De macht der RECLAME WEK DE GAL IN UW LEVER OP %e.Ópt.faStm 7-8WE [HE RMOGÉNE „De Rustende jayet"Retqeu HU. Een stijlvolle japon RATTENBESTRIJDING KERKDIENSTEN l BIOSCOOP FILMNIEUWS. U kunt niet ALLES weten GEMEENTE SCHOORL De Burgemeester van Schoorl maakt bekend, dat in de week van 1522 December a.s. waar nodig een actie voor zal worden ingesteld. Teneinde de werkzaamheden aan deze bestrij ding verbonden, te kunnen voorbereiden, worden belanghebbenden, die op hun erven en in woningen enz. last van ratten ondervinden, verzocht hiervan vóór 17 December a.s. schriftelijk aan het Bureau Gemeentewerken kennis te geven. SCHOORL, 12 December 1952 Adsydcant-Uapecs vatten van sckcilt in scbcik MOSTERDFABRIKANT HAD GOEDE IDEEëN Op een vorig jaar gehouden reclamecongres vertelde dr. Ph. J. Idenburg over de gevolgen van een staking in het krantenbedrijf voor de verkoop van allerlei producten. In Pittsburg weigerde de expeditie-afdeling van het daar aanwezige krantenbedrijf het werk voorttezetten om kracht bij te zet ten aan looneisen. Er verschenen dus een tijdlang aeen kranten. Na afloop van de staking heeft men toen een onderzoek ingesteld naar de gevolgen voor het kooplustige publiek. Nu zou blijken of adver tentiereclame de koopgewoonten beïnvloedde. Bij het onderzoek bleek, dat een aanzienlijk deel van de dag omzetten in veel artikelen was verplaatst van het centrum der stad naar de buitenwijken. Veel dames hadden het doen van in kopen in de krantenloze dagen moeilijker gevonden dan anders. Hieruit blijkt hoezeer men gewend was inkopen te doen aan de hand van geplaatste advertenties. Een vijfde van het publiek kocht zonder advertenties minder dan voorheen, zodat inderdaad door de annonces de kooplust werd aangewakkerd. De verkoop van een artikel als auto's had door het ontbreken van de krant aanzienlijk geleden. Dit voorbeeld was een duidelijke illustratie van de macht der kran tenreclame. Niet alleen de krant brengt echter de reclame. Zonder de licht- annonces langs de straten zou de avondverkoop zeker aanzienlijk dalen en zeker het uitgaansleven ernstig worden benadeeld. Dat hebben ons de oorlogswinters wel geleerd. Daarnaast heeft de reclame door radio en televisie de wereld voor een groot deel veroverd, al vormt Nederland daarbij dan nog een lichtende oase. De radio-reclame is gelukkig beperkt tot de omroepverenigingen, tot de „spoorwegen, die spreken en een enkele vakvereniging of politieke partij, maar de finan ciële nood waarin de televisie zich bevindt maakt het lang niet on waarschijnlijk dat de reclame langs deze weg nog eens zal doordringen tot de huiskamers en dat is niet te hopen. De reclame immers heeft onmiskenbaar een bepaalde uitwerking op ons leven. Zij schept behoeften, prikkelt de mensen tot bepaalde activiteiten of tracht ons van andere plannen af te houden. Zij gaat meer en meer ons leven leiden en daar zijn stellig gevaren aan verbonden voor lichaam en geest. Zie de suggestieve reclame, die ons er zo dikwijls op wijst dat we vermoeid zijn, dat we ten slotte de vermoeidheid reeds voelen voordat de dagtaak is begonnen en ons daarom noodzaakt naar voren geschoven geneesmiddelen te gebruiken. Wanneer ons ten slotte door de televisie, de krant, de aanplakzuilen, de tramreclame en in de hal van postkantoren en stations wordt toegeroepen dat ons ondergoed of overhemd niet schoongewassen is zonder een nieuw tovermiddel, dan komt het moment dat U boord en man chetten eens extra critisch gaat