IVeekUad 99 ft be ItMni tytfotU Ci>Q*i mivit&Ciltin, |DE VERKEERDE VROUW.) BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE VRIJDAG 12 SEPTEMBER 1952 29c jAARGANG No. 36 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef VOORRADEN LOOD, ZINK, TIN, ZWAVEL EN KOPER RAKEN WELDRA UITGEPUT Amerikaanse auto's zonder chroom De wereld bouwt schepen, huizen, vliegtuigen. Er wordt munitie gefabriceerd en men maakt raketten van allerlei me talen, die met één druk op de knop de lucht in vliegen. Huizen worden gebombardeerd, schepen gaan naar de bodem der zee, terwijl vliegtuigen in oorlogstijd uiteenspatten als waren het luchtbellen. Bij al deze vernietiging worden er duizenden ton nen metaal van allerlei soort en samenstelling verspild. Men geeft er zich onvoldoende rekenschap van dat ook van de metalen geen onuitputtelijke voorraden bestaan. Zo nu en dan fronsen de in siders wel eens het voorhoofd. De geologen hebben over de ge ringe voorraden lood en zink in Londen al eens een congres ge houden ten einde vast te stellen, hoe groot de wereldvooraad van deze mineralen nu eigenlijk zou zijn. De resultaten van dit onderzoek waren verbijsterend. Afgaande op het gebruik van 1947 is de lood- reserve nog voldoende voor 23 jaar, terwijl de zinkvoorraad over 36 jaar zal zijn geconsumeerd. Met kwik is de toestand niet veel beter. Toch kan de heden daagse wereld deze metalen be slist niet missen. Op een oorlog heeft men bij deze berekeningen ook nog niet eens gerekend. Het ziet er dus naar uit dat de prijzen van deze producten voortdurend langzaam zullen stijgen. Het prijs verloop van heden geeft een onvoldoende beeld van de ernst der toestand. Het dreigend tekort aan lood en zink heeft tot onderzoekingen geleid over de bestaande voor raden andere delfstoffen, zoals ijzer, goud, koper en tin. Hierbij bleek dat de V.S. b.v. nog slechts kunnen rekenen op een chroom- voorraad voor 10jaar! Wanneer wij om ons heen zien naar het gebruik van chroom dan is dat nauwelijks te geloven. Wij kunnen er in elk geval op rekenen, dat de toepassing van chroom dras tisch zal afnemen, zodat auto's en een reeks van andere artikelen er binnen afzienbare tijd wel anders uit zullen zien. 400 jaar Over de voorraad ijzer maakt men zich niet zoveel zorgen. Deskundigen hebben uitgerekend, dat op basis van de huidige productie de aanwezige voorraad nog wel voor 400 jaar voldoende zou zijn. Toch zijn er ook hier zorgwekkende factoren in de be rekening. Het meeste ijzer wordt immers verkregen uit mijnen met een hoog ijzerhoudend erts. Deze mijnen dekken voor liefst de behoefte van de V.S. en zij voor behoefte van de V.b. en zij hebben nog een voorraad 30 jaar. Nadien zou het ijzer enorm veel duurder worden, waardoor dus de toepassing er van enorm zou moeten worden beperkt. Over de kolen behoeft men zich weinig zorgen te maken. Wij kunnen nog wel minstens 4000 jaren op de bestaande voorraad teren. Dat geld vanzelfsprekend niet voor Nederland maar voor de gehele wereld. Zien wij nu even naar het tin, dan worden we alweer door een beklemd gevoel bevangen. De conserven- industrie maakt er een intensief gebruik van. In 1941 gebruikte de Amerikaanse blikindustrie 47000 ton van dit product. Het burger- gebruik werd in de oorlog dras tisch beperkt, maar het leger consumeerde in versneld tempo. Gelukkig vond men een methode om 14% van de hoeveelheid tin bij de blikfabricatie te besparen. Dat neemt echter niet weg, dat de Amerikanen het klaar speelden in 1947 32 van de 114000 ton tin te verbruiken, die de wereld in dat jaar voortbracht. Mocht de hele aarde zich nog eens op een Amerikaanse blikleest gaan schoeien, dan zouden we in zes jaar geen blikje vlees of groente meer kunnen produceren. Grote