ft 99 Sfutati ftu éoMten! Indrukken en Reisavonturen VRIJDAG 7 NOVEMBER 1952 29e JAARGANG No. 44 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef ii van een Emigrant, die met de „Sibajak" op 17 Juni 1952 vertrok naar Nieuw Zeeland Atlantische Oceaan, 24 Juni '52 Positie op 23 Juni, 12.00 uur, Holl. tijd 16 uur, 36° 8' N.B., 42° 37' W.L. 2223 mijl van Rotterdam. Wanneer jullie de posities van mijn vorige brief en van deze vergelijken en opzoeken op de kaart, kun je nagaan, wat we zo ongeveer in één etmaal afleggen. Op dit ogenblik zit ik te schrijven in de conversatiezaal van de tweede klas, achter in het schip. Een drietal van de passa giers geven muziek en er heerst hier een gezellige stemming. Met ingang van vandaag zijn de leden van de bemanning gekleed in witte tropenuniform en de meeste passagiers lopen in khaki. De lucht is nu zwaar bewolkt en het regent een beetje. De tempera tuur is echter zeer hoog, we varen nu regelrecht tegen de Golfstroom in! Van morgen vroeg, vóór het ontbijt, stond ik voor op de bak en zag daar, vlak bij het schip, de eerste vliegende vissen over het water scheren. Gisteren heb ik het voor mijn doen hier aan boord tamelijk druk gehad, 'k Heb toen gewassen, en nu zal ik vandaag moeten strijken in een van de grote strijkkamers. Voor de meesten was het blijkbaar wasdag geweest, want overal hing wasgoed, voor op de bak, tussen de sloepen, en achterop. Het Javaanse gedeelte van de bemanning, voor 't over grote deel Mohammedanen, had den feest, want voor hen was het Nieuwjaar. Zo juist brengt een van de Javanen mij de „Oceaanpost" met het laatste nieuws uit Holland en Engeland. Het weer in Holland is maar matig, lees ik. Neen, dan hier midden op de Atlantic. De eerste nachten sliep ik onder 2 dekens, toen onder één, daarna alleen maar onder een laken en vannacht onder niets. Alleen een pyama aan en geen onderkleding. En toch maar zweten! Omdat het zo warm is, heb ik maar een flesje Perl besteld. Heerlijk, zo uit de koelkamer. Wat een ver andering, en dat in één week! Hier aan boord ben ik ver schillende keren voor een ander aangezien en heb zodoende een dubbelganger van mij ontdekt. Hij heet Martin, doch als we elkaar tegenkomen, noemen we elkaar „broer" of „broertje". Gisteravond ben ik naar het concert geweest in de eerste klas conversatiezaal. Tussen grote bossen gladiolen en schuin achter een grote vleugel zat het orkest en de toehoorders zaten weg gezakt in diepe zachte stoelen, rookten met welbehagen hun sigaret of sigaar, nipten van hun likeurtje of begroeven hun neus in het witte schuim van grote glazen bier. Velen zaten met ge sloten ogen te luisteren en gingen op in de muziek. De grote boog ramen stonden wijd open en de welluidende tonen weerklonken dus ook over de door honderden lampen verlichte dekken, en ook daar lagen vele passagiers in dekstoelen weggezakt te luisteren. Vijftien grote fans zoemden en deden frisse lucht waaien door de zaal, waarvan de vloer met een dik tapijt was bedekt. On willekeurig dacht ik bij het aan schouwen van deze zorgeloze van alle gemakken voorziene mensen aan de ramp van de „Titanic". Gisteravond om een uur of tien kwamen we een schip tegen, dat we op nog geen 50 m afstand ZONDAGSDIENST ARTSEN passeerden. Aardig gezicht zo'n verlicht schip tegen de diepe duisternis van de OceaanDit was zo'n evenement in deze ver latenheid dat het halve schip uitliep en aan de reling stond. Het weer begint wat op te hel deren en ik ga nu even een dek- wandeling maken. Ik zit nu weer in de zaal met de glas-in-lood ramen en de Chineze