IfleekUod 99 99 Zif+i die iwedcH wd <z& rijk? Bioeme-tocac&a 795Z BERGEN Dancing - Egmond a. Zee SCHOORL WACHTER, VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1952 29e JAARGANG No. 32 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl» Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef De doorsnee Nederlander schijnt te denken dat de Zweden schatrijk zijn, een luxe-leventje leiden en dat Zweden dus wel een ideaal-staat moet zijn. Dat de toestanden in Nederland, hoe slecht ze ook mogen heten toch nog gezonder zijn, zal menigeen verbazen. Het zij mij vergund U de ogen te openen. Een mijner Zweedse kennissen is luitenant-vlieger bij de Zweedse luchtmacht en verdient een voor onze begrippen stevig salaris ca twaalfduizend gulden per jaar. Maar om z'n kinderen de nodige scholen te kunnen laten doorlopen, moet zijn vrouw er als typiste zo nog het een en ander bij verdie nen en ander gaat het niet. De huren zijn enorm hoog het flatje waarin zij wonen doet 150 kronen per maand. Het hulpje in de huishouding (nodig omdat Ma werkt op kantoor) verdient 200 kronen p. m. en werkt geen secon de langer dan de voorgeschreven 8 uren per dag Bovendien moet zij, behalve over een eigen kamer, kunnen beschikken over 'n prive- radio, over drie weken vacantie per jaar plus flinke toeslag om die naar behoren te doen slagen. De Zweedse levensstandaard is zéér hoog, alles is duur en men leeft nu eenmaal één stand boven z'n eigen en één jaarsalaris op z'n inkomen vooruit, doordat alles op afbetaling is te krijgen. Kleren, auto's, wintersportuitrustingen, vacantiegenoegens en de doodkist zelfs kunnen in termijnen worden voldaanDe Zweedse ge woonte van zéér veel uit te gaan (Stockholm heeft evenveel inwo ners als Amsterdam, maar Am sterdam heeft ruim 30 bioscopen en Stockholm ruim 100) verslindt veel geld en de Zweedse Lieftinck is al geen haar zachtzinniger dan de onze. Al met al kan onze luitenant-vlieger er net komen, maar méér ook nietvan sparen komt weinig. En niet alleen bij hem. De Zweedse zucht naar pronk, luxe, show en uit gaanhet feit dat er geen werkelijk gezellig gezinsleven be staat doordat schier alle getrouw de vrouwen in de grote steden een baantje hebben en dus de ganse dag afwezig zijn en de kinderen daardoor aan betaalde verzorgers zijn overgelaten met alle gevolgen van dien, maken de sfeer in Zweden weing aantrek kelijk voor ons, Nederlanders. Het percentage echtscheidingen is het hoogste in de gehele we reld. hoger nog dan in Ame rika. Vanzelfsprekend is dit een gevolg van het feit dat man èn vrouw werken, beide 'n inkomen genieten en au fond dus onaf hankelijk van elkaar zijn, terwijl de afwezigheid van gezelligheid thuis en het drukke uitgaansleven de rest doen. De doorsnee Ne- ORGELCONCERT A.s. Dinsdag 12 Augustus 8 uur, zal in de Grote Kerk te Alkmaar 'n concert worden gegeven door Piet Kee, organist van deze kerk en Jaap Stotijn, solo-hoboïst van het Residentie-orkest. Zoals men weet, wordt dit jaar weer, der traditie getrouw, tij dens het toeristenseizoen 'n serie concerten georganiseerd in de Alkmaarse Grote Kerk, één der mooiste Hollandse kathedralen. Op deze concerten worden dik wijls beide orgels bespeeld. Het grote orgel, voltooid door de achttiende eeuwse orgelbouwer Schnittger, met 4000 pijpen. En het kleine z.g. „koor-orgel", het oudst bespeelbare instrument van ons land. Een bijzonderheid van 't con cert van a.s. Dinsdag is, dat de hoboïst Jaap Stotijn behalve de hobo ook de hobo d'amore zal bespelen, n.l. in een „melodie" van Rachmaninow. Verder bevat het programma werken van Sweelinck, Loeillet, C. Franck, Pierné en Piet Kee. Daar de entrée-prijs zeer laag gehouden werd en daar ook de bus