. Sweelinck. Kort heeft met de uitvoering van Tijdens het gehele seizoen IEDERE AVOND DANSEN Geopend tot 's nachts 2 uur BERGEN baadde weer in een zee van licht 1 Keizer Napoleon, eens de mach tigste heerser van Europa, moet in 1811, staande op de Hoge Sluis te Zaandam, bij de aanblik van al de molens rondom, die hun wieken in de lucht zwaaiden, in vervoering hebben uitgeroepen: „Sans pareil!" Onvergetelijk. Iets dergelijks moeten de be zoekers van Bergen hebben ge dacht bij de aanblik van die duizenden lampions, die Bergen Woensdagavond weer deden baden in een zee van licht. Het was weer overweldigend. Duizenden uit Bergen en omge ving hebben weer genoten van dit jaarlijks terugkerende lichtfeest. Het hoogtepunt was als steeds de omgeving van de Ruïne, maar ook de bewoners van de naar dit centrum leidende wegen had den weer het hunne bijgedragen om Bergen voor deze avond te maken tot een sprookjesland. Kunstenaars Centrum Bergen DE CARPENTIER EN RaDECKER De werkende leden van het Kunstenaars Centrum Bergen Jaap de Carpentier en J. W. Radecker exposeren van Zaterdag 26 Juli af gedurende een week hun laatste werk in de Kunstzaal van „De Rustende Jager". De Carpentier stelt schilderijen en tekeningen tentoon, Radecker beeldhouwwerk en tegels. De expositie wordt op Zaterdag 26 Juli a.s. in de danszaal van „De Rustende Jager geopend door de heer D. Teixeira de Mattos ei zal, in tegenstelling met gewoonlijk, tot des avonds elf uur geopend zijn, alsmede op Zondagmorgen. Wij mogen er nog op wijzen dat de opening toegankelijk is ook voor niet-leden. Zomergasten, te Bergen en elders in de omge ving verblijvend zijn dus ook bij de opening gaarne welkom. dit werk en met de vertolking van de koraalbewerking „Kom Gott, Schöpfer, heiliger Geist" van Bach, weer eens zijn kunste naarschap bewezen. Trude Westerouen van Mee- teren heeft als altzangeres haar auditorium doen genieten van een goede vertolking van enkele Psalmen van Const. Huygens en Ant Dvorak. De jeugdige tenor, Jo Kramer, bekoorde door zijn stralend geluid en bracht zeer mooi een werk van Bach, de bekende „Arioso" van Handel en twee aria's uit „Elias" van Mendelsohn ten gehore. Alt en tenor (leerares en leerling) zongen met grote overgave en juiste klank verhouding duetten uit „Magni ficat" en „Ein fest Burg" van Bach. Het jonge koor „Nieuw Leven" tenslotte zong onder de bezielende leiding van Jac. Kort een viertal kleine, doch buitengewoon fijne koralen van Bach, een tweetal werfjes van di Lasso en een ju belend lied van Scarlatti. BERGEN CONCERTEERDE IN TUIN- EN OOSTDORP De reeks concerten, die dit sei zoen door verschillende vereni gingen uit Bergen zullen worden gegeven in Tuin- en Oostdorp op het pleintje aan de Kogendijk, werd Dinsdagavond vervolgd door de Berger Accordeon Vereniging, Het Gemengd Koor en Bergen's Mannenkoor. Er was weer grote belang stelling op deze mooie stille avond. B.A.V. verzorgde het instru mentale gedeelte en opende o.l.v. haar dirigent de Wolff met een vrolijke mars van H. Stenz, ge titeld „Hoor, de muzikanten". Hierna volgde „Die lustige Widwe" van Fr. Lehar. Later speelde B.A.V. nog „Kolonel Bogey" van Alford en bracht als laatste nummer ten gehore het Liedje van de Bergenaar. Het Gemengde Koor zong o.l.v. zijn directeur O. Bootsma „O bone Jesuvan de Lange, „Frias Har monica" van Boedijn, „Abschieds- lied" en „O, Süsser Mai" van Brahms, „Lindeboom" van Boedijn en eindigde met „Zigeunerleben" van Schuman. Bergen's Mannenkoor bracht o.l.v. Karei Böhne ten gehore „Ave Maria" van Fr. Kett, „De Arbeid" van Jac. Al, „Naar het eeuwige Licht" van Jac. Bonset, „Schweizer Psalm" een Zwitsers volkslied, „Morgenidylle" van Ol- man en „Musica Probita". Het publiek gaf telkens met een hartelijk applaus uiting aan zijn waardering van het gebodene. DE JEUGD TRAD OP VOOR DE JEUGD De Balletklassen van Gré en Ger Pranger in het Bio- vacantie-oord te Bergen a. Zee Het was feest op Bio-vacantie- oordin de toneelzaal zouden de Balletklassen van Gré Pranger 'n gratis balletvoorstelling geven, afgewisseld door zang onder lei ding van Gerard Pranger. Honderd blijde kindergezichten verbeidden vol verwachting de dingen, die komen zouden. Er werden enige mooie ballet ten uitgevoerd, waarvan „Rood kapje en de Wolf" wel het hoogte punt was voor de kinderen. Het was een sympathieke geste van de directrice om alle kinderen in de pauze te onthalen op limonade en andere zoetigheid. Voor de