zorgen Het grote toekomstprobleem zit in die laatste gedachte. Want is de wereld niet bezig de zgn. achterlijke landen te verheffen uit hun huidige status? Dat betekent een stijging van de levensstan daard in deze landen. Vanzelf sprekend moet dit worden toe- gejuigt, maar het houdt toch stellig in dat in deze gebieden met een enorme bevolkingstoe neming het gebruik van metalen evenredig zal stijgen met hun ontwikkeling. Komen zij op het zelfde peil als het Westen dan moet er jaarlijks 6,5 milliard ton mineralen aan de markt komen, terwijl wij nu nog met 2 milliard ton kunnen volstaan. Welke invloed deze evolutie zal hebben op de hierboven gemaakte berekeningen kan men ONS NIEUWE FEUILLETON j DE VERKEERDE VROUW DE VERKEERDE VROUW slechts gissen. Het is in ieder geval zeker dat de zorgen rond de mineralen er enorm door zullen toenemen. Onze opsomming voortzet tend moet ook voor koper een ongunstige voorraadpositie worden gemeld. Bij voortgaande hedendaagse gebruiksgewoonte zal de kopervoorraad over 56 jaar zijn einde naderen, zodat men er nu reeds toe overge gaan is om de toepassing van koper door aluminium te ver vangen. Van dit laatste metaal is de voorraad veel groter. Maar nog steeds is koper voor de electro techniek moeilijk te ver vangen om zijn goed geleidings vermogen. Surrogaten Er wordt nu koortsachtig ge zocht naar stoffen, die de nu gebruikte mineralen kunnen ver vangen. Dit kan geheel nieuwe industriën in het leven roepen. Zien wij in dit verband even naar de voorraad zwavel in de V.S., die nog slechts voor twaalf jaren voldoende wordt geacht. De regering heeft dan ook de export van zwavel met zeventig pCt ingekrompen. In Nederland is daardoor de winning van anhydriet mogelijk geworden. In de V.S. wordt grote belangstelling aan de dag gelegd voor titanium. Dit is een nieuw metaal, dat niet in zuivere vorm in de natuur voorkomt, doch steeds in verbinding met onzuivere bestanddelen. De win ning van deze stof is nog te duur, maar zijn eigenschappen kunnen het opnemen tegen staal en alu minium, zodat aan het research- werk ermee grote sommen wor den besteed. Slaagt men er in dit metaal in het groot te pro duceren, dan zal het verschillende mineralen uit de huidige positie verdringen. Mocht men soms twijfelen aan de snelheid, waarmee het aanzien der wereld binnen afzienbare tijd zal veranderen, dan wordt die twijfel wel weggenomen bij het bezien van de mineralenpositie der wereld. Onze kindskinderen zullen bijv, stellig heel wat min der koperdraad gebruiken dan wij gewend zijn 111 COLLECTE Afd. Bergen van het Koningin Wilhelmina Fonds heeft door de krachtige steun van vele dames collectanten de mooie som kun nen afdragen van f 1213,25 aan het Hoofdbestuur. BERDOS-O.D.I.Z. t 1-2 Berdos opende het seizoen met een wedstrijd tegen O.D.I.Z. In de eerste helft had Berdos de leiding. v. Diepen scoorde het eerste doelpunt. 1-0. Met een beetje meer geluk was het hier stellig niet bij gebleven. Na de rust waren de gasten de sterkeren. Met een geluksballetje brachten ze de stand in evenwicht. 1-1. Twintig minuten vóór het einde bracht de snelle r.buiten met een schitterend doelpunt de stand op 1-2. Hierna namen de gasten een meer verdedigende houding aan, maar Berdos wist het doel niet meer te vinden. Beide puntjes gingen naar het zuiden. BERGER LUCHTPOST De tweede vlucht van de na- vlucht vanaf Roermond, een af stand van 186 K.M. De lossing had plaats om 11.50 uur. Wind Noord tot Noord- Oost. Aankomst eerste vogel in Bergen om 13.37. Snelheid 11.10 M. per minuut. 