(/toZC CC-C'S't'C' 1 yvt>6"C^C^^vCL{X/C^cLS't>Ci^cL BERGEN EGMOND AAN ZEE SCHOORL AA ft VRIJDAG 10 OCTOBER 1952 29c JAARGANG No. 40 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BELGIË-NEDERLAND NEDERLAND WON MET 4-1 Het is nu ruim 47 jaar geleden, dat op 30 April 1905 Nederland voor het eerst een interlandwed strijd voetbalde en wel tegen België. Voor ons was zo n inter nationale voetbalwedstrijd geheel nieuw, maar voor onze zuider buren niet. Zij waren een 'van de eersten geweest die zich met dit nieuwe soort wedstrijden bezighielden. Op 12 October 1902 was het de dag, dat de eerste interland voetbalwedstrijd werd gespeeld en wel tussen Oostenrijk en Hongarije, welke wedstrijd werd gehouden te Wenen. Oostenrijk won deze met 5-0. In 1903 deden beide landen het nog tweemaal over. Het internationale voetbal was geboren. België zag er blijk baar wel iets in en speelde in 1904 te Brussel een eerste wed strijd tegen Frankrijk. Het scheen de heren te bevallen en op 30 April 1905 traden zij tegen de Oranjehemden in het strijdperk. De wedstrijd werd gespeeld in Antwerpen, dus voor ons team een uitwedstrijd. Toch wisten de onze een 4-1 overwinning naar huis te brengen. Een vreemd veld, een eerste internationale ontmoeting, het hield hen er niet van tegen superieur te zijn. Oude namen. Voor de ouderen is het mis schien wel aardig de opstelling van dit eerste Nederlandse natio nale elftal te geven. In het doel stond keeper Beeuwkes van DFC. Rechts achter Stol van Haarlem. Links achter Stom van Velocitas. De middellinie werd van rechts naar links gevormd doorGelene- winckel-Kamperdijk, de Korver en Kessler van H.V.C. Rechts buiten stond Boomsma van Sparta. Rechtsbinnen D. N. Lotsy van D.F.C., midvoor De Neeve van Velocitas, Linksbinnen Lutjens van Velocitas en linksbuiten was de Vos van D.F.C. Voor de jongeren zullen hier geen bekende namen bij zijn, maar dit was het eerste Nederlandse elftal, dat onze kleuren hoog wist te houden in de strijd tegen onze zuider buren. Het grootste deel van de spelers behoorde tot clubs, die toen tot de beste van Nederland behoorden, doch nu deze plaats hebben moeten afstaan aan anderen. D.F.C. en Velocitas spelen nu tweede klassen. Waren wij in 1905 de meer deren van de Belgen en zijn wij dat zelfs nog lang geweest, nu zijn de rollen wel enigszins om gekeerd. Bij de laatst gespeelde wedstrijd tegen de Belgen te Deurne, verloren wij met 42, bijna het omgekeerde van de cijfers waarmede wij de eerste wedstrijd wonnen. Er is dus wel iets veranderd in de afgelopen 47 jaar. Zoals eens clubs als D.F.C. en Velocitas tot de voet- bal-upperten behoorden en nu slechts de tweede viool spelen nog terende op hun roem in het verleden, zo is ook het Neder lands voetbal afgezakt in verge lijking met dat der Belgen. Ommekeer Er was een tijd, dat Nederland ongenaakbaar was op de voetbal velden van West-Europa. Dat men sprak van „een Nederlands kwartiertje" en dat het enthou siasme van de Nederlandse sup porters geen grenzen kende wanneer het „Wij zijn niet bang" ZONDAGSDIENST ARTSEN weerklonk. De tijd van „We gaan naar Rome" is voorbij en in het internationale voetbal telt Neder land bijna niet meer mee. Slechts de wedstrijden tegen onze oude partners, de Belgen brengen nog enige spanning, omdat wij elkaar door de vele ontmoetingen zo goed kennen, dat hier de moge lijkheid van een overwinning niet uitgesloten mag worden geacht, zij het dat deze mogelijkheid de laatste jaren ook al minder is geworden. Het