iVeMiad ft 99 De Bank gesloten NIEUWJAARSGROETEN Coöp. Boerenleenbank Ie Schoorl Indrukken en Reisavonturen BERGEN SCHOORL c. 2 tot en met 10 Januari 1953 VRIJDAG 12 DECEMBER 1952 29c JAARGANG No. 49 Verschijnt tc Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef In het nummer van 30 December a.s., zal evenals vorige jaren gelegenheid bestaan tot het plaatsen van een Nieuwjaarsgroet. Men kan deze, liefst zo spoedig mogelijk, opgeven aan ons Bureau of aan de bezorgers. De minimum-prijs hiervan bedraagt f 1,— a contant per 3 regels; elke regel meer 30 ct. van een Emigrant, die met de „Sibajak" op 17 Juni 1952 vertrok naar Nieuw Zeeland Direct daarop werd begonnen met de debarkatie en we kregen walverlof tot één uur 's nachts. Zo kwam dan het ogenblik, dat Kees, één van de reeds \7ele vrienden, en ik ook voet aan wal zetten. Kees, M.T.S.-er werktuig bouw, en ik waren gekleed in khakibroek en overhemd met vrijwel niets er onder, want de temperatuur, zo hoorde ik later van een Curagao-enaar, die em ployé is bij de weerkundige dienst, was die avond omstreeks 30° C, dus flink hoog. Wij liepen direct achter de loodsen om naar de uitgang en hier stond het, in de meest letterlijke zin van t woord door de vele negers, zwart van de mensen. Heel veel, dure en prachtige wagens stonden langs de kant. Het leek, alsof veel passagiers werden afgehaald, doch niet wij, en dus gingen we maar met de benenwagen. Wij wisten het niet, maar we hadden bij elke auto kunnen vragen, of ze ons het eiland wilden laten zien, want daar waren ze juist voorgekomen. Daar vragen om zo iets echter niet in mijn aard ligt en bij Kees evenmin, kwam dit niet bij ons op, hoewel het van de Curagao- enaren juist de bedoeling was. Kees en ik volgden nu de vrij steile, dorre en rotsachtige weg naar de stad. Langs de weg was aan de linkerkant een hoge rots wand, die veel weg had van puimsteen, vol gaten en barsten en begroeid met dor gras en enkele bomen, die met de wortels kaal op de steen stonden. Rechts hadden we een wondermooi uit zicht over de binnenbaai, op Oliestad aan de overkant met hel verlichte gebouwen van vele verdiepingen, waarboven 'n dikke geel-rosse damp hangt. We zagen enkele open vuren en veel be wegende lichtjes van allerlei kleur op de donkere binnenbaai, en daarachter de bergen. Piet heeft wel gelijk gehad met zijn uit spraak, dat Curasao stinkt, want een weeë olielucht hangt over het eiland. Later kwamen we door de negerwijken. Wat een armoe Ramen zijn er niet in de wonin gen, alleen openslaande zonne schermen van hout, meestal met één scharnier en verveloos. De huizen hebben 'n dof geel-bruine onbestemde kleur. Veel soorten mensen zagen wij daar en later vertelde men mij, dat Curasao 64 rassen herbergt. Eindelijk kwamen we in een meer geciviliceerde buurt. Hier reden honderden moderne auto's door de straten, hoofdzakelijk bestuurd door negers. Zeer vele mensen hebben een auto en een fiets is armoedig daar. Ook zagen we vreemd ge vormde bomen, doch bij nader onderzoek bleken dit dikke vet- planten of cactussen met harde stekels te zijn. Over de ponton brug kwamen we in een ander ZONDAGSDIENST ARTSEN stadsgedeelte. De enkele Europese zaken, die wij zagen waren alle uitgerust met grote fans, ze gaven een behoorlijke sortering van allerlei artikelen. Het was nu al laat in de avond, maar toch werkten velen nog, de negerkappers