en tramverbindingen met de badplaatsen uitstekend zijn, ver wacht men te Alkmaar vele be zoekers uit de Duinstreek. derlander beseft niet hoe goed het eigenlijk in Holland nog wel is, vergeleken bij elders. Maar zo heel lang zal die weelde -die uiterlijke althans wel niet meer duren. Ook in Zweden moeten de bakens wor den verzet. Het buitenland koopt steeds minder Zweedse producten, de banken worden voorzichtiger met het geven van credieten, ook voor Zweden worden de uitgaven voor de defensie als maar hoger en hoger en wordt de dollar duurder en duurder, M.i. zal de Zweed moeten leren omstaan. De tijd is nabij, waarin onze luitenant-vlieger zich wel eens tweemaal zal bedenken alvorens hij z'n oude costuums afdankt eer hij nieuwe aanschaften waarin de dames de kunst zullen moeten leren verstaan om van niets „iets" te maken, zoals haar Hollandse zuster zovele jaren lang met zoveel zwier, élégance en virtuositeit heeft moeten èn weten te doen HET OPENLUCHTTHEATER weer tot de nok gevuld Weer mochten bekende radio- artisten zich verheugen in de grote belangstelling van het publiek. Op deze mooie avond was het openluchttheater weer geheel ge vuld, toen het populaire orkest „Accordeola" o.l.v. Jan Gorissen begon met 'n marspotpourri. De later volgende wals bracht het enthousiaste publiek in deining. Max van Praag bracht zijn bij velen bekende liedjes ten gehore, als Bananen, 't voetballiedje Wij willen een goal, Eenmaal, e.a. waarbij de refreintjes gretig wer den meegezongen. De Chico's boekten groot suc ces met hun Cowboy-liedjes. Bert Visser met zijn mooie bas- geluid vergastte zijn auditorium, daarbij begeleid door een drietal van het „Accordeola"-orkest op enkele met de meeste aandacht beluisterde liederen, als „O'll man river en „That lucky old Ook voor het oog viel er op deze avond te genietende spe lers op de verlichte grasmat, de donkere achtergrond, gevormd door dicht bosschage en daar boven het schitterend uitspansel. TREKKINGSLIJST van de gehouden grote verloting op Woensdag 30 Juli 1952 in het Verenigingsgebouw van Tuin en Oostdorp te Bergen (Nh.) des avonds te 20 uur. Lot no Prijs Artikel 4050 1 Gecomb. Thee- en Ontbijtservies (12 pers.) 2061 2 Glasstel (30-delig) 668 3 1 Buiten- en bin nenband (fiets) 566 4 1 Nest schalen (6-delig) 4528 5 1 Courantenbak 3853 6 1 Fluitketel 2044 7 2 Theedoeken 109 8 2 Theedoeken 1036 9 1 kistje sigaren 4048 10 1 kistje sigaren 137 11 1 Nest schalen glas (3-delig) 101 12 6 Melkbekers 3287 13 6 Limonadeglazen 2918 14 1 Emmer met dweil 3709 15 1 Sigarenaansteker 2639 16 1 Kop en schotel Bergen vierde weer zijn tradi tionele bloemenfeest, het jaarlijks terugkerende wonderschone bloe- menfestijn. Duizenden bezoekers (4500 pas seerden de controle) hadden zich verzameld in het Van Reenenpark en wachtten vol ongeduld op wat fantasie en kunstzin dit jaar zou den hebben gewrocht. Eindelijk kondigde tromgeroffel in de verte de nadering aan van het corso 1952 en dan trok de lange stoet, voorafgegaan door Bergen s Har monie, die vrolijke klanken liet horen, door de monumentale poort het park binnen. De Berger .Sportvereniging opende de rij met een Olympische Allegorie voorafgegaan door drie herauten te paard. Andere vere nigingen volgden: de Bond van Plattelandsvrouwen met Welvaart van het platteland. Paal 33 met Zeemeermin, Gemengd Koor Nieuw leven met Nieuw leven, echt origineel, de Vrijwillige Brandweer met een Draaimolen een prachtstuk, dat een luid ap plaus ontketende, de R.K. Sport vereniging D.I.O. met de Sproei wagen, die deze middag geen dienst behoefde te doen, Pluvius zorgde voor stofvrije wegen, de Berger Accordeon Vereniging met Muziekdoos, de buurtvereniging Tuin- en Oostdorp met De Russen in het Franse Magazijn, de Berger IJssport Vereniging met een Pool- bewoner, het Motet- en Madri gaal Koor met La petite diligence, een nummer dat weer met ap plaus begroet werd, de Koorver eniging Bergen met Naar de Speeltuin, de Bedriegertjes Expres in bloementooi, Be Quick met Piggelmee en z'n vriendjes, een Eyssen, 2b. Klompertje en zijn wijfje, kinderen de Graan. 