lantaarntjes. Door het maken van een grapje ben ik nu zover, dat een wildvreemde juf frouw mijn sokken zit te stoppen, wat zeg je daarvanMet Mevr. K. ben ik gisteravond naar de bioscoop geweest, „The big clock" met voor ons, het laatste Poly goon en Hollands nieuws. Toen de lichten weer aanknipten, was ik helemaal vergeten, dat ik aan boord van 'n groot zeeschip was, en dacht ik in de bioscoopzaal van „De Rustende Jager" in Bergen te zitten. Na afloop heb ik met de familie K. nog gezellig een tijdje op dek zitten praten. We passeerden toen een schip en in het nachtelijk duister werd geseind met de lamp. De heer K. en ik namen beiden het volgende: „Steamship Marianne from Do mingo to Londen". Er is veel heimwee aan boord, gelukkig heb ik er geen last van. BERGEN EEN BELANGRIJKE DAG voor de Schooltandverzorging Een wonder is het de rijdende tandartskliniek In tegenwoordigheid van vele autoriteiten en andere belang stellenden werd Woensdagmiddag de nieuwe dentalcar van de Stich ting tot bevordering van de school tandverzorging in gebruik gesteld. Waar het tot nog toe vaak ontbrak aan goede werkgelegen heid en goede outillage om de duizenden leerplichtige kinderen uit de twaalf gemeenten, die bij de Kring Bergen zijn aangesloten, te controleren en te behandelen, breekt er met deze nieuwe rij dende kliniek, die van de nieuw ste snufjes is voorzien, een nieuwe periode aan. De 8,20 meter lange wagen heeft in het midden een brede deur, waardoor de schooljeugd in een wachtkamer komt. Links en rechts zijn de spreekkamers, waar in de tandartsen hun werk ver richten. De medische uitrusting is tot in de puntjes verzorgd. Burgemeester Dr. W. Huygens heette de aanwezigen in het Parkhotel welkom. Hij wees er op, hoe met het in gebruik stel len van de nieuwe dentalcar een periode van experimenteren wordt afgesloten. Spreker bracht in het bijzonder hulde en dank aan de heren J. Elema, tandarts, en G. C. Ros, administrateur van de Stichting, voor het vele werk, dat zij hadden verzet voor dit nieuwe tijdperk kon worden in geluid. De heer L. M. J. Spoorenberg, Inspecteur in Algemene dienst ge neeskundige hoofdinspectie, wees er vervolgens namens de Staats secretaris Dr P. Muntendam, op, dat de preventieve zorg voor de jeugd van zo groot belang is. De behandeling van het kind moet de prioriteit hebben boven de tandbehandeling van ouderen. Spreker wees er nog op, hoe bij Koninklijk Besluit van 31 October, dank zij de stimulerende drang van de hr Ros, de administrateur, de dentalcars overal vrijstelling van wegenbelasting is verleend. Spreker eindigde met de wens, dat deze rijdende kliniek moge strekken ten bate van 't jonge kind. De heer Scherphuis, secretaris van de Centrale Raad van tand heelkundige verzorging, hield ver volgens een beschouwing over de opbouw van de sociale tand heelkunde. Hij wees op het grote belang van de controle en be handeling van het gebit van de leerplichtige jeugd voor het blij vende gebit. Zo wordt het kind a.h.w. tandheelkundig opgevoed. Ook de medewerking van het onderwijzend personeel werd van groot belang geacht. Moge de komende generatie vele vruchten plukken van het werk der initiatiefnemers, aldus eindigde deze spreker zijn rede. N.V. K.J.V.O. CuUucelt attanden Dr. Melchior, de bekende arts uit Haarlem, die het vorig jaar met zoveel succes zijn lezing hield over Schoonheid en Bijgeloof in Oost-Afrika, houdt 15 November in de Dancing een lezing over Tunis. Dit land staat op het ogen blik in het middelpunt van de belangstelling en velen zullen stellig willen horen, wat de