Nederlands voetbal bevindt zich in een critiek stadium en heeft een dieptepunt bereikt. Hoe lang zal dit nog duren en zullen wij er weer bovenuit groeien? Wie zal het zeggen? Het is de fijne techniek, die ons ontbreekt en de onzen in weerwil van taai heid en goede wil in het zand doet bijten. Hier moet toch iets aan te doen zijn Wij zullen ons echter maar troosten met de gedachten, dat alles zijn ups en downs heeft en dat er toch weer een betere tijd voor het Nederlands voetbal zal komen, een tijd, dat de yells weer klinken en wij duizenden Neder landse supporters hand in hand op de tribune zien dansen en springen, zodat het stadion staat te trillen. NOG EENS DE VERBRANDE PAN Steeds meer mensen maken zich ongerust over de toekomst van De Verbrande Pan, die naar ge vreesd wordt zijn schoonheid dreigt te verliezei als gevolg van de daar voor het Provinciaal Waterleidingbedrijf in uitvoering zijnde werken. Dezer dagen is er door de Kennemer Jeugdgroep voor Ont houding weer 'n adres verzonden naar de Overheid met het drin gende verzoek de wegenaanleg in het gebied ten Zuiden van de weg naar Bergen aan Zee stop te zetten. Adressanten achten het scheppen van een recreatie-oord in dit gedeelte niet wenselijk en niet nodig. 228 Natuurvrienden w.o. Jan Strijbos, Dr Hemelrijk, vele leraren en onderwijzers, be tuigden hun instemming met dit adres en plaatsten hun hand tekening tijdens de laatste door K.J.V.O. georganiseerde culturele avond. BERGER LUCHTPOST Zondag 28 September hield de B.L.P. haar laatste wedvlucht van het seizoen. De lossing had plaats te Maastricht, een afstand van 218 Km. Wind Z. ZW. Aankomst eerste vogel te Bergen 10,56 uur. Snelheid 73 Km per uur. 1. C. Timmer 2. W. Akerboom 3. P. Brakenhoff 4. Jc. Vermeulen 5. B. Veis De jonge liefhebber W. Aker boom werd kampioen van de navlucht. Zondag 5 October waren er negen duiven van de B.L.P. mee naar Parkeston in Engeland. De duiven werden Zondag tussen 9—10 uur gelost met een sterke N.W. wind. Aankomst eerste duif in Bergen om 14,20 uur. 1. C. Timmer 2. W. Akerboom 3. K. Vrasdonk 4. P. Brakenhoff Zondag om 6 uur waren alle negen duiven weer op hun hokken, wat een zeer mooi resultaat is voor de B.L.P. CULTURELE AVONDEN Romantisch Spanje, dat is het onderwerp, waarover de hr H. v.d. Leeuw uit Utrecht 'n lezing komt houden. We zien het wonder mooie schiereiland in prachtige kleuren voor ons oog voorbij trekken; de kleurige bergen, de lieflijke valleien, de trotse Moren- paleizen, arena's, enz. Wie misschien om principiële redenen of om financiële - en dat zullen er velen zijn - geen bezoek kan brengen aan het interessante land, zal bij het luisteren naar de heer Van der Leeuw, die een buitengewoon boeiende verteltrant heeft, zich in het land zelf wanen met zijn geestige en ridderlijke copla's. Kaarten en plaatsbespreking in De Haan's Boekh., (Telef. 2452). EERLIJKE VINDER Al spoedig na de aftrap kreeg het publiek de indruk, dat Berdos wel het loodje zou moeten leggen. De uitslag 1-7 moge niet de juiste verhouding tussen de krachten weergeven, de overwinning was niettemin wel verdiend. De be zoekers waren technisch beter, hadden een snelle midvoor en gevaarlijke vleugelspelers. De rust ging al in met 0-4 voor de gasten. Na hervatting van het spel maakte de Berdos- speler Veltman uit een vrije trap het eerste en enige tegenpunt 1-4. De bezoekers bleven verder steeds in de meerderheid en ofschoon meer doelpunten uitbleven, konden ze de twee kostbare puntjes mee nemen naar Assendelft. B.S.V.