I'VeekUad 99 99 d SpoedvetyMUdhfy vxm de Jlctad Haac „peteide" MEIJER, BERGEN J VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1952 29c JAARGANG No. 35 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef ECONOMIE Vrouwlijke jeugd heeft onvoldoende inzicht Het inkomen van het huisgezin speelt steeds een grote rol in het leven van allen, die daar een deel van vormen. Een oneindig aantal twistpunten tussen echtgenoten onderling en tussen ouders en kinderen vloeit voort uit financiële vraag stukken. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat in de Ver enigde Staten een zeer groot aantal echtscheidingen rechtstreeks voorspruit uit geschillen omtrent de inkomensbesteding. Nu de tijdsomstandigheden ons dwingen op de kleintjes te passen is een beschouwing daarover dringende noodzaak. Het Wetboek van koophandel geeft enkele regels over de dwingende noodzaak tot het voe ren van een boekhouding voor een bedrijf. Men is daartoe ge komen uit fiscale overwegingen maar ook om de schuldeisers te beschermen tegen overmatige zorgeloosheid van hun debiteuren. Een boekhouding dwingt de on dernemer zich rekenschap te geven van zijn financiële rechten en verplichtingen. Hij kan in de boeken zien, wanneer zijn kas gevuld moet zijn om betalingen te doen en daar ook de oorzaken vinden van tekorten of over schotten. Dit laatste is niet minder wen selijk voor de gezinsfinanciëring. Het ontbreken van de geringste administratie is de oorzaak van veel twist tussen echtgenoten over het ontstaan van tekorten. Dit gemis aan gegevens neemt ook de kans weg om de toestand te verbeteren, voordat men in hope loos hoge schulden dreigt te ver drinken. Wij wijzen op deze leemte in vele gezinnen omdat juist deze zomermaanden ons nog eens leerden hoevelen er wel tobben met die inkomensbesteding. Hoe kan dat? Een groot aantal vacanties, ook van hen die daaraan zeer behoefte hadden is opnieuw in het water gevallen door gebrek aan vacan- tiegeld. Van twee gezinnen, die evenveel inkomen hebben, ziet men het ene een buitenlands reisje maken, terwijl in het andere zelfs geen geld is voor enkele dagtochtjes. Bij onderzoek bleek ons dat veel van de vacantie- gangers een vacantietoeslag ge nieten, die hun in de zomer maanden ineens wordt uitgekeerd. Deze „toeslag" is een deel van het inkomen dat door werkgevers is ingehouden om de hoge vacan- tieuitgaven voor werknemers te kunnen bestrijden. De onderzoekingen naar de hoogte van inkomen en de mogelijkheid van vacantieuit- gaven leerden ons dat in gezin A, waar het inkomen f 3000,- bedroeg wel vacantie-uitgaven mogelijk bleken, omdat er voor dat doel geld was ingehouden door de werkgever. In gezin B had men f 3500,- inkomen. Men woonde in dezelfde straat men had een evengroot gezin en men leefde toch niet zicht baar op grotere voet. Er was daar geen vacantiefonds, omdat de werkgever er niet mee hielp en men er zelf niet toe kwam voor dit doel te sparen. Gevolg: voor vacantie-uitgaven is geen geld beschikbaar. Dit voorbeeld leert ons nog eens weer overduidelijk hoezeer 'n juiste verdeling van inkomen onze aandacht verdient. Velen gaan nog veel te nonchalant met hun inkomen om. Houd er rekening mee! Men geeft zich onvoldoende rekenschap van de komst van bepaalde uitgaven, die steeds opnieuw aandacht vragen. Deze vaste lasten voor het gezin kan men vooruit berekenen en daar voor een deel van het inkomen afzonderen. Wij noemen van die lasten de huishuur, het water en gas, de verwarming, verzekerin gen, belastingen en kerkelijke bijdragen. Deze uitgaven komen met de regelmaat