ft 99 Hunt UiatkeAi\k Z)e ^e,<zamCHtiylcc Becfymse. dcoyis-test ua 1 uut peslaleu luiieu ziju BERGEN SCHOORL VRIJDAG 3 OCTOBER 1952 29c JAARGANG No. 39 Verschijnt tc Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Er zijn mensen, die het niet zo gemakkelijk vinden Men kan nog zo'n gewoon mens zijn, zo af en toe raakt iedereen hetzij door eigen onbedachtzaamheid, hetzij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de pijnlijke situatie dat hij belachelijk is. Ook al vat men zoiets nog zo gemakkelijk op, 'n plezierige ervaring is dat nooit. In zulk soort omstandigheden komt ons gevoel van eigenwaarde op een allerakeligste manier in het gedrang en we moeten dan maar weer zien hoe we de hier door ontstane kronkel in ons gemoedsleven er weer uit krijgen. Sedert jaar en dag heeft men veel aandacht besteed aan licha melijke afwijkingen. Mensen met klachten over maagpijn, winter handen, hartkloppingen en duize ligheid hebben altijd voldoende belangstelling gevonden. Ook grove geestelijke stoornis sen heeft men nooit over het hoofd gezien. Sinds mensenheu genis heeft men zich bezigge houden met de problemen van krankzinnigheid en achterlijkheid. De moderne psychiatrie heeft ons de ogen geopend voor minder zware psychische ziekten. Toch zijn er heel wat moeilijk heden op zielkundig gebied on bekend en onbegrepen gebleven, totdat de jonge wetenschap, die psychologie heet, zich is gaan bemoeien met alle bijzondere vormen van de menselijke ge dragingen in het gewone leven. Vier mogelijkheden In het Nederlands Tijdschrift voor Psychologie troffen wij on langs een studie aan van E. W. Cornelius over het „belachelijk- heidsgevoel een heldere ver handeling, die alle aandacht ver dient, zeker van hen, die gebukt gaan onder het gevoel voort- COLLECTE op Zaterdag 11 October a.s. ten behoeve van de stichting Gezamenlijke militaire fondsen Fonds 1815 voor Oud-Militairen en Nagelaten Betrekkingen, Konin klijke Nationale Vereniging tot steun aan miliciens „Stamil" Vereniging Ereschuld en Dank baarheid, Karei Doormanfonds, Prins Bernhard Stichting, Van Weerden Poelman Fonds. Alle oud-militairen, dienst plichtigen en beroepsmilitairen en ook de leden van de voormalige Binnenlandse Strijdkrachten, als militaire organisatie, of hun nage laten betrekkingen kunnen bij de Stichting aankloppen als zij daar voor reden hebben. Zo werden door de Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen (G.M.F.) reeds duizenden slacht offers uit de mobilisatie 1914- 1918, uit de oorlogsdagen 1940 en de daartussen liggende tijd, geholpen. Hoeveel gevallen, waar hulp en steun noodzakelijk zijn, doen zich nu weer voor onder de slachtoffers van de bezetting, uit de strijd in Indonesië en nu weer van die in Korea! Het bedrag, benodigd om al die ellende te verzachten, wordt met de dag groter. Daarvoor is nodig de krachtige en toegewijde hulp van het gehele Nederlandse Volk. Het penningske van de weduwe is daarbij even welkom als de grote gift van haar of hem, die wat te missen heeft. Er is nood onder velen van „onze jongens". Daarom burgers van Nederland, tast in uw beurzen. Er wordt zoveel geld nutteloos besteed vooral door de jeugd. Laten ook zij bedenken, dat de tijd kan komen, dat ze moeten aankloppen bij de Stichting G.M.F. ZONDAGSDIENST ARTSEN durend belachelijk te zijn of onder de angst dit ieder ogenblik te kunnen worden. Wie in een situatie geraakt dat hij belachelijk is, tracht deze toestand zo snel mogelijk te be ëindigen. Men probeert 't gevoel van machteloosheid en van het alleen-staan op te heffen door de stemming van de aanwezigen men voelt zich eigenlijk alleen maar belachelijk als er ook toe schouwers