WtMUti 99 99 Fa. J. SMIT Jr. ETNA" NIEUWE WINKELSLUITINGSWET WOENSDAGSMIDDAGS VANAF 1 OCTOBER GESLOTEN Sun Saiamandet Zal nieuwe brandstol onze kachels veroveren? BERGEN SCHOORL In verband met de zijn onderstaande zaken EGM0HD AAN ZEE VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1952 29e JAARGANG No. 38 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef NEDERLANDER LEGT VERS KOLEN-EIOP TAFEL Van houtafval tot gekleurde briket! 1 In verschillende kringen houdt men zich al een tijdlang bezig met ons brandstoffenvraagstuk. Dit vraagstuk is in de eerste plaats van groot belang voor onze huisvrouwen, die in de jaren na de oorlog telkens meer hebben moeten uitgeven voor de verwarming van hun huis. Veel haarden zijn daardoor vervangen door kachels en in veel gezinnen is het aantal verwarmde vertrekken verminderd. Er bestaat dus een ernstig verwarmingsvraagstuk in Neder land, waarbij naast de huisvrouw ook de kolenhandel ten nauwste is betrokken. In deze bedrijfstak heeft men de nadelen van de hoge kolen prijzen wel zeer ernstig aan de lijve ondervonden. Men denke maar eens aan de actie om contante betaling van het zwarte goud, aan het tran sportprobleem, veroorzaakt doordat de verbruikers geen voorraad meer kunnen vormen van de brandstof. Zo is het meermalen voorgekomen, dat bij een korte koude periode het vervoersapparaat niet meer in staat bleek in die tijd de geweldig gestegen vraag naar kolen te ver werken. Bij het mijnwezen weerklonk dezelfde klacht. Vanzelfsprekend is het kolen- vraagstuk ook in regeringskringen en in de vergaderingen van de vakbewegingen uitvoerig bespro ken. Hier beziet men de kwestie uit een andere gezichtshoek. In hoeverre beïnvloedt de kolenprijs de kosten van levens onderhoud? Welke gevolgen heeft dit voor de loonpolitiek? De re gering is voorstander van een minimum-verbruik aan brandstof uit een oogpunt van deviezen- schaarste. Een groot deel van de huisbrand komt immers uit de dollarlanden Tenslotte is er het in werking getreden Schuman-plan voor kolen en staal, hetgeen er wel eens toe zou kunnen leiden, dat de kolen- prijs in Nederland opnieuw om hoog zou moeten gaan om tal van redenen. Al die moeilijkheden rond de brandstoffen wijzen naar één puntde prijs van de kolen is te hoog. We moeten een middel zien te vinden om goedkoper te stoken. Een nieuw stookseizoen staat nu voor de deur en tegelijkertijd worden we nu verblijd met de vinding van een nieuwe brand stof, die de kolen voor een be langrijk deel zal kunnen vervangen en tevens aanzienlijk goed koper zal zijn. De geboorte van een nieuw product is dikwijls het gevolg van de nood der tijd. Zo ook nu. De houtbriket, die ook in de vorm van eierkolen kan worden geproduceerd, zal straks in staat zijn de ouderwetse kolen te vervangen zonder dat men kan spreken van een „surrogaat" in de ongunstige zin van dat woord. Veel warmte, weinig as. Wat is nu houtbriket, zo zal menigeen zich afvragen. Vanzelf sprekend is hier geen sprake van gewone stukjes hout in de vorm van een briket. Als grondstof wordt er gebruik gemaakt van afval bij de houtindustrie. Reeds jarenlang brachten de houtver werkers meer dan vijf millioen ton afval naar de vuilnisbelt. Meer dan tien maal dacht men in het verleden een middel be dacht te hebben om dit restpro- duct nog nuttig aan te wenden. Telkens zonder resultaat. Nu is eindelijk de heer Wolf te Baarn, die al meer vindingen op zijn naam heeft staan, erin geslaagd uit deze afval een briket te vervaardigen, die evenveel warmte geeft als eierkolen, maar veel goedkoper is. De warmte schat men van ruim vijfduizend tot zesduizend calorieën per kilo, de prijs zal grotendeels afhangen van de afstand waarover de hout afval moet worden vervoerd van het houtbedrijf naar de nieuwe brikettenfabriek, maar insiders verzekerden ons dat zij aanzien lijk lager zal zijn dan die van kolen. En dat is zeer belangrijk vooral als we vernemen, dat de nieuwe brandstof maar 2,7 pro cent as achter laat. Dat is veel minder dan de asproductie der eierkolen bedraagt 1 De grote moeilijkheid is dat wij in Nederland geen bedrijven hebben, waar het nieuwe product kan worden geproduceerd. Echter reeds nu meent een duitse machine fabriek