van een klok terug. Men kan er dus een be drag voor terzijde leggen, hetgeen 40 tot 45°/0 van het inkomen wordt geschat. Ook weet elke huisvrouw bij benadering het be drag voor voeding en kleding uit te rekenen. Langs deze weg kan men al zijn uitgaven begroten en reeds bepalen hoe het inkomen zal worden besteed, voordat het is ontvangen. Wij pleiten voor een eenvou dige administratie in de huishou ding. Er is behoefte aan in alle gezinnen. In die gezinnen waar deze administratie wordt gehou den kan men u het gemak en het voordeel ervan opsommen. Het is bijna onmogelijk de inkomens besteding op de tast af te bepalen. Dat leert ons wel de steeds toe nemende credietverlening door de middenstand in de tweede helft van de maand, wanneer velen hun maandinkomsten al geheel besteed hebben. Hoeveel kan er niet gedaan worden om de financiële toestand in veel gezinnen met nonchalant of ontoereikend financiëel beheer, te verbeteren. De voorlichting op scholen huishoudscholen zou kunnen worden verbeterd of uit gebreid. De sociale afdeling van veel bedrijven zou voorlichtings avonden kunnen organiseren voor huisvrouwen of individueel voor lichting kunnen geven aan gezins hoofden of huisvrouwen van ge zinnen, die steeds voorschot op het loon vragen. Gelukkig neemt de voorlichting op dit terrein toe, doch het bestaande is voor uit breiding vatbaar. Goed voorbeeld. Ook buiten het bedrijf heeft men de eerste schreden gezet op de weg naar betere en gelijk matiger inkomensbesteding. Wij denken aan de activiteit van de kolenhandel, die gedurende de zomermaanden gelegenheid geeft om door wekelijkse betalingen 'n fonds te vormen voor de hoge kolenrekeningen van de winter. Reeds zijn enkele kledingbedrijven ertoe over gegaan mogelijkheden te scheppen tot betaling van costuums e.d. „bij abonnement De vacantie- en spaarfondsen bij vele bedrijven hebben hun deug delijkheid bewezen. Wanneer men er in Nederland niet in slaagt de inkomensverde ling binnen het gezin zelf op bevredigende wijze te regelen, dan mag men in de toekomst goede resultaten verwachten van een toenemende geleide inkomens verdeling waarbij het bedrijfsleven een belangrijke sociale taak kan vervullen, Veel van die sociale arbeid kan overbodig zijn indien men onze jeugd reeds vroegtijdig oefent in 't opstellen van gezins budgetten en een eenvoudige huishoudadministratie. Vooral de vrouwelijke jeugd ontvangt hier nog onvoldoende training. Wij moeten niet vergeten dat verreweg het grootste deel van het nationale inkomen door het zwakke geslacht wordt besteed, zodat een minimum aan admini stratief en financiëel inzicht geen overbodige luxe is. ZONDAGSDIENST ARTSEN HULDE aan de „Moeder des Vaderlands" Bergen s Harmonie gaf ter ge legenheid van de 72e verjaardag van H.K.H. Prinses Wilhelmina een concert in de muziektuin, na eerst met het tamboerscorps voorop een ronde door het dorp te hebben gemaakt. Met een mars van onze plaats genoot, de heer C. J. Beekman, getiteld „Mooi Bergen", werd 't programma geopend. Hierna werd o.l.v. de dirigent D. Visser de Violetta-ouverture van F. Andrieu ten gehore gebracht. Na de pauze volgde nog een compositie van dezelfde auteur, n.l. Fructidor. In de Bayerische Polka van G. Loh- man vertolkte J. Out meesterlijk de trombone-solo. Met „Lage d'Or" van L. Boyer werd het eerste gedeelte besloten. Na de pauze kon het talrijke publiek genieten van „La Poupie de Nurnberg" van A. Adam en de zesdelige ballet-suite „Marion" van S. Vlessing. Tot besluit van deze huldiging speelde Bergen's Harmonie met het Tamboerscorps „Taptoe". Zodra