—ZOUAVEN i 1-4 Driemaal in successie een neder laag. Na het sombere geluid, dat er deze week was te horen, „als Bergen haar leven niet gaat beteren, zien wij er nog van komen, dat de Zouaven met de punten naar Lutjebroek vertrek ken," hoort men nu stemmen, die uitdrukking geven aan de vrees, dat B.S.V. een moeilijke strijd zal hebben te voeren in deze com petitie als het zich niet gaat beteren. Intussen, het kan verkeren. In het begin mocht men nog enige hoop koesteren en B.S.V. nam zelfs de leiding door het doelpunt dat Paping scoorde. 1-0. Maar gaandeweg wisten de Lutjebroe- fcers veldmeerderheid te verkrijgen en werd het doel van de thuis club onder zware druk gezet. Aanvankelijk bleef de stand on gewijzigd, doch voor de overmacht van de Zouaven moest de achter hoede van de gastheren eindelijk capituleren. Toen volgde de gelijk maker en namen de gasten zelfs de leiding. 1-2. Enige minuten later werd het 1-3. Het spel van B.S.V. werd er niet beter op: het ontbrak aan technische vaardig heid, het plaatsen liet veel te wensen over en dan het tempo was veel te laag. Na de rust, die met 1-3 was ingegaan, volgde eenzelfde spel- beeld. Tien minuten na de hervatting ontstond bij een tegelijk koppen naar de bal een botsing tussen de l.back van de gastheren en een der voorwaartsen van de gasten, een botsing welke aan vankelijk nogal ernstige gevolgen scheen te hebben. Een der Zouaven scheen hierbij een hersenschudding te hebben opgelopen. Hij werd van het veld weggedragen. De inmiddels ontboden geneesheer, Dr. Poot, constateerde een lichte hersenschudding. De B.S.V.-er Urbanus kwam er met de schrik af. Na deze o rderbreking werd het spel weer opgevat, maar van een aantrekkelijk voetbal was geen 3prake. Enkele minuten vóór het einde brachten de bezoekers de stand op 1-4 en konden daardoor met de beide punten naar Lutje broek vertrekken. Naar wij vernemen zal er Don derdag 16 Oct. weer een avond gegeven worden. Zie voor nadere bijzonderheden de in dit nummer voorkomende advertentie. SCHOORL-DUINRANDERS: 1-2 Onder grote belangstelling van de zijde van het publiek gingen de beide zusterverenigingen van Schoorl haar krachten meten op het terrein te Schoorl. Het was van begin tot einde een sportieve strijd. Na ongeveer zeven minuten kende de scheidsrechter een straf schop toe aan de Duinranders, die echter door Delis niet werd benutde lat bracht redding voor Schoorl: Een kwartiertje later bezorgde P. Berkhout de leiding aan de Duinranders, 0-1. Dezelfde speler wist vóór de rust nog eenmaal te scoren. Na de rust, die met 0-2 was ingegaan, bracht B. Minkema, één der Schoorlse spelers, de stand op 1-2. Hierna vocht Schoorl tegen een muur van spelers. Ofschoon Schoorl steeds in de aanval was, wist het de gelijkmaker niet te scoren. Met 1-2 eindigde de sportieve kamp. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Sept. 's morgens 's namiddags 11 Oct. 9.27 10.00 12 10.50 11.27 13 12.02 12.15 14 12.43 1.20 15 1.46 2.15 16 2.43 2.52 17 3.03 3.19 Laag water Sept. s morgens 's namidd 11 Oct. 3.27 4.00 12 4.50 5.2 7 13 6.02 6.15 14 6.43 7.20 15 7.46 8.15 16 8.43 8.52 17 9.03 9.19 BRIDGE CLUB „SCHOORL" Uitslag wedstrijd 6 October '52 A. 1. Bekker-Beeldman 61,30 2. Mevr. Arpeau- v. Twuyver 60,11 3. Fam. Stennenberg 53,57 4. Stam-Haasbroek 52,97 5. Half Jr-Mos 47,02 6. Fam. van Wijk 45,24 7. Half Sr-Jonker 45,24 8. Mevr. Repko- Mevr. v. Wijk 35,12 B 1. Fam. Tichelhoven 62,03 2. Fam. Kuiper 59,72 3. v.d. Lelie-Nieuwland 