CULTURELE AVONDEN K.J.V.O. BERGEN SCHOORL VRIJDAG 21 NOVEMBER 1952 29e JAARGANG No. 46 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BERGEN VERGEET ZIJN OUDJES NIET! In tegenwoordigheid van Bur gemeester Dr. W. Huygens en Echtgenote, de beide Wethouders, het Bestuur van de Stichting „Dorpshuis", het Comité voor ouden van dagen en een grote schare ouden van dagen werd Dinsdagmiddag in het Dorpshuis de „Sociëteit van ouden van dagen" opgericht. In hetzelfde huis, waarheen vroeger velen, zij het met loden schoenen, haar schreden richtte om geneeskundige hulp te zoeken bij aldaar wonende dokters, zullen de oudjes nu drie dagen per week t.w. Maandag, Dinsdag en Vrijdag gezelligheid en verstrooiing kunnen vinden, waar zij vroeger met angst en vreze aan de bel trokken, zullen zij voortaan vol blijde verwachting binnentreden. De voorzitter van het Comité voor ouden van dagen, de heer P. Hopman, bracht in zijn ope ningswoord, dank aan allen, die er toe hadden medegewerkt, dit home voor de oudjes te stichten, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. De oudjes behoeven nu niet meer de hele dag op de bank van Dr. Blok zitten te hangen en te mop peren, zoals een der ouden het uitdrukte, maar vinden hier een gezellig thuis. Er waren en zijn nog financiële moeilijkheden, al dus de heer Hopman, maar waar de burgerij steeds heeft getoond de oudjes een goed hart toe te dragen, mag ook in dit geval wel enig optimisme worden gekoesterd. Burgemeester Dr. Huygens zag in de grote belangstelling een goed voorteken, dat de hoop wettigde dat hieruit een bloeiend sociëteitsleven zou voortkomen, 's winters in een heerlijk ver warmde ruimte, 's zomers in het zonnetje in de tuin. De heer L. den Das, wethouder voor Sociale Zaken, herinnerde aan de tijd van een twintig jaren terug, toen allerwegen grote werkloosheid heerste en de jonge ren doelloos langs de wegen slenterden. Na een gedachtenwisseling tussen spreker en Mevr. Dekker- Maathuis werden toen pogingen gedaan om voor de jonge mensen een tehuis te vinden waar zij de nodige afleiding konden vinden bij lectuur, spelen, clubwerk enz. Mevr. Dekker stelde het tegen woordige Dorpshuis gratis ter beschikking en dank zij de van alle zijden komende steun, slaagde de opzet schitterend. Het gemeente bestuur, dat thans eigenaar is van het vroegere Dokter Dekkerhuis, heeft zich, aldus de heer Den Das nog niet op weten te werken tot deze hoogte, maar als het hier gelukt een home te scheppen voor de oudjes, dan zal z.i. wel een meer dan platonische liefde volgen. De wethouder eindigde met de oudjes op te wekken verder zelf de organisatie ter hand te nemen en een bestuur te kiezen, dat de verantwoording draagt. Verder deed hij nog een beroep op Mej. Vries de maatschappelijk werkster. De heer J. M. Nierop werd tenslotte bij acclamatie benoemd tot voorzitter van de nieuwe Sociëteit; de heer C. Dekker zal fungeren als zijn rechterhand. Op de uitgevers werd een be roep gedaan voor het toezenden van lectuur als tijdschriften en dagbladen. ZONDAGSDIENST ARTSEN Zaterdag j.l. heeft Dr A. Mel- chior een lezing gehouden over Tunis en Marokko. Evenals vorig jaar, toen hij zijn gehoor mede- nam naar Oost-Afrika, speciaal naar Tanganjika, heeft hij zich tot de Noordkust bepaalde, tal rijke dingen verteld en laten zien, die verhelderend werkten op onze kennis van landen en volkeren. Na een korte historische in leiding waarin hij er op wees dat de oorspronkelijke bevolking van Noord-Afrika sedert mensenheu genis door andere volkeren is overheerst, kwam hij te spreken over de recente gebeurtenissen in Tunis, dat thans onder