de muziek het Wilhelmus inzette verhief de in de tuin ver zamelde menigte zich van haar zitplaatsen om staande en met ontbloten hoofde onze volkshymne te beluisteren. DANSSCHOOL „JACK SMIT" Deze bekende dansschool voor katholieken opent haar nieuwe clubs op Zaterdag 13 September in gebouw St. Jan te Bergen. De heer Jack Smit, welke als 'n zeer bekwaam en actief leraar bekend staat, heeft pas met zijn dochter een tourné door Engeland en Frankrijk gemaakt en brengt hierdoor weer het nieuwste, maar ook het beste op dansgebied. Wij twijfelen er dan ook niet aan, of dit seizoen zal er weer grote belangstelling voor de cur sus zijn. „BERGER LUCHTPOST" Zondag j.l. is de B. L. P. be gonnen met de navluchten. De eerste wedvlucht was vanaf Venlo, een afstand van 177 km. De lossing had plaats om 8.40 uur en aankomst eerste vogel 11.35 uur. Wind Zuidwest tot West. Snelheid 1011 m. per min. Prijswinnaars als volgt: 1. J. Duinmijer 2. K. Vrasdonk 3. P. Brakenhof 4. N. v. d. Kamer 5. A. Staadegaard 6. H. Timmer 7. Jc. Vermeulen 8. J. de Broeder 9. W. Akerboom SEPTEMBER 1952het stookseizoen is weer aangebroken o*. E. M. JAARSMA D. R. U. JAARSMA FRISIA ETNA VROLING en ARISTO Fa. J. SMIT Jr., Ruïnelaan 11, Bergen. Tei. k 2208/2466 De Raad van Bergen kwam Vrijdagavond in spoedzitting bij een onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Afwezig waren de heren Dr J. Hemelrijk, J. Oldenburg, E. J. v. Rees Vellinga. De agenda telde slechts twee punten, 1. Voorstel van B. en W. tot het aangaan van een geld lening van f 250.000,en een geldlening van f 100.000,tegen een rente van 4'/4 °/0 per jaar, af te lossen in 30 jaar c.q. 20 jaar fixe. De toelichting dat de opbrengst van de geldlening bestemd was voor de stichting van de tweede open bare lagere school en voor de con solidatie van vlottende schulden, deed Mr Sluis opmerken, dat nog niet eens was besloten, hoe groot de te stichten school zou moeten zijn. Hij herinnerde er nog eens aan, dat hij niet voor een vijfklassige school was. De voorzitter antwoordde de hr Ellis op een desbetreffende vraag, dat de bouw van een R. K. U.L.O.- school in de volgende vergadering aan de orde zou komen. Hierna ging de Raad met het voorstel accoord. 2. Voorstel van B. en W. tot het verstrekken van een geld lening van f 6500,- aan de stich ting Schooltandverzorging, kring Bergen, ten behoeve van de aan schaffing van een dentalcar. De voorzitter noemde de aan schaffing van 'n auto zeer urgent. Door zo'n rijdende installatie zou de exploitatie van de tandver- zorging goedkoper worden. De hr J. Broersma zei niets te willen afdingen op het grote sociale belang van een goede tandver- zorging, maar meende, dat er toch een einde moest komen aan de nog al eens voorkomende te optimistische voorstelling van zaken. De hr Ellis viel hem hierin bijde zaak was indertijd zo rooskleurig voorgesteld, alsof het de gemeente practisch niets zou kosten. En nu een lening van f 6500,— en een garantie voor de exploitatiekosten. Spreker meende te moeten manen tot soberheid. De heer A. Maasen informeerde, hoe het zou gaan als één of meer andere gemeenten niet wensten mee te doen. De voorzitter ant woordde, dat de belangrijkste gemeenten al hun steun hadden toegezegd en dat hij er niet aan twijfelde, dat de anderen zouden volgen. Ofschoon het voorstel algemeen teleurstelling verwekte, ging de Raad er mee accoord. Vastrecht Elect. Bedrijf De hr J. Broersma wees op de circulaire van het G.E. B. die in de gemeente nog al wat beroering bracht. Velen waren zeer teleur gesteld (behalve dan degenen