visie van Dr. Melchior is op wat daar in dit land gebeurt en nader kennis willen maken met het landschap en zijn bewoners. Wie een mooie avond wenst bij te wonen kan van Dinsdag af plaatsen bespre ken bij De Haan (tel. 2452) Het vorig jaar waren er 300 toe hoorders. Wacht dus niet te lang met plaatsen nemen. Op Zaterdag 13 Dec. komt de bekende schrijver en spreker voor Radio Oranje A. den Doolaard met een lezing over Amerika. Voor het verdere programma zijn nog vier avonden geprojecteerd. Weet U, dat het donateurschap vele en belangrijke voordelen geeft? Meldt U aan bij B. Schuil, Buerweg 9 te Bergen. de zeer verschillende typen was de regisseur zeer gelukkig geweest. Ben Tiebie was onovertrefbaar in zijn rol van De Manke, de straatmuzikant, Wim Vlaar was een pracht exemplaar voor de verlopen student Teun de Neut, Tien Wybenga-Tiebie, die reeds zo menigmaal op de planken is bewonderd, zorgde als Linke Na, de voddenkoopvrouw voor de vrolijke noot, Rein Beukers ver tolkte natuurgetrouw Mooie Wil lem, de jongen van de vlakte. De Filosoof en De Groene, een bedelaar en een oude land loper, Angela (Gitta Groot-Tiebie) en ook de andere rollen waren in goede handen. Het publiek dat de zaal geheel vulde, gaf herhaalde malen blijk van zijn grote waardering van het gebodene. Spelers en regisseur kunnen met grote voldoening op deze eerste uitvoering terugzien. OUDERAVOND O. L. SCHOOL Belangrijke avond voor ouder en kind Voor de ouders van leerlingen der O. L. School hield Dr W. Storm te Amsterdam 'n inleiding over „Sexuele voorlichting van kinderen, een probleem voor grote mensen". Er was grote belang stelling voor dit onderwerp: 300 vaders en moeders volgden met de meeste aandacht de uiteen zettingen van de spreker. Na er op te hebben gewezen, dat gelukkig de meeste ouders wel overtuigd zijn, dat voorlich ting nodig is, behandelde Dr Storm diverse phasen in de ont wikkeling van het kind en wees Ook wij verstrekken weer bonnen bij aankoop van onze prima dranken, Likeuren, wijnen, advocaat, limonade, enz. (thans zeer voordelige aanbieding) Voor bruiloften, partijen, verjaardagen ed. geniet U bij ons kwantumkorting en weten wij tevens raad voor de door U benodigde glas, aardewerk, stoelen en tafels (aan huis te ontbieden) Weet U ook, dat gedurende de wintermaanden ons Café-Restaurant te Camperduin aan Zee des Zoncjags is geopend? Verwarmde zalen met zeldzaam mooi uitzicht op de woeste zee. Vraagt hier de Ober ook naar onze prima Croquetten EEN KIJKJE IN TEHUIS VOOR DAKLOZEN De Toneelvereniging „St. Jan" opende haar speelseizoen met de opvoering van een blijspel van Ed. Terlingen en Henk Bakker, getiteld „Tehuis voor Daklozen". Het was een bont gezelschap daar rond de tafel in het tehuis voor daklozen, door een toneel speler met philantropische ideeën geopend om wat kleur en zon te brengen in het troosteloze bestaan van alle mogelijke verschoppe lingen. Vogels van diverse pluimage waren er op een koude avond neergestreken om althans voor één nachtje wat warmte en rust te vinden. Van rust zou echter deze nacht niet veel komen. Nauwelijks waren de lichten uitgedaan of het hele huis werd op stelten gezet door de ontdekking van een diefstal, nog wel een dubbele diefstaleen een briefje van duizend gulden en een brief met bezwarende in houd voor een door vrees voor chantage tot wanhoop gebrachte jonge vrouw. Politie onderzoek nam alle rust weg. In het kiezen van de juiste krachten voor het uitbeelden van hij de ouders de weg die zij als opvoeders van de aan hun zorg toevertrouwde pupillen hadden te bewandelen. Door