55,55 4. Oud-de Hart 55,09 5. de Jong-Kos 53,24 6. Fam. Hubelmeier 52,41 7. Mw Hoflf-Mej. Numan 45,37 8. Lensing-Lensing 44,90 9. Mw Timmerman- Mw Bauman 40,27 10. Mej. Haring-Mej. Silver 31,48 DE WINKELSLUITING Wij maken er onze lezers op attent, dat nu de winkels des avonds om 6 uur gesloten moeten zijn. Ook op Zaterdagavond. De Wet geeft de Gemeenteraad en kele bevoegdheden, zoals koop avond, tussen twee haakjes, die mag echter niet op Zaterdag vallen. Sommige winkels, die voorheen 's Zondags enkele uren open mochten zijn, moeten nu ook gesloten blijven. Plm. negen maanden geleden is de Wet af gekondigd en pas 1 October in werking getreden, om de Mid denstand gelegenheid te geven met B. en W. te overleggen welke wijzigingen kunnen en mogen worden aangebracht. Dan zou per 1 October een en ander geregeld kunnen zijn. De Egmondse Middenstand heeft dit verzuimd, zodat nu voorlopig althans alles op Zondag gesloten moet zijn. KIST MET MEDICIJNEN AANGESPOELD Dezer dagen is op het strand te Egmond aan Zee een kist aangespoeld, die bij nader onder zoek medicijnen bleek te bevatten. De inhoud bestond uit een groot aantal goed verpakte flesjes sterk geconcentreerde Waterstof-per- oxyde, die dank zij de uitstekende verpakking, nog te gebruiken is. Kenners verklaarden, dat deze kist. gezien de toestand van het hout, meer dan 10 jaar op zee moet hebben rondgedreven. Er was zelfs nog een vrachtbrief bij, waaruit bleek, dat de zending uit Duitsland kwam en bestemd was voor Zuid Afrika. Daar zal het wel niet meer terecht komen, want, hoewel nog niets bekend is omtrent de bestemming van de inhoud, staat het toch wel vast, dat de inhoud naar een of andere apotheek zal verhuizen. EEN MOOI BESLUIT VAN EEN JUBILERENDE VERENIGING In de rijk met bloemen en bloemstukken versierde zaal van „Het Wapen van Munster" te Alkmaar, vond op Zaterdag 4 October j.l. 's namiddags om drie uur de vergadering plaats van de Algemene Vereniging voor Ziekenhuisverpleging Noord-Hol land-Noord. Ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de Vereniging, was door de Ledenraad ook het Bestuur van de Vereniging uit genodigd. Door de Voorzitter van dit Bestuur, de hr A. van de Elburg, werd na de opening van de bij eenkomst door de hr C. Velthuys, een overzicht gegeven van het wel en wee der vereniging over de jaren 1927 tot 1 Juli 1952. Daarbij wees hij op het feit, dat van de oprichters der vereniging nog als bestuurder fungeerden de oud-voorzitter thans administra teur W. van de Vall, Mevrouw Kaarsemaker-v. d. Vegte, Ds H. W. Bloemhoff, R. ter Brugge en de oud-penningmeester, thans Voorzitter A. v. d. Elburg. Spre ker wees er op, dat mede door de innige en prettige samenwerking met de leiding en het personeel van het A.A.Z.A. de snelle groei van de vereniging in de laatste jaren zeer sterk is bevorderd. Mevr. Kaarsemaker-v. d. Vegte werd door hem bedankt voor haar krachtige houding in het Bestuur, vooral tijdens de ernstige min of meer persoonlijke moeilijkheden in de vereniging en als waardering voor hare arbeid werd haar een fraai bloemstuk overhandigd. Vervolgens las de secretaris de hr Ter Brugge het verslag van de oprichtingsvergadering in 1927 voor, waarbij tal van namen werden genoemd van vooraan staande Alkmaarders welke in de Vereniging werkzaam waren ge weest, maar haar dooc de dood waren ontvallen. De administrateur gaf een over zicht van de stand der Vereni ging op 1 October 1952, waaruit wij noteerden dat op dit tijdstip verzekerd