Franse heerschappij staat. Contact met verschillende lagen der be volking, benevens een ontvangst door de Bey van Tunis, gevolgd door 'n opwachting bij de Franse Gouverneur, de graaf de Haute- cloque, brachtten hem van de diverse zienswijzen op deze ge beurtenissen op de hoogte. De Tunesische bevolking is niet te vreden met zijn lot. De Fransen voeren het bewind en innen de belastingen, maar bezigen teveel van dit geld aan de bouw van kazernes en gevangenissen, terwijl scholen- en ziekenhuisbouw in gebreken blijft, 't Resultaat is, dat vele kinderen geen onderwijs kunnen genieten, en de zieken geen behandeling krijgen. Het Tunesische volk voelt wel dat het niet rijp is om zichzelf te besturen, doch het voelt ook dat 't huidige bewind land en volk ten ondergang voert. Dat volk, dat vooral in het Noorden, bestaat uit genaturaliseerde kolonisten, meestentijds uit Europa afkomstig, gaat zich verzetten, en daar de pers, de telegraaf en de radio onder strenge censuur staan, is het buitengewoon moeilijk de buitenwereld hiervan op de hoogte te brengen, 't Gevolg is dat men tot gewelddaden o vergaat Telefoon en Telegraafdraden worden door gesneden, en bommen tot ont ploffing gebracht, alles met het doel de aandacht van de buiten wereld op Tunis en zijn toe standen te vestigen, opdat men het verdrukte volk ter hulp zal komen. Het volk heeft niets tegen de Fransen, maar wil een ander bestuur, bestaande uit echte Fran sen en geen genaturaliseerde, het wil de verheffing van het volk, opdat de oorspronkelijke Tune- siërs geen koeli's behoeven te zijn en te blijven. Nederland en zijn bewoners genieten in Tunis een gunstige reputatie, vooreerst doordat men de Indonesiërs zelfbestuur heeft verleend en vervolgens door de uitzendingen in de Arabische Taal gegeven door de Hilver- sumse Omroep. Deze Hilversumse uitzendingen kan men overal in Tunis beluisteren. Uit zijn mededelingen over zijn contact met de bevolking beschreef de spreker een diner bij een Arabisch koopman, waaraan hij door toedoen van de President van de Rechtbank kon deelnemen. Een grote houten schotel, waarop 'n pyramide van gebraden duiven met een spits toelopende punt, bestaande uit witte suiker, werd op een keurig gedekte tafel ge plaatst, terwijl voor de gasten een grote ronde snee brood als bord dienst deed. Van vorken, lepels of messen was geen sprake. Men stak zijn hand in de nog warme pyramide, trok er een gebraden duif uit en comsumeerde deze zo „uit het vuistje". De gastheer, die als Mohammedaan aan het diner geen deel nam, zat er op een stoel bij, terwij de 9 gasten, aan twee tafels „aanlagen" Na deze eerste schotel, volgden resp. nog drie andere met vlees en vis, om met gebak en koffie, welke laatste door de gastheer persoonlijk werd gezet, te eindigen. Verder verhaalde de spr. van de nauwe straatjes in de steden, waar de zindelijkheid veel te wen sen overlaat door het grote ge brek aan water, een in 't Oosten veel voorkomend verschijnsel. De zonne-warmte is oorzaak dat de straten met takken en twijgen worden afgedekt, wat bij film opnamen van levende mensen en vee een eigenaardig effect teweeg brengt. Ook in Marokko vindt men de smalle straatjes, de huizen met weinig vensters, de marktventers en waterverkopers, de kameel en het paard in het leven van de Oosterling op precies dezelfde wijze terug. Hier had de spr. het „gelukje" om van het dak van een huis foto's te kunnen nemen van de „Mouloud", het jaarlijkse feest op de geboortedag van de Profeet. Dit feest, dat in een besloten ruimte, waarin zich ook een mos kee bevindt, is voor iedere niet- Muzelman ontoegankelijk. De mannen en