iMtMtcd ft 99 Vacantie-problemen Een heel jaar lang DtukltetH - BaekUaudei C. OLDENBURG 9 dLaye,*, pcecies BERGEN Dancing - Egmond a. Zee KEES STET ko*d tij MINKEMA „LACHEN AAN DE LOPENDE BAND' WACHTER* VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1952 29c JAARGANG No. 33 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam* Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef stond het telefoonnummer 2 6 8 ten uwen dienste om uw gewaardeerde opdrach ten te noteren zal de verbinding verbroken zijn, omdat wij dan van een welverdiende vacantie hopen te genieten, 't zij hier of in Mesopotanië of waar dan ook ter wereld, en wel vanaf Zaterdag 23 Aug. tot en met Maandag 1 Sept. Laanweg 35 SCHOORL - Telefoon 268 Professor I. Polak meent, dat de naaste toekomst ons voor ge heel andere sociale vraagstukken zal plaatsen, dan die waarmee wij nu bezig zijn. In zijn gerucht makende artikelen en brochures heeft hij het als zijn mening uit gesproken, dat de mensheid zich snel voortbeweegt naar een toe stand, waarin de machine de handenarbeid van millioenen zal overnemen. Zijn wij eenmaal in dat tijdperk aangeland van onze technische eeuw, dan zal de grote zorg niet zijn, hoe de mensen werk te geven, maar hoe hen bezig te houden. Wij zijn nog niet zo ver, maar wie de laatste vorderingen aan schouwt van de luchtvaart - straal jagers die voor hun geluid uit schieten, helicopters, die vliegen over de Oceaan - hij raakt er wel van overtuigd, dat ook op andere gebieden de koortsachtige en niet te stuiten ontwikkeling van de techniek (wij geven er ons rekenschap van, dat er machines zijn die voor ons denken en or ganiseren) het arbeidsproces ge heel zal vervormen en de mens uitstoten. Men behoeft zich echter niet te verliezen in deze toekomst dromen, om vast te stellen dat het vraagstuk der recreatie reeds thans aan de orde is van de dag. Een even wezenlijk element van de gedachte der sociale voorzorg die onze tijd beheerst als een behoorlijk loon en sociale ver zekering, is het de mens ge legenheid geven aan de sleur van het leven te ontkomen, een teug van vrijheid te genieten, een ogen blik zichzelf te zijn. Zowel de eis der menswaardigheid als die der volksgezondheid gebieden deze tijdelijke onthechtingen aan stads lucht, bekrompen woningen en arbeidsgareel. Vandaar het koort sig zoeken der massa's naar ver treding, naar open hemelen, naar de natuur, dat door de vacantie- regelingen in de hand wordt ge werkt. Tegelijk met de vervulling van deze verlangens beginnen echter de moeilijkheden te nijpen. De strijd om ruimte, om natuurbehoud steekt op in dit overbevolkte land. Wij hebben te vechten om iedere vierkante meter natuur en waar de huizen niet schemeren tussen de bossen; daar heeft „Defensie" de natuurweelde afgekapt. De aardigheid van de vacantie- dagen ligt voor menigeen in het bewonen van tenthuizen aan zee of bij geboomte. Wij vragen: moet men dat genoegen weer streven? Zoals onze rijke voor vaderen hun buitenplaatsen bouw den aan de Vecht, zo bouwt onze volksman van heden zijn tent huisje ergens in de nog vrij ge bleven natuur. Het is eigenlijk de zelfde gedachte; in de vrije natuur een woning te bouwen waar men thuis is. Wij zouden willen uit roepen het is hem van harte gegund!". En wij vragen ons af: waarom moet men tegen dit ge zellig knutselen te keer gaan, ter wijl men het in de volkstuintjes, die onze grote steden omringen, aanmoedigt Toch heeft deze belemmering plaats. De