die iets terug ontvangen, interrum peerde wethouder Den Das). Hij had gehoord van bedragen van f 500,— en hoger. Ik vraag mij af, aldus de hr Broersma, is deze zaak wel serieus behandeld, zijn alle opmetingen wel goed gedaan? Hoe denken B. en W. de zaak EEN GOUDEN JUBILEUM 1902-1952 Met muziek door 't leven Onze plaatsgenoot, de heer G. Hop, herdacht Maandag 1 September in huiselijke kring de dag, waarop hij vijftig jaar gele den zijn loopbaanals musicus begon. Op die datum werd de jonge musicus namelijk benoemd tot vioolleraar aan de Stedelijke Muziekschool te Hoorn, na zijn studies te hebben voltooid, voor piano bij J. B. de Pauw, hoofd leraar aan het Conservatorium te Amsterdam en voor viool bij Prof. Bram Eldering en Carl Flesch. Het was dezelfde Muziekschool, die hij later van 1911.1933 als directeur tot grote bloei zou brengen. Ook aan de Muziek school te Den Helder was de jubilaris enige jaren werkzaam als vioolleraar n.l. van 1904 1911. Hierna volgde zijn benoeming tot Directeur van de Stedelijke Mu ziekschool en het Stedelijk Orkest te Hoorn. Helaas werd de bloei ende school in 1934 wegens be zuiniging opgeheven. Een jaar later keerde de heer Hop de stad van Jan Pietersz. Koen de rug toe en zocht de duinkant op. Tweemaal deed het buitenland een beroep op de jonge kunste naarbeide malen tevergeefs: noch zijn benoeming tot le con certmeester aan het symphonie- orkest te Philadelphia, noch de benoeming in 1909 tot le solo altist van het Stedelijk Orkest te Bonn, kon hem doen besluiten tot vertrek naar de vreemde. Uit zijn vijftigjarige loopbaan memoreren we nog het feit, dat hij met het piano-kwartet van Prof. Eldering een tournee maakte als altist, dat onder zijn leiding de afd. Toonkunst te Hoorn o.m. werken als Schöpfung en Jahres- zeiten uitvoerde en hoe hij vele jaren als leraar voor zang en theorie aan de Rijksnormaalschool te Hoorn werkzaam was en tot 1940 deel uitmaakte van de exa men-commissie voor onderwijzers te Amsterdam. In 1935 vestigde de heer Hop zich als muziekleraar te Bergen, waar hij als zodanig nog werk zaam is. Vol moed vervolgt de thans 73 jarige zijn met noten bezaaide weg naar de diamanten mijlpaal. Goede reis en behouden aankomst, geachte jubilaris. op te lossen? Voor de hr Ellis is de hele zaak een raadsel. Alles wordt op haren en snaren gezet om het bedrijf te benouden. Nu geeft het veel last. Spreker meent dat be hoorlijke voorlichting hoogst no dig is. De hr Wittebrood zegt de woorden van de heer Ellis gaarne te willen onderstrepen. Hij was tot de conclusie gekomen, dat de opmetingen niet kloppen met de voorschriften en betreurde de hele gang van zaken. De hr Ellis was verder nog van mening, dat geen berekening over 15 maanden mag plaats vinden maar over 14. De voorzitter wijst er op, dat de opmetingen zijn gedaan door drie vaklui. Of er fouten gemaakt zijn, zal moeten worden onder zocht. Z.i. dient de hele kwestie te worden besproken in de commis sie van bijstand van het G.E.B. De voorzitter ontkende, dat het de bedoeling van B. en W. was om het bedrijf ten koste van alles te behouden en wees er ten slotte nog op, dat bij overdracht aan ■het P.E.N. dezelfde vastrechten moesten worden betaald. Hierna werden de discussies over deze kwestie gesloten tot de volgende vergadering, waar een volledig rapport ter tafel zal komen. Bello De vraag van de hr Ellis of de krantenberichten over het blijven voortbestaan van de tram verbinding juist zijn, beantwoord de de voorzitter met een lachend schouderophalen, Hierna ging de Raad weer in comité. VERKEERSTELLING De