BAL DOBBEN WOKKE STOFFEN Stemmingsmuziek MAASEN UW SLAGER J Deuk om de kou! „Hollands-Roem Witt U met lóecstmis C. BOERING Stokerij H00GY0RST aa„zr H. Dolslra fkeet fruitentucht i/aac anze Uindecen PEDICURE h. KJ. hityd, beter Bij WOKKE Ueeft 't T* van Diepen OSMIA de Vulpen ovec Aslcolc^ie JUndedapfienteciaute de Haan's Leesportefeuillebedrijf Jopper A* B* M* Kollmer De Haan's EEN KIJKJE in de fa&ciek van het bloed FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD NIC. SCHUIJT - Schoorl ROOKWORSTDAG tn toch is een PERMANENT Kapsalon Studievereniging voor Psychical Research 1 \Jooe de feestdagen Boekhandel P. J O N K E R EGMOND AAN ZEE Lange pantalon Enkhuizer Almanakken, Kalenders, Agenda's Boekhandel C. OLDENBURG - Schoorl - Tel. 268 De dokter aan het woord t Weg met de verkouden klaasjes! IETS OM Nü MEE TE BEGINNEN Het lichaam leert zich betrek kelijk snel aanpassen aan de wisselende temperatuur van de buitenlucht. Kinderen die geregeld buiten zijn. zijn „gehard" en kunnen een veertje wegblazen. Ze worden niet langer van elk tochtje ziek en bij ieder windje weer opnieuw verkouden. Met zulke dingen moet men natuurlijk niet in het hartje van de winter beginnen. Maar het is nu December en de kinderen zijn allen nog buiten! Nu is het mo gelijk om ze ook verder buiten te laten spelen. Dit geldt niet alleen voor grote kinderen. Ook zuigelingen behoren geregeld bui ten te zijn. Daarvoor worden er geen speciale zachte dagen uit gezocht, want het buitenzijn is regel. Daar worden maar weinig uitzonderingen op gemaakt. Ze blijven alleen binnen wanneer het de hele dag stortregent, wanneer het werkelijk stormt, of wanneer het stenendik vriest. Er moet bij dit alles zekere angst worden overwonnen, maar wanneer de allerkleinsten vol doende zijn toegedekt, wanneer de kleuters doelmatig zijn aange kleed, kan het buitenzijn geen kwaad. Integendeel, juist dan groeien ze op zoals we dat zo vurig wensen: levenslustig, ge zond en sterk. Licht en zuurstof Gelukkig zijn er op het gebied van de volksgezondheid al heel wat misstanden uit de weg ge ruimd en talrijke vooroordelen overwonnen. In het tijdperk waarin wij thans leven is een krachtige propaganda voor de buitenlucht aan de orde. De wetenschap is er al geruime tijd achter hoe nodig het voor een kind is voldoende buiten te zijn, maar de moeders laten het er op dit punt nog steeds lelijk bij zitten. De lucht buiten bevat meer zuurstof dan binnenshuis, vooral daar waar enig groen aanwezig is. De longen van 't kind ademen deze zuurstofrijke lucht inhet bloed in de longen wordt beter van zuurstof voorzien, door alle organen van het lichaam stroomt dit zuurstofrijke bloed. Voor de groei en de ontwikkeling van het kind is dit van grote betekenis. Voorts krijgen de kinderen buiten meer licht en dat licht is al een even belangrijk iets als de zuurstof. Al is het buiten ook een donkere dag, buitenshuis is er altijd meer licht dan binnens kamers. De meeste kinderen ko men veel licht te kort. Het licht werkt prikkelend op de bloedvaten van de huid, de gehele bloedsomloop ondervindt daarvan een gunstige invloed, Het bloed gaat sneller stromen, alle organen is dit ten voordeel. Geen Engelse ziekte Buiten ondergaat het kind tevens de gunstige invloed van de voor een normale ontwikkeling