binnen zes weken een complete installatie voor hout briketten te kunnen leveren. De nieuwe productie zal slechts on geveer 200.000 gulden aanvangs- kapitaal vragen. Het lijkt alles te mooi om waar te zijn. Want het zou betekenen, dat wij ons reeds deze winter bij de nieuwe „kolen" kunnen warmen. Ook anthraciet Er bestaat een geweldige be langstelling voor de vinding van de heer Wolf. Allereerst van de zijde der houtindustrie, waar er verschillenden reeds plannen heb ben ontworpen om zelf een hout briketten-installatie te gaan bou wen. Hierdoor behoeft men de afval niet meer weg te voeren en maakt men er nog winst mee ook. Dan zijn de mijn-autoriteiten zeer geïnteresseerd. Zij infor meerden haastig of het ook mo gelijk zou zijn het gruis van de anthraciet in de nieuwe brandstof te verwerken. De heer Wolf twijfelt er niet aan. Nieuwe proe ven hebben ook de deugdelijkheid van deze grondstof aangetoond. Inderdaad mag men van de nieuwe vinding goede resultaten verwachten. Het Instituut van Houtproducten houdt zich inten sief met het nieuwe artikel bezig, terwijl het Instituut voor Toege past Wetenschappelijk onderzoek reeds heeft bevestigd dat de as- productie van de nieuwe „kolen" slechts zeer gering is. En dan te bedenken dat men voortaan geen zwarte handen meer behoeft te krijgen bij het kolen scheppen. Men zal immers de nieuwe brand stof in alle kleuren kunnen leve ren, van rood tot groen en van blauw totwit. Met spanning wachten dui zenden in den lande op de verschijning van dit nieuwe product. Het zal een uitkomst zijn voor de houtindustrie, maar bovenal voor de huisvrouwen, die jarenlang getobt hebben met een volkomen ontwrichte huishoud-begroting' zodra daar op de post kolen verscheen. Het mag nu geen zaak worden van lang kakelen. De winter staat voor de deur. Er moeten „houtkolen" worden gelegd, want honderden kachels zullen klaar staan om ze te verslinden. NATIONALE RECLASSERINGSDAG 1952 Binnenkort zal de jaarlijkse Reclasserings-collecte worden ge houden. Het plaatselijke Comité te Bergen wekt hierbij een ieder, die een halve middag vrij heeft, op, om deze aan de collecte te wijden, hetzij aan de lijstencollecte, tussen 29 Sept. en 4 Oct., hetzij aan de straatcollecte op 4 Oct. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Reclasseringswerk. U kunt zich als collectant/col- lectrice opgeven bij de heer A. G. v.d. Hilst, Breelaan 5, Bergen, telefoon 2254. NAAIEN, STOPPEN, BORDUREN Onze plaatsgenoot, de heer H. Plomp, die in de loop der jaren reeds heel wat nieuwigheden op het gebied van naaimachines aan de markt bracht, demonstreerde op de laatste landbouwtentoon stelling weer iets nieuws op dit gebied, waarvan hij zich de alleen verkoop voor N.-Holland-Noord heeft verzekerd, n.l. de „Elna"- naai machine. Er heerste in de grote tent op het Doelenveld een gezellige drukte, overal bij de vele stands stonden belangstellen den en rond de stand van de hr Plomper verdrongen zich vele dames, die met grote nieuwsgie righeid de uiteenzettingen be luisterden van de beide dames, die daar demonstreerden wat met de „Elna" mogelijk was. Dit product van 'n Zwitserse fabriek, geheel gebouwd van vliegtuig materiaal, biedt de moderne vrouw geheel nieuwe mogelijkheden, borduren, stoppen, naaien. Met de „Elna" kan al het stop- en verstelwerk, dat in de huishouding voorkomt, gemakkelijk en snel worden uitgevoerd. Zware stoffen, fijne dames-lingerie, dunne kousen, zowel als grove wollen sokken, met de „Elna" 'bleek alles ge makkelijk te bewerken. Een „Elna" wordt opgeborgen in een practische metalen koffer, die met enkele handgrepen is te veranderen in een ruime werktafel. PLATTELANDSVROUWEN bezoeken Zwaag en Omstreken Begunstigd door mooi weer vertrokken op 17 September j.l. twee bussen van de Fa Schalkwijk vol met Plattelandsvrouwen afd. Schoorl-Groet naar Zwaag. Het doel van de reis was, een fruit- teeltbedrijf te bezichtigen. Toen de dames om 10 uur in Zwaag arriveerden werden zij reeds op gewacht door de fam. P. Buis en twee heren van de N.F.O. (Ned. Fruittelers Organisatie). Onder deskundige leiding werden de dames de fruittuinen en diverse kassen getoond, waarbij tevens veel werd verteld over het telen van diverse soorten fruit. Na het bezichtigen van dit bedrijf ging het naar het Veilinggebouw te Zwaag waar koffie werd gedron ken. Ook de veiling zelf werd gedeeltelijk bijgewoond. Daarna togen de dames naar de sorteer- afdeling en werd ook het koelhuis bezichtigd. Vervolgens ging het langs W.