99 99 r WIJ HERINNEREN JEUGD zonder jeugd? GESLOTEN ZAL ZIJN DcuUke>cij> - BaeUUandel C. OLDENBURG BERGEN SCHOORL WACHTER, wol is u de nacUi VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1952 29c JAARGANG No. 34 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef er aan, dat ons bedrijf, zowel de winkel als drukkerij, WEGENS VACANTIE vanaf ZATERDAG 23 AUGUSTUS tot en met MAANDAG 1 SEPTEMBER „DE DUINSTREEK" ZAL VRIJDAG 29 AUG. DUS NIET VERSCHIJNEN 1 Laanweg 35 -SCHOORL Telefoon 268 Geweldige sommen gaan verloren door verkeerde keuze van verder opleiding. Na een inspannende jacht op cijfers en kennis bereikten duizenden jongeren ook dit jaar weer de eindstreep van een opleiding. Met trots vertellen de ouders en opvoeders van hun prestaties. Anderen zwijgen teleurgesteld, omdat hun verwachtingen niet werden verwezenlijkt. Enkele zomermaanden van vacantie geven ons gelegenheid na te denken over de toekomst van de jeugd, die een opleiding heeft beëindigd. Daarbij schouwen wij terug op hetgeen er gepresteerd is en vooruit naar hetgeen nu gedaan moet worden. De blik terug is meestal critisch. Men zoekt naar gemaakte fouten. Het uitzicht in de toekomst is een kwestie van wikken en wegen. Het nemen van een beslissing voor en over de jeugd is niet gemakkelijk. Bij het uitstippelen van de ver dere levensloop der afgestudeerde jongeren moeten de betrokkenen zelf een belangrijke rol spelen. Een groot aantal ouders is nog al te zeer geneigd de eigen wen sen aan de kinderen op te dringen, hierbij gedreven door de motor der eerzucht. Soms weten vaders al wat hun zoon moet worden voordat dit voorwerp van hun aanhankelijk heid de deuren van een lagere school binnenstapt. Niet altijd, maar zeer dikwijls worden deze vaders in hun verwachtingen bitter teleurgesteld. Men dient eerst af te wachten, welke talenten een kind bij zijn geboorte heeft mee gekregen, in welke richting het nageslacht zich ontplooit. Van zelfsprekend kunnen daarbij be paalde ambities worden opgewekt en andere afgeremd, maar de grenzen zijn spoedig bereikt. De jeugd is kneedbaar, wordt er dikwijls gezegd. Maar wij kunnen die jeugd ook op foutieve wijze kneden. De voorbereiding tot de levens taak is in de loop der jaren kostbaarder geworden en meer gespecialiseerd. Ook aan de jeugd zelf worden hoge eisen gesteld. Elke studie vraagt van jaar tot jaar meer inspanning. Examen eisen worden verzwaard, de leer stof wordt uitgebreid. De maat schappij vraagt op elk gebied meer theoretische kennis, een beter fundament. Wie om zich heen ziet moet bewondering hebben voor de moed waarmee onze jongeren over het algemeen deze tijd tegemoet treden. Zij aanvaar den een zware taak, die uiter aard alleen kan worden vol bracht wanneer men met hart en ziel achter zijn werk staat. Elke studie en elke plaats in de maatschappij vraagt de volle persoonlijkheid. Dit houdt in dat men zijn levensvreugde moet vinden in zijn werk of zijn studie. Wie die vreugde niet vindt, breekt het leven. Een dwangbuis De opmerking wordt wel ge maakt dat de moderne jeugd geen jeugd meer heeft. Die uitspraak geldt voor de jongeren, die tegen ZONDAGSDIENST ARTSEN hun wil in een dwangbuis worden gestopt van studie en arbeid, waar zij in hun hart een grote afkeer van hebben. Zien wij naar de practijk, dan is de jeugd even zeer als de ouderen bereid om verantwoordelijkheid te dragen en lasten te