zijn op de een of andere manier te beïnvloeden. De schrijver van genoemd opstel is van mening, dat er vier mogelijk heden zijn om dit te doen. Allereerst is er de minder ele gante manier van het kwaad worden. Mensen die zo reageren trachten de situatie waarin zij zo jammerlijk alleen zijn komen te staan met agressie te doorbreken. Vaak trachten zij de lachers op hun beurt belachelijk te maken. Al veel prettiger in de omgang zijn de mensen, die er in zo'n geval nog een klein schepje bovenop doen. Zij spelen dan een beetje voor clown, zij maken de omstanders nog eens extra aan het lachen. Hierdoor krijgen zij het aangename gevoel dat zij door iets moppigs te doen de aanwezigen uit eigen vrije wil laten lachen en dat zij de situatie beheersen. Gewoon meelachen? De meest gezonde, maar voor de meeste mensen ook de moei lijkste wijze van reageren is dat men zelf hartelijk meelacht. Hier voor moet men een beetje buiten zichzelf kunnen treden en zich op het standpunt van de toe schouwers kunnen plaatsen. De laatste groep van mensen is waarschijnlijk de meest bekla genswaardige. Zij hebben de mogelijkheden niet door één of ander optreden de toestand in hun voordeel te wijzigen. Hun rest dan ook niets anders dan zich ijlings uit de voeten te maken en de plek des onheils te ontvluchten. Dr H. W. SCALONGNE MET JAN STRIJBOS OP STAP Natuurvrienden uit Bergen, Alkmaar en Schoorl verzamelden zich dit weekeinde in grote getale in „De Rustende Jager" om on der de beproefde leiding van de bekende natuurvorser Jan Strijbos een tocht te maken door Zuid Frankrijk en het miniatuurstaatje Andorra in de Pyrineeën. De gids leidde zijn gezelschap door een gebied rijk aan natuur schoon, wees op merkwaardige oude bouwwerken in Romaansestijl en stopte overal waar de ge vederde bewoners zijn aandacht trokken. De eerste pleisterplaats was een rijk aan meren en plas sen gebied ten Noorden van Lyon, waar moeraszwaluwen (witwang- sterns) met kapmeeuwen broeder lijk samenleefden, en waar ook dodaars werden aangetroffen. Aardig, was het tafereel in Lyon waar op 'n plein duizenden ver wilderde postduiven zich lieten verwennen door het publiek. Dan werden de tenten opgeslagen in la Camarque, een eiland omsloten door de grootste armen van de Rhöne. De man die van jongsaf aan zijn hart had verpand aan de vogels, bleef hier staan bij zwa luwen, staartmeeuwen, kneutjes, bijeneters enz. Op weg naar Andorra werd nog gepleisterd in Perpignan en genoten van een onvergetelijk tafereel dat een volksfeest bood in de nationale klederdracht be wonderd. Tenslotte werd het kam pement verplaatst naar het hoge Andorra met zijn prachtige berg landschappen en bloemenweelde. Na overal te hebben genoten begon het gezelschap de thuisreis langs de Tarn en Loire enz. enz. Bij het einde van de reis dankte de heer Schuil de leider van de tocht, die reeds zovelen tot de natuur had gebracht, voor de genotvolle avond en riep hem namens allen een tot weerziens toe. ZESTIG JAAR LIEF EN LEED GEDEELD. 1892-1952 Donderdag 2 October was het zestig jaar geleden, dat Jan Bruin en Grietje Bruin te Bergen in het huwelijksbootje stapten. Het jonge paar zette koers naar de Bergermeer en te midden van koetjes en kippen „rolde het leven der gerusten lantmans daar ge noeglijk heen". Maar ach wij vinden waar wij staren, nu een maal niets bestendigs hier beneên: na 27 jaar ging de boerderij na sterfgeval in andere handen over en de familie Bruin verhuisde naar de Buerweg naar een tuinder- bedrijf. Bloemen en vruchten kwamen in de plaats van melk en eieren, maar het leven ging door. Toen werd een twintig jaar geleden de thans 82-jarige ge troffen door een ziektegeval, waarvan