ft 99 Hold- en Penmnhoudets I BELANGRIJKE DEMONSTRATIE Indrukken en Reisavonturen BERGEN RECLAME-CAMPAGNE '53 WOENSDAG 19 NOVEMBER a.s. ELECTR. TECHN. RADIO-BUREAU J. M. WITTEBROOD Jongens- en Meisjesboeken VRIJDAG 14 NOVEMBER 1952 29c JAARGANG No. 45 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Woensdagmiddag 5 November werd deze nieuwe „Dental~Car van de Stichting tot bevordering van de Schooltandverzorging in gebruik gesteld. De meest moderne wagen in Nederland, zowel wat betreft het interieur, als het exterieur ui van een Emigrant, die met de „Sibajak'' op 17 Juni 1952 vertrok naar Nieuw Zeeland Atlantische Oceaan, 26-6 '52. Positie vandaag 12 uur (16.30 Holl. tijd) 22° 56' N.B. en 58° 54' W.L. Daar onze vermoedelijke tijd van aankomst te Willemstad op 28 Juni te 18.00 uur en er tot morgenochtend gelegenheid be staat tot het inleveren van post bij de purser, zal dit voorlopig wel mijn laatste schrijven zijn. We zitten nu in het tropengebied en de temperatuur aan boord is met geen pen te beschrijven. M'n vriend Piet, de machinist, had wel gelijk, toen hij sprak van „bloedhitte". Ik zit dan ook bin nen te schrijven, want buiten de overdekte dekken is het helemaal niet te harden. Alleen gekleed in broek en overhemd (over de broek!) gutst nog het zweet van mijn body. Op de geopende patrijspoorten staan grote wind vangers en alle fans en air-con ditioning draaien op volle toeren. Gisteravond was het te heet om naar bed te gaan en tot 's nachts half drie heb ik in een dekstoel gezeten en nog was het te warm om een oog dicht te doen. Elke dag sta ik tweemaal onder de koude douche, doch als je de kraan dicht draait en je afdroogt, zweet je al weer. Gisterochtend ben ik op het spreekuur van de dokter geweest, omdat ik z.g. badkamer-schimmel tussen mijn kleine teen en de daarop volgende had zitten. Voor lopig moet ik nu elke dag terug komen om me te laten behandelen. Ik mag in de tropen geen gym nastiekschoenen meer dragen, want dat is volgens de dokter in dit klimaat uit den boze, omdat die schoenen niet doorzweten. De behandeling van deze schim mel is vrij pijnlijk, doch later erg verzachtend. Van morgen kregen we alle maal een Nautische voorlichting over de West en over het Panamakanaal in de vorm van een krantje. Ook de bepalingen voor het debarkeren op Curasao zijn me bekend. Ik behoor tot de laatste groep, die van boord gaat. Wel geloof ik, dat we 't treffen zo voor de verjaardag van Prins Bernhard. Er staan ook waar schuwingen op, o.a. dat er op achterblijvers niet zal worden ge wacht. Per radio zijn er al uit nodigingen binnengekomen tot het bijwonen van een feestavond, dus het lijkt er behoorlijk op 1 Dat we op de hoogte blijven met het nieuws, blijkt wel uit het feit, dat gisteravond, Woensdag 25 Juni per scheepsomroep de voorlopige uitslagen van de ver kiezingen werden bekend gemaakt. Zo juist ben ik even naar de reling geweest, omdat we een schip tegen kwamen. Het was een Noorse houtboot en ik heb er een foto van genomen. Dit tegenkomen van schepen blijft hier aan boord een belangrijk evenement na zo n tijd op de oneindige oceaan te hebben door gebracht. Op dit ogenblik zit ik hier in de salon 1ste klas aan een ovaal tafeltje met een glazen plaat en vóór mij op tafel staan 4 flessen Perl met een rietje, een asbak met vele „peuken", 'n potje inkt, twee sigarettenkokers en een pijp. Om de tafel zitten de meisjes Bonny en Emmy en de jongens Jan en Feiko. Een erg leuk stel! De scheepsomroep zegt zo juist: „Attentie, passagiers, morgen in de loop van de middag krijgen we land in zicht. Dit is het eiland Sombrero in de buurt van Sant Eustatius en Saba". Nu moet ik zwijgen tot Wel lington en vandaar verstuur ik wel verdere verslagen. In Willemstad hoop ik veel post te ontvangen uit Holland. Druk bezochte vergadering van de afd. Bergen v.d. Holl. Maatsch. v. Landbouw De huishoudelijke aangelegen