in hun open zaken, de straatvegers, en oude negerinnen boden hun koopwaar, voornamelijk vruchten, te koop aan, gezeten bij een kist op het trottoir. Daar Kees en ik geen geld hadden om iets te kopen en we door de grote hitte stier ven van de dorst en bovendien dodelijk vermoeid raakten. Ook door de vele nieuwe indrukken, gingen wij om ruim elf uur terug aan boord, omdat we wisten, dat de bar openbleef tot middernacht. Toen we aan boord terug waren, kwamen we tot de ont dekking, dat de bar, de salons, de conversatiezaal en de catine vol waren met negers, die aan het bierhijsen waren. Voor hen kost een glas bier aan de wal f 1,50. terwijl ze het „bij ons" voor f 0130 hadden. Ziedaar de verklaring. Wij maakten nu ken nis met een Surinamer en met een Curagao-enaar, die werkten bij de weerkundige dienst en deze twee trakteerden ons aan boord van ons eigen schip. De Surina mer vertelde ons, dat hij in Suri name geboren was uit Hollandse ouders (en hij was nog zwarter dan onze heteluchtkachel)de ander schoot nu in 'n bulderende lach en vroeg of er in Holland wel meer negers werden geboren uit blanken. Op Curagao is het leven op Amerikaanse leest geschoeid. De mensen, ook de kleurlingen, lopen in gekleurde hemden, meestal witte broeken en witte of wit- bruine schoenen. Hier, en zoals ik ook later in Midden-Amerika zag, wordt het overhemd altijd over de broek gedragen. Om half twee 's nachts moesten allen van boord en kwamen ook de laatste passagiers terug. Het tanken was toen ook afgelopen en alle voorbereidende maatrege len werden getroffen voor het vertrek. Om 2 uur op Zondag 29 Juni, in Holland 8 uur 's mor gens, waren we los, en nagejuicht door honderden mensen op de kade stoomden we langzaam door de pontonbrug, en om half drie bevonden we ons alweer in volle zee en dook ik, erg vermoeid, in mijn kooi. In de vroege morgen werden we gewekt door de vrolijke klan ken der muziek van de scheeps- kapel in verband met de verjaar dag van Prins Bernhard. Direct na het ontbijt ging ik naar het kantoor van de Administratie om te vragen, of er post voor mij was en ik ontving acht (zegge acht!) brieven, vier van thuis en vier van vrienden. Met deze buit maakte ik het mij gemakkelijk in een dekstoel. Wat hebben die brieven mij een mooie Zondag bezorgd! Niemand zal mij kwalijk nemen, dat ik nu en dan stoppen moest met lezen, omdat mijn ogen volschoten met tranen, vooral toen ik moeders brief las. Ze behoeven zich thuis over mij geen zorgen te maken. Ik weet, dat het onder de huidige omstandig heden erg gemakkelijk is om dat te zeggen en dat de moeilijkheden stellig niet zullen uitblijven, maar ik ben er van overtuigd, dat ik, met Gods hulp het redden zal. Zo was het dan al weer Zon dag de 29ste en lag Curasao al weer een nacht varen achter ons. Aan bakboord, op de horizon, waren heel vaag de bergcontouren van Venezuela zichtbaar. De Caraïbische zee waar we in voeren was bloedheet. De z°n stond 's middags loodrecht boven het schip en bij de minste beweging dreven je kleren van het zweet. Elke dag kostte een verschoning, zowel van boven- als van onderkleren en elke dag stond ik in de avonduren, in de tijden dat er zoet water was, met parels zweet op borst en voorhoofd te wassen. Deze warmtebeschrijving schreef ik in de verleden tijd, want de Pacific, waar we nu al 2 dagen op varen, is in tegenstelling met de Atlantic en