-Blokker, O.-Blokker, Schellinkhout enz. naar Enkhuizen waar het zeer interessante Zuider zeemuseum werd bezichtigd. Na de thee welke daar werd genut tigd, werd de thuisreis aanvaard na nog verschillende mooie dor pen te hebben doorkruist. Vooral de heren van de N.F.O. hebben zich bijzonder van hun taak ge- n Geschikt voor alle soorten brandstof De voordelige kachel met le klas afwerking en kwaliteit Emaille uitvoering met nikkelen kop No. 1024 Cap. 5300 K. cal/h. No. 1028 Cap. 7400 K. cal/h. No. 1030 Cap. 8000 K. cal/h. No. 1034 Cap. 13000 K. cal/h. No. 1040 Cap. 18600 K. cal/h. Alle modellen uit voorraad leverbaar Ruïnelaan 11 Bergen BERDOS - ALKMAAR: 4-1 Een niet zeer talrijk publiek kon genieten van een aardig partijtje voetbal. Pluvius maakte het de spelers niet al te lastig. De thuisclub was wel de sterkste op het veld en het mag een wonder heten dat de eerste helft nog eindigde met 2-0, Na hervatting van het spel moest Oldenburg wegens een kleine verwonding uitvallen en daar vervanging niet was toege staan, speelde Berdos met tien man verder. Het bleek echter dat deze het alleen wel af konden: nadat de gasten hun eerste doel punt hadden gemaakt, bracht van Diepen de stand op 3-1 en de I.buiten H. Schotte maakte er later 4-1 van. In deze stand eindigde de ontmoeting, die Berdos de volle winst liet. BERGERLUCHTPOST Daar door weeromstandighe den de duiven Zondag niet ge lost werden, zijn deze Maandag morgen om acht uur gelost te Roermond, afstand 187 Km, wind N.W. Aankomst eerste duif om II.09,30. Snelheid 1000 m per seconde. 1. W. Akerboom 2. P. Brakenhoff 3. C. Timmer 4. J. Duinmijer 5. A. Staardegaard 6. Jo Vermeulen Zondag de laatste vlucht vanaf Maastricht, wat tevens het kam pioenschap zal brengen van de navluchten. kweten door de dames veel van de omgeving te vertellen, waar van ten volle is genoten. Thuis gekomen namen de dames afscheid van elkaar tot de avond van 18 September j.l. toen: Anthony v. Kampen sprak over: Onbekend Nieuw-Guinea Het was voor een goed bezette zaal dat de Presidente van onze Afd. Mevr. Heringa-Schuiling de bijeenkomst opende met een har telijk woord van welkom aan alle aanwezigen en in het bijzonder voor de hr van Kampen. De hr van Kampen vertelde over Ned. Nieuw Guinea. Hoe Dr de Bruin als jong Leids student de eerste blanke is geweest die daar van nabij het leven mee maakte van de dwergbewoners de Pygmeeën. Hoe deze zwarte mensen uit het stenen tijdperk hem aanvankelijk beschouwden als een onzaglijke demon, doch hoe hij in korte tijd door zijn grote menslievendheid hun beste kameraad werd. Een kameraadschap zo groot en tref fend als men in het Westen moeilijk zou kunnen vinden. Jungle Pimpernel, zoals ze hem noemden, was 'n groot idealist met sympa- tieke bedoelingen ten opzichte van hun, wiens bestaan allesbe halve benijdenswaardig is, als we denken aan de ziekten en vooral aan de kindersterfte die daar 80- 90°/o bedraagt. De hr van Kampen die in J948 zelf met Dr de Bruin naar dit gebied trok, noemt deze ge beurtenis als één der mooiste van zijn leven. En als zijn uitgever Fa. K. M. GERRITSEN, Kerkstraat? Fa. P. HOPMAN, Kerkstraat; Fa. D. W. PASTOOR, Hoflaan; Fa. M. VELDMAN, Kleine Dorpsstraat de hr Schumacher een fragment voorleest uit van Kampen's „Het laatste bivak" dan horen wij dat er ook nog mensen zijn die het niet alleen is begonnen om goud, staal en ebbenhout, maar in de eerste plaats, om de taak op zich te nemen, het lot van die mensen te verbeteren. Beter te dienen, dan te verdienen. Deze interessante lezing werd aangevuld met film over het land en zijn bewoners en na de pauze werd vertoond de film „Vergeten Aarde". De filminstallatie werd verzorgd door Fa. Flandria uit Alkmaar. Het is niet alleen een genotvolle maar zeker een leerzame avond ge worden, waarvoor de Presidente, de hr van Kampen dan ook har telijk dank bracht. Konijnenfokvereniging „DE DUINSTREEK" De konijnenfokvereniging „De