een juist op treden zouden vele misstanden kunnen worden voorkomen. Bij de beantwoording van ver schillende hem gestelde vragen ging spreker na de pauze op enkele punten nader in. Met het oog op het vergevor derde uur werden de overige agendapunten voor deze ouder avond in vlug tempo afgehandeld. Bij de bestuursverkiezing, nodig wegens het aftreden van Mevr. Kloosterboer-Bijpost, die niet her kiesbaar was en door de besloten uitbreiding met 2 leden, met het oog op de splitsing der school, werden tot lid van de Ouder commissie benoemd Mevr. Kroon en de heren Daalder en Noort. EXPOSITIE K.C.B. Na de bijzonder geslaagde tentoonstelling van kunstwerken van de hand van niet-beroeps- kunstenaars, die gedurende drie week-ends ongekend veel inwoners van Bergen en Schoorl tot zich heeft getrokken, biedt het Kunste naars Centrum, andermaal tijdens drie weekeinden, een tentoon stelling van de werken van de bekende, ernstige Schoorlse kunst schilder Piet Wiegman. Niet alleen schilderijen, een groot aantal aquarellen en tekeningen wordt tentoongesteld, doch eveneens ceramiek. De tentoonstelling wordt zonder een gesproken woord ter inleiding opengesteld op Zaterdag 8 Nov. a.s. om half drie. Voor bijzonderheden verwijzen wij voorts naar de advertentie in dit nummer. INSTALLATIE GEZINSVERZORGSTER Op Zondag 2 November vond te Bergen in de Ruïnekerk de installatie plaats van Mej. E. Modder, die vanaf 1 November als Gezinsverzorgster in dienst trad van de Diaconale Commissie voor Gezinsverzorging van de Ned. Herv. Gemeente te Bergen. Na de installatie werd zij door Ds Bekius toegesproken, die haar welkom heette in de Gemeente en wees op de echt diaconale taak, die in het werk der Gezins verzorging gegeven is. Nu door de sociale voorzieningen van de overheid het accent van het dia conale werk niet in de eerste plaats meer zo sterk op de we kelijkse ondersteuning ligt, als wel op het lenigen van de incidentele nood, waarmee de Diaconie in aanraking komt, kan er veel meer aandacht gegeven worden ook aan de verzorging van die gezin nen, waar door ziekte of andere omstandigheden de huisvrouw tij delijk haar werk niet meer kan doen. Ds Bekius deelde nog mede, dat voor de aanmelding om hulp van de gediplomeerde Gezins verzorgster te ontvangen, men zich in Bergen tot Mevr. Alblas, Maesdammerlaan 3 kon wenden en in Bergen aan Zee tot Mevr. Smit-Haasbroek. De Maskerspelers Voor het seizoen 1952/1953 is de eerste uitvoering vastgesteld op Donderdag 13 November a.s. Op deze avond zal voor het voetlicht worden gebracht het blijspel in drie bedrijven „En Jacob Diende" van Chr. van Bommel-Kouw en Henk Bakker. Het is een gezellig vrolijk spel, waarin enige nieuwe jonge krach ten van de vereniging hun kunnen zullen tonen. Daarin bijgestaan door de kern van de vereniging belooft het een prettige goede toneelavond te worden. Er kunnen nog enige donateurs worden ingeschreven aan het secretariaat Meerweg 17 of bij de penningmeester de heer C. Meyeij, Hoflaan 8, Bergen. Op de avond van uitvoering zijn nog enige plaatsbewijzen ver krijgbaar aan de zaal. De avond zal met een gezellig bal worden besloten. SCHOORL DE AFD. SCHOORL VAN HET WITTE KRUIS VERGADERT De afd. Schoorl van de Noord- Hollandse Vereniging „Het Witte Kruis" hield Maandagavond onder voorzitterschap van de heer N. Kaag een ledenvergadering in Café „De Bonte Koe". Gezien het ledental (ruim zes honderdhad de opkomst wel wat groter kunnen zijn. Van de voorzitter Dr. Risselada was be richt van verhindering ingekomen. De notulen werden onveranderd goedgekeurd