de Caraïbische veel kouder en winderiger. De zon zagen wij na Panama nog niet. SINTERKLAAS OP TOURNEE Op zijn rondreis kwam de kindervriend ook dit jaar weer naar Bergen en weer heeft hij vreugde bereid aan onze jonge jeugd. Nadat hij vergezeld van zijn twee zwarte knechtjes alle kleuters te Bergen en Bergen aan Zee had bezocht en. mild'lijk bedacht, kwamen Vrijdag de leerlingen van alle scholen aan de beurt. In „De Rustende Jager" wachtten ze vol spanning op zijn komst. Wat zou het worden, de koek of de gard Maar het viel nogal mee: waren ze ook niet alle dagen, vele waren zij toch zoet. Het werd weer een echt kinderfeest. Alle mogelijke versjes werden de grijze weldoener jui chend toegezongen en dan trad het bekende poppentheater van Guido van Deth op met het sprookjesverhaal „De verdwenen prinses". Ook de zieken werden niet _vergetendank zij het initiatief van de beide wijkverpleegsters, Zr Grau en Zs Oosting, bracht de Sint met zijn helper ook een bezoek aan vele ziekbedden. Dit blijk van medeleven deed de patiënten goed, bracht wat licht in de voor hen zo donkere dagen. EXPOSITIE In het Utrechtse Universiteits huis wordt op 15 December een grote Expositie geopend van werken van Mevrouw Reitsma- Volenaa en Jan de Leeuw. Deze tentoonstelling werd via het Kunstenaars Centrum Bergen mogelijk gemaakt. B.S.VV.Z.V. 1-1 In deze gelijkopgaande wed strijd werden de punten eerlijk gedeeld. Vrijwel de hele wedstrijd moesten beide verdedigingen om beurten in actie komen, van over wicht was geen sprake. Het duurde 10 minuten toen de thuisclub bij een aanval over de rechtervleugel door een prach tig schot van ten Herkei de lei ding nam 10. Lange tijd wist B.S.V. deze voorsprong te be houden, doch 5 minuten vóór de rust werd doelman Timmerman door een verrassende kopbal van de linksbinnen gepasseerd 1 1 Na de rust, die werd opge vrolijkt met een stukje muziek van de nieuwe geluidsinstallatie, ontwikkelde zich eenzelfde spel- beeld. De bezoekers waren met hun talrijke aanvallen voorlopig in het offensief. De verdediging van de thuisclub met Arie Ur- banus aan het hoofd wist echter niet van wijken. Langzamerhand kwam B.S.V. weer in het offensief, doch tot doelpunten kwam het niet. On danks verwoede pogingen van beide partijen, werd er niet meer gescoord. De uitslag 11 geeft wel de juiste verhouding weer. GESLAAGD Voor het examen Radio-Tele grafist 2e klasse slaagde dezer dagen onze plaatsgenoot A. P. Vegter te Groet. BRIDGECLUB „SCHOORL" Uitslag bridgedrive van 1 Dec. A. 1 Mevr. Arpeau-v. Twuy ver 51 2 Fam. Tichelhoven 44 3 Half-Jonker 44 4 Fam. Kuijper 43 5 Stam-Haasbroek 42 6 Fam. Stennenberg 39 7 Fam. van Wijk 38 8 Bekker-Beeldman 35 B. 1 Burgering-Weel 41,5 2 Mevr. Timmerman-Half 39,5 3 Nieuwland-v.d. Lelie 38,5 4 Mej. Haring-Mej. Silver 37 5 Oud-de Hart 37 6 Lensing-Lensing 35 7 Mej. Numan-Visser 34,5 8 Mevr. van Wijk- Mevr. Bauman 34 9 Mevr. Trip-v.d.Hoef 27 Uitslag St. Nicolaas-drive 8 Dec. A. 1 23,5 2 Mevr. Hoff-Jonker 22 3 Mevr. Arpeau- Mej. Haring 21 4 Mevr. Timmerman- Visser 17,5 5 Stam-Burgering 15,5 6 Kuyper-v. Wijk 13,5 7 Mevr. Tichelhoven- de Hart 13 B. 1 Mevr. Bauman-Half Sr. 41 2 Bekker-v. d. Hoef 36,5 3 Haasbroek-Mevr. Trip 32,5 4 de Jong-Tichelhoven 30 5 v. d. Lelie-Lensing Jr. 29,5 6 Half Jr.-Mos 29 7 Repko-Mos 27 8 Mevr. Kuyper-Nieuwland 26,5 1 Mej. Silver-v. Twuyver 23,5 2 Mevr. van Wijk- Hubelmeier 23,5 3 Mevr. Repko- Mevr. Hubelmeier 23 4 Beeldman-Weel 19 5 Mevr. v. Wijk Jr.