heden werden in vlug tempo afgedaan en de bezoekers al vast uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst op 3 December, die buitengewoon interessant belooft te worden. De heer Verhoeff uit Den Haag kreeg hierna gelegenheid de aan wezigen met woord en beeld enig idee te geven van de grote be tekenis van aardolie voor ons dagelijks leven. Spreker gaf zijn gehoor achtereenvolgens een in druk van de vorming, van de wijze waarop men dit product in het binnenste der aarde weet te ontdekken, van de methoden waarop vanaf de oudste tijden tot in het heden de olie eenmaal ontdekt zijnde, aan de oppervlakte wordt gebracht en ten slotte van de bewerkingen die de ruwe aardolie ondergaat aleer zij bruik baar is voor het doel, dat men beoogt. Vroeger was het voor naamste doel aan lampolie te komen. Nu wordt van het mengsel van koolwaterstoffen juist de ben zine het meest op prijs gesteld. Destillatie, raffineren, kraken, passeerden de revue. Met grote aandacht volgden de aanwezigen de ontwikkeling van het hefschroefvliegtuig, de helicopter, de droom van Leonardo da Vinei. Gewezen werd op de voordelen van dit vliegtuigtype, dat start zonder aanloop, kan stilstaan in de lucht en o.m. bij bespuiting van gewassen, bij redding uit ontoegankelijke plaat sen enz. zijn diensten heeft be wezen. Een prettige afwisseling was het om op deze gure, natte herfst dag nog even een bezoek te brengen aan Caracas, het paradijs van Zuid Amerika, stad der eeuwige lente, geboortestad van de Zuid Amerikaanse vrijheidsheld Simon Bolivar. ONTSPANNING OUDEN VAN DAGEN TE BERGEN Naar ons werd medegedeeld, heeft het Comité van Ouden van Dagen te Bergen grootse plannen in voorbereiding. Vanaf Dinsdag 18 November heeft zij gedurende de komende wintermaanden en kele dagen per week beslag kun nen leggen op het Dorpshuis. Met het oog op het komende koude en natte jaargetijde, waar in het buitenzijn niet tot de aan genaamste bezigheden behoort, is het de bedoeling de Ouden van Dagen, dames zowel als heren, in het winterseizoen enkele dagen per week een onderdak te ver schaffen, waar zij zich met con versatie, gezelschapspelen etc. kun nen amuseren. Of de opzet hiervan zal slagen hangt geheel af van degene, die zich hiervoor interesseren. A.s. Dinsdag 18 November n.m. 3 uur, hoopt genoemd Comité voor het eerst hiermee aanvang te nemen. Zij, die hiervoor belangstelling hebben, worden uitgenodigd om in genoemd gebouw en tijdstip aanwezig te willen zijn. NAAR DE OPERA Wederom organiseert de N.H. A.D.O. Bergen-Binnen een tocht naar de Opera en wel op Vrijdag 21 November. Deze maal wordt 's avonds 8 uur in de Stadsschouwburg de Opera „Rigolletto" gegeven. Voor verdere bijzonderheden ziet men de advertentie. meesteresse Mw. Bos Eijssen, gedéchargeerd en haar dank ge zegd voor haar nauwkeurig beheer. Bij de benoeming van een kascommissie voor 1953 herdacht de voorzitter het overlijden van het commissielid de heer Kuys, die de B.IJ.V. steeds een warm hart had toegedragen. Voor 1953 zullen de heren Strooker en Admiraal de kascommissie vormen. De secretaris had nog kans gezien om van het ijsloze tijd perk van '51 op '52 een jaar verslag te maken door een over zicht te geven van de prestaties van onze groten op de schaats in het buitenland. Gememoreerd werd nog het uitkomen van de B.IJ.V. in het deze zomer ge houden bloemencorso. Bij de bestuursverkiezing werden de aan de beurt van aftreden zijnde heren J. v. Exter en J. Kroon herkozen. Beiden namen hun herbenoeming aan, maar de heer v. Exter maakte bezwaren tegen het weer aannemen van het secretariaat, dat nu zal worden vervuld door de heer Bruin. Omtrent de te houden wed strijden 1952-'53 werd besloten het voor het vorige seizoen vast gestelde programma te handhaven, tenzij de kwestie K.N.S.B. N.Y.B. spoedig wordt opgelost. Tenslotte vroeg het bestuur de goedkeuring van de vergadering voor een zijns inziens nodige contributieverhoging: lidmaat schap f 2.50, bij aanmelding na Dec. f 3.