regering wil de gezins kampen, waar duizenden grote stadsbewoners gedurende de zomer in tenthuisjes verblijven doen ver dwijnen en vervangen door be weegbare tentkampen. Deze maat regel wordt overwogen, zonder dat b.v. een sportorganisatie als de A.N.W.B., die zich met zulke zaken bemoeit er in wordt ge kend, zonder dat de bewoners gehoord worden, die zich soms grote financiële offers getroost hebben om hun gezinstent op te bouwen. De regering meent, dat door de opheffing van dit genoegen van buitenwonen de recreatie mogelijk heden aanmerkelijk zullen worden uitgebreid. Ook zal de bewoning van deze zomerdorpen wel aan leiding geven tot enige misbruiken. Maar het geldt hier een wonen in georganiseerd verband en waar organisatie bestaat, daar bestaat gelegenheid tot overleg. En samen werking kan eventuele misbruiken wegnemen. Wil men ons volk verzigeune- ren? Wil men de kampeerders jagen van plaats naar plaats, langs de moordend bezette verkeers wegen, terwijl zij zelf de oplossing hebben gevonden in de localise- ring van hun genoegens, in een plezierig samenleven op een be perkte plaats, waar de kinderen veilig zijn? De stichting „Nederlandse Kam peerverenigingen" vraagt om een kampeerwet, en die is nodig. Er is coördinatie nodig tussen de alles om zich heen vernietigende jachting van het moderne leven en de drang naar geluk en vrijheid, die gelukkig in deze Westerse wereld zich nog doet gelden. CONCERT MUZIEKTUIN Maandag 18 Aug. 's avonds 8 uur, geeft het bekende Fanfa recorps „Onder Ons" uit Dirks- horn een concert in de Muziek- tuin. Dirigent de heer D. Visser. Programma 1. The great little Army, Mars Kenn. J. Alford 2. Ouv. Rossiniana, G. H. Boedijn 3. Maritana, Jos Kessels 4. Ars Longe Vita Brevis M. J. Cerfontaine Pauze 5. Ouv. Caecar en Cleopatra, G. H. Boedijn 6. A Handelien Suit, D. Wright 7. Parade aux Flambaux, A. Richard 8. Skymaster-mars, R. Sennerse De toegang is vrij. WEER NAAR HET OPENLUCHTTHEATER Het openluchttheater was dit weekend weer tot de nok gevuld: de namen van vele sterren aan de radiohemel bleken weer een grote aantrekkingskracht te oefe nen op het publiek. Kees Stet, het bekende boertje van Aarts woud was weer één van de schit terendste sterren. Nadat het trio Annie de Moor het publiek enige ogenblikken in een Franse sfeer had doen leven, kwam de West- Friese komiek de toeschouwers terug halen naar Holland, naar West-Friesland. Zijn schetsen, als het bezoek bij de dorpsdokter, ontketenden 'n storm van applaus. De Annebelle's brachten vreug de met haar zang, muziek en dans. Frans Nienhuis oogstte succes met zijn half ernstige, half vrolijke liedjes, als „The struggle for life" en „Bij de radio". Co v.d. Heyde Wyma vergastte zijn auditorium op 'n zeer gevariëerd verzoekprogramma. Tenslotte traden nog een zestal dames en heren uit het publiek op: Mevrouw Holzman en Mej. Couvée uit Alkmaar, de 14-jarige xylophonist Jan Wiepjes uit Purmerend met zijn vriendje Fr. Oudhof en N. v.d. Togt en A. Kalma uit Alkmaar, alle toekom stige radioartisten. Al met al weer een schitterend geslaagde avond in het open luchttheater. Royale de Musique et de la Dance en legde daarmee de grond slag voor de beroepsdans. Een grote verandering bracht later de verandering in het danscostuum. In de „Pastorale" was dit te zien en daarna in de „Ontmoeting" uit de tijd van de romantiek. Als voorbeeld van een dra matische dans volgde „Don Quichotte" gebaseerd op het be kende verhaal van deze