vrouwen uit alle dor pen en steden, die er aan deel nemen, schijnen weinig anders te doen dan in groepen te dansen. Maar op bepaalde tijden komt er iemand uit de moskee en roept de naam van een stad of dorp en alle bezoekers uit de afge roepen plaats afkomstig, maken zich los uit hun dansgroep en begeven zich in optocht naar de moskee om er binnen te gaan. Wat daar binnen voorvalt? In de Oosterse wereld is nog veel wat we niet weten. SELMA SANTING RECLAME-CAMPAGNE 1953 van de gezamenlijke Horeca-Bedrijven Op de bijeenkomst van de ge zamenlijke Horeca-Bedrijven, die Woensdagavond in het Oranje hotel is gehouden en werd bijge woond door de Burgemeester van Bergen, is unaniem besloten op de ingeslagen weg door te gaan. Staande de vergadering hebben nog 8 bedrijven met 173 bedden zich aangesloten. Deze organisatie bestaat thans uit 25 bedrijven met tezamen 778 bedden. Het is te verwachten dat van deze groep een zeer krachtige actie zal uitgaan, ten gunste van het plaatselijke vreemdelingen verkeer. Zeer belangrijk is ook dat deze bedrijven de beschikking krijgen over een eigen informatie bureau, dat gevestigd wordt in het Oranje-Hotel. „BERGER LUCHTPOST" De postduivenvereen. „Berger Luchtpost" organiseert op 22 en 23 November a.s. een postduiven- tentoonstelling in één der grootste zalen van het café Oldenburg te Bergen, welke geheel gratis is te bezoeken. Op deze tentoonstelling zullen verschillende kampioen-duiven van grote liefhebbers te bezichtigen zijn. Twee zeer bekwame mensen uit de postduivenwereld, zullen op deze tentoonstelling als keur meester optreden. HANDWERK- TENTOONSTELLING De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen houdt een hand- werktentoonstelling in Café Nieu- wendijk op Woensdag 26 Nov. van 2-5 en van 8-10 uur. Ook niet-leden kunnen er een kijkje nemen van 2-5 uur. Op de tentoonstelling wordt gedemonstreerd door de Fa Plomp met de Elna-naaimachine met zijn vele mogelijkheden en er zal een stand aanwezig zijn van de Firma van Melle. DE MASKERSPELERS OP DE PLANKEN De toneelvereniging „De Masker spelers" opende haar speelseizoen met de opvoering van een blijspel van Henk Bakker en Christien van Bommel-Kouw. Het „geres taureerde" gezelschap, naast een kern van de oude club traden verschillende nieuwe jonge krach ten op, gaf een vlotte vertoning van het gezellige, vrolijke spelletje, dat was getiteld „En Jacob diende De auteurs voerden geen Jacob ten tonele, die als zijn naamge noot zeven jaren zou moeten dienen om Laban's dochter Rachel tot vrouw te krijgen. Deze moderne Jacob zou om zijn degelijkheid te tonen, een jaar lang zijn brood moeten verdienen, alvorens de oude, door het leven verbitterde tante Cornelia (To Oldenburg- van Geemen) zijn aanzoek om de hand van haar pleegdochter Ama- lia in overweging wenste te nemen. Leiden in last: de rijke jongeling, die nooit iets had uit gevoerd, een baan zoeken! Zijn vriend wist raadchauffeur- huisknecht ergens in Zeist. Heel wat dwaze verwikkelingen wach ten daar de onhandige huisknecht, mooi vertolkt door Henk van Zanten. De quasi huisknecht droeg nu wel het jasje van dienst bare, maar deze vermomming was niet afdoende tegen de speurende blikken van ander personeel en gasten en gaf aanleiding tot moeilijke ogenblikken voor de dienende Jacob. In deze omgeving, waarheen ook Amalia de muffe sfeer rond de villa in de Gelderse Achter hoek was ontvlucht, zwierf ook Cupido rond met zijn boog en pijlen en vond hier een rijk jacht gebied. Deze vrolijke schalke knaap trof hier zovele harten, dat de ambtenaar van de burger lijke stand wel dagwerk had. Hoe het afliep? Of ze mekaar