WedMad 99 ft Er is voldoende werk voor invaliden! BERGEN RAADSVERGADERING SCHOORL VRIJDAG 19 SEPTEMBER 1952 29c JAARGANG No. 37 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Amerikaanse Goodwill-bedrijven bewijzen het PARTICULIERE BEDRIJVEN NEMEN DE ARBEIDSKRACHTEN WEER OVER WASHINGTON (P.A.) - In een gebouw van 3 verdiepingen in de Amerikaanse hoofdstad ziet men een vrouw, die door kinder verlamming het gebruik van haar beiden benen mist, bezig met het repareren van een plastic pop, dichtbij kan men een blinde man vinden, die op deskundige wijze een oude stoel aan het bekleden is, in een andere kamer zijn 50 invalide arbeiders uit verschillende technische onderdelen 'n machine in elkaar aan het zetten voor de Amerikaanse marine. Dit is het gebouw, waarin het hoofdkwartier van de Amerikaan se Goodwill-bedrijven gevestigd is en waar tientallen invalide mannen en vrouwen werk vinden. Het initiatief tot de oprichting van deze organisatie werd des tijds genomen door een jong predikant en sindsdien is er een internationale organisatie uitge groeid, die over de gehele wereld sympathie heeft gevonden. Het doel van de goodwillbedrijven is invaliden te helpen hun eigen brood te verdienen. Zij beschikken in de Verenigde Staten over 103 filialen, in Ca nada zijn er zeven en verder zijn zij nog gevestigd in Argentinië, Australië, Duitsland, Mexico, Nieuw Zeeland, Peru en Uruquay. Duizenden invaliden vinden hier werk. Zij herstellen of vernieuwen afgedankte artikelen, die later verkocht worden in de Goodwill- winkels. Het grote voorbeeld Hierdoor heeft Goodwill aan getoond, dat invaliden, die wer ken willen, ook in staat zijn om doeltreffend werk te verrichten. Vele particuliere bedrijven heb ben dit ingezien en ongeveer 30 pCt van de 17.545 invalide man nen en vrouwen die vorig jaar bij Goodwill in de Verenigde Staten in dienst waren, zijn over gegaan naar particuliere bedrijven. Anderen hebben zich zelfstan dig gevestigd b.v. als meubel maker, kleermaker, drukker, schil der of naaister. De veteranen verwonderen er zich niet over als zij horen, dat een vroegere employé van hen zichzelf en zijn familie door een betrekking of eigen zaak kan onderhouden. Dit is precies wat de overleden dominee Edgar James Helms in zijn gedachte had, toen hij de Good will-bedrij ven oprichtte. In 1902 richtte Helms, die toen 39 jaar was, een verzoek tot zijn gemeente en andere van Boston in Massachusetts, om afgedankte kleren te verzamelen om onder de behoeftigen uit die stad uit te delen. Hij noemde deze campagne een onderneming, die uit het hart voortkwam, maar hij wijdde ook een heleboel gezond verstand en energie aan deze zaak. Het begin Toen zijn campagne zich uit breidde, begon Helms arbeids- lozen ervoor te betalen om deze afgedankte kleren te reinigen en te repareren en verkocht ze dan daarna tegen lage prijzen. Toen besloot hij ook afgedankte meu bels weer te repareren en allerlei soorten die de mensen maar gaven. Vandaag de dag repareert en verkoopt Goodwill honderden artikelen, van vulpennen tot staande klokken toe. Na enige jaren vestigde Good will filialen in andere delen van Amerika en ook in andere landen ZONDAGSDIENST ARTSEN en begon met alleen die mensen in dienst te nemen, die het ergst gehandicapt waren en dus de meeste hulp nodig hadden. Hoe wel de Goodwill-bedrijven nog steeds giften ontvangen van dona teurs, kunnen zij op het ogenblik gewoonlijk in eigen behoeften voorzien. Vorig jaar ontving de organi satie in de Verenigde Staten 500.000 dollar aan giften en contributie en 13.648.948 dol'ar uit verkoop in haar winkels en andere projecten. Zij betaalde 8.157.620 dollar uit aan