ridder. Na de Narrendans op muziek van de Bussy volgden verschil lende volksdansen, waarbij soms het rhythme geaccentueerd werd met handgeklap, castagnetten enz. Met Zigeunerdans en Hongaarse dans werd het eerste deel besloten. Na de pauze volgde „De Tij gerprinses" een mooi slot voor de zeer geslaagde avond. EERSTE WIELER-CRITERIUM TE BERGEN De Haarlemmer A. Voorting algemeen bewonderd om zijn doorzettingsvermogen, zijn taaie wilskracht De door V.V.V. Bergen en de Wielrenvereniging Alcmaria Victrix te Alkmaar georgani seerde wielerwedstrijd over 100 Km, 130 ronden, in het Van Reenenpark trok heel wat be langstelling, zowel van de zijde van het publiek als van de ren ners. Heel wat in de sportkringen Tijdens het gehele seizoen ii IEDERE AVOND DANSEN EEN WONDERPAARD in het Openluchttheater De toneelgroep „De Witte Vogel" gaf in Bergen's Open luchttheater voor de jeugd een opvoering van „Het Wonderpaard van Marjolijntje" een sprookje in vier bedrijven, geschreven door Rolf Petersen. Marjolijntje, voortreffelijk ver tolkt door Anke Smit, komt bij de poppendokter (Jan Korevaar) om haar paardje, dat zijn staart heeft verloren, te laten repareren en gaat dan samen met hem een poppenspel opvoeren. Het jeugdige publiek en ook de ouders, hebben genoten van deze mengeling van poppen- en mensenwereld. De kinderen leefden mee met het hele gebeuren en staken hun mening over de grote leugenaar, de eerste minister (Piet Eelvelt) niet onder stoelen en banken. Deze werkgemeenschap van jonge toneelkunstenaars kan met grote voldoening op deze ge slaagde middag terugzien. Grote belangstelling voor de BALLETGROEP „SCAPINO" Het Scapino-ballet, dat hier het vorige jaar reeds met veel succes optrad in het openluchttheater, mocht zich ook nu weer in een grote belangstelling verheugen. Voor het begin werd er op gewezen, hoe in de aanvang van de cultuurgeschiedenis de dans een belangrijke rol speelde. Elke gebeurtenis was voor de primi tieve mens aanleiding tot dans en beweging. Geboorte en dood, bruiloft of ziekte, oorlog of vrede, droogte of oogst noopte hem steeds weer tot dansen. De vroege middeleeuwen waren voor de danskunst dood tij. Het Italië van de renaissance was de bakermat van het ballet, en in Frankrijk beleefde het zijn eerste groei. Als eerste voorbeeld danste Els Lindenheuvel Sarabande op mu ziek van Corelli, statig voortglij dende met vele revérences. De volgende dans was een geheel andere. LodewijkXIV, de Zonnekoning, stichtte in 1661 de Académie bekende rijders hadden inge schreven. 54 renners verschenen aan de start. Al in de tweede ronde kreeg Voorting een lekke band, wat hem een grote achterstand op het snel draaiende peloton bezorgde. Na tien ronden werd de eerste uitlooppoging onder nomen, maar spoedig was het peloton weer gesloten. Na een dertig ronden ligt een groepje honderd meter vóór met Kuit- waard aan de kop. Fel jaagt het peloton en komt aan stukken te liggen. Nu en dan krijgt een renner een ronde achterstand. Voorting vecht nog steeds tegen het opper machtig peloton en velen vrezen, dat hij het zal moeten afleggen. Dan springt Kayer weg en zit al gauw achter Voorting, die dan op 1 ronde achterstand komt. Na 50 ronden ligt Kayer nog aan de kop met een halve ronde voor sprong, maar dan treft het nood lot ook hem: bandenpech. Of schoon één zijner medepedaal- ridders hem zeer sportief zijn kar retje afstaat, is dit oponthoud vol doende om hem zijn voorsprong te doen verliezen. Voorting, aangemoedigd