1W. Akerboom2. P. Braken hof; 3. K. Vrasdonk; 4. J. Duin- meijer5. N. v. Kamer; 6. O. Timmer; 7. A. Staardegaard 8. Jac. Vermeulen. De Merletten organiseerden TAFELTENNIS-TOURNOOI waaraan door 162 dames en heren werd deelgenomen De tafeltennisvereniging „De Merletten" organiseerde Zondag haar eerste tournooi in dit seizoen. Terwijl elders het bruine leer over het groene grastapijt rolde, dansten in Duinvermaak de kleine witte balletjes over de tafels van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 162 dames en heren uit alle hoeken van de kop van Noordholland, uit Helder, Hoorn, Alkmaar, Obdam, Venhuizen, Grotebroek, Nieuwe Niedorp, Wormerveer, Bergen, waren naar Duinvermaak getrokken om daar in sportieve strijd hun krachten te meten. Er werden 176 wedstrijden gespeeld aan negen tafels. Voor tennislief- hebbers viel er veel te genieten. De uitslagen in de verschillende klassen waren als volgt. Heren enkel 4e kl. 1. A. Visser uit Hoorn, 2. N. DuinuitGrotebroek, 3. J. Brommer. 4. W. Bezijn, Bergen. Heren enkel 3e kl. 1. G. Oosterbeek. 2. J. Hessing, 3. J. Degeling. Heren enkel 2e kl. 1W. Poeze, Alkmaar, 2. Lamers, Hoorn. Heren enkel le kl. 1. L. Leering, 2. Weemhoff. Heren overgangski. Evenals het vorige jaar traden na een mooie partij de heren Visser en Wevers uit Hoorn resp. als 1 en 2 uit het strijdperk. Dames enkel 4e kl. 1. Mej. C. de Wit uit Boven- karspel, 2. L. Coppens uit Grote broek, 3. G. Visser uit Boven- karspel. Dames enkel 3e kl. 1. Mevr. R. Sinjewel uit Den Helder, 2. A. Crone, 3. M. Oman. Herendubbel-, overg.- en lekl. 1. Ph. Visser en Beukman en 2. J. v. Eyden en J. Langiers, allen uit Hoorn. Dames dubbel 3e en 4e kl. 1. Mevr. R. Sinjewel uit Den Helder en 2. W. Vreugdehil, Den Helder. Gemengd dubbel 3e en 2e kl. W. Poeze en Mej. M. Pie, die hier het vorige jaar kampioen werd bij dames enkel 4e kl., damesdubbel 4 en damesdubbel 3. Gemengd dubbel-, overgangs- en le klasse G. Visser, Uithoorn en H. Krab uit Alkmaar. Na afloop van het tournooi reikte Burgemeester Dr. W. Huygens met een toepasselijk woord de vele prijzen uit waar mee dit sterk bezette en in alle opzichten goed geslaagde tournooi eindigde. ZONDAGSDIENST ARTSEN BEVOLKINGSONDERZOEK Ofschoon onder alle lagen der bevolking tuberculose voorkomt bestaan er tussen de diverse be volkingsgroepen belangrijke ver schillen. Zeer leerzaam is het b.v. het verschil, dat er tussen perso nen van uiteenlopende leeftijd bestaat, eens onder de loupe te nemen. Juist op oudere leeftijd is de meeste tuberculose te vinden. Kwamen bij schijnbaar gezonden in de leefiijd van 010 jaar gemiddeld 8 patiënten op 10.000 onderzochte personen voor, bij 60-jarigen en ouder was dit aan tal meer dan 60, dus ruim acht maal zoveel. Het zijn dan ook vaak de grootouders, die het kleinkind op hun schoot besmet ten, omdat zij niet weten, dat zij met een actieve longtuberculose rondlopen. De mening van vele ouderen, dat het onderzoek voor hen geen zin meer heeft, is dus volkomen onjuist. Beseft ook gij uw plicht tegen over uw medemens en werkt mede aan ons doel de gehele be volking van onze gemeente te onderzoeken. Moeten personen, die onder controle staan van een Consulta tie-Bureau voor de T.B.C.-bestrij ding en zij, die regelmatig op bedrijven worden doorgelicht aan het bevolkingsonderzoek deel nemen Dit is 'n vraag die veel wordt gesteld en in z'n hart heeft de vragensteller meestal reeds met „neen" geantwoord. Men argu menteert dit dan door te zeggen, dat de bedoeling is, dat iedereen wordt doorgelicht en dat het er toch niet op aan komt, waar en hoe het onderzoek plaats heeft. Zo eenvoudig kan men zich echter niet losmaken van deel name aan 'n bevolkingsonderzoek. In de eerste plaats moet er op gewezen worden, dat bij het be volkingsonderzoek een foto wordt gemaakt, dat is wat anders dan de doorlichtingsmethode die over wegend gevolgd wordt. Het foto grafisch schermbeeld onderzoek, zoals dit