salarissen aan 17.545 invaliden, die tezamen 11.000.000 uren werkten. De rest van het geld werd benut voor aankoop van materiaal, uitrusting en exploitatiekosten. Het personeel van Goodwill wordt slechts bescheiden betaald, vele verlieten goed-betaalde be trekkingen om Helm's werk voort te zetten. De secretaris, Percy J. Trevethan, b.v. bekleedde vroe ger een directeurspositie bij een vooraanstaande Amerikaanse Pe- troleummaatschappij, maar gaf deze twintig jaar geleden op om Helms te gaan helpen. Het groot ste deel van zijn tijd wordt nu in beslag genomen door het op richten van Goodwill-filialen in andere landen. De Raad kwam Vrijdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Als eerste punt stond op de agenda „Herdenking van het 25- jarig raadslidmaatschap van Dr J. Hemelrijk". Ofschoon Dr Hemelrijk de wens te kennen had gegeven niet ge huldigd te worden wenste de voorzitter hem toch te huldigen als de man, die een kwart eeuw naar beste weten pal had gestaan voor de belangen van Bergen. U bent aldus Burgemeester Dr Huygens, een moeilijke, maar ook een faire tegenstander en als raadslid niet altijd gemakkelijk. Hij eindigde met het uitspreken van de wens, dat de jubilaris nog vele jaren als raadslid zou mogen medewerken aan de be hartiging van de belangen van Bergen. Ter herinnering aan deze her denking werd Dr Hemelrijk, de strijder voor het behoud van Bergens natuurschoon" een oor konde overhandigd. Na Dr Huygens spraken de leiders van de verschillende frac ties waarderende woorden en de gemeentesecretaris complimenteer de het zilveren raadslid namens de ambtenaren. Dr Hemelrijk dankte de ver schillende sprekers voor hun waarderende woorden en hun goede wensen en bood daarop de burgerij een cadeau aan in de vorm van'n raadsvoorstel: Laten wij het G.E.B. met terugwerkende kracht tot 1 Juli overdragen aan het P.E.N. Bij de verdere behandeling van de agenda kwam een adres ter tafel, ondertekend door 435 Ber- genaren, waarin werd verzocht het G.E.B. over te dragen aan het P.E.N. De voorzitter stelde voor de adressanten uitvoerig te antwoorden en dit antwoord ook aan de pers te verstrekken, opdat iedereen op de hoogte zou komen van de beweegredenen, welke het gemeentebestuur leiden om de strijd voor het behoud van het G.E.B. voort te zetten in afwach ting van het rapport van de commissie Hupkes. Na uitvoerige gedachtenwisse- ling kreeg het Jubileum-voorstel van Dr Hemelrijk alleen de steun van de voorsteller en de heren Maasen, Ellis, Wittebrood en Ranzijn. De overige 7 raadsleden stemden tegen. Met algemene stemmen werd verder besloten tot het aanvaar den van 'n bijdrage van f 50.000 uit de provinciale kas voor des aankoop van „Het Oude Hof" en tot aankoop van het perceel Hoflaan 25 c.a. van de heer Mr H. D. A. van Reenen. De Raad ging accoord met het voorstel van B. en W. tot ver laging van 't vermenigvuldigings- cijfer voor de schoolgeldheffing voor het uitgebreid lager onder wijs van 1 op 0,8. Met het voorstel tot over plaatsing Mej. Kleymeer naar de tweede Openbare Lagere School, kon de Raad zich verenigen. Het voorstel tot ingebruikgeving van de bovenverdieping van per ceel Hoflaan 1 en de inrichting hiervan ten behoeve van het onderwijs aan De Vrije School werd na enige discussie aangenomen. In de Commissie belast met een onderzoek naar de behoefte aan een tehuis van Ouden van Dagen, werden benoemd Mr Sluis, Brak, Wittebrood, Swaag en Broersma. BERGEN HEEFT EEN „KLAS" STEUN WETTIG GEZAG Eerste les in Adelbertusschool Woensdagavond begon de eerste „klas" van Steun Wettig Gezag in Bergen met de opleiding, die een jaar zal duren. Veertien, meest jonge mannen, het minimum