Puistjes D.D.D. SCHOORL WEK DE GAL IN UW LEVER OP AtUivanf wiutetdieust Zondag 5 October a,s, A „De Rustende Ju&ec", Becg>en Hk. £afodmtUe LEVERTRAAN EGM0ND AAN ZEE KERKDIENSTEN IEDERE DINSDAGAVOND houdt MrO ptDWPASTOOR IN DE RUSTENDEJAGER FILMNIEUWS. BIOSCOOP FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD Wij betalen de hoogste waarde Fa. FRANS POSTHUMA NATIONALE RECLASSERINGSDAG Ook in Schoorl vindt Zaterdag 4 October weer de jaarlijkse collecte plaats. Wij denken aan onze mede mensen, die door karakterzwakte gevallen zijn. Doch dan treedt de Reclassering naar voren. Niet om de gemaakte fouten te ver goelijken, maar omdat zij, die het reclasseringswerk verrichten, we ten en begrijpen, dat wij allen kunnen struikelen, dat het aantal sterken verre in de minderheid staat tegenover de zwakken en dat zij die als gevolg van hun on-sociale handeling tegen de lamp liepen ook een minderheid vormen in vergelijking met hen, die dezelfde fouten maken, doch te glad en te handig waren om tegen de lamp te lopen. Dat weet de Reclassering en zij begrijpt ook, dat in heel veel gevallen zeer benarde omstandigheden de oorzaak zijn van menige wan hoopsdaad. Aan hen de hand te reiken, hen verder te helpen, het aan deze mensen mogelijk te maken, dat zij wederom in het gemeenschapsleven als werkers worden opgenomen, dat is het streven en het ideaal van de Reclasseringsinstellingen. De re classering leidt dus de zwakke in de maatschappij en voedt hem op. Reclassering betekent mensen redden van een dreigende onder gang. Het is het werk van naasten liefde. Het is menselijkheid in zijn hoogste vorm. Geeft dus allen WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Sept. 's morgens 's namiddags 4 Oct. 4.01 4.22 5 4.41 5.02 6 5.21 5.41 7 6.03 6.22 8 6.47 7.08 9 7.34 7.55 10 8.25 8.49 Laag water Sept. 's morgens 's namiddags 4 Oct. 10.01 10.22 5 10.41 11.02 6 11.21 11.41 7 12.03 12.22 8 12.47 1.08 9 1.34 1.55 10 2.25 2.49 SCHOORL-HOLLANDIA T» 1-0 De Schoorlers trokken naar Tuitjenhorn en wisten daar de zege te behalen. Het veld was goed bespeelbaar en de wind niet al te lastig. Vóór de rust was Tuitjenhorn wat sterker, wat de voorhoede betreft, maar doel punten bleven uit, dank zij het goede spel van de Schoorlse achterhoede. Na hervatting van het spel ging Schoorl meer in het offen sief en een kwartier vóór het einde bracht B. Minkema de stand op 1-0 voor Schoorl. Ofschoon de Tuitjenhorners nu geweldig kwamen opzetten bleef de stand 1-0 voor Schoorl, dat beide winst punten mee naar huis kon nemen. Het personeel van de Stoom vaart Maatschappij Nederland op bezoek in de Prins Hendrik Stichting Met een viertal bussen arri veerde een groot gedeelte van het personeel van de Stoomvaart Maatschappij Nederland in de Prins Hendrik Stichting om de verpleegden een gezellige middag te bezorgen. Het programma bood elck wat wils. Beschouw maar eens de lijst van medewerkenden: Dameskoor „Surprise" o.l.v. Jannie Dammen; Balletgroep der S.M.N. ensemble „Irene" o.l.v. Ab van Velsen, met Corry Heyblok, microfoon- zang; Toneelgroep der S.M.N., o.l.v. Henk van Duyn; Dubbel- mannenkwartet S.M.N. o.l.v. Frits Bergisch; Auke Dijkstra en Willy le Noble, Tenor; Bep Aarden, Piet Fronendonk en Frits Bergisch: pianobegeleiding; Nic. Rumt en Frits Bergisch, Accor deon. Algehele leiding Henk den Duyn. Het programma begon met een hartelijk woord van welkom van de leider van het gezelschap, waarna het gezelschap „Irene" enkele „Souvenirs de France" ten beste gaf. De pittige muziek bracht de oudjes meteen in