de sporen nog niet uit gewist zijn. Gelukkig kon de zoon het bedrijf verder beheren en werd moeder Bruin, die ook al begon te ondervinden, dat ouder dom niet alleen met jubileums komt, maar ook met gebreken, dapper bijgestaan in het „be- studderen" van huiselijke zorgen door haar schoondochter. Donderdag was het feest en op dit diamantenfeest hebben de jubilerende echtgenoten met hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden met grote dankbaar heid herdacht, dat zij zestig jaren lief en leed hebben mogen delen, dan hebben zij, zoals een Zwit serse spreuk het wil („Mach es wie die Sonnenuhr, zahle die heitren Stunden nur") alleen de prettige heldere uren tellen en de duistere in de duisternis laten. OPROEP KUNSTENAARSCENTRUM Het bestuur van het Kunste naars Centrum Bergen meent dat de tijd gekomen is een nauwer contact tot stand te brengen tussen hen, die de kunst niet als beroepsbezigheid beoefenen en degenen, die dat wel doen. Als middel daartoe is in de eerste instantie gedacht aan 'n expositie van werken van niet-beroeps- kunstenaars, en wel in de eerste plaats aan kunstwerken uit de wereld van de beeldende kunst. Bij onderhandse informatie bleek voor dit plan bij de niet-kunste- naars levendige belangstelling te bestaan en zo zal dus op 18 Oct. a.s. deze expositie worden geopend. Het is echter mogelijk zich als nog als exposant op te geven. De gelegenheid daartoe staat open voor inwoners van Bergen, Schoorl en de Egmonden, alsmede voor contribuanten van het Centrum, ongeacht hun woonplaats. Op gaven worden gaarne tegemoet- gezien aan de voorzitter van het bestuur, Rondelaan 1, Bergen, onder vermelding van 't karakter en het aantal der werken, die men wil inzenden. Uiterlijk 8 October dienen de opgaven te zijn ingezonden. Hoewel uiteraard het bestuur een keuze zal moeten maken uit de ingezonden werken, wordt toch gaarne aangedrongen bij hen, die enige vorm van beeldende kunst in hun vrije tijd beoefenen, tot inzending over te gaan. Na bericht van aanmelding ontvangt men spoedig mededeling van de datum van inzending en andere bijzonderheden. GEEN HERDENKINGSFEESTEN Deze zomer is meerdere malen over het 1000-jarig bestaan van Bergen Nh. gesproken. Men nam als „geboortedatum" aan de oudst bekende stukken waarin de naam Bergen vermeld staat. Daar een herdenking van een dergelijk feit gebaseerd moet zijn op vaststaande gegevens, heeft het gemeentebestuur informatie ingewonnen bij Prof. Dr D. Th. Enklaar, het hoofd van het In stituut voor Middeleeuwse Ge schiedenis der Rijksuniversitiet te Utrecht. Het blijkt thans dat de goe derenlijst van St. Maartenskerk te Utrecht, die gedateerd is op het jaar 900 917, de namen „Bergum" en „Scorenlo" vermeldt; daar stonden toen respectievelijk vijf en vier tinsplichtige hoeven. Weliswaar werd deze goederen lijst in 953 aangevuld, doch de vermelding van Bergen en Schoorl behoren tot de oude lijst van 900. Uit het oorkondenboek van het Sticht van het jaar 1188 blijkt dat toenmaals Bergen nog geen gemeente met eigen schepenen was. In ieder geval bestaan Bergen en Schoorl meer dan 1000 jaren, maar voor een herdenking van dit heugelijke feit in 1953 is geen speciaal motief aan te voeren. Dit had in de jaren 19001917 kunnen gescheiden. Nu is het hiervoor te laat. Op grond van deze overweging heeft het college van Burgemeester en Wethouders in overleg met het bestuur van de V.V.V. besloten geen herdenkingsfeesten in 1953 te entameren. Athletiek-weekeinde op de VOLKSHOGESCHOOL met interessante inleidingen en bosloop Voor de tweede maal is op de Volkshogeschool „Het Oude Hof" een athletiek-weekeinde ge houden met een daaraan ver bonden