waren voor de kosten van ziekenhuisverpleging 4477 volwassenen en 1649 kinderen. Voor Sanatoriumverzekering in totaal 3721 personen. Sedert 1 Juli is het inkomen van de vereniging gestegen van ruim f 31.000,per jaar op ruim f 150.000, Na deze uiteenzetting was het woord aan Dr Sluymer, als ver tegenwoordiger van het A.A.Z.A. en tevens als Directeur van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Na in een zeer waarderend woord te hebben gewezen op de prettige samenwerking tussen de jubileren de vereniging en de door hem vertegenwoordigde instellingen werden een tweetal prachtige bloemstukken aangeboden, waar van een van het A.A.Z.A. en een van de Moeder-Overste en de Zusters van het St. Elisabeth Ziekenhuis. In de hierna volgende vergade ring van de Ledenraad van de vereniging werd het Bestuurs voorstel aanvaard als feestgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan f 2000,in totaal te schenken aan de verenigingen Het Witte en Het Wit-Gele Kruis, te gebruiken voor de aan koop van materiaal benodigd bij de werkzaamheden van deze verenigingen. Voor de juiste verdeling van dit bedrag werden de doctoren Sluymer en Lourens, benevens de administrateur de hr van de Vall aangewezen. Bestuur en Ledenraad bleven na afdoening van agenda nog enige tijd in gezellige stemming bijeen. BOEKBESPREKING „JULIANA REGINA 1952" Uitg. Hollandia te Baarn Prijs f 2,90 Een nieuw deeltje in de serie van H. M,'s levensloop ligt in foto's gereed. Eigenlijk dienen we zo n boekje te zien als een foto album, reeds voorzien van alle passende onderschriften, volledig met data en bijzonderheden. Wie leeft er niet mee met ons vorsten huis? Wie grijpt er niet het eerst naar een Prinsessenfoto in de krant Er zijn weer ontelbare aardige momenten uit het leven van ons Koninklijk gezin vereeuwigd. Aar dig is het, dat we de konings kinderen zien groeien voor onze ogen als we dit deel vergelijken met voorgaande afleveringen. Zo'n volledige serie zal uit eindelijk een waardevol bezit vormen voor alle aanhangers van ons Koninklijk huis. Dezer dagen kreeg een Berge- naar een pakje over de post toe gestuurd, met het poststempel Bergen (Nh.). Het pakketje ver meldde niet de naam van de af zender. Het bleek een etui te be vatten, dat de geadresseerde korte tijd geleden had verloren. De eerlijke vinder had naam en adres van de eigenaar op het etui weten te ontcijferen en dit vervolgens zonder zijn eigen naam te vermelden franco over de post gestuurd. Een aardig staaltje van eerlijk heid, hulpvaardigheid en be scheidenheid, dunkt ons! NATIONALE RECLASSERINGSDAG 1952 Met grote dank aan hen, die gaven en aan hen, die inzamel den, bericht het plaatselijke comité, dat de Nationale Reclasserings- collecte heeft opgebracht een be drag van f 644,83. BERDOS—S.V.A.: 1-7 HORLOGEMAKERS DOEN EXAMEN Van de dertien candidaten, die deze week te Rotterdam deel namen aan de leerling-examens horlogemaker slaagden slechts twee, n.l. de heren H. Kok te Schoorl en J. Schim v.d. Loeff te Venray. De heer Kok wist zelfs met een gemiddelde van 9 het hoogst aan tal van de examens te behalen. JEUGDHERBERG In de Jeugdherberg „Teun de Jager" zal Zaterdagavond om 8 uur een lezing met lichtbeelden gehouden worden over Padde stoelen. Zondagmiddag 3.30 uur zullen velesoorten wordententoongesteld ILLUSIONISME EN GOOCHELKUNST weekmd „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. door KICK MORRIS Zondag 5 October BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1