aantal per klas, zullen een jaar lang geïnstrueerd worden door Sergeant Kollmer, waarna zij proeven van bekwaamheid zullen moeten afleggen. Deze eerste les werd geopend door de districtscommandant Noord-Holland Noord, Majoor Kropf, uit Alkmaar. „S. W. G„ aldus spreker, is laat begonnen in Bergen, maar de vaart is dus danig vlot geweest, dat hier een klas geopend kon worden hetgeen tot vreugde stemt, temeer daar hier de gewestelijke voorzitter van S. W. G. woont". Majoor Kropf hoopte, dat van deze eerste vrijwilligers een dergelijke proga- ganda zou uitgaan, dat in Bergen niet één maar twee klassen zou den kunnen komen. In ieder ge val heeft Sergeant Kollmer, die hiervoor zoveel gedaan heeft, nu ook in zijn eigen plaats een klas en het is voor de mannen van S. W. G. prettig, dat er ter plaatse een instructeur is. Majoor Kropf wees de man nen vervolgens op de grote mo rele steun, die zij voor de land macht vormen, n.l. in de eerste plaats, dat de troepen van de landmacht hun huisgezin en woon plaats verdedigd weten door men sen, die betrouwbaar zijn. Lieden van de vijfde colonne zijn het gemakkelijkst te bestrijden door mensen, die hen kennen. In de tweede plaats behoeven voor de verdediging van eigen bof en haard geen troepen aan het Veld leger ontrokken te worden. Voor de mannen van S. W. G. moge het een geruststelling zijn, te weten dat zij zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de „dienst" opgelopen. Majoor Kropf besloot zijn op zeer rustige en overtuigende wijze uitgesproken openingswoord al dus: „Ik hoop, dat de klas een team zal vormen. Regelmatig oefenen is hiertoe voor alles zeer gewenst. Ik wens U veel succes met Uw oefening Burgemeester Huygens, erevoor zitter van het plaatselijk comité S.W.G., sprak hierna de hoop uit, dat de actieve groep van Bergen de kern zal vormen van een grotere groep. Als er een serieus begin is gemaakt, zullen ongetwijfeld nog meer jongelui meedoen. Dr Huygens bracht al vast dank aan deze flinke jongens, die bereid zijn huis en haard te verdedigen. De hr A. Rodrigeus Brent uit Bergen, voorzitter van de ge westelijke commissie, wier taak is het maken van propaganda, zei dat persoonlijk contact hiertoe het beste middel is. „Kijk eens uit naar mensen, die U geschikt vindt. Een gemoedelijk gesprek heeft meer succes, dan grote propagandabijeenkomstenaldus deze spreker. Majoor Kropf sloot hierna de officiële bijeenkomst en Sergeant Kollmer kon de klas de eerste instructies gaan geven. JAN P. STRIJBOS IN BERGEN Op Zaterdag 27 September komt de bekende veldbioloog en wereldreiziger met zijn nieuwste kleurenfilm voor de K.J.V.O. en N.V. in de Dancing van „De Rustende Jager" te Bergen. Deze film toont ons niet alleen het dier en de plant in de natuur lijke landschappen, maar geeft een prachtige kijk op de oude cultuurschatten van de Rhone en van Spanje, terwijl in de opnamen van een Spaans Volksfeest ook een folklorist zijn hart kan op halen. De avonden met Jan St rij - bos zijn tè bekend, dan dat er nog veel van gezegd behoeft te worden. Het bekende adres voor plaatsbespreking is De Haan's Boekhandel te Bergen, Tel. 2452. JUBILEUM Op 25 September a.s. is de bij de buspassagiers zo bekende chauffeur Klaas Strooker, 25 jaar als chauffeur werkzaam bij de N.H.A. D.O. „Bergen-Binnen" N.V. In die 25 jaar heeft hij zich overal vrienden weten te maken, zowel onder de oudere als de jongere passagiers. Het zal hem die dag dan ook niet aan belang stelling ontbreken. „De Duinstreek" voegt gaarne zijn gelukwens bij de vele, die Klaas zal ontvangen. DE KAMPVREUGDE IS GEËINDIGD De kampen van de K.J.V.O. behoren weer tot het verleden. Na de twee