-, kinderkaarten f 0.50, dagkaarten f 1.-, avondkaarten f 0.50. De vergadering ging hier mee accoord. TE BERGEN EN BERGEN a. ZEE die belangstelling hebben voor de van de gezamenlijke HORECA-Bedrijven, nodigen wij uit tot een bespreking op te 8 uur in het „Oranje Hotel" te Bergen Wij geven LI de garantie, dat van de opgebrachte gelden de volle 100 pCt in RECLAME zal worden omgezet. Administratie HORECA-Bedrijven Bergen BERGER IJSSPORTVERENIGING De algemene vergadering van de dertig-jarige Berger IJssport- vereniging was zoals gewoonlijk niet druk bezocht. Na er op gewezen te hebben, dat het vorige jaar van alle goede voornemens zo goed als niets terecht was gekomen, gaf de voorzitter, de heer P. Blanken- daal, een overzicht van de stand van zaken tussen de K.N.S.B. en de N.IJ. Bond. Door een verzuim had de B.IJ.V. haar rechtspersoonlijkheid verloren, die nu opnieuw dient te worden aangevraagd. Uit de mededelingen bleek, dat de lichtinstallatie voor de baan dringend verbetering behoeft, wil men niet het gevaar lopen van massale electrocutie. Met het gemeentebestuur van Bèrgen is men in onderhandeling getreden om daarin verbetering te krijgen. Slaagt het bestuur hierin niet, dan vreest ^de voorzitter, dat er deze winter 's avonds alleen op de baan zal kunnen worden ge reden bij volle maan. Uit het financiële jaarverslag van de penningmeesteresse bleek dat de inkomsten hadden .be dragen f 1.436,83 en de uitgaven f 1.052,01 zodat er een batig saldo was van f 384,82 ('het be- ginsaldo bedroeg f 108,09). Nadat de kascommissie bij monde van de heer Strooker rapport had uitgebracht van haar kasonderzoek werd de penning- OPENBARE AANBESTEDING Ten overstaan van Burgemeester en Wethouders van Bergen werd Vrijdag in het Raadhuis in het openbaar aanbesteed: a. het leveren, leggen en aan sluiten van een betonriool 20 cm ter ter lengte van 206 m, en b. het maken van een z.g. vent- weg, ter lengte van 290 m, breedte 4 m met bijbehorende werken, gelegen langs de Oost zijde van de Berger weg tussen Nesdijk en kruising Oude Berger- weg. Fa. Gebr. Min, Bergen: f 7800 Fa. Huiberts Punt, Alkmaarf 7900 Fa. A. Groot 6 Zn, de Rijp: f 9840 D. R. de Jong, Haarlem: f 9999 Begroting: f 7210. De toewijzing volgt later. UNIE VROUWELIJKE VRIJWILLIGERS Maandag 17 November begint de jaarlijkse verkoop van de zo populaire kinderpostzegels. Vanaf die dag tot 3 Januari 1953 zullen nijvere U.V.V.-sters weer dage lijks aan het bekende tafeltje in het postkantoor zitten. Zij komen niet met de zegels huis aan huis. Koopt U dus alles wat U denkt nodig te hebben en dat is véél tegen Kerstmis en Nieuwjaar in het postkantoor. De zegels blijven geldig tot 1 Januari 1954. BRAUN MIXERS ERRES VLOERWRIJVERS HOOVER STOFZUIGERS HOOVER WASMACHINES PHILIPS SCHEERAPPARATEN PRESSURE COOKER INFRAPHIL LAMPEN KOELKASTEN EEN NIEUWE BABYZAAK Op Zaterdagmiddag zal in het perceel Oude Prinsweg no 3 een zaak in baby-kleertjes en ander breiwerk worden geopend. De gezusters Roosendaal, die tot op heden hun zaak hebben moeten voeren in een volkomen onge schikt pand in een afgelegen buurt, zijn zo gelukkig geweest, de be schikking te verkrijgen over boven genoemd pand, hetwelk is omge toverd in een keurige zaak die een aanwinst voor onze gemeente mag heten. De winkel, die niet als een gewone winkel doch als ontvangst kamer is ingericht geeft een pret tige, huiselijk aandoende gelegen heid om rustig de modellen, de kleuren en de soorten der te ver werken wol uit te zoeken, waar uit de babykleertjes moeten wor den vervaardigd. Een moderne breimachine maakt het mogelijk om alle gewenste kleertjes voor de kleuters naar ieders wens te vervaardigen en de jarenlange ervaring van de eigenaressen garandeert dat U Uw bestellingen juist zó ontvangt, als U dit het liefst voor Uw kleuter zoudt willen. Met deze nieuwe keurige zaak, wensen wij de onderneemsters veel succes toe. Postduiven Vereniging „BERGER LUCHTPOST'' Uitslag seizoen 1952. Kampi oenschappen oude duiven. Vitesse: 1. N. v. d. Kamer 94.4 punten 2. K. Vrasdonk 90.8 3. J. den Broeder 55.