aanvaarden, mits ze niet onder die lasten wordt ge kweld omdat ze te zwaar zijn of volkomen ongeschikt op bepaalde schouders liggen. Het is niet steeds mogelijk om direct de toekomst van afgeleverde scholieren uit te stippelen. De ouders willen hun kind vrijlaten maar het kind staat volkomen onverschillig tegenover het leven. Dat behoeft geen moedeloosheid te zijn. Integendeel, men kan boordevol ambities zitten en toch stuurloos ronddrijven in het cen trum van een aantal krachten, die veel richtingen uitstuwen, doch elkaar in evenwicht houden. Ge lukkig is er dan de mogelijkheid van het psycho-technisch onder zoek dat hier uitkomst kan geven. De kosten van zo'n onderzoek worden door velen nog al hoog gevonden, maar weegt men ze af tegen de mogelijkheid van een vergissing bij de keuze van een carrière, dan zal men niet lang aarzelen en dit offer brengen. De verdiensten Het is niet mogelijk om in kort bestek alle aspecten van dit vraagstuk te bespreken. Één be langrijke zijde dient echter nog te worden belicht. Velen laten hun toekomst of die van hun kinderen bepalen door het ant woord op de vraag„waarmee kunnen wij het meeste verdienen Hieruit spreekt bet materialisme, dat bij zeer velen in het leven een belangrijke plaats inneemt. Nu is de inkomensvorming vooral voor de toekomstige huis vaders, een niet te onderschatten factor. Echter slechts bij weinigen geeft het inkomen of het uitzicht daarop een voldoende prikkel tot volharding en het vinden van een levenstaak. Wanneer men zijn werk alleen ziet als een noodzakelijke kwelling om een bepaald inkomen te verwerven, zal de voldoening spoedig ver dwenen zijn en staat men meestal aan het eind van een verloren aantal jaren. De tijd waarin wij leven heeft door zijn realiteit en nuchterheid het woord roeping van zijn inhoud beroofd. Toch is de zin van dit verheven begrip nog niet dood, want wie bij voortduring vol doening vindt in zijn werk en met enthousiasme en volledige inzet van krachten zijn dagtaak steeds weer begint, die vindt in de gekozen levensrichting datgene waarnaar men na de beëindiging van zijn opleiding zocht. Reorganisatie Er zijn geen statistieken be treffende de geweldige sommen, die jaarlijks verloren gaan door een verkeerd gekozen opleiding of ongeschikte betrekking. Maar het is duidelijk dat dit kapitaal verlies ontstellend is. Mede met het oog op de beroepskeus en de daaraan verbonden opleiding heeft de regering een plan ont worpen tot reorganisatie van het onderwijs. Hoe echter de opleiding of de positie welke men heeft of ambi- ceert, ook moge zijn, voor alles is nodig de overtuiging dat men een carrière heeft gekozen, die overeenkomt met karakter en aanleg. Niemand kan zich meer de luxe permitteren om na lang zoeken en tasten, na veel pro beren een baantje of opleiding te vinden, waarmee men een com promis sluit, liggend tussen be rusting en sleur. Slechts zij slagen in het leven, die met bezieling hun arbeid ver richten, hetzij een studie, hetzij een betrekking. Daarom bestede men alle aandacht aan het kiezen van de levensweg na de school. Voorlichting en raad van ouders en vooral van hen, die jaren met het onderwijs van de betrokkenen zijn belast geweest is daarbij onontbeerlijk. Wij zien geen sombere jeugd zonder jeugd maar 'n opgewekte veerkrachtige jeugd vol levensvreugde mits men een doelbewuste keuze maakt bij het bepalen van zijn