bekijken. Wanneer door sugges tieve voorstellingen en kleurrijk materiaal er op wordt gewezen dat er een bepaalde ziekte of kwaal dreigt, zonder dat we een bepaalde soort zeep gebruiken, dan zullen we het weldra allen kopen. De grens De reclame kan ons leven voort jagen van de ene schrik in de andere, van onrust tot onrust, zodat we prikkelbaar worden, ons inkomsten- en uitgavenpatroon in de war gaat lopen en we er tenslotte wanhopig onder gaan worden. Met de ontwikkeling van de moderne reclame nemen de gevaren eveneens toe, zodat wellicht de wetgever nog eens gedwongen wordt de kopers te beschermen tegen te opdringerige reclame-maniakken. In Amerika is men dit stadium genaderd. Hier had men in de onmisbare stadsbussen van een grote stad sterke luidsprekers laten aanbrengen, die tijdens de rit voortdurend met een door dringende stem de zegeningen verkondigde van 'n reeks artikelen. Voor verschillende passagiers, die lang in de bus moesten vertoeven, bleek deze reclame onverdraaglijk. Zij moesten de bus verlaten uit angst voor de reclamestem 11 Temidden van de verandering is ook veel van het oude weer nieuw geworden. Voordat de krant, de lichtreclame en de tele visie of luidspreker ona konden vermoeien trachtte het bedrijfs leven reeds het publiek te boeien met de straatreclame. Men huurde goochelaars of worstelaars, die in het openbaar hun kunsten vertoonden en daarbij tevens door middel van borden of zin spreuken een artikel aan de man trachtten te brengen. Bij dat alles heeft men slechts één doel: in het middelpunt van de publieke belangstelling te komen. De be kende Schotse whiskyhandelaar Walker werd alom bekend om dat hij steeds in 'n zeer opzichtige rijkoets op straat verscheen. Zijn collega Buchaean verwierf bekend heid en een fortuin door steeds uiterst keurig gekleed met een orchidee in het knoopsgat in het openbaar te verschijnen. Ideeën. De moderne reclametechniek heeft deze oude methoden nog niet vergeten. In het boekje „Ook u kunt exporteren" vertelt de bekende Nederlandse mosterd fabrikant L. Fokkema b.v. hoe hij in 1948 een oude tachtigjarige mosterdmaler op klompen naar de V.S. heeft gestuurd om zijn producten aan de man te brengen, de oude man bezocht daar een circus. De directeur van het circus vond de oude man zo vermakelijk, dat hij hem uitnodigde om op een olifant een rondje door het circus te maken. Al buigend naar links en rechts maakte de grijsaard met zijn klompen 'n rondje door de piste, terwijl hij tegelijkertij 1 potjes mosterd tussen het publiek wierp. De volgende dag sprak de gehele Amerikaanse pers over de grijsaard. en de mosterd, die hiermee een nieuwe markt veroverde. Een ander voorbeeld vertelt van 'n Spaanse corsettenfabrikant, die zijn corset niet kon verkopen. Hij liet aankondigen, dat een beroemde corsettière op een be paalde plaats uit een vliegtuig zou springen en dat na landing haar kleren even onberispelijk zouden zitten als voorheen. Bij de met spanning verbeide sprong bleek de de corsettière een pop te zijn, maar de corsetten worden sindsdien vlot verkocht. De uitrusting der moderne re clame is verjongd, de methoden zijn dezelfde gebleven. Slaagt men erin het publiek te blijven boeien door originele gedachten, dan zal het een nimmer falend middel blijven, om producten te introdu ceren. Gaat men echter de weg op van de dictatuur, van de reclamedwang door overdreven suggestie, dan zal het volk dat publiek heet, de naar almacht strevende heerser, die reclame