met dankzegging aan de secretaris voor de juiste notu lering. Naar aanleiding van een der ingekomen stukken besloot de vergadering tot het organiseren van een filmavond, verbonden met de voorjaarsvergadering. De wijkverpleegster Zr. Sneij- Berger IJssportvereniging tc Bergen Nh. Algemene Vergadering ders de Vogel en de heren W. Bant en Hokse werden afgevaar digd naar de vergadering Kraam- centrum Alkmaar. De agenda voor de 96ste alge mene vergadering van het Witte Kruis gaf geen aanleiding tot discussie. Tot afgevaardigde werd benoemd de heer W. Snip. Na de rondvraag, waarbij de heer Snip enkele wensen uitte omtrent de aanschaffing van ver schillende artikelen voor het Magazijn en Mw. Koeman haar hart luchtte over de haars in ziens te geringe resultaten van de actie voor gezinsverzorging, sloot de voorzitter de bijeenkomst. MEISJES EN JONGENS VAN SCHOORL Woensdagavond j.l. zijn we in de Jeugdherberg gestart met onze jeugdavonden! Wij willen niet langer onder de lantaarnpaal staan praten, wij willen iets doen: Wij willen jullie gezellige en leerzame avonden geven tegen een zeer kleine bijdrage. Daarom begonnen wij met een filmavond, waarin interessante films over Curasao, Afrika, New York en ons eigen Schoorl werden vertoond, afge wisseld met gezellige gitaarmuziek. De opkomst was geweldig en de stemming uitstekend. Het ligt nu in onze bedoeling nog meer van dergelijke avonden te houden, (de volgende is 22 November). Ons bont programma biedt veel goeds en leerzaams, ik zal een greep doen. Lezingen over jazz, de K.S.M., de duiven, de politie, oud Schoorl, goochelkunst, hobby clubs, films over Zwitserland, Frankrijk etc., verder bonte avon den, debating-clubs, en 'n avond waarin wij een soort Forum zullen vormen uit de Schoorlse burgerij Daarom meisjes en jongens van Schoorl houdt 22 November vrij, komt allemaal naar de Jeugd herberg. Schoorl mist dit al zo lang, avond aan avond slenteren wij doelloos rond, wij kunnen wel naar dancing, of bioscoop gaan, maar dit bevredigt ons niet, wij willen iets anders en dat andere bieden wij jullie 1 Let op de aan kondigingen en de artikelen in deze krant en kom eens „boven" kijken. Tot ziens, tot 22 Novem ber, jullie zijn er allemaal, daar rekenen we op BRAM BEEK Duinranders—Wiron2-5 De gasten waren deze middag overwegend sterker. De voorhoede van de Duinranders was niet doortastend genoeg. Reeds vóór de rust wist Wiron vier maal te doelpunten, terwijl de gastheren het met 1 doelpuntje moesten doen. P. Berkhout had n.l. een penalty weten te benutten. Na hervatting wisten beide partijen nog eenmaal het doel van hun tegenstander te vinden zodat het einde kwam met 2-5. Weekitad DE DUINSTREEK Zondag 9 November BERGEN Dr v. GELDER, Telefoon 2027 SCHOORL KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Beleefd aanbevelend, Fa Y. MINKEMA ZONEN Correspondentieadres: Postweg 3, Schoorl. Tel. 432 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Opgericht 20 Februari 1922 op Maandag 10 November a.s. 's avonds 8 uur in Café Nieuwendijk AGENDA. 1. Opening 2. Notulen vorige Algemene Vergadering 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Financieel verslag Penningmeesteresse 5. Jaarverslag Secretaris 6. Verslag Kascommissie 7. Benoeming Kascommissie voor 1953 8. Bestuursverkeizingaftredend, doch herkiesbaar de heer J. Kroon en de heer J. van Exter 9. Te houden wedstrijden 1952-1953 10. Rondvraag (voor de aanvang van de Vergadering schriftelijk indienen). Voor het Bestuur, J. v. EXTER, Secretaris

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1