bosloop „de Ronde van 't Oude Hof". De heer P. Korver, leider der lichamelijke opvoeding aan de Amsterdamse Universiteit hield des avonds een interessante in leiding over „Mechanica der athletiek en de natuurlijke be weging". Een leerzame gedachten- wisseling volgde. Zondagmiddag hield de heer J. van Drunen, consulent lichamelijke opvoeding in de inspecties Alkmaar en Helder een inleiding over de „psychische factoren in de athletiek". Een interessante discussie volgde. De avonden werden besloten met enkele sportfilms. Voor de bosloop was een grote belangstelling uit de kop van Noordholland. De dames hebben ditmaal voor het eerst in een warming up tempo, dat werd aangegeven door de leider Ger Bos een parcour van 1000 meter gelopen. Van de 11 dames, die aan de start verschenen, werd Rie van Veen van H.B.S. Flevo eeste met de tijd van 3 min. 49 sec., tweede werd Tini van Veen van Hollandia met 3.51,2 en derde N. de Waard van Olympia met 3.57,4. Ook liepen 13 jongens uit Bergen van 1042 jaar mede over 1000 meter. Eerste werd Paul Klomp (4.02.6), tweede A. Bosman (4.05.8) en derde Nico Vrasdonk (4.10.-). De overige uitslagen waren als volgt: Heren, Klassen A, B, C 6 D. 4500 meter. Van de 27 heren, die aan de start verschenen, werd eerste S. Bobeldijk van M.F.C. met de tijd van 14.32,8, tweede J. Schalkwijk van Olympus met 14.37,5, derde C. Boon van DEM met 14.46,3 vierde W. v. Zeeland van A.A.C. met 14.49,4 en vijfde R. Muurling van A.A.C. S. Bobel dijk legde hiermee voor de tweede maal beslag op de wisselhout snede. maken hiermede bekend, dat zij ingevolge de nieuwe Winkelsluitingswet per 8 OCTOBER a.s. WOENSDAGSMIDDAGS In de E klasse over 3600 meter startten er negen. Eerste werd L. Groot (12.12.-) tweede P. Hoogland (12.53,2) en derde P. Mantel (13.02,-). 9 jongens uit de A klasse liepen 2700 m. J. W. Keesoom van A.V. '23 deed het in 8.10,6. B. Altink van Lijcurgus in 8 min. 27 sec. en B. Bosman van Doves in 8 min. 31 sec. Van de 9 jongens, allen van Doves, die in KI. B. startten voor het parcours van 2000 meter, werd de eerste Jan de Groot met 6.41,8, tweede Joop Hopman met 6.42,3 en derde Kees Wijker met 6.54. NEDERL. OPERA „BUTTERFLY" Gaarne verwijzen wij naar de advertentie van de N.H.A.D.O, „Bergen-Binnen" N. V., waarin wederom een bezoek aan de Opera wordt aangekondigd. Daar de prijzen, reiskosten en entrée, zo laag mogelijk gehouden zijn, kunnen wij deze tochten van harte aanbevelen. Zie voor verdere bijzonder heden de advertentie. Enkele vertrouwelijke vragen Hindert het je ook zo sterk, dat je alleen maar Lager Onder wijs hebt genoten en dat je er bovendien zoveel van bent ver geten? Vind je het ook zo'n hels karwei, als je een behoorlijke brief moet schrijven? Of als je in je organisatie notulen of een verslag moet maken? Schaam je je wel eens, dat je zoveel taalfouten schrijft? Ergert het je ook, wanneer je een wat moeilijk artikel in je krant, ja vakblad, zo slecht kunt ver werken Gaat een behoorlijk boek je gauw „boven je pet" en lees je het daarom maar niet? Gebeurt het wel eens, dat je een of andere berekening moet maken, maar dat je er geen weg mee weet, of dat de zaak steeds niet uitkomt? Weet je er ook zo weinig van, hoe ons volk leeft, wat het zelf voortbrengt, wat het moet in- en uitvoeren? Ontbreekt het je aan inzicht, hoe een democratisch land als Nederland wordt bestuurd, hoe wetten en verordeningen tot stand komen, en welke invloed jij daar zelf op kunt uitoefenen door middel van je stembiljet en je politieke partij Zou je graag wat meer willen weten van de grondstoffen en producten, die andere landen voortbrengen en van de grote rol, die zij spelen in de politieke