kregen, d.w.z. Frits en Amalia? Jacob diende zijn jaar niet uit, maar stapte al eerder in het schuitje met de lieftallige Dolly, waarvan Adri Bakker iets moois maakte. De namen van alle twaalf medespelenden te vermelden heeft weinig zin. Jan van der Zwan was de vrolijke Boy die zeker niet paste in de muffe sfeer van de Achter hoek, waar men niet erg vleiend was in zijn oordeel over deze „lezee" van meneer Frits, die zo maar „naokend uuttekleed in de Iselt zwom". Gré Beeldman was de kittige dienstbode Lenie, die geen succes had met haar ver leidingskunsten. Spelers en regis seur kunnen met voldoening terug zien op deze eerste avond. OLIEBOLLENDAG Naar wij vernemen zal er op Zaterdag 29 Nov. a.s. te Bergen een Oliebollendag worden ge houden ten bate van de kanker bestrijding. Meisjes zullen huis aan huis de oliebollen, croquetjes, appelflap of hoe al dat heerlijke gebak mag heten, te koop aan bieden. Het publiek wordt opge wekt het mooie doel te steunen door veel te kopen. STAATSBOSBEHEER Bij besluit van de Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening is, te rekenen met ingang van 1 December 1952, aan de heer Th. E. Jansen op zijn verzoek eervol ontslag ver leend uit zijn functie van Bos bouwkundig Ambtenaar A bij het Staatsbosbeheer, ter standplaats Schoorl. DE BOND VOOR STAATSPENSIONNERING BLAAST VERZAMELEN De afd. Schoorl van de Bond voor Staatspensionnering belegt Zondag 23 November weer een propaganda-bijeenkomst in de zaal van Nic. Schuyt. Weer zullen de oud-strijders worden opgewekt de strijd voor hun ideaal, een premievrij Staatspensioen voor iedereen, voort te zetten tot het doel is bereikt. Vijftig jaren vraagt de Bond nu al de belangstelling voor de slachtoffers van een onvoldoende regeling en velen zullen zich nog herinneren het lot van Ouwe Betje, zo ontroerend geschetst door de populaire dichter en zanger Jacobus (Koos) Hendrikus Speenhoff. Bet was bij dezelfde mensen, Veertig jaren keukenmeid, Toen er vroeger vrijers kwamen, Had ze altijd nee gezeid. In d'r zindelijke keuken Met 'n jurk van blauw katoen Sleet ze al d'r beste jaren, Om aan vreemden goed te doen. Toen Mevrouw in 't kraambed [stierf, Ploeterde ze dag en nacht, Tot ze zelf 't kleine zusje, Met de fles had opgebracht. En dat zusje werd 'n dame Die ging houen van 'n man, En daar kreeg ze voor d'r moeite Eens een kop en bakkie van. Toen Meneer na jaren tobben Eind'lijk rustte naast mevrouw. Was ze blij, dat ze nu voortaan, Bij d'r pleegkind dienen zou. Maar die had 'n dienstmeid bij d'r, Vlugger dan de oude Bet, En ze werd met 'n „getuigschrift", Vriendelijk op straat gezet. Een getuigschrift Pensioen Sedert is er veel veranderd, veel verbeterd, maar het ideaal van de Bond is nog niet verwe zenlijkt. De Flierefluiters van Lands meer zullen met de opvoering van „Per Luchtpost" het hunne bij dragen om de propaganda-avond te doen slagen. V.V.V. NOORDKENNEMERLAND BLIES VERZAMELEN Propaganda meer te richten op voor- en naseizoen Op de druk bezochte najaars vergadering in „De Rustende Jager" wierpen de V.V.V.-ers van Schoorl der gewoonte ge trouw een blik achterwaarts op het afgelopen seizoen om ver volgens, rekening houdend met de opgedane ervaringen, een plan de campagne te ontwerpen voor het komende jaar. Bij het opmaken van de balans wees de voorzitter, de heer v. d. Garde Jr. er op, dat voor- en naseizoen wel wat hadden teleur gesteld en dat het z.i. wenselijk was de propaganda meer in die richting te sturen. Men zou in het voorseizoen bijv. kunnen pro fiteren van de broedplaatsen in het duingebied, een attractie voor vogelliefhebbers. De voorzitter deelde