de beste stemming de zang, van Corry Heyblok was een genot om er naar te luisteren. Hierna werd het verder deel van het programma vlot afge werkt, met sketches en zang, met en zonder muziek. Een aardige grap was het Amsterdamse Piere ment op het toneel, dat ook speelde, toen er niet gedraaid werd! Tot slot dankte de Directeur, de heer Van der Gaag voor de fijne middag aan de verpleegden en genodigden aangeboden. Hij wist ook wel, dat het personeel van de Stoomvaart Maatschappij Nederland niet met lege handen naar de Stichting komt. Zo ook deze keer niet. De oudste der dames-verpleegden mocht een reusachtige taart in ontvangst nemen, die voor deze keer door de K.L.M. was aangeboden. De kok, die dit pronkstuk gebakken had, was ook op het toneel aan wezig, want hij speelde mede in het ensemble „Irene". Voor de mannelijke verpleegden werd een grote doos met pakjes tabak aangeboden en tot slot ontvingen de dames nog een grote doos met snoep. De S.M.N. heeft de oudjes een zeer gezellige middag bezorgd. WIJZIGING IN DE DIENSTREGELING NAAR CASTRICUM EN IJMUIDEN Gevolg gevend aan vele ver zoeken om omstreeks 9 uur een bus naar IJmuiden te laten rijden, heeft de NACO met ingang van de nieuwe dienstregeling, die 5 October a.s. ingaat een bus in gelegd om 8,45 uur, vertrek Eg- mond aan Zee naar IJmuiden. De dienst van 7,30 uur blijft tot Castricum lopen, omdat dit een zeer goede aansluiting is op de forensentrein naar Amsterdam (sneltrein vanaf Castricum). In de avonduren is op deze lijn ook een verandering aangebracht. De diensten van 18,45 en 20,05 uur vervallen en daar komt voor in de plaats een dienst naar IJmuiden om 19,45 uur. Terug uit IJmuiden om 21,20 uur. De late dienst van 22,15 uur vervalt, daarmee ook de aansluiting in Castricum om 23.05 uur. Reizi gers in deze trein kunnen via Alkmaar nog Egmond aan Zee bereiken. Een nieuwe aansluiting in Cas tricum komt om 22,05 uur. Daar door zijn reizigers die 21,20 u. uit Amsterdam vertrekken ongeveer een half uur eerder in Egmond aan Zee, dan wanneer zij door reizen naar Alkmaar. De lijn naar Alkmaar onder gaat geen wijziging. NATIONALE RECLASSERINGSDAG 4 October is de Nationale Re- classeringsdag. Als overal elders wordt ook in Egmond aan Zee deze jaarlijkse collecte gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Reclasseringsinstellingen van alle gezindten. Pers en radio ■hebben de laatste tijd voortdu rend de aandacht gevestigd op deze zegenrijke arbeid van deze instellingen. Het comité van aanbeveling waarin o.a. zitting hebben de burgemeester en de geestelijken der verschillende kerkgenootschap pen, hoopt dan ook, dat ieder het zijne zal bijdragen deze natio nale collecte te doen slagen. LV VAN 7 TOT 8 UUR SPREEKUURvoor brilcontröle WAARBU U DE COMPLETE COLLECTIE BRILMONTUREN WORDT GETOOND BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN Bioscoop „De Rustende Jager" brengt deze week in haar pro gramma Betty Grable, Dan Dailey en Danny Thomas in een vrolijke militaire showklucht n.l., „LEGERSHOW IN TOKIO" waarin ondermeer zeer verras sende songs worden gebracht. Een kostelijke film, die het gaan naar de bioscoop zeker waard is. Toegang alle leeftijden en ge heel in kleuren opgenomen. Ver toningen vinden plaats op Vrij dag-, Zondag-, Dinsdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur. Als tweede programma deze week een film met Richard Wid- mark, Linda Darnell en Stephen Mac-Mally, n.l. „NO WAY OUT" (Geen uitweg) Een super film, een realistisch stuk leven rond het explosieve verhaal van Ray