heer C. Nieuwland, Bree- laan 52, te Bergen heeft de af gelopen zomer het verkeer geteld op onderstaande Zondagen, van 3-6 uur n.m., richting Schoorl Bergen. Het lijkt ons wel inte ressant, deze telling te publiceren. HOOVER WASMACHINE-VERHUUR KONING VOETBAL TE BERGEN Ruïnekerk Tournooi Op de schitterende zomerdag, die meer naar de zee lokte dan naar een voetbalterrein, werd het Ruïnekerk Tournooi op het Berdosterrein besloten. Berdos zou het zegeteken moeten verdedigen en slaagde daarin uitmuntend. In de halve finale kwam O.M.J. uit Rotterdam in het veld tegen St Victor uit Obdam. Deze ontmoeting eindigde in een gelijkspel 11. Straf schoppen brachten de Rotter dammers de zege. In de strijd tussen de beide zusterverenigingen Berdos en Bergen, moest B.S.V. met 0—1 het onderspit delven. In de finale ging het tussen Berdos, de houdster van de zil veren Ruïnekerk en de Rotter dammers. Vóór de rust wist J. Leyen de gastheren een 20 voorsprong te bezorgen die echter na de rust veranderde in een 2—3 achterstand. Maar toen waren de gasten uitgepraat. De temperatuur deed zijn invloed gelden en duidelijk vielen er tekenen van vermoeidheid te be merken. Berdos bleek nog wat reservekracht te bezitten. Jan Oldenburg, J. v. Diepen en D. Duin maakten van de 2—3 ach terstand een 5—3 voorsprong, waarmee Berdos als overwinnaar het groene veld verliet. Ter afwisseling was een wed strijd ingelast tussen veteranen van Berdos en Schoorl. Het werd een aantrekkelijke kamp tussen die oudgedienden, die de invloed van de brandende zonnestralen geducht konden merken. In deze veteranenstrijd moesten de Bergenaren het onderspit delven tegen hun Schoorlse makkers, die zich ontpopten als geduchte schut ters. 52 was het einde. DE DUINSTREEK Zondag 7 September Dokter LUGTEN, Telefoon 2027 Wij bieden U een zeer grote keuze van HAARDEN en KACHELS in diverse modellen en fabrikaten. Onze gespecialiseerde kachelzaak staat voor U klaar met E. M. Jaarsma heteluchtkachel, „de kachel der toekomst". Wij vragen speciaal uw aandacht voor onze folders, welke in de komende week huis aan huis wor den verspreid. Wij zijn tot 15 Sept., 's avonds tot 10 uur geopend. Zaterdags tot 11 uur DE RUIMSTE KEUZE. DE BESTE FABRIKATEN. DE GROOTSTE ERVARING, en 100 0/0 SERVICE. Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. 22 Mei Auto's 520 Motorfietsen 240 Bromfietsen 177 Samen 937 2 Juni Auto's 503 Motorfietsen 140 Bromfietsen 120 Samen 763 8 Juni Auto's 415 Motorfietsen 140 Bromfietsen 135 Fietsen 530 Samen 1220 29 Juni Auto's 385 Motorfietsen 220 Bromfietsen 250 Fietsen 2630 Bussen 16 Samen 3501 6 Juli Auto's 520 Motorfietsen 292 Bromfietsen 225 Fietsen 2600 Bussen 18 Samen 3635 27 Juli Auto's 480 Motorfietsen 87 Bromfietsen 96 Fietsen 1430 Bussen 9 Samen 2096 3 Augustus Auto's Motorf ietsen Bromf ietsen Fietsen Bussen 422 112 114 1660 11 Samen 2319 17 Augustus Auto's Motorf ietsen Bromf ietsen Fietsen Bussen 440 121 86 1240 14 13 Juli Auto's Motorfietsen Bromfietsen Bussen Samen 450 104 69 14 637 20 Juli Auto's 435 Motorfietsen 136 Bromfietsen 102 Fietsen 1970 Bussen 14 Samen 2657 Samen 1901 24 Augustus Auto's 421 Motorfietsen 220 Bromfietsen 221 Fietsen 2200 Bussen 9 Samen 2891 31 Augustus Auto's 420 Motorf ietsen 159 Bromf ietsen 159 Fietsen 1690 Bussen 6 Samen 2634 Dat is in de 12 opgenomen dagen totaal 24971 stuks per min. 11 stuks. A.E.G. MIELE ERRES CLEAN Verkoop contant en via Alkmaars Finan- cieëring-Instituut, dus een zeer lage Rente vergoeding. Ruïnelaan 3, Bergen, Telef. 2514

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1