en economische verhoudingen over de gehele aarde? Wil je geholpen worden om dit gebrek aan kennis en inzicht te overwinnen en heb je daar enige inspanning en geld voor over? Wel, neem dan deel aan de cursus van de arbeidersavond school, die in Schoorl wordt gehouden. Een avond in de week met leerboekjes speciaal voor vol wassenen wordt les gegeven in Ned. Taal, Rekenen en Sociale Kennis (Aardrijkskunde en Ge schiedenis e.d.). Thuis wordt wat huiswerk gemaakt en de winter avonden aldus op de beste wijze besteed aan eigen ontwikkeling. (Zie verder de advertentie). GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Meedendorp, is met lof geslaagd voor tuinbouwvakonderwijzer. De heer M. volgde de 3-jarige cursus te Hoorn (richting Fruit teelt). PLATTELANDSVROUWEN organiseren Floralia en Handwerktentoonstelling De Schoorlse kleuters ruimden dit weekeinde hun plaatsen in voor Flora's kinderen en tal van kunstproducten van de Platte landsvrouwen. Vooral op het gebied van handwerken was het aantal in zendingen groot. Er viel bij bor duurwerk, smyrnawerk, wolbrei werk, haakwerk, breiwerk heel wat te bewonderen en de jury, bestaande uit de dames Arpeau- Westers, Zuurbier en Kroon-de Geus, had lang geen gemakkelijke taak om uit al dat mooie het mooiste aan te wijzen. Het oor deel van de jury was als volgt: Borduurwerk: le prijs Mw. Strooker-Wildeboer, 2e pr. Olly Schermer. Eervolle vermelding Mw. T. Heringa-Schuiling, Mw. M. Snip-Kooy, Mw. K. Gutker- de Jong. Smyrnawerk: le pr. Mw. Del- ver-Venger. Eervolle vermelding A. Leysen. Wolbreiwerk: le pr. Mw. B. Kleverlaan-Groen, 2e pr. Mw. M. Snip-Kooy. Eervolle vermelding Mw. Selhorst-Breed, Mw. Min- kema-Wildeboer, Mw. Wilde- boer-Koorn, Mw. D. Modder de Jager, Mw. Koel-Selhorst. Gehaakte en gebreide kleedjes le pr. Mw. Grasser-Pons, 2e pr. Thea Duin, 3e pr. Mw. G. van Lienen-Faus. Eervolle vermelding Mw. M. Trouselot-Laatman. Tafellakens: le pr. Mej. Nelly Stam, 2e pr. Mw. R. Strooker- Wildeboer. Eervolle vermelding Mw. van Lienen-Faus, Mw. K. Gutker-de Jong. Spreien: le pr. Mw. G. de Jong-v.d. Oord. Eervolle ver melding Mw. Leysen-Dys. Schilderijtjes: Eervolle vermel ding Thea Duin. Van de ter opluistering inge- sonden kunstwerken verdienen extra vermelding de potloodteke ning van D. Duin (Klein Duimpje en de reus), een ouderwets kruis- steekwerk van Mw. Knijnsberg, zoals vroeger in vele woningen werd aangetroffen en het origi nele doek, dat de herinnering bewaart aan het huwelijksfeest van Simon Gutker en Klaaske de Jong. Flora's kinderen waren dit jaar minder sterk vertegenwoordigd, maar die er waren, toonden dui delijk dat er met veel zorg en liefde was gekweekt. De jury, bestaande uit Mevr. Kieft-Peeck en de heren H. Mee dendorp en H. W. Stoelhorst, kende de volgende prijzen toe Kinderen: Coleus, 1. Guus Jongerling, 2. Jopie Dalenberg. Balsaminen, 1. Louis Smak, 2. Jacob Butter. Begonia's, 1. Jopie Dalenberg, 2. Freddie Ens. Pelargonium, 1. Alfje Leysen, 2. Piet Dalenberg. Volwassenen: Coleus, 1. Mw. Blom-Speur, 2. Mw. de Zeeuw- Stam, Balsaminen, 1. Mw. van Teu- lingen, 2. Mw. Bakker-Krijgsman. Begonia's, 1. Mw. Smit-Stam mes, 2. Mw. van Teulingen. Pelargonium, 1Mw. de Zeeuw- Stam, F. Leysen. De biscuit- en koekfabriek van Melle, die ook met een beschei den expositie van haar producten aanwezig was, onthaalde de be zoekers tenslotte op al haar heer lijkheden. WeekUad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro M7071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantleruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. (Van onze medische medewerker) Zondag 5 October BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1