noodzakelijke ultraviolette stra len. Door de vensters van onze huizen gaan deze stralen niet heen en het is juist onder invloed van het ultraviolette licht, dat zich in de huid vitamine C vormt, het vitamine, dat het optreden van Engelse ziekte bij onze kin deren voorkomt. door beenmergpunctie Men kan zich over de bloed cellen hun toestand, hun aan tal en hun onderlinge verhouding een goed beeld verschaffen door het onderzoek van een en kele bloeddruppel. Bij tal van ziekten is een dergelijk onder zoek van belang en er zullen maar weinig mensen zijn, die nog nooit zulk een prikje in de vinger gehad hebben. Het bloed waarmee enkele be werkingen zijn uitgevoerd, wordt onder het microscoop bekeken in een telkamer, met een zeer fijn netwerk en ook in uitstrijkprepa- raten, die op een bijzondere wijze zijn gekleurd. Dit soort bloedonderzoek ver richt men al jaar en dag; deze methode geeft bij ziekte soms tref fende uitkomsten, die voor het stellen van een juiste diagnose van groot belang zijn. Vaak komt men echter met dit betrekkelijk eenvoudige onder zoek van het bloed, zoals het in de bloedvaten door het lichaam circuleert, niet waar men wezen wil. Al heel lang heeft men dan ook behoefte gevoeld een kijkje in het beenmerg te kunnen nemen, dat is de plaats waar rode en witte bloedcellen en bloedplaat- jes worden gemaakt. In het jaar 1929 verschenen in de medische vaklitteratuur de eerste mededelingen over het ge lukken van zulk een kijkje in de fabriek van het bloed. Er dient veel wetenschappelijk werk te worden verricht voordat men zich een goede indruk kan vormen over de betekenis van zulk een nieuwe methode. Voor het beenmergonderzoek geschied de dit voor een niet onbelangrijk gedeelte in Nederland. Niet min der dan drie academische proef schriften werden aan dit onder werp gewijd. Twee van deze dis- sertatie's werden bewerkt in kli nieken van de Utrechtse univer siteit (1935 en 1938) één doc torstitel werd vemorven voor een studie over dit onderwerp, die verricht werd aan de Leidse academie (1945). Geruime tijd werd het been mergonderzoek slechts uitgevoerd in het borstbeen. Na plaatselijk verdoving met novocaine wordt met een speciaal daarvoor gecon strueerde naald tot in het merg van dit oppervlakkig gelegen skeletstuk gestoken. Door middel van een spuitje wordt er dan een weinig merg opgezogen, dat als kleine grijswitte stukjes tevoor schijn komt. Voor de oorlog bracht onze werkkring mee, dat ook wijzelf dit onderzoek tal van malen op bovenomschreven wijze uitvoer den. De patiënten bleken weinig last van deze betrekkelijke kleine ingreep te ondervinden, van on aangename complicaties merkten wij nimmer iets en in verschil lende gevallen werden door na dere bestudering van het verkre gen materiaal waardevolle gege vens verkregen. Twintig jaren. In een samenvattend overzicht, dat thans, na ruim twintig jaar beenmergonderzoek, in het Ne- derlandsch Tijdschrift voor Ge neeskunde is verschenen, lezen wij, dat er de laatste jaren door sommige onderzoekers andere beenstukken voor de punctie wor den aanbevolen, o.a. de darm- beenkam en de werveluitsteeksels (eveneens nogal oppervlakkig ge legen skeletstukken). Bij jonge kinderen gebruikt men tegen woordig ook het scheenbeen wel voor dit doel. In deze twintig