- Lensing Sr. 16,5 6 Mej. Numan-Stennenberg 14,6 WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Dec. 's morgens 's namiddags 13 12.29 1.06 14 1.34 1.55 15 2.23 2.39 16 3.04 3.20 17 3.49 4.04 18 4.34 4.49 19 5.19 5.34 Laag water Dec. 's morgens 's namiddags 13 6.29 7.06 14 7.34 7.55 15 8.23 8.39 16 9.04 9.20 17 9.49 10.04 18 10.34 10.49 19 11.19 11.34 Dr L. L. ZAMENHOF, de auteur van het Esperanto herdacht Op 15 December 1859 werd Dr L. L. Zamenhof, de auteur van de wereldtaal Esperanto, te Bialystok geboren. Reeds als kind leed hij onder de verdeeldheid en vijandschap tussen de verschillende bevolkingsgroepen van het toen malige Polen. Zijn overtuiging, dat het taalverschil een van de voornaamste oorzaken was van de onderlinge onverdraagzaam heid, bracht hem er toe, reeds in zijn gymnasium-tijd te beginnen met het samenstellen van een eenvoudige, door ieder gemakke- van HET BESTUUR lijk te leren, neutrale taal, waar voor hij de elementen ontleende aan de bestaande nationale talen. In 1878, Zamenhof zat toen in de hoogste klas van het gym nasium, was zijn project gereed en met enkele klasgenoten vierde hij op zijn kamer de geboorte van zijn tweede taal voor ieder. Nog tal van jaren heeft Zamen hof geëxperimenteerd en zijn pro ject aan de practijk getoetst, om na te gaan of de taal aan de gestelde eisen voldeed en eerst in 1887 verscheen zijn brochure over de internationale taal onder het pseudoniem Esperanto de hopende), de naam, die later op de taal zelf zou overgaan. Een gemakkelijk leven heeft dr Zamenhof zeker niet gehad. Om zijn studie te kunnen betalen, moest hij lessen geven en ook later, toen hij zich reeds als oogarts had gevestigd, heeft hij vaak geldzorgen gekend. Spot en ver guizing zijn hem niet bespaard gebleven en bij zijn dood, in April 1917, toen de eerste wereld oorlog in alle hevigheid woedde, scheen de vervulling van zijn ideaal verder af dan ooit. Maar ondanks tegenkanting en voor oordeel wisten zijn volgelingen de taal ingang te doen vinden. Nu, 65 jaar na de geboorte van het Esperanto, telt deze taal zijn aanhangers over de gehele wereld bij tienduizenden. Dagelijks wordt Esperanto gebruikt in ra diouitzendingen, toerisme, handel en wetenschap. Leden van cultu rele, confessionele, politieke en wetenschappelijke organisaties, die in het Esperanto een belangrijk middel ontdekten om het contact met geestverwanten over de ge hele wereld te versterken en uit te breiden, passen deze taal prac- tisch toe en zo ontstonden inter nationale esperantisten-organisa ties van onderwijzers, studenten, geheelonthouders, blinden, wereld federalisten, protestanten, journa listen, vegetariërs, katholieken, padvinders, spoorwegbeambten, filatelisten, enz. De jaarlijkse in ternationale Esperanto-congressen, waaraan door vertegenwoordigers van meer dan twintig verschil lende nationaliteiten wordt deel genomen, en waarbij door ge leerden van naam referaten in het Esperanto worden gehouden over allerlei wetenschappelijke onderwerpen, hebben bewezen, dat internationale conferenties zonder tolken en zonder n kost baar en tijdrovend vertaalsysteem zeer wel mogelijk zijn. Een vijftigtal tijdschriften en periodieken, waaronder verschil lende wetenschappelijke publica ties, verschijnen geregeld in de internationale