bij het bevolkingsonder zoek plaats heeft, wordt in een gewone zaal uitgevoerd. Er be hoeft geen donkere kamer te worden gemaakt daar het onder zoek bij daglicht of bij lamp licht kan geschieden. Ook behoeft men zich niet te ontkleden, mits men zich aan bepaalde kledings voorschriften houdt. Het onder zoek volgens de gewone door lichtingsmethode geschiedt in een donkere kamer, terwijl bovendien het bovenlichaam ontbloot dient te worden. Bij het bevolkingsonderzoek gaat het nu juist om die foto. De districts-tuberculose-arts heeft lang niet van alle onder zijn controle staande patiënten een röntgenfoto in zijn bezit. Er wordt alleen in noodzakelijke ge vallen een foto gemaakt, omdat de kosten hoog zijn. Bij het bevolkingsonderzoek kunnen de kosten per foto aanmerkelijk lager zijn, omdat het onderzoek „en masse" gebeurt en tevens dank zij de belangloze medewerking van vele vrijwilligers. Daarom kan bij een bevolkingsonderzoek aan 't gerechtvaardige verlangen van iedere consultatie-bureau-arts, een thoraxfoto te bezitten van alle in zijn werkgebied gevestigde personen, worden voldaan. Dat is maar niet een liefhebberij van de c.b.-arts. Het bezit van een foto, een blijvend document, is van grote betekenis voor een volgend onderzoek. Door het laatste resultaat te vergelijken met de oude foto zal kunnen worden uitgemaakt of een proces is toe- of afgenomen of dat een nieuw proces is ontstaan. Heeft men met een oud proces te doen, dan zal de betrokkene meestal zijn werk, hetzij met strenge controle, kunnen voortzetten; is het een jong proces, dan is bed- rust noodzakelijk. Een dergelijke conclusie kan indien er reeds een thorax-foto is, practisch met zekerheid worden getrokken. Bij doorlichting is een dergelijke zekerheid niet in die mate aan wezig, omdat het absolute docu ment, dat niet liegt, ontbreekt. Voor degenen, die op de be drijven worden doorgelicht geldt hetzelfde argument. In geval van klachten zullen zij practisch altijd naar een consultatie-bureau wor den verwezen. Eventueel kan de foto daar worden opgevraagd. De deelneming aan het bevol kingsonderzoek van hen die onder controle van het consultatie-bureau staan en van hen die in de be drijven worden doorgelicht is daarom van de grootste betekenis. Bovendien is er nog de statisti sche bewerking van de gegevens. Door middel van dit bevolkings onderzoek wil men een overzicht krijgen van de volksgezondheid in deze gemeente. Dat overzicht kan van groot belang zijn met het oog op eventueel te nemen maatregelen. Daarom wordt de hiervoor genoemde groep perso nen er met klem opgewezen, dat ook voor hen, hoe voor de hand liggend hun weigering ook schijnt, het bevolkingsonderzoek van be lang is en dat zij niet kunnen weigeren zonder daarbij schade te doen aan zichzelf en de hele bevolking. Voor een goede gang van zaken zij nog opgemerkt, dat personen die moeten kuren, niet aan een bevolkingsonderzoek kunnen deel nemen. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Sept. 's morgens 's namiddags 13 11.26 12.09 14 12.15 12.55 15 1.28 2.04 16 2.28 3.04 17 3.07 3.26 18 3.38 3.58 19 4.06 4.23 Laag water Sept. 's morgens 's namiddags 13 5.26 6.09 14 6.15 6.55 15 7.28 8.04 16 8.28 9.04 17 9.07 9.26 18 9.38 9.58 19 10.06 10.23 SCHOORL-ZEEMACHT t 0-1 Begunstigd door prachtig weer en ten aanschouwen van een vrij talrijk publiek, speelde Schoorl zijn eerste wedstrijd in deze com petitie tegen Zeemacht. Beide elftallen waren vrijwel tegen mekaar opgewassen, maar de Schoorlse voorhoede was te improductief, terwijl de doelver- dediger van de gasten Fortuna op zijn zij had. Ongeveer een kwartier na de aftrap bezorgde de r.binnen Klein van Zeemacht zijn club de leiding. 