toekomst en in die keuze de hoogste voldoening vindt. Drs MIERLO Groot Ruïnekerk Tournooi DIRKSHORN CONCERTEERT Vergezeld van een grote schare vrienden en belangstellenden arriveerde Maandagavond het fanfarecorps „Onder Ons" uit Dirkshorn te Bergen om daar onder leiding van zijn dirigent D. Visser een concert te geven in Bergens mooie muziektuin. Het weer werkte prachtig mee. Aan gelokt door de vrolijke klanken van het openingsnummer, „The great little Army-mars" van K. J. Alford, richtten heel wat gasten en inwoners hun schreden naar deze muziektempel, die spoedig vol liep. Het corps vervolgde met de „Ouv. Rossiniana" van G. H. Boedyn, van wie na de pauze nog de „Ouv. Caesar en Cleo patra" ten gehore werd gebracht. Het eerste gedeelte werd besloten met een compositie van Cerfon- taine, „Ars Longa, Vite Brevis", de Kunst is lang, het Leven kort. Prachtig klonken in deze stille avondstond nog „A Handelin Suite" van D. Wright en „Parade aux Flambaux" van A. Richart. Met „Skymaster-mars" van R. Senesse werd de mooie avond besloten. Het talrijke publiek gaf na elk nummer met een hartelijk applaus uiting aan zijn grote waardering van het gebodene. GAAT WETHOUDER OLDENBURG HEEN? Men (dat was volgens Multa- tuli) iedereen enniemand) meent te weten dat de heer J. J. Oldenburg, Wethouder Gemeente Electr. Bedrijf, de gemeente metterwoon gaat verlaten en zich vestigen in Diemen. CONCERT IN DE MUZIEKTUIN Ter gelegenheid van de ver jaardag van H. K. H. Prinses Wilhelmina geeft Bergen's Har monie op Zondag 31 Augustus, 's middags 3 uur een concert in de Muziektuin. Dirigent de heer D. Visser. Programma 1. Mooi Bergen, mars J. C. Beekman 2. Violetta Ouv., F. Andrieu 3. Bayerische polka, G. Lohmann Trombone-solo J. Out arr. S. P. v. Leeuwen 4. Lage d'Or Ouv., L. Boyer Pauze 5. La Poupèe de Nurnberg, A. Adam. arr. Rugers 6. Frictudor, F. Andrieu 7. Marion, Suite-ballet in 6 delen S. Vlessing Tot besluit Taptoe met tambours. De toegang is vrij. KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN De tiende en laatste zomer- expositie van het Kunstenaars Centrum Bergen wordt op Za terdag 23 Augustus a.s. om vier uur in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" geopend door de voorzitter. In tegenstelling tot de meeste exposities gedurende welke één kunstenaar met zijn werk de wanden van het zaaltje vulde, zal thans een aantal werkende leden schilderijen, aquarellen en gou aches exposeren. De tentoonstel ling blijft geopend tot en met Zondag 31 Augustus a.s. NIEUW VASTRECHT voor velen een onaangename verrassing Ofschoon Sinterklaas nog lang niet op komst is, werd vele in woners dezer dagen 'n verrassing thuis gezonden door het Gemeente Electr. Bedrijf, in de vorm van een mededeling, dat men een zeker bedrag kan ontvangen of moet betalen voor teveel of te weinig betaald vastrecht, over de laatste 15 maanden. Voor velen betekent dit een onaangename verrassing, zo onaangenaam, dat men de hoofden bij elkaar stak en besloot een adres aan de Raad te zenden. Tafeltennisvereniging „DE MERLETTEN" Door de tafeltennisvereniging „De Merletten" te Bergen, zal op 7 September a.s. wederom een tournooi worden georganiseerd. Dit tournooi, dat zo langzamer hand tot 'n traditie wordt, wordt weer gehouden in „Duinvermaak" aan de Breelaan te Bergen. Inschrijving staat open voor een ieder. Er wordt een flinke deel name verwacht van