3. Hollands Glorie. C. Akkerman. Enkelingen: 1. Versierde pop penwagen van Nienke v. Kampen, 2a. van Marina Ekkerling, 2b. Hoe vindt U mij Pietje Kluit man, 2c. Kinderauto van Robert Bos Eyssen, 3a. Versierde fiets, kinderen Brand, 3b. Versierde autoped van 3c. Wild West van Keetje Koster, 4a. De Oude Schicht, Gerard v.d. Idsert, 4b. Fiets, kinderen Brand, 5a. Ver sierde fiets van Dini Ackema, 5b Versierde auto'sDe enige deel neemster mevr. Rommelaar-Tim merman zag haar smaakvolle versiering bekroond met prijs. 's Avonds werd het bloemen feest voortgezet. Nauwelijks was de dagvorstin ter ruste gegaan, toen een groot aantal lampions 't domein van de herten sprook jesachtig verlichtte en schijnwer pers de langs het Hertenkamp opgestelde nummers van het corso deden baden in een zee van licht. Duizenden bezoekers 4000) bewogen zich langs de van fan tasie en kunstzin getuigende bloemstukken en werden niet moe hun bewondering uit te spreken over wat hier gewrocht was. Het geheel werd opgeluisterd met vrolijke klanken van twee muziekcorpsen, die om beurten langs het tentoongestelde trokken met hun tamboers voorop. Ber gen's Harmonie scheen deze dag onvermoeid en trok met hun flambouwen voorop. Collega s uit Bergen in Henegouwen, België kwamen aflossen: het was „Une Clique Militaire van het 42e bataljon Luchtdoelartillerie, dat momenteel voor oefeningen in Den Helder vertoeft. Deze gas ten hadden veel bekijks en hun Tijdens het gehele seizoen IEDERE AVOND DANSEN tot 's nachts 2 uur De gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het lot wor den bekomen bij de heer Th. de Moei, Oosterweg 32. Prijzen die vóór 1 September 1952 niet zijn afgehaald komen ten goede aan de Buurtvereniging „Tuin- en Oostdorp" te Bergen. prachtnummer, Bergen's Mannen koor met Hansworst, Bergen's Kinderkoor met Een dagje uit en tenslotte de Tafeltennisvere niging De Merletter. met de Poppenkast. Dan kwamen Vrije groepen, groot en klein nummer, Paren, Enkelingen en Versierde auto's. Er waren in het geheel 43 nummers. De jury bestaande uit de dames M. Boendermaker-Schoenmaker en A. C. Verkerk-van Waghem en de heren J. Ponstijn, J. Schek- kerman, Karei Colnot en Jaap de Carpentier, die de moeilijke taak had al dit mooie te beoordelen, kende tenslotte de prijzen toe als volgt. Verenigingsnummers: la. Draaimolen, lb. La petite diligence, lc. De Russen in het Franse Magazijn, 2a. Piggelmee met z'n vriendjes, 2b. Sproei wagen, 2c. Olympische Allegorie, 2d. Welvaart van het Platteland, 3a. Poolbewoner, 3b. Naar de Speeltuin, 4a. Zeemeermin, 4b. Poppenkast, 4c. Muziekdoos, 5. Hansworst, 6a. Een dagje uit, 6b. Nieuw leven. Vrije groepen (groot nummer): 1. Nederland helpt Indië, van Hotel Café De Rustende Jager, 2a. Samenwerking van Volks hogeschool, 2b. Versierde Speel wagen, van Mw Bruin-Schoen maker, 3. Oogstwagen van M. C. Veldt, 4. Hollandse Nieuwe van C. Hoeben. Vrije groepen, (klein nummer): 1. Een veldbouqet, van Mevr. R. van der Meyden-Paulusma, 2a. Kinderen in strandwagen, van kinderen Blaauboer uit Bussum, 2b. Klavertje Vier, kinderen Th. Kroon, 3a, Bloemenmand, kinderen Binnenwijzend, 3b. Versierde trekker, van de drie gebroeders Fam. Blommestijn. Paren: 1. Straatmuzikantjes, kinderen N. J. Volkers, 2a. Spele varen, kinderen Teerink en Bos medewerking werd op