door het publiek, blijft intussen op zijn eentje doorvechten en na 70 ronden bereikt hij onder applaus van de toeschouwers weer het peloton en is de ronde achterstand weggewerkt. Hij blijft volharden en in de 95 ste ronde weet hij de kopgroep te bereiken, waarvan hij 10 ronden verder zelfs num mer één is. Het einde nadert, de spanning stijgt. Als er nog 10 ronden te rijden zijn, neemt de jury de rijders op 1 ronde ach terstand uit de wedstrijd om een zuivere uitslag te krijgen. Voor de laatste ronde heeft Peters uit Haarlem de leiding, onmiddellijk gevolgd door Voor ting en anderen. T. Peters uit Haarlem gaat als eerste over de eindstreep en heeft de 100 Km afgelegd in 2 uur, 42 min. en 38 sec. Tweede is A. Voorting en dan volgen H. Kuitwaard, J. v. Ingen, J. Bruggekamp, L. Boellaard, T. Hofland, J. Eelsing, en B. Fok. Met groot gejuich werd de Fa. Y. MINKEMA Zonen CAFÉ-RESTAURANT-CAMPERDUIN Medewerkenden zijnt KEES STET TED VALERIO ANNEBELLE'S en CO CO van der HEIDE-WIJMA NIC. AKKERMAN RODI ROETERS mededeling begroet, dat de jury aan de Haarlemmer A. Voorting de prestatieprijs had toegekend als erkenning voor wat hij deze wedstrijd had gepresteerd. In „De Rustende Jager" werden de vele prijzen uitgedeeld en namen allen afscheid tot het vol gende jaar. HET BADGASTEN TENNISTORNOOI Gezelligheid en spannende wed strijden op „De Molenkrocht" Onder grote belangstelling von den Zondagmiddag op het tennis park „De Molenkrocht" de A- finales van het Badgasten tornooi plaats. De eindstrijd van het B- en C-tornooi werd in Uitgeest gespeeld. De regen had op Zater dagmiddag het wedstrijdschema lelijk in de war gestuurd, maar dank zij de voorzitter van de lawntennisclub „Uitgeest", de heer H. Jansen, kon door het beschik baar stellen van de drie banen in Uitgeest het tornooi tot een goed einde gebracht worden. De houder van de Zilveren Molen bij de heren, G. Adama van Scheltema moest deze na spannende strijd afstaan aan H. Nolten. Bij de dames moet de beslissende partij nog gespeeld worden. Mevr. Rademaker, die in 1951 de Zilveren Molen in het enkelspel won, zal deze nu moeten verdedigen tegen Mej. R. Kruizinga. Na afloop reikte de heer M. Lau met een geestige toespraak de prijzen uit, acht en veertig in totaal! („Het vertrek van mini ster Lieftinck is te merken", aldus spr.). Het achtste na-oorlogse Bad gasten-tornooi, dat voor de deel nemers en toeschouwers zo bij zonder gezellig is geweest, behoort weer tot het verleden. Een woord van hulde aan het adres van de organisatoren, het echtpaar M. Lau-Bogtman, de heer M. J. van Schie (wedstrijdleider) en de heren A. A. Bunt en H. Jansen, is hier wel op zijn plaats. Hieronder volgen de voor naamste uitslagen A-Tornooi: Heren Enkelspel kwart finalesG. Adama van Scheltema (Delfzijl) slaat Mr D. Buiskool (Hoorn): 6-1, 6-0. A. Lalisang (A'dam) sl. W. Groen (Beverwijk): 7-5,6-3. Jn Schmidt (Bergen) sl. A. Stumpel (Hoorn) 8-6, 3-6, 6-4. H. Nolten (A'dam): sl. S. Tillström (Jöngköping Zwe den): 6-2, 7-5. Halve finales: G. Adama van Scheltema sl. A. Lalisang: 6-1,6-1. H. Nolten sl. Jn Schmidt: 6-1, 6-1. Finale: H. Nolten sl. G. Adama van Schel tema: 6-1, 1-6, 7-5. Heren Dubbelspel halve finales: S. Tillström en M. Lau (Bergen) slaan Mr Buiskool en A. Stumpel 3-6, 6-4, 6-4. W. Groen en B. Post (Beverwijk) sl. H. Nolten en H. Jansen (Uitgeest): w.o. Finale: S. Tillström en M. Lau sl. W. Groen en B. Post: 6-2, 8-6. Gemengd Dubbelspel halve fi