heet, uitwerpen als een indringer in een naar goede voorlichting strevende maatschappij. BR/UEN voor SCUOOHL. MET OF ZONDER RECEPT, TNDE „RUSTENDE JAGER." VINSV.n.h BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN Burgerlijke Stand BERGEN EGMOND AAN ZEE Door de originele samenstelling uit het edele natuurproduct is KING pepermunt lekkernij en medicijn tegelijk. De natuur is niet te verbeteren. De natuurzuivere „ALLES VOOR DE SHOW" „GEEN MEDAILLES VOOR SPIONNEN" Het model dat wij deze keer voor onze lezeressen brengen, is wel zeer apart. Goed gevonden is de op verschillende plaatsen toegepaste ruimteverwerking, die aan het jurkje een apart cachet geeft en het aanzien van een duur kledingstuk. Het mooi gestyleerde voorpand heeft een middenbaan, die in één stuk met de schouder- delen geknipt is. De ronde bies, die de ovaalvormige halsuitsnijding afwerkt, neemt de schouderdeel- rimpels op. Dan zien we, dat de zijdelen van het voorpand met een vrij sterke rimpeling aan het midden deel zijn vastgezet. De voorrok bestaat uit 3 banen, n.l. 2 zijbanen en een brede middenbaan, die echter ingerimpeld is tot de breedte van de middenbaan van het voor pand, waar hij dan ook op cor respondeert. In het achterpand is middenachter de sluiting aange bracht, die loopt van hals tot taille. De achtterrok is glad. De mouwen zijn gesloten om de arm en krijgen aan de onderkant een split, dat sluit met knoopjes en lusjes. Tenslotte de hals. Deze wordt omsloten door een flatteuze kraag van witte garneerzijde. Benodigd voor deze japon is 4^2 meter materiaal van 90 cm. breed en voor de kraag 30 cm. witte zijde van 90 cm. breed, of 3 meter van 130 cm. breed met eveneens 30 cm. witte zijde van 90 cm. breed voor de kraag. Zowel zijde als wollen stof is geschikt voor dit magnifieke model. Onze lezeressen kunnen weer een uitstekend knippatroon bestellen voor de maten 40 t/m 48. Iets over inrimpelen Het inrimpelen van onderdelen van een japon gebeurt zowel met de hand als met de machine. Wij voor ons geven de voorkeur aan de machine, mits deze daarvoor gesteld wordt. Alvorens men rimpeldraden stikt, moet de spanning worden vastgedraaid. De klosdraad blijft dan op de stof liggen en laat zich gemakkelijk door de lussen van de spoeldraad heentrekken. Gebruik voor het rimpelen het beste garen, liefst zuiver zijden garen, want dit is glad en sterk. Dit garen is op rolletjes of klosjes overal te koop. Ga dan met de machine 2 maal langs het te rimpelen deel, zodat er 2 rimpel draden op 2 mm. afstand van elkaar komen te liggen. Trek dan de beide naast elkaar liggende klosdraden aan, totdat het deel de gewenste lengte heeft gekregen, Knoop de draden vast (klos draden en spoeldraden) zodat de boel niet meer wegkan en verdeel daarna de ruimte die is ontstaan regelmatig over de gehele lengte. Stik vervolgens met de machine de rimpelkant aan het deel waar het aan behoort en wel zo, dat de naaldsteek bij dit aanzetten precies tussen de 2 rimpeldraden komt. Zo hand lend bent u er van verzekerd, dat er stevig is gewerkt, zodat er niet bij het aantrekken van de jurk één of meer rimpel- draden kunnen breken, met alle nare gevolgen van dien. Bestellen Knippatronen kunnen worden besteld bij Perspatronendienst, postbus 35 te Utrecht, door middel van een postwissel of per brief met insluiting van postzegels a f 1,-. Na ontvangst van het bedrag en de juiste vermelding van maat, adres en nr. P.A. 196 wordt het patroon U omgaand toegezonden. Bioscoop „de Rustende Jager" vertoont op Vrijdag-, Zondag-, Donderdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur, Betty Grable (Mevr. Harry James) in een romantische musical met de zes „top-hits" van het jaar in een vrolijke omlijsting „ALLES VOOR DE SHOW" (Meet me after the show) Zij, die mevrouw Harry James, de jazz-koning's (Harry James) echtgenote, voert U mee achter de coulissen van Broadway-Revues en nachtclubs in Miami, naar af spraakjes op het witte strand van Florida. Drie knappe mannen en een sectie ijsberen houden een nek-aan-nek race om Betty's gunsten te winnen en héél Miami rent van de weeromstuit mee. Florida's witte stranden, 't is om te watertanden! Alle leeftijden. Men lette er wel goed op, dat er Dinsdagavond geen bioscoop is, maar Donderdagavond wel. De tweede film, die de volgende week vertoond zal worden in het bioscoopprogramma is een uiterst goed geslaagde oorlogsfilm, met een spionnageverhaal om van te rillen. Richard Basehart brengt U met zijn avonturen in een z.g. „COMBAT ESPIONAGE" dit is de spionnage achter de vijandelijke linies. Een waar ver haal wordt hier door hem naar voren gebracht met verzonnen namen, waarvan U zult smullen. Een film, welke dank zij haar goede beschouwingen in de grote dagbladen, het zien zeker waard is, want zoiets komt niet vaak voor. Avondvoorstellingen te 8 uur op Zaterdag-, Maandag-, Woensdagavond. De opnamen komen uit Mannheim en München. Bij het vermaken van kleding stukken kunt u gebruik ma ken van de volgende kleur combinaties: bij beige: donkerbruin met mat- groen of donkerbruin met geel; bij marineblauw: licht- en don kergrijs, licht blauw of bur- quoise; bij lichtgrijs: rood en ruiten of zwart en wit; bij donkerrood: grijs en rose; bij donkergroen: zwart en licht groen of bruin, beige en room kleur. Voor wie prijs stelt op dennen geur in huis- of slaapkamer volge hier een recept: 1 thee lepel terpentijnolie in een liter kokend water laten druppelen, desgewenst 2 of 3 maal per dag herhalen. Het is een heerlijke geur en geeft borstlijders veel al verlichting. Hebt u geen lange kwast, om uw vruchtbomen te kalken, maak van roggestro een kwast, en bindt deze aan een lange bezemsteel. Moet men een stuk karton verven, dan dient men dit eerst te bestrijken met gewone houtlijm om een harde ondergrond te hebben. Gebruik geen aluminiumpan voor het kloppen van eiwit. Lijmvlekken kan men over het algemeen verwijderen door het kledingstuk te weken in koud water en 't daarna in warm water na te spoelen. Wilt u een spijker in een harde muur slaan, leg dan de be nodigde spijkers enige tijd te voren in wat olie. Wilt u citroenen bewaren, wikkel ze dan in vloeipapier en leg ze daarna in droog zand (niet tegen elkaar aanleggen). Lekt uw wastafel iets, bestrijk dan de barst met waterglas, aan de onder- en bovenkant. Zweetvlekken in diverse weefsels kunnen, zolang ze nog vers zijn, met warm water uitgewas sen worden. Daarna wrijft men ze met een watje, gedoopt in benzine (brandgevaar) na. Oude vlekken moeten echter met citroen of azijn gebet wor den. Daarna wordt grondig met water nagespoeld. Oplossing van 50% magnesium chloride is een uitstekend middel om onkruid uit grind weg te krijgen. Ingezonden Mededeling U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders ver teert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPIL LETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuur lijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. ZONDAG 