hoge prijs gesteld. Dit gezellig avondfeest was een prachtig slot van dit schitterend bloemencorso 1952. Dank zij de goede zorgen van het Rode Kruis konden ook een veertigtal invaliden uit Bergen, Schoorl, Warmenhuizen en Koe dijk en enkele invalide gasten genieten van dit bloemenfeest. Een woord van dank aan de colonne van het Rode Kruis is hier stellig op zijn plaats. GESLAAGDE ZEILKAMPEN VAN DE K.J.V.O. Twee weken lang hebben twee maal twaalf deelnemers genoten van zon, wind en golven. Twee stevige tenten op een miniatuur eiland verschaften hun onderdak en aan dat eiland lagen de slanke „Snoek" en de statige „Vrijheid waarmee de instructeurs Oom Bert en Kees Brand de kampge noten de eerste beginselen van het zeilen bijbrachten. „Moeder" Iet zorgde voor de inwendige mens en haalde haar verloren zeiluren 's morgens om vijf uur wel in! In het tweede kamp werd ze bijgestaan door Ruth Schuil. Ondanks de over vloedige zegen van God Pluvius - in twee dagen ruim 100 m.m.l - was de stemming opperbest. Als deze krant verschijnt, is het Veluwekamp voor de jongeren al begonnen met 40 deelnemers. Het tweede kamp begint daar op Woensdag 13 Aug. Dit is voor jongeren en ouderen. Er is daar nog plaats voor liefhebbers van 11 13 en van 14—18 jaar. Opgaven bij Mevr. A. Botter- man-Albers, Eikenlaan 22, Bergen, (ook voor niet-leden). ZONDAGSDIENST ARTSEN DE BEDRIEGERTJES EXPRESS Uitnemend geslaagde proefrit Dank zij de ondernemingsgeest van de heer v. Keulen, exploitant van de bekende speeltuin „De Bedriegertjes", is Bergen een attractie rijker geworden: een Bedriegertjes Expres. Dit 18 m lange vervoermiddel bestaat uit een locomotief en twee personenrijtuigen, herinnerende aan de open tramwagens in ver schillende steden, en biedt plaats aan een veertigtal passagiers. Het geheel loopt op luchtbanden en beweegt zich met een snelheid van 20 km. Dinsdagavond werd een proefrit gemaakt door het dorp, die uitnemend slaagde. De passagiers, waaronder de loco burgemeester, de heer Den Das en enige vertegenwoordigers van politie en pers, waren vol lof over deze rit. Het treintje bewoog zich gemakkelijk door het verkeer en nam de bochten prachtig. Voorbijgangers oogden vol be wondering de jeugdige Bello na en overal kwamen de mensen voor de ruiten bij het horen van de bel. Woensdag verschijnt het treintje in feesttenue op het terrein van het bloemencorso en Donderdag zal het de dienst door Bergen openen. Goedkeuring is reeds ontvangen van de rijksinspectie, zodat dan het spel kan beginnen. Wij vernemen nog, dat de locomotief is geconstrueerd door de heer J. Oud te Avenhorn en de personenrijtuigen door de carosseriefabriek de Friese brug te Alkmaar. Na afloop van deze eerste rit werd de heer v. Keulen van verschillende zijden gecomplimen teerd. Namens het gemeentebe stuur sprak de loco-burgemeester de heer L. den Das waarderende woorden tot de ondernemende zakenman. Hij was van mening, dat deze attractie alle kans had te zullen slagen en eindigde met er op te wijzen, dat stipte op volging van de door de politie te geven wenken, noodzakelijk was. LEGER DES HEILS (Stichter William Booth) Wij maken U attent op de advertentie in dit blad met uit nodiging tot een bezoek aan de bazar op Vrijdag 8 en Zaterdag 9 Augustus in het Dorpshuis. KERMIS Groet heeft zijn driedaagse ker mis weer gehad. Er is weer volop genoten. Zelfs Pluvius had er ple zier in en legde de kermisgangers niets in de weg. Een enkeling moge dan klagenAan het ont breken van mondaine genoegens ontlenen Schoorl en Groet hun bepaalde bekoring, die ben stem pelen tot een vacantieoord met eigen sfeer, velen toonden er toch anders over te denken en met de Vlaamse volksdichter, de Gentse