Duinstreek" organiseert op 29 en 30 November weer haar club tentoonstelling, tevens wordt er een huisvlijt- en handenarbeidten- toonstelling aan verbonden, waar aan door een ieder, groot en klein, kan worden deelgenomen. Diverse prijzen zullen worden beschikbaar gesteld. De deelname is gratis, er zal gelegenheid worden gebo den voor verkoop van het inge zonden materiaal. Begin November wordt er in „De Duinstreek" vermeld waar men zich kan opgeven voor deel name, de toezegging van twee scholen is reeds ontvangen voor medewerking. SCH00RL-TEXELSE BOYS: 0-1 Druilerig weer, maar een goed bespeelbaar veld. Alleen in de tweede helft maakte Pluvius het wat al te bont en moest het spel even worden onderbroken. De gasten waren vóór de rust het meest in de aanval, maar doelpunten bleven uit. Na her vatting van het spel ging het gelijk op. Vijf minuten vóór het einde scoorden Texelse Boys het enige en winnende doelpunt, zo dat de gasten met beide winst punten de thuisreis aanvaardden. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Sept. 's morgens 's namiddags 27 9.06 9.40 28 10.30 11.16 29 12.11 12.15 30 12.49 1.27 1 Oct. 1.52 2 21 2 2.39 3.02 3 3.19 3.42 Laag water 's morgens 's namiddags 3.06 3.40 4.30 5.16 6.11 6.15 6.49 7.27 Sept. 27 28 29 30 1 Oct. 2 3 7.52 8.39 9.19 8.21 9.02 9.42 VERLOF BURGEMEESTER Burgemeester Niele, die met verlof afwezig was, heeft zijn ambtsbezigheden op Maandag, 22 September weder hervat. ZONDAGSDIENST ARTSEN BERGEN VIJF EN TWINTIG JAREN ACHTER HET STUURRAD De zilveren jubilaris van alle zijden gehuldigd Het was gisteren de dag, waar op de populaire chauffeur Klaas Strooker vóór 25 jaren plaats nam achter het stuurrad om de bussen van de N. H. A. D. O. „Bergen Binnen" veilig te leiden over de duizenden kilometers lange weg, die hem zouden voeren tot de gisteren bereikte zilveren mijl paal. Het ging niet steeds even gemakkelijk, ofschoon bij de onder nemer Schalkwijk niet de toestand heerste, dat een chauffeur de ganse dag in het touw was van 's morgens half zes tot 's nachts 1 uur; hier waren voor elke bus twee chauffeurs beschikbaar. Tot de oorlog reed men met vier bussen. Na de bekende Dins dag doken er twee onder en twee gingen verloren. Helaas zou de heer Schalkwijk niet het einde van de oorlog be leven en bleef van het personeel alleen de thans jubilerende Klaas Strooker over. Vol moed brachten Mevr. Schalkwijk en de heer Strooker het bedrijf weer op gang, dat in de loop van de volgende jaren menigmaal werd uitgebreid. Er kwam een bedrijfschef en de zoon kwam in de zaak. Jubilaris heeft heel wat ups and downs gekend in deze kwart eeuw, maar zich laten leiden door de gouden spreuk: make the best of it. Hoe het mogelijk was het weg gedeelte BergenSchoorl te be rijden zonder brokken te maken Routine en nog eens routine is er nodig om de vele weggebruikers, die vaak spelen met hun leven, te behoeden voor ongelukken. Bij het bereiken van de zilveren mijlpaal werd even halt gehouden. Directie, collega's, vrienden en bekenden zorgden er voor, dat deze dag niet onopgemerkt voor bijging. Voor zover de dienst het toeliet, verenigden Directie en persoeeel zich in gezellig samen zijn ten huize van Mevr. Schalk wijk, waar de Directeur Schalk wijk Jr. de jubilaris gelukwenste met het bereiken van deze mijl paal en getuigde van zijn grote waardering voor deze onmisbare kracht. Als stoffelijk blijk van waardering werd de jubilaris een Mobilette-bromfiets aangeboden, die hem in staat zou stellen om in z'n vrije tijd met zijn echtge note wat rond te toeren. Mevr. Strooker werd een bloemenhulde gebrachtde vrouw, meende spreker, mag in het algemeen een voorname plaats innemen in het leven van de man, voor de vrouw van een chauffeur geld dit dubbel. Wie toch zorgt voor het op tijd aflopen van het wekkertje, wie Verschillende sprekers volgden de Directeur en allen wensten de jubilaris geluk en spraken woorden van grote waardering; DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. JonKer, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4.40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Verkrijgbaar bij onze fabrieksagent Zondag 28 September BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1