14 DECEMBER NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds Bekius n.m. 7 uurJeugddienst Ds C. M. de Jong uit Schoorl Zondagsschool 6 t/m 8 jaar, 11.30 uur in Rehoboth 9 jaar e.o. 11.30 uur in de Ruïnekerk Catechisatie Maandag 18.45 uur, jongens 12 t/m 15 j. Woensdag 18.30 uur, meisjes 12 t/m 15 j. Vrijdag 19-20 uur, jongens en meisjes 16 jaar en ouder 20-21.30 uur belijdeniscatechisatie BERGEN AAN ZEE n.m. 5 uurDs. Bekius (Doop) GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds Voorham, Amsterdam GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur, Ds B. Scholten LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uurWijdingsdienst 12 uurZondagsschool n.m. 5 uurKinderinstuif n.m. 8 uurHeilssamenkomst Donderdag 2 uur Breelaan 5 Gezinsbond, voor iedere vrouw R.K. KERK Zondagv.m. 7u. 8.15 u. en 11 u. Stille H. Mis 9.30 u. Hoogmis Lof 7 uur in de week H.H Missen 7, 7.45. en 8.30 u. Op 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag en als de 1ste H. Mis gezongen is, dan begint de eerste Mis te 6.45 u. Lof te 7 uur, Donderdag, 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag NED. HERV. GEMEENTE Schoorl v,m. 10 uur: Ds C. M. de Jong v.m. 11.30 uur Zondagsschool te Schoorl Catechisatie Maandag te Groet. 1920 uur, Jongens en Meisjes 13 t/m 15 jaar. 2021 uur, Bijbelkring Dinsdag te Schoorl, 18.3019.30 uur, Jongens en Meisjes 13 t/m 15 jaar 19.3020.30 uur, Jongens en Meisjes 16 jaar en ouder Woensdag te Schoorl 19 20 uur, Be lijdeniscatechisatie. 2021 u., Bijbelkring R.K. KERK Zondag Stille H Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds B. Scholten van Bergen n.m. 5 uur, Leesdienst Collecte Theologische Hogeschool NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper HERV. GEMEENTE Egmond a d. Hoef 10 uur Ds Plug van 1 tot 8 December 1952 GEBORENJacobus Simon Petrus, z v. G. M. Huting en P. M. Molenaar. Simone Joanna Maria, d v. W. Schotten en M. M. van der Vrande. Jantje, d.v. J. Hof en A. Kruit. Carla, d.v. G. van Twuijver en A. M. Blom. ONDERTROUWD: Gerard van Buren, 22 jaar, te Alkmaar en Petronella Arnout, 21 jaar. OVERLEDEN Harm Mol, oud 83 jaar. Willem Jan Veenhuijsen, oud 34 jaar. GEBORENJacob, z.v. W. C. Gouda en A Kok. Johan Cornelis, z v. KI. Stam en F. Zwart. Albert Simon, z.v. G. M. A. de Baar en M. R. de Leeuw. Franciscus Theodorus, z.v. D. N. de Rijk en J. Stoker. Petrus Jozef, z.v. J. C. Liefting en H. P. M. Koopman. ONDERTROUWDArend Cornelis Schoenmaker, te Alkmaar en Lena Zwart. GETROUWD: Willy Couwenhoven, te Alkmaar en Neeltje Visser. Willem Albert Kromhout van der Meer, te Velsen en Aafje Elizabeth Prins. Philippus Zwart te Egmondbinnen en Kniertje Cornelia Stam. OVERLEDENMaarten Groen, 87 jaar, weduwnaar van W. Stoker. Kniertje Prins, 71 jaar, weduwe van T. Schong. Ingezonden Mededeling RHEUMATIEK... Uw tergende winterkwaal legt het af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène. ,1 li j Vrijdag-, Zondag-, Donderdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur. Betty Grable 's werelds mooiste blondje in Een festijn van zang, dans, romantiek! In kleuren. Alle leeftijden Zaterdag-, Maandag-, Woensdagavond te 8 uur, Richard Basehart in een niet te overtreffen spanning Harde, wrede momenten. maar waar 18 jaar Ingezonden mededeling. 1' Een lekkernij: verrukkelijk van smaak, pittig van aroma, croquant van samenstelling. 35 ct. per 100 gr. KINGFABRIEKEN TONNEMA N.V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 2