bleekneusjes, die hier te Bergen a. Zee nieuwe levens kracht en levensvreugde komen zoeken was het een prachtige middag, maar niet minder voor de balletklassen, die huiswaarts keerden met het heerlijk gevoel iets te hebben kunnen doen voor de zwakkeren, die toch al zoveel hebben moeten missen GESLAAGD De heer J. de Lange uit Bergen is geslaagd voor het eindexamen van het Centraal Instituut voor opleiding van Sportleiders te Overveen. Voor het Basisexamen van de Nederlandse Vereniging van Le raren in de Engelse taal „Bri tannia" te 's Gravenhage slaagde mej. C. Cnossen te Bergen. Promotie-wedstrijd 4e klasse K.N.V.B. BERDOSI - Y-BOYS It 0-2 Deze voor beide clubs zo be langrijke wedstrijd werd Zater dagavond gespeeld op het terrein aan de Nesdijk. Het was een aardige wedstrijd, die ondanks de grote belangen, die hier voor de spelers op het spel stonden, in sportieve geest werd gespeeld. Al spoedig bleek, dat Y-Boys technisch hoger stond, vooral z'n voorhoede was gevaarlijk. Toch bleven doelpunten voorlopig uit. Berdos had geen gelukeen penalty wist men niet te benutten. Met dubbel blank ging de rust in. Onmiddellijk na hervatting ondernam Y-Boys een gevaarlijke aanval over de linkervleugel en met een uitstekend schot bracht de l.-buiten de stand op 0 1. Hoewel Berdos alles in het werk stelde om deze achterstand in te lopen, kwamen de gastheren niet door de hechte defensie van de bezoekers. De aanvallen van de Amsterdammers bleven gevaarlijk en uit een daarvan wist de 1,-binnen op zijn eentje op fraaie wijze het tweede doelpunt te scoren. 0-2. De thuisclub bleef volhouden en eenmaal zag men een onver wacht schot buiten bereik van de Y-Boys-keeper tegen de lat belanden. Pech. Ondanks het zwoegen van beide partijen onderging de stand geen wijziging meer en een gelukkige Y-Boys-ploeg verliet het terrein met de wetenschap, wederom te zijn teruggekeerd in de 4e klasse K.N.V.B. WACHTER, wat U ec van de nacht ZONDAGSDIENST ARTSEN BELANGRIJK BERICHT DAMES, die de Demonstratie van willen meemaken, gelieven zich op te geven. De datum is A.s. DINSDAG 29 JULI, 's avonds 8 uur. Kapsalon U R S E M RECLASSERINGSINSTELLINGEN vragen weer de aandacht De jaarlijkse collecte ten bate van de reclasseringsinstellingen van alle gezindten zal dit jaar pas in October worden gehouden. Reeds nu doet het Comité andere pogingen om gelden voor dit nuttige doel bijeen te brengen: op Woensdag 30 Juli a.s. orga niseert het Comité n.l. met mede werking van Paal 33 te Bergen a. Zee een interessante wedstrijd, waarmee mooie prijzen zijn tfe behalen. Voor nadere bijzonder heden over deze „Schatgraverij op het strand" zie men de ad vertentie in dit nummer! BERGEN AAN ZEE GESLAAGD Onze plaatsgenoot de hr J. van Maerwijk slaagde één dezer dagen voor het eindexamen van de Zeevaartschool te Den Helder. SCHOORL BOUWDE FORTEN De V.V.V. Noord-Kennemer- land organiseerde te Schoorl aan Zee een wedstrijd in het bouwen van forten. Er was weer grote belangstel ling voor dit jaarlijks terugkerende strandfeest. Vol spanning zagen de fortenbouwers tenslotte het water rijzen en vroegen zich angstig af, hoelang hun bouwsels de strijd tegen het water zouden volhouden. Om 2.25 uur begon de tijdcontróle en werden de met zoveel zorg opgeworpen vestingen een voor een door de zee ver zwolgen. Om drie uur werd het laatste fort een prooi der golven en kreeg Schoorl aan Zee weer zijn gewone aanschijn. De volgende bouwmeesters legden beslag op de uitgeloofde prijzen: 1. Riekje van Klaveren Dick Kroon, 2. Dick Hartland Hanne Siekman, 3. Han Land- kroonR. de Vries, 4. Fronie van 't VeerCorrie Hoogvorst, 5. Hannie de VriesJanny Noord- hamme. UukUoi DE DUINSTREEK tot 4 uur Prima verzorgde muziek Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantleruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren'' Lezing Dorpshuis8 uur Unieke lichtbeelden Excursies, Dinsdag 911.30 uur wandelen Dinsdag 25 fietsen Donderdag 2—5 fietsen Vrijdag 2—5 fietsen 26 Juli K.C.B. Tentoonstelling geopend 26 Juli Gecostumeerde kinderoptocht te Bergen aan Zee 26 Juli Bal Champêtre Bergen aan Zee 30 Juli Schatgraverij Bergen aan Zee 10 Aug. Concert Tuin- 6 Oostdorp SCHOORL Duinwandelingen onder beproefde leiding 27 Juli Groet, Strandfeest Camperduin. 3 Aug. Ronde van Schoorl 10 Aug. Strandfeest Schoorl aan Zee 27 Juli Dokter LUGTEN, Telefoon 2027 GEHEEL ZONDER KOSTEN TELEFOON 2104

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1