Biddle, die het hart had van een dolle hond en de manieren van een moorde naar. Een film met een moedig thema dat U in staat stelt de emoties van anderen mede te doorleven. Brede, onberedeneerde haat bracht hem tot het laagste, onmenselijke soort moord. Al met al een film, die boeit en afleiding bezorgd. Toegang 14 jaar. In het kader van het bijzondere programma vertoont men op Don derdag 9 October a.s. wederom 's avonds te 7 uur en 9.30 uur een van de grootste films der laatste jaren, waarvan wij het betreuren, dat pas nu een der gelijke film vertoond wordt. Micheline Prele en Gerard Philipe zijn in hun film „LA DIABLE AUX CORPS" (Van de Duivel bezeten) het meest geprezen filmpaar. Elseviers weekblad constateerde in een artikel van ca. twee ko lommen: De acteurs zijn zo jong, zo echt, en zo verloren in hun passie, dat zij van begin tot eind ontroeren. Zij ontroeren zo sterk, dat men aan Romeo en Julia denkt. Verder merkte dit blad op, dat, indien deze film gaaf door de keuringen heen kwam, de bioscoop-bezoekers een ge beurtenis wacht. Het eiste dat men deze film ging zien. T oegang uitdrukkelijk 18-jarigen en alleen vertoningen op Don derdag 9 October, s avonds te 7 uur en 9.30 uur. Voor de film kunt U Uw plaatsen reeds be spreken vanaf Maandag 6 Oct. aan de kassa of telefonisch dage lijks van 11 12 uur. N.H.A.D.O BERGEN BINNEN N.V. WIST U, dat de Nederlander Cornelis Drebbel, de eerste is ge weest, die een boot constru eerde, waarmede hij onge veer 3 uur onder water kon nog 290 jaar alvorens in varen? Het duurde echter 1888 een Fransman Zédé, een werkelijk bruikbare on derzeeboot vervaardigde. dat de honderd Zwitsers, die gezamenlijk de Zwitserse garde van de Paus vormen, een traditie voortzetten, die reeds van 1505 dateert? dat de stad Rome meer dan 1400 kerken bezit? Hiervan zijn er ruim 400 grote en ongeveer 1000 kleine kerken van alle erediensten. dat wierook een harssoort is? Door inkervingen in de stam van de boom, verkrijgt men een hars, dat onder invloed van warme lucht stolt tot kleine korreltjes. dat de Hoover-stuwdam in Ame rika een hoogte heeft van 220 meter en dat de bouw ervan 125 millioen dollar heeft gekost? Het stuwmeer, dat 185 kilometer lang is, biedt de electrische centrales de mogelijkheid een produc tie van 4,3 milliard kilowatt per jaar te leveren. dat de gewezen Italiaanse dicta tor Benito Mussolini, de zoon van een smid was? dat de oudste Nederlandse uni versiteit die van Leiden is? Zij werd gesticht in 1575. dat de sabel van Oosterse oor sprong is en eerst in de 14de eeuw in het Westen gebruikt werd? Voordien gebruikte men hier het veel zwaardere aan twee kanten geslepen zwaard. dat het bekende Schotse muziek instrument „de doedelzak" ook in Polen, Zuid-Frank rijk en op Sicilië in gebruik is? Burgerlijke Stand BERGEN „LEGERSHOW IN TOKIO" „GEEN UITWEG" „VAN DE DUIVEL BEZETEN" is jaar Filiaal Alkmaar t Langcstraat 64-Tel. 2160 De nieuwste Philips en Siera Radio met klank kleurschakeling vraagt demonstratie Ook verwachten wij weer de bekende Telefunken Radio Radio Meijer, voor oude lompen 25 ct. p. kg. Wol gebreid 150 ct. p. kg. Verder betalen wij voor metalen enz. JOOP NUGTER Lei op uw gezondheid VITAMINE C TABLETTEN Ingezonden mededeling GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart, de ziektekiemen worden gedood en de huid geneest Ingezonden Mededeling U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders ver teert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPIL LETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuur lijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. ZONDAG 5 OCTOBER NED. HERV. GEMEENTE RUï'NEKERK n.m. 7 uur, Ds. Bekius Zondagsschool 6 t/m 8 jaar, 11.30 uur in Rehoboth 9 jaar e. o. 11.30 uur in de Ruïnekerk Catechisatie Maandag 18.45 uur, jongens 12 t/m 15 j. Woensdag 18.30 uur, meisjes 12 t/m 15 j. Vrijdag 19-20 uur, jongens en meisjes 16 jaar en ouder 20-21.30 uur belijdeniscatechisatie GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur, Ds Grootjans n.m. 7 uur, Jeugddienst Ds. Reeser uit Den Haag GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur, Ds B. Scholten LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur: Heiligingssamenkomst 12 uurZondagsschool n.m. 8 uurVerlossingssamenkomst R.K. KERK Zondagv.m. 7u. 8.15 u. en 11 u. Stille H. Mis 9.30 u. Hoogmis Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. Op 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag en als de 1ste H. Mis gezongen is, dan begint de eerste Mis te 6.45 u. Lof te 7 uur, Donderdag, 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag NED. HERV. GEMEENTE Schoorl v.m. 10 uur Ds. C. M. de Jong v.m. 11.30 uur Zondagsschool te Schoorl Catechisatie Maandag te Groet, 19—20 uur, Jongens en Meisjes 13 t/m 15 jaar. 2021 uur, Bijbelkring Dinsdag te Schoorl, 18.3049.30 uur, Jongens en Meisjes 13 t/m 15 jaar 19.30—20.30 uur, Jongens en Meisjes 16 jaar en ouder Woensdag te Schoorl 19 20 uur, Be lijdeniscatechisatie. 2021 u., Bijbelkring R.K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur, Ds C. von Meijenfeldt n.m. 5 uur, Ds G. Vellenga Win'ercollecte Diaconie OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol HERV. GEMEENTE Egmond a.d. Hoef v.m, 10 uur: Mej. da. W. C. Snethlage (Leiden). Collecte voor het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (P.I.T.) Geen groter verrassing uit z'n land dan „De Duinstreek" voor de emigrant DIENSTREGELINGEN verkrijgbaar bij de chauffeurs en aan het kantoor van 21 tot 28 September 1952 GEBORENRimke, d.v. M. J. van Schie en H. Wiemer. Renske, d.v. H. Schoorstra en R. Kramer Gijsbertus Hendrik, z.v. J. van der Velden en A. Blokker. Antonia Anna, d.v. A. Brand en J. M G. Buren. Trijntje janna, d.v. F. Jonker en M. Mooij Christina Maria, d.v. H. van Kleef en M. G. de Groot. ONDERTROUWDIJsbrand Elders, 27 jaar te Badhoevedorp en Elisabeth Nelly Schagen, 27 jaar. GETROUWDTheodorus Min Catharina Maria Rood. Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur, Betty Grable in de zonnige film (Alle leeftijden) Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te 8 uur, de fel harts tochtelijke film ('4 jaar) In het kader van het bijzondere programma Dondagavond te 7 uur en te 9.30 uur. de geprezen Franse sublieme speelfilm Plaatsbespreken voor deze film reeds vanaf 6 October dagelijks van 11-12 uur, ook telefonisch no. 2126 wm DICK LANGEREIS LOES VAN AGGELEN geven U, mede namens wederzijdse Ouders, kennis van hun voornemen in het Huwe lijk te treden op Donderdag 16 October a.s.. des namiddags 14 uur ten Gemeente huize van Bergen. St. Antoniusstr. 22 BERGEN, 1 °ct- 52 St. Adelbertusl. 