taal, terwijl een keur van vertaalde werken iedere esperantist toegang verschaft tot de wereldliteratuur. In binnen- en buitenland wordt het Esperanto aan verschillende inrichtingen voor lager, middelbaar en hoger onder wijs gedoceerd en het aantal be oefenaars van de internationale taal breidt zich gestadig uit. En zo groeit de Esperanto-beweging, tot het welzijn van alle mensen, die door de ontwikkeling van verkeer, wetenschap en techniek steeds meer op elkaar zijn aan gewezen. Dit alles danken wij aan Dr Zamenhof, die zijn inter nationale taal zonder enig mate rieel gewin aan de mensheid schonk en wiens geboortedag de esperantisten met grote dankbaar heid herdenken. Esperanto-Persdienst L.E.E.N. He.csbne.h.u (van ongeveer f 3,15 voor 4 personen, de prijs van het konijn niet inbegrepen). Bloemkool met ham en mayon naise. Gebraden konijn met sinaas appel en gebakken aardappelen. Koffievla met noten. Bloemkool met ham en mayonnaise 1 stevige bloemkool, mayonnaise of slasaus, 100 g ham, (sla of andijvie). De bloemkool gaar, maar niet geheel zacht koken, in het kook nat laten afkoelen en laten uit lekken. De bloemkool op een platte schotel plaatsen of per persoon een „toefje op een bordje leggen. De ham fijnsnijden en vermengen met enige lepels mayonnaise of slasaus. Hiermede de bloemkool bedekken. Desgewenst slabladen of zeer fijn gesneden andij vie om de bloemkool leggen. Konijn met sinaasappel 1 konijn, 200 g 4/5 pakje) boter of margarine, T 2 eetlepels mosterd, zout, 4 sinaasappelen, suiker. Het konijn in stukken gesneden bestellen. De stukken wassen, drogen, zouten en goed inwrijven met mosterd (de smaak van het vlees wordt hierdoor geuriger, de mosterd proeft men na het braden niet meer). De boter of margarine verwarmen tot het schuim wegtrekt. Hierin destukken mooi bruin braden. Tot slot het levertje toevoegen, het vuur temperen en de pan sluiten. Het konijn nabraden tot het vlees gemakkelijk van de botten los laat (1 a 2 uur). Van kop, hart en maag kan men bouillon trekken om de jus af te maken. De jus zonodig zeven en desgewenst binden met een weinig met water aangemengde maizena of bloem. De sinaasappelen schillen, zeer goed van de witte velletjes ont doen (om dit te vergemakkelijken de vruchten in kokend water houden)' in zeer dunne schijven snijden, ontpitten en met wat suiker bestrooid wegzetten. Het konijn opdienen met een rand sinaasappelschijven op de schotel of met de vruchten apart in een schaal. Koffievla 2 liter melk, 30 g (3 eetlepelsj maizena of custardpoeder, 60 g (4 eetlepels) suiker, sterk koffie- extract, 1 /8 liter slagroom, 50 g noten (b.v. hazelnoten, walnoten, pinda's of amandelen.) De maizena of het custard poeder en de suiker aanmengen met een weinig koude melk. De rest van de melk aan de kook brengen en binden met dit papje. De vla even laten koken, een scheut koffie-extract toevoegen en de vla laten afkoelen. Vóór het gebruik de room stijf- slaan. Vlug de vla door de room kloppen. De massa overdoen in een vlaschaal en bestrooien met de gehakte noten (en desgewenst nog versieren met een weinig room). DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 14 December BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK H.J. PIERS, Tel. K2201-202 Geen groter verrassing uit z'n land dan „De Duinstreek" voor de emigrant

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 1