leraar René de Clerq, van mening te zijn „niets zo leutig, fraai en fris als bezem-boeren-kerremis". Te midden van een cacophonie van geluiden, waar tussen door vaak de knallende schoten van de kermisschutters klonken, is er weer gedraaid, gezweefd, ge snoept, een beroep gedaan op Fortuna enz. enz. Op de dansvloeren was het hoogtij voor de vele vereerders van Terpsichore, daar was het weer „hoep soepe-grutte-brije, laat ons nou ies dansen; hoep- soepe-grutte-brij, pakken zal ik dei". RONDE DOOR SCHOORL V.V.V. Noord-Kennemerland organiseerde Zondag 'n wandel tocht over 20 K.M. door mooi Schoorl. De tocht ging langs de Duinweg, Waterleiding, Blijden- steijnsweg, Dr van Steijnweg, Schoorlse Zeeweg, naar Schoorl a. Zee, waar rust werd gehouden. wat is et van de nacht Het ging verder langs de Har- gerzeeweg, Nieuwe weg. Schoorlse Zeeweg, Hereweg naar de finish „De Rustende Jager". 23 Wandelaars van zeer uit eenlopende leeftijd namen aan de tocht deel. Oudste was de heer Sj. Minkema, jongste een elfjarig meisje. Velen lieten zich 's mor gens door het ongunstige weer afschrikken om deel te nemen aan deze sportieve tocht door de mooiste delen van het duingebied. Alle deelnemers volbrachten de tocht en kregen als herinnering een wandbord, waarop was af gebeeld het uit 1601 daterende Oude Raadhuis te Schoorl. Om de wisselbeker DUINRANDERS—S.V.V.t3-2 De Groeter kermis werd dit jaar ingeluid met een voetbal match tussen de beide plaatselijke verenigingen, de Duinranders en S.V.V. De beide zustervereni gingen zouden op het voetbal terrein te Catrijp kampen om de door onze plaatsgenoot Jb Beetn- sterboer beschikbaar gestelde wisselbeker. Het publiek heeft kunnen genieten van een sportieve ontmoeting, die met een beetje meer geluk aan de zijde van de verliezers, in een gelijk spel had kunnen eindigen. Al spoedig na de aftrap gaf de midvoor Hameete- man zijn club, de Duinranders, de leiding. 1-0. Vóór de rust zou de score nog worden opgevoerd tot 2-0. Na hervatting van het spel wisten de Duinranders hun voor sprong nog te verhogen tot 3-0. Toen was het uit. S.V.V. kreeg wegens hands een strafschop toe gewezen, die Tijs Wildeboer wist te benutten. 3-1. 10 minuten vóór het einde maakte C. Schotvanger er 3-2 van. De gelijkmaker wilde maar niet komen, zodat de Duin randers beslag legden op de wissel beker. GEMEENTEZANG-AVOND Even als verleden jaar zal de bekende organist Cor Kee zijn medewerking verlenen aan enkele zangavonden in het Kerkje te Groet. Gezien de ervaring van het vorig jaar gelieve men zich tijdig van een plaats te verzekeren. Deze musicale avonden waarop het publiek evenzeer als de orga nist actief zal zijn, zullen plaats vinden op Dinsdag 12 en 19 Augustus, des avonds om 9 uur en zijn gratis toegankelijk. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Aug. 's morgens 's namiddags 9 6.11 6.38 10 6.53 7.21 11 7.37 8.04 12 8.24 8.50 13 9.19 9.52 14 10.29 11.06 15 12.00 12.15 Laag water Aug. 's morgens 's namiddags 9 12.11 12.38 10 12.53 1.21 11 1.37 2.04 12 2.24 2.50 13 3.19 3.52 14 4.29 5.06 15 6.00 6.15 DE DUINSTREEK Prima verzorgde muziek Geopend tot 4 uur 10 Augustus Dr v. GELDER, Telefoon 2027 Redactie en Adm.C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker. Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN 9 Aug. 8 uur, Openluchttheater „Vacantie Show" 10 Aug. Concert Tuin- Oostdorp 11 Aug. 8,15 uur. Openluchttheater Scapino- Ballet 12 Aug. 2,30 uur, Openluchttheater Kindermatinee Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" SCHOORL Elke Dinsdag v.m. 9.30 uur Duinwande lingen onder beproefde leiding 10 Aug. Strandfeest Schoorl aan Zee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1