mede, dat er zo goed als geen klachten waren ingekomen van de gasten, wat tot tevredenheid stemde. Zonder daarbij te kort te doen aan de vele anderen, die zich in het afgelopen jaar verdienstelijk hadden gemaakt voor de V.V.V., bracht de voorzitter een extra woord van dank aan de heer Stoelhorst, Bosbouwkundig ambte naar bij het Staatsbosbeheer, die duizenden gasten aan zich had verplicht met hen te begeleiden op de regelmatig gehouden duin wandelingen en zodoende reclame had gemaakt voor mooi Schoorl. Voor de seizoenmarkt, die dit jaar zo'n groot succes was ge worden, zal men, meende de voorzitter, 'n andere naam moeten bedenken om niet in conflict te komen met de marktverordening en verderniet meer op Zondag houden!! De „uitkijk toren" zal nog wel even op zich laten wachten: de moeilijkheden zijn nog niet opgelost! Tot leden van de Commissie tot het nazien der boeken van de penningmeester worden aange wezen de heren Schotvanger, Gottmer en P. Bakker. De Informatie-Bureauhouder gaf de vergadering heel wat cijfer materiaal te verwerken, droge kost, maar toch nuttig. Het aan tal mondelinge informaties be droeg 1758 tegen 1480 in het voorgaande jaar. De telefonische aanvragen stegen van 466 tot 548, de uitgaande van 342 tot 467, de schriftelijke aanvragen van 1956 tot 2440. Het aantal informaties naar kampeergelegen heid was sterk gestegen. Vanwaar al die aanvragen Van Amsterdam 686, Rotterdam 184, Utrecht 145, Groningen 98, Leeuwarden 65 enz. enz. Bij de bespreking pensionlijst en wandelkaart gaf de voorzitter de vergadering in overweging om de lijsten, die in de practijk goed hadden voldaan, ongewijzigd te handhaven. Alleen achtte het bestuur een verhoging van de advertentieprijzen van f 1,75 tot f 2,- nodig. De vergadering ging hiermede unaniem accoord. De wandelkaarten zullen worden ver nieuwd, zodra de nieuwe kaart volledig klaar is. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden, de heren W. Sevenhuysen en J. de Witte met grote meerderheid van stem men herkozen. In de vacature ontstaan door het bedanken van de hr P. Spaander, werd voor zien door de verkiezing van de heer J. C. Schotvanger. Om de kasmiddelen te ver sterken werd vervolgens besloten weer een verloting te organiseren, waarbij een beroep werd gedaan op medewerking van alle leden. De begroting voor 1953 sloot in ontvangsten en uitgaven met f 6020,Er was een nadelig saldo van f 295,De hr Zuur bier achtte de post voor adver teren te laag en stelde voor die met f 200,.te verhogen. Na enige discussie werd hiertoe be sloten, en meteen de post nadelig saldo met f 200,verhoogd. Bij de rondvraag werd nog de vraag gesteld of contributiever hoging niet wenselijk zou zijn. Het bestuur achtte zo'n maatregel niet dringend nodig en vreesde bovendien moeilijkheden. De voor zitter riep aller medewerking ia tot de groei van het ledental. De vraag of een busdienst van Schoorldam naar Camperduin niet mogelijk zou zijn, waagde de voorzitter niet zo maar te be antwoorden. BRIDGE-CLUB „SCHOORL" Uitslag wedstrijd 17 Nov. 1952 A. 1 Half-Jonker 24. 2 Mw. Arpeau-v. Twuyver 22. 3 Fam. Repko 20.5 4 Fam. Tichelhoven 20. 5 Stam-Haasbroek 18,5 6 Fam. v. Wijk 15. B. 1 Half-Mos 37,5 2 Bekker-Beeldman 34,5 3 Lensing-Lensing 34. 4 v. d. Lelie-Nieuwland 34. 5 Fam. Hubelmeier 30. 6 Mw. v. Wijk-Mw. Bouman 29,5 7 Mw. Trip-v. d. Hoef 28. 8 Fam. Stennenberg 24,5 C. 1 Mw. Timmerman- Mw. Hoff 21.5 2 Mej. Numan-Visser 20. 3 Burgering-Weel 20. 4 Fam. Kuyper 18,5 5 de Jong-Mos 17,5 6 Oud-de Hart 14,5 7 Mej. Haring-Mej. Silver 14. -Af/* lll/^ Zondag 23 November BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1