0-1. Het zou bij deze stand blijven. Na de rust zetten de gastheren wel alles op alles om de eer te redden, maar succes bleef uit en Zeemacht nam beide puntjes mee naar het Noorden. CON ZELO- DUINRANDERS: 1-2 De Duinranders wisten hun eerste overwinning in deze com petitie te boeken: door een 2-1 zege konden ze beide puntjes mee naar huis nemen. Al spoedig na de aftrap opende Con Zelo het offensief, dat be kroond werd met een doelpunt. 1-0. Het zou het eerste en laatste doelpunt zijn. N. Kaag van de Duinranders bracht nog vóór de rust met een fraaie kopbal de score in even wicht. 1-1. Na de rust kwamen de Duin randers het meest in de aanval, wat tenslotte werd bekroond met een tweede doelpunt: P. Berk hout scoorde het winnende doel punt. JAARVERGADERING EGMONDIA De voetbalvereniging Egmondia hield Donderdagavond in de zaal van de heer Kager haar jaarver gadering, onder voorzitterschap van Mr Spit. Uit het jaarverslag blijkt, dat Egmondia een goed jaar achter de rug heeft. De vereniging mag zich in een gestadige bloei ver heugen. Ook de prestaties der diverse elftallen waren behoorlijk. Natuurlijk blijft er intussen, als overal elders, op allerlei gebied nog veel te wensen en te ver beteren. Wat de financien betreft kan de vereniging weliswaar eveneens gezond genoemd worden, maar door de hoge kosten van aanleg der verlichting op het veld, sloot de kas nog wel met een batig DE DUINSTREEK jjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllIlL Deze week beginnen wij met JAN REISING. een Beemsterse tuinderszoon, wordt door zijn goed met aardse zegeningen bedeelde buurman Meijer in de gelegenheid gesteld te studeren voor ingenieur. Meijer heeft één dochter, Ida, reeds sedert de prilste jeugd- jaren, een vriendinnetje van Jan. Tijdens de studiejaren bekennen Jan en Ida Ei elkaar hun liefde, maar ze besluiten het geheim te houden, tot Jan afgestudeerd is. In Delft wordt Jan de vriend van 'n fabrikantszoon, Gerard van der Ham. Een Ei der zusters van Gerard maakt een diepe indruk op Jan en als hij middels een s belangrijke uitvinding min of meer beroemd is geworden, vergeet hij zijn E: nederige afkomst en ook het meisje zijner jeugdjaren, want Gerard's zuster, Bep, mag Jan ook graag en het wordt een verloving. EE Maar er komt een kink in de kabel, want Bep wordt volledig ingelicht om- trent Jan's vroegere verhouding tot zijn buurmeisje. De verloving wordt ver- broken. Jan keert, vóór hij een belangrijke reis gaat maken, nog eens naar g de Beemster terug en daar is Ida, het buurmeisje, dat nog steeds op, hem wacht, s Het oude conflict komt weer naar voren en het ziet er naar uit, dat het be- kende gezegdeAls niet komt tot iet, kent [iet zichzelve niet, voor de zo- EE veelste maal weer eens bewaarheid zal worden. Kiest hij EE S als levensgezellin? Waarmee zal hij gelukkig worden? Wie moet hij kiezen: j| het eenvoudige tuindersmeisje, Ida, of de ontwikkelde Bep van de groot- s industrieel Van der Ham? Jan doet de verkeerde keuze, maar het lot wil, dat hij toch de juiste vrouw krijgt. Hoe dit alles in zijn werk gaat, zal men kunnen lezen in ons nieuwe feuille- s ton, dat geen sensatieverhaal is, maar een eenvoudige geschiedenis, illustrerend het werkelijke leven, waarin de mens zo vaak voor moeilijke beslissingen, gewetensconflicten komt te staan. is door ons aangekocht en in ons blad van deze week beginnen we met de j| publicatie van dit interessante, vaak ontroerende en vooral spannende ver- haal, waarmee we onze lezers en lezeressen veel genoegen wensen. DE REDACTIE. ^llllllllllllllllllliUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIflllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll7 Zondag 14 September Dr. POOT, Telefoon 2423 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1