- Midfond 1. N. v. d. Kamer 83.3 punten 2. K. Vrasdonk 80.4 3. H. Timmer 54.4 Fond 1. K. Vrasdonk 61.4 punten 2. N. v. d. Kamer 54.- 3. P. Brakenhof 38.5 Generaal oud: 1. K. Vrasdonk 232.6 punten 2. N. v.d. Kamer 231.7 3. H. Timmer 112.4 Jonge duiven: 1. N. v.d. Kamer 131.8 punten 2. H. Timmer 118.2 3. K. Vrasdonk 116.2 Kampioen, Generaal oud en jonge duiven: 1. N. v.d. Kamer 363.5 punten 2. K. Vrasdonk 348.8 3. H. Timmer 230.- Navlucht oude en jonge duiven: 1. W. Akerboom 78.6 punten 2. H. Timmer 71.6 3. P. Brakenhof 65.6 Kampioen duif Vitesse: H. 50 112561 N. v.d. Kamer 89.9 punten Kampioen duif Midfond: H. 49 280501 K. Vrasdonk 60.8 punten Kampioen duif Fond: H. 48 328342 K. Vrasdonk 46.4 punten Kampioen duif. Jonge duiven: H. 52 721732 N. v.d. Kamer 67.1 punten KLAPROOSCOLLECTE Op Zaterdag 15 November a.s. wordt door het gehele land weer de Klaprooscollecte gehouden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het werk van het Ne derlands Oorlogsgraven Comité. Hierdoor kunnen dan voor het komende jaar o.m. honderden nabestaanden van in Nederland begraven liggende geallieerde mi litairen in de gelegenheid worden gesteld de graven van hun dier baren te bezoeken. Van de offer zin en van de activiteit van het Nederlandse Volk zal het dan af hangen in welke mate dit belang rijk en menslievend werk kan worden voortgezet. Laten wij toch nooit het offer vergeten, dat zovele geallieerde soldaten voor onze vrijheid ge bracht hebben en laten wij onze dankbaarheid bewijzen aan de nabestaanden van hen, die hun leven gaven. Weer zullen 8 collectanten met een relatie op uitnodiging en voor rekening van The Britisch Legion een reis naar Londen of Brussel mogen maken, als bewijs van de dankbaarheid van het Britse Volk voor alles wat het Nederlandse Volk aan gastvrij heid en naastenliefde heeft opge bracht. Geeft dus met liefde, U steunt er een prachtig werk mee. VOOR BERGEN kan mem zich nog de gehele Zaterdag als collectant of collectrice aanmelden bij het U.V.V.-Bestuur, in de voor zaal van De Rustende Jager U steunt er een prachtig werk mee, dat zijn beloning in zich draagt DE OSIRIS MYTHE Voor de leden der theosofische loge Neptunus én belangstellen den trad Dra. C. Keus Vrijdag avond op met een lezing over de mythe van Osiris. Ter inleiding hield zij ditmaal een beschouwing over mythen en droomleven, om tot een beter begrip van de psychologische ver klaring der mythen te komen, waarna zij tot de tekst dezer mythe overging, zoals deze te vinden is bij Plutarchus om daar na de inhoud nader te beschouwen. Geboren docente als deze spreek ster is, wist zij haar aandachtig gehoor talrijke bijzonderheden mede te delen, die niet alleen het begrip verdiepten, maar ook de actuele kennis vergrootten, terwijl zij aan het slot, door verwijzingen naar wat andere culturen en gods diensten te bieden hebben, heen wees naar de Eene Grote Bron waaruit dit alles is voortgekomen. Het was een avond van hoog gehalte. Boekhandel COLDENBURG Ueektled DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Hiermede nodigen wij U uit tot het bijwonen van enige belang rijke demonstraties met artikelen van onderstaande firma's t.w. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. N.V. Deze demonstraties worden gehouden NOVEMBER, 's middags van 25 en uur in Hotel „Het Wapen van Bergen", v/h M. de Wild R. S. Stokvis 6 Zonen Hoover Handel Mij. Hoover Handel Mij. Philips Verkoop Mij. v/h M. de Wild Philips Verkoop Mi). Philips Verkoop Mij. op DINSDAG 18 s avonds van 7—10 Breelaan 35. Hoogachtend, BREELAAN 29 BERGEN TELEFOON 2204

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1