tafeltennissers uit de gehele kop van Noord- Holland en er zal om de eerste plaatsen in de diverse klassen zeker gestreden moeten worden. De inschrijving voor dit tour nooi sluit op 30 Augustusin lichtingen kunnen worden gevraagd bij Mej. H. G. Niehaus, Dorps straat 9, Bergen. RUïNEKERK-TOURNOOI Aan spanning zal het Zondag a.s. zeker niet ontbreken, daar in de demi-finale Bergen en Berdos elkaar ontmoeten. Dat zal zeker een spannende wedstrijd worden, want verschenen Zondag wist Berdos, Bergen in de strijd om de Bergenaar met één nul te verslaan. Dus Bergen is op revanche uit. Daarna komt een aardige af wisseling in de vorm van Berdos- veteranenSchoorl-veteranen Zodoende kan men de oude sterren van de Duinstreek weer eens tegen elkaar op het groene veld zien voetballen. De finale wordt voor de plaatse lijke verenigingen van groot be lang. Wie zal de prachtige Ruïne- kerk voor een jaar in beslag nemen? Ieder jaar blinkt dit tour nooi uit door een sportieve sfeer. Laat dit ook nu weer zo zijn, dat de sterkste mag winnen, tot meerdere glorie van de voetbal sport in de Duinstreek. REIS VAN DE OUDEN VAN DAGEN Op de laatste vergadering van het Comité is het reisprogramma definitief vastgesteld. Op Don derdag 28 Augustus 's morgens om 7 uur vertrekt één bus van Camperduin naar Schoorl, en volgt de gewone route van de dienstbussen, Eveneens vertrekt om 7 uur vanaf Schoorldam een bus langs Damweg, Voorweg en Hereweg naar Schoorl. Een derde bus haalt op deze zelfde tijd de deelnemers op van Aagtdorp langs de Duinweg naar Schoorl. Zorgt U er allen voor op tijd klaar te staan, zodat om 8 uur gezamenlijk gestart kan worden vanaf het Raadhuisplein. Er was even een kleine tegen valler voor het Comité, doordat een circusvoorstelling in Scheve- ningen, die wij graag met U bijgewoond hadden, geen door gang kon vinden. Toch hopen we, evenals voorgaande jaren, weer een geslaagde dag te zul len hebben. Ruim veertig deelnemers heb ben zich opgegeven voor het vervoer per auto. Het aantal autobezitters dat zijn wagen be schikbaar kon stellen was echter aanmerkelijk geringer dan vorige jaren. Wij doen daarom nogmaals een beroep op de achterblijvers om alsnog hun wagen, indien enigszins mogelijk, beschikbaar te stellen. Mocht er, onverhoopt, plaats gebrek zijn in de luxe wagens, dan zal een gedeelte van hen, die zich voor een auto opgegeven hebben, met de bussen mee moeten gaan. U krijgt daarvan dan tevoren een berichtje. Wie geen berichtje krijgt, en zich voor een luxe auto opgegeven heeft, wordt per auto afgehaald. Alle anderen moeten dus voor de bussen klaarstaan. Ten slotte wil ons Comité alle inwoners van Schoorl hartelijk danken voor de vele gulle gaven die ons het organiseren van deze reis mogelijk maken. Wie nog iets wil bijdragen, hetzij in geld, hetzij in natura kan dit nog altijd doen op Woensdagavond 27 Augustus bij N. Schuyt te Schoorl. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Aug. 's morgens 's namiddags 23 5.29 5.49 24 5.57 6.18 25 6.28 6.47 26 6.58 7.18 27 7.36 7.56 28 8.19 8.45 29 9.18 9.51 30 10.36 11.20 31 12.15 12.15 1 Sept. 12.53 1.38 2 2.06 2.39 3 2.56 3.15 4 3.42 4.11 5 4.25 4.51 Laag water Aug. 