zeilkampen zijn ook de Veluwekampen uitstekend ge slaagd. Aan het Jongerenkamp namen 34 deel, in het tweede kamp waren 32 deelnemers. Tochten werden gemaakt naar de IJsel, naar Hattum, waar onder leiding van Dr Smit het museum werd bekeken, naar Ernst met zijn visvijvers van de Nederlandse Heidemaatschappij, De Cannen- burg in Vaassen werd bezocht en het Openluchtmuseum te Arnhem. De speurtochten in de omge ving en de spelen 's avonds ston den weer als gewoonlijk op het programma en zo mag gezegd worden, dat de jongens en meisjes uit Groet, Schoorl, Bergen, Castricum en Warmenhuizen weer een fijn kamp hebben gehad. De hoofdleiding, mevr. Botter- man, de hr Kooge en voor het eerste kamp de heer Schuil kan tevreden zijn en aan hen en hun flinke assistenten brengt de K.J. V.O. dank voor de vele moeite, die zij zich hebben gegeven. „BERGEN" VERLOOR EERSTE COMPETITIE-WEDSTRIJD Het was geen hoogstaand spel, dat „Bergen" en de R.K.S.V. „Purmerend" Zondag voor een weinig talrijk publiek. (Er waren naar schatting nog geen twee honderd toeschouwers) op het terrein aan de Kerkedijk te zien gaven. Voor de rust scoorde Purme rend twee maal en Bergen één keer; in de tweede helft wisten geen van beide clubs het doel te doorboren. Bergen begon na de rust met een kort offensief, doch allengs viel men terug tot het te lauwe en weinig samenhangende spel van de eerste drie kwartier. De Purmerend-voorhoede onder nam nog verscheidene aanvallen, maar dank zij de hard werkende achterhoede van Bergen bleef de stand 21 voor Purmerend. De voorhoede van Purmerend viel in de tweede helft ook wel wat tegen, maar was toch niet zo zwak als die van Bergen. Rechtsbinnen Woestenburg was het, die Purmerend door een kop bal na tien minuten spelen de leiding gaf. In de negentiende minuut bracht linksback A. Ur- banus, toen keeper P. Timmer man reeds geslagen op de grond lag, voor Bergen op fraaie wijze redding door de bal nog juist over de doellat te koppen. Even later wist rechtsbuiten E. Swaan na een korte doelworsteling in te schieten. Een onhoudbare penalty van Hottentot bracht echter pas de gelijkmaker voor Bergen, want de scheidsrechter had vóór het schot van Swaan reeds gefloten wegens een handsbal, gemaakt door linkshalf Groot van Pur merend. Tien minuten voor rust bracht de rechtsbuiten Groothuizen na een prachtige solo-ren de stand op 21 voor Purmerend. BERGER LUCHTPOST De derde vlucht was vanaf Maastricht een afstand van 218 KM. Wind uit Oostelijke rich ting. Duiven los om 8.55 uur. Aankomst eerste duif om 12.20 uur. Snelheid eerste duif 1010 m per minuut. 1. C. Timmer 2. K. Vrasdonk 3. W. Akerboom 4. A. Staardegaard 5. J. Duinmijer 6. P. Brakenhoff 7. Jac. Vermeulen 8. A. Visser COLLECTE,, „DRAAGT ELKANDERS LASTEN" Lijstcollecte van 8-12, buscollecte 13 September 1952, ten bate van de Christelijke T.B.C.-Organisa- ties „Draagt Elkanders Lasten" van het Christelijk Nationaal Vakverbond en Interkerk. Prot. Stichting „Zuid-Ned. Sanatorium" Opbrengst f 346,96. Ongunstige invloedCollecte voor Koningin Wilhelminafonds in de periode van 1-10 Septem ber 1952. Resultaat toch bevre digend. SCHOORL EEN MEISJESKOOR? Als onderafdeling van Schoorl's kinderkoor zal men trachten een meisjeskoor samen te stellen. Het plan is grotendeels afkomstig van de meisjes zelf. Er zijn veel meisjes die te oud zijn voor een kinderkoor, en toch graag willen zingen. Welnu, meisjes van 14 tot 20 jaar, die kans is er nu. De repetities zullen gehouden worden 's avonds van 78 uur in zaal Schuyt op een nog nader te bepalen dag. Jullie kunnen je opgeven Vrijdagsmiddags van 46 uur aan het repetitielokaal. Verder dagelijks te Groet bij Mevrouw Reitsma en Venneker, telefoon 405. De kosten zullen zo laag mo gelijk worden gehouden. Hoe groter deelname hoe kleiner kosten. Ouders spoort uw meisjes aan te gaan zingen. ZONDAGSDIENSTEN ARTSEN SCHOORL-KOEDIJK Met ingang van 20 Sept. a.s. is door de Artsen van Schoorl en Koedijk, evenals dit reeds jaren in Bergen geschiedt, een Zondags dienst ingesteld. Men zie voor nadere bijzon derheden. de advertentie in dit blad en de wekelijkse vermelding onder de Doktersdiensten van Bergen en Schoorl. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Afd. Schoorl en Groet. Op 27 en 28 Sept. organiseert bovengenoemde vereniging weer een Floralia- en Handwerken- tentoonstelling. De stekjes, die in Mei j.l. verkocht zijn, zijn naar we hopen weer tot mooie planten opgekweekt. En is dat niet het geval, dan hopen we dat ze toch ingezonden worden, want we zien er hoe meer hoe liever en kleintjes moeten er ook zijn. Daar de handwerk-inzending vorig jaar zo n groot succes was, verwachten we er nu weer heel wat. Het is een mooie gelegen heid om eikaars werk te zien en daardoor ook weer van elkaar te leren. Inlevering der planten en hand werken op Vrijdagavond van 1 8 uur in de kleuterschool te Schoorl, in Groet bij Mevr. de Jong en in Schoorldam bij Mevr. Koel. De planten graag in schoon gemaakte potten en goed vochtig. Voor verdere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in het volgend nummer van De Duinstreek. ONZE OUDEN VAN DAGEN NAAR MADURODAM De jaarlijkse tocht met de ouden van dagen behoort weer tot het verleden en is, dank zij de royale medewerking van de ingezetenen, weer prachtig geslaagd. Om even acht uur vertrok de stoet van een twaalftal luxe auto's en drie bussen, in totaal vervoerende circa 180 deelnemers. Voorafgegaan door een twee tal leden van de verkeerspolitie per motor, ging de tocht via Bergen en de Egmonden naar het kopje van Bloemendaal, waar de eerste koffie werd genuttigd. Daarna ging de reis over Zand- voort, Noordwijk en Scheveningen naar Den Haag, waar een bezoek werd gebracht aan de miniatuur stad Madurodam waarvan de oudjes zeer veel genoten hebben. De meegebrachte broodjes waren onderweg reeds in „De Vink" bij Leiden geconsumeerd. Het weer bleef prachtig en zonder strubbelingen, vooral dank zij de medewerking van de verkeers politie, had de tocht een vlot verloop. Op de terugweg werd het diner gebruikt in het restau rant van park „Groenendaalte Heemstede, wat goed was ver zorgd en waaraan dan ook alle eer werd bewezen. Tegen half tien arriveerde de stoet weer in het dorp, waarin „De Rustende Jager" onder een gezellig stukje muziek van Jaap en Arie Kuijper en Jaap Schuyt, het laatste kop koffie werd genoten en waar de voorzitter, de hr F. G. J. Maeijer allen dank bracht, die hadden meegewerkt om ook deze tocht weer zo schitterend te doen slagen. Namens de Ouden van Dagen bracht de hr S. Kriek dank aan het Comité en de burgerij voor al het genotene. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Sept. 's morgens 's namiddags 20 4.34 4.51 21 5.03 5.21 22 5.31 5.48 23 6.02 6.19 24 6.35 6.53 25 7.14 7.33 26 8.01 8.27 Laag water Sept. 's morgens 's namiddags 20 10.34 10.51 21 11.03 11.21 22 11.31 11.48 23 12.02 12.19 24 12.35 12.53 25 1.14 1.33 26 2.01 2.27 DE DÜINSTREEK (Van onze correspondente) Zondag 21 September BERGEN Dokter LUGTEN. Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 Redactie en Adm.C. Oldenburg. Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel. Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. JonKer, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantierull 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1