nales: Mevr. Herreilers (A'dam) en H. Nolten slaan Mej. C. van Limburg Stirum (Bergen) en Jn Schmidt: 6-0, 6-1. Mej. R. Krui zinga (A'dam) en A. Stumpel sl. de heer en mevr. Manjoero (Broek op Langedijk): 6-1, 6-2. wat is vc van de nacUi? Finale: Mevr. Herreilers en H. Nolten sl. Mej. R. Kruizinga en A. Stumpel: 6-2, 7-5. Dames Enkelspel halve finales Mevr. Rademaker (Nijmegen) slaat Mej. C. van Limburg Stirum 7-5, 7-5. Mej. R. Kruizinga sl. Mej. R. Koppen (Alkmaar): 6-4, 6-1. Finale: Mevr. Rademaker tegen Mej. R. Kruizinga moet nog gespeeld worden. B-Tornooi: Finales Heren EnkelspelF. Lalisang (Leiden) slaat G. Buers (Alkmaar): 6-2, 6-1. Heren Dubbelspel: B. Visser (Leiden) en F. Lalisang slaan M. Lau en H. Jansen: 6-1. 6-4. Gemengd Dubbelspel: Mevr. Jan sen (Uitgeest) en H. Kellerman (Uitgeest) slaan Mej. W. Roose (Leiden) en F. Lalisang: 6-1,6-8, 6-2. Dames Enkelspel: Mej. W. Roose slaat Mej. E. Mallee (A'dam): 2-6, 6-3, 3-7. Dames Dubbelspel B-C-tornooi: Mevr. Zandstra (Sneek) en Mevr. Rijk mans (Steenwijk) slaan Mej. L. Roose (Leiden)en Mej. W. Roose: 6-3, 4-6, 7-5. C-Tornooi: Finales Heren En kelspel: B. Visser slaat P. van Berge Henegouwen (Leiden) 6-0, 6-0. Heren Dubbelspel: B. Visser en P. van Berge Hene gouwen slaan Snijders (A'dam) en G. Groen (Beverwijk): 8-6, 7-9, 6-2. Gemengd Dubbelspel: Mej. C. Roose (Leiden) en P. van Berge Henegouwen slaan de heer en mevr, Druyff (Uitgeest): 7-5, 6-4, Dames Enkelspel: Mej. C. Roose slaat Mej. A. Steilberg (Bakkum) 6-3, 6-4. 61-iacityl vwoin Z tijdens prestatiezwemtochten in Pesie's natuurbad De Directie van Pesie's Na tuurbad heeft Donderdag 7 Aug. met het organiseren van de zwem- prestatietochten over één en twee kilometer veel zwemliefhebbers een prettige dag bezorgd. Onder de 170 deelnemers waren zeker een hondertal in Bergen verblij vende gasten, wel een bewijs dat de vacantiegangers op iets der gelijks gesteld zijn. Het was de eerste keer, dat de hr Pesie dit in Bergen ondernam, maar nu het succes en de belangstelling zo groot geweest zijn, zal het niet bij een introductie blijven maar zeker traditie worden. De weersomstandigheden waren ideaal en de vele toeschouwers maakten het zich gemakkelijk door op stoelen en banken rond om het bassin de zwemmers van DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. DOOR Dr P. H. RITTER (V; Geopend tot 's nachts 2 UUr tot 4 uur Prima verzorgde muziek 4 DAVEREND VAC ANTIEPROGRAMMA 4 organiseert Zaterdag 16 AUGUSTUS a.s., 's avonds 8.15 uur, we gens gebrek aan plaatsruimte in de grote Schouwburgzaal te Groet, Van 23.30 uur tot 2 uur GEZELLIG DANSEN, met BESCHAAFDE MUZIEK, afgewisseld door optreden van Amateurs op elk gebied. Hieraan zijn mooie prijzen verbonden. De jury is het publiek. Zij, die hieraan wensen deel te nemen, gelieven zich vooruit op te geven aan de Ober-Kellner in het Café-Restaurant „Camperduin", Telefoon 432. Voorverkoop toegangsbewijzen en plaatsbespreking in bovengenoemd Café- Restaurant. Zaalopening 7.15 uur Prima consumptie - Nette bediening BERGEN 18 Aug. 8 uur, Concert in de Muziektuin van Fanfarecorps „Onder Ons" uit Dirkshorn Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" SCHOORL 17 Aug. n.m. 2.30 .uur Strandfeest te Schoorl aan Zee s Avonds 8 uur Jeugdherberg Voordachtsavond, Peer Gynt van Ibsen, door Cor Breed 17 Aug. Ronde van Groet Elke Dinsdag v.m. 9.30 uur Duinwande lingen onder beproefde leiding

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1