's morgens 's namiddags 23 11.29 11.49 24 11.57 12.18 25 12.28 12.47 26 12.58 1.18 27 1.36 1.56 28 2.19 2.45 29 3.18 3.51 30 4.36 5.20 31 6.15 6.15 1 Sept. 6.53 7.38 2 8.06 8.39 3 8.56 9.15 4 9.42 10.11 5 10.25 10.51 UITSLAG MELKCURSUS Een boer kan niet alles weten, maar een goede melker is onmis baar op het bedrijf. Tot onze vreugde kon de zuivel fabriek „De Goede Verwachting" ook dit jaar weer 'n cusus geven, daar er zich weer zes leerlingen hadden opgegeven, doch daarvan is er een na de eerste les weg gebleven. No. 1 Mej. T. Dapper 2 de hr F. Bakker 3 de hr G. Delis 4 de hr J. van Tongeren 5 de hr J. van der Oort Na uitreiking der diploma's werd de heer Schipper als voor melker en de hr W. Kroon voor het beschikbaar stellen van zijn bedrijf bedankt. Boeren, dringt er op aan dat uw zoons, dochters en werknemers gediplomeerde melkers(sters) wor den. Het is het belang van allen en kost niets. DEMONSTRATIE „De liefde van de man gaat door de maag". Met deze woor den zouden wij de lezeressen op willen wekken, de demonstratie bij te wonen, georganiseerd door Joh. Ens Levensmiddelenbedrijf alhier en elders in dit blad aan gekondigd. Een demonstratie te geven door drie vooraanstaande fabrieken, n.l. N.V. De Betuwe, Duyvis Olie- fabrieken N.V. en Corn Product Mij. of beter bekend onder de naam Dureya. Alle drie bedrijven zozeer bekend door de prima producten die zij leveren, doen U bij het lezen alleen al denken aan lekkers in allerlei vorm. Wij kunnen dan ook garande ren dat een avond als deze, welke hier nog nimmer gegeven is, in zal slaan en we raden U dan ook aan, vroegtijdig de gratis entree bewijzen af te halen. Laat U niet weerhouden deze avond te be zoeken, want wat U aangeboden krijgt om te proeven zal U alleen maar doen wensen dit ook klaar te maken. MUZIEK EN ZANG IN HET GROETER KERKJE Het was Dinsdagavond meer dan eivol in het Groeter kerkje. Evenals het vorige jaar zijn ook dit seizoen weer een tweetal samenkomsten belegd, gewijd aan zang en muziek, welke geheel verzorgd werden door in Groet aanwezige gasten. Beide samen komsten stonden onder leiding van de predikanten Ds. Keers en Ds. de Groot, geen onbekende meer te Groet, op de orgelbank de heer Cor Kee, terwijl Mevr. Smit 2 aria's van Handel ten gehore bracht. Zo werd de samenzang en beurtzang van alle aanwezigen afgewisseld door orgelsolo's, en 2 aria's van Handel, gezongen door Mevr. Smit. Alle liederen werden verklaard en ingeleid door de predikanten terwijl de heer Cor Kee enige muzikale aanwijzigingen ten beste gaf. Een en ander was een zeer geslaagde avond, waaraan vele gasten gedurende de winter avonden, met dank voor de orga nisatoren, prettige herinneringen zullen hebben. De dank aan de kerkeraad van Schoorl, die deze avonden mogelijk maakte, door beschikbaarstelling van het kerkgebouw, werd door de aanwezigen bij een collecte aan de uitgang voor 't restauratie fonds, in klinkende munt omgezet. Tot het volgende jaar. tteebHod DE DUINSTREEK (door onze sociaal-economische medewerker) 24 Augustus Dr. POOT, Telefoon 2423 31 Augustus Dr ,v. GELDER, Telefoon 2027 op Zondag 24 Augustus a s. te Bergen 12.uur O.M.L.-R'damSt. Victor 1.15 uur BerdosBergen 2.30 uur Berdos-Veteranen Schoorl-V eteranen 4uur Finale Daarna prijsuitreiking Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m, Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN 31 Aug. Concert in de Muziektuin Tot 1 September, Tentoonstelling „Huis met de Pilaren" SCHOORL Elke Dinsdag v.m. 9.30 uur Duinwande lingen onder beproefde leiding

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1