11 Gelegenheid tot feliciteren op de trouw dag van 35 uur, St. Adelbertuslaan 11 Toekomstig adres: St. Antoniusstraat 22, Bergen Mijn hartelijke dank aan de Directie, collega s, abonné's, vrienden en bekenden die de 25e September tot een onvergete lijke dag hebben gemaakt. KLAAS STROOKER JANNY en KEES BERGEN, October 1952 Gevraagd voor direct een MEISJE voor hele of halve dagen. Moet goed met kinderen om kunnen gaan. Mevrouw Grondsma-de Roo, ,,'t RoefjePauline- weg 19, Bergen aan Zee. Tel. 2912 Gevraagd een NETTE WERKSTER, Blombergen, Stationsstraat 1, Bergen Gevraagd te Bergen te koop of te huur 2 a 3000 M2 TUINGROND of grond daarvoor geschikt, kleiner stuk komt ook in aanmerking. Brieven no. 173, De Haan's Boekhandel, Bergen Gevraagd voor permanent in Bergen- Centrum rustige GEMEUBILEERDE ZIT-SLAAP- EN LESKAMER door spraaklerares. Brieven no. 171, De Haan's Boekhandel, Bergen Wij hebben alle soorten creme's, veters, zooltjes, creme-verf in alle kleuren. Alle schoenreperatie in 1 dag klaar, wij hebben de nieuwste lijmapparaten (Infra-rood) als nieuw Uw schoenen terug. Beleefd aanbevelend, J. TON 6 ZNS, Stationsstraat 18. Bergen. Telefoon 2368 Gemeubileerde beneden ETAGE te huur, eerste stand te Alkmaar. Brieven no. 839, Boekhandel Schoelink, Bergen Te Schoorl aangeboden voor de win termaanden Zit en slaapkamer met aangrenzende serre of Zit-slaapkamer met aangrenzende serre met of zonder pension. Br. no. 302, Bureau v. d. Blad te Schoorl Last van HaaruitvalRoos Dun Haar of andere haargebreken? Heden weer leverbaar, de echte Franse Brandewijn, getrokken op klitwortel en kinabast. In flesjes van f0.75 en f 1.30, bij Drog. Fa. Fr. Posthuma - Bergen. Als „FLORESCO" wat aanbied is het goed. Neemt u eens een BOUQET V AN GEDROOGDE BLOEMEN, zeer kleu rig en houdbaar. Matth. de Sain, Bergen. Telefoon 2269 Te koop een mooie gebeeldhouwde MECHELSE KAST (echte) Dr van Peltlaan 29, Bergen Te koop IJZEREN FLESSENREK voor 300 flessen. Brieven no. 301, Bureau van dit Blad te Schoorl Te koop KINDERWAGEN in prima staat van onderhoud. Te bevragen Achterweg 31a, Groet Te koop alle WERKEN VAN JACOB CATS (geïll.) van 1862, 2 delen, ieder 900 blz., prijs f 40, J. Visser, Notw eg 18s, Bergen Te koop prima HAARDKACHEL J. de Hart, Schoorl Te koop een in zeer goede staat zijnde (Olga 8) HAARDKACHEL. Te bevra gen bij Schoone, Achterweg 13, Groet Te koop Een prima HAARDKACHEL Damweg 6, Schoorl. HET BERGER LEDERHUIS heeft alle soorten damestassen, reistassen, dubbele fietstassen, voetbalkoffers, ruime sortering koffers, portemonnais, portefeuilles, pad- vindersriemen, bagageriemen, alle soorten lederwaren, polsriemen, kinderwagentuig jes, enz. enz. Stationsstraat 18, Bergen. Telefoon 2368. Electrische Schoenmakerij J. TON ZNS. Ter overname aangeboden wegens vertrek, RIJWIEL-SOLEX, in zeer goede staat, f 250.- Adres te bevragen De Haan's Boekhandel, Bergen. Goed tehuis gezocht voor mooi getekend KATERTJE, 3 mnd. oud. Gratis te bekomen bij v. d. Hilst, Breelaan 5, Bergen. Te koop Gebr. BADGEYSER, „Junker met handdouche en een Transformator 125220 V. A. Oukes, Turfweg 2, Bergen Garage P. Bood, Dorpsstraat 6, Bergen. Telef. 2453. AangebodenKAPTEIN MOBYLETTE, zo goed als nieuw, f 350. Gevraagd te Schoorl, 1 of 2 nette kost gangers of bejaard Echtpaar. Brieven no 838, Boekhandel Schoelink, Bergen timim philips lllll SIITICE Contant Termijn Erkende Reparatie-inrichting Ruïnelaan 3 - Tel. 2514 - Bergen Hekelstraat 28 - ALKMAAR Telef. 4909 Beschermt U zich wel voldoende tegen kouvatten, griep enz. Verhoogt uw weerstandsvermogen door het gebruik van met citroensmaak, per 100 stuks fl.25.- Familieflacon ad 1000 stuks nog voordeliger, Ook voor de echte komt nu het jaargetijde Deze Supra Levertraan, geijkt op het A-D vitamine gehalte, wordt ook door de kinderen zeer gemakkelijk ingenomen. NORMALE FLES f 0,95 GROTE FLES f 1,25 DROGISTERIJ Oldenburglaan 15 - Bergen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 2