jaren heeft de beenmergfunctie zich als methode van onderzoek en dat vooral bij bloedziekten een vaste plaats verworven. Dat men ook in breder kring kennis neemt van deze vooruitgang der wetenschap is de bedoeling van dit opstel. Dr. H. W. S. Elke werkdag 's morgens 9-12 u. en volgens afspraak. Ook aan huis te ontbieden LANDARBEIDERS OPGELET Inwisseling vakantie bonnen fecstvec<zilvecinty op Zaterdag 20 December tussen 4 en 5 uur bij A. DELIS v. Bladerenweg 22, Bergen (Nh.) Helderziende-Magnetiseur Houdt consult 12-19 uur Hotel KREB op Woensdag 17 Dec. ZONDAG 14 DECEMBER, 8 UUR THE MOODMAKERS SCHOORL Land- en Tuinbouw- vacantiebonnen verzilveren bij F. DE VRIES, op ZATERDAG 27 December, Gelden beschikbaar op le Hypotheek. BILLIJKE RENTE. MAKELAAR E. T. H. MUNK, Kerkstraat 4 - Tel. 2028 Koopje van de week 500 gr Varkenscarbonade 250 gr Gesmolten vet samen f 2,30 of 500 gr doorregen Ossenlappen 250 gr Gesmolten vet samen f 2,20 500 gr doorregen Ossenlap. f 1,80 21/2 Kg Gesmolten vet f5,— Voor de boterham 100 gr Hamworst 100 gr Tongenworst 100 gr Pekelvlees 1 c n «n 100 gr Boterhamworst A.s. DINSDAG weer U weet het, slechts 40 ct p. 100 gr 2266 2266 van Eenmaal geprobeerd nooit meer anders 2266 TELEFOON 2266 beslist puike Klei-aardappelen 10 Kg. f 1,40 Panklaar Hutspot 3 pond 50 ct. Panklaar Boerekool p. kg. 60 ct. Panklaar Groenekool 3 pd. 50 ct. Panklaar Rodekool 2 pd. 25 ct. 4 pd. Koolraap25 ct. Vers gekookte Biet p. kg. 30 ct. 3 pd. Roodstovers 25 ct. 3 pd. Stoofzoet25 ct. 4 pd. Goudreinetten 25 ct. Heerlijke zoete Sinaasappelen 12 - 10 - 8 - 7 - 5 st. f 1,- De echte Valencia PINDA'S, zo uit eigen branderij, dus heerlijk warm, per 1/2 pd. 75 ct. Citroenen 3 voor25 ct. Rijpe Handperen, Dadels, Sla, Tomaten TELEFOON 2037 Wegens overdracht zeer lage prijzen 10 °/Q korting Dinsdag ló^Dec. a.s. in Paviljoen Kinheim door de Heer J. KAPPERS, Arts te Amsterdam. Aanvang 8 uur. Entrée-prijs f 1.— A.s. Zondagmiddag en -avond in café ..DE RUïNE" KO SIEWERT, Viool GER VISSER aan de Vleugel Ruïnelaan 2 - Annex Slijterij - Telefoon 2760 - Bergen BREELAAN 12 - BERGEN Wordt niet bezorgd en a contant TELEFOON 2123 10 WEEKBLADEN BEVAT De Haan's Boek- en Kantoorboekhandel - Bergen GROTE SORTERING KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL BERGEN tt Heiloo - Telef. 3770 Prima werk een Feestelijk gedekte tafel tegen de laagst mogelijke prijzen Getrouwd PIET BONSELAAR en COBA PRINS PAPAROA, 8 December 1952 Northland (Nieuw Zeeland) Voor de deelneming die wi) mochten ontvangen bij het overlijden van onze beste Vader, Behuwd- en Grootvader HARM MOL. zeggen wij allen hartelijk dank. In het bijzonder Dr. Lugten voor de geneeskundige bijstand en Zuster De Grauw voor de zorgvuldige verpleging. Uit aller naam, W. MOL BERGEN, December 1952. Gevraagd voor direct een net MEISJE van plm. 15 jaar, voor hulp in de huis houding, bij B. Santing, Bakkerij Molen straat 3, Bergen. Gevraagd een NET MEISJE voor de ochtenduren of 4 keer per week. Mevr. Verboom-Arpeau, Slotlaan 6 Schoorl B.z.a. R.K. MEISJE als hulp in de huis houding, voor dag en nacht. Br. onder no. 201, De Haan's Boekh., Bergen. MEISJE, 22 j. goed kunnende melken, b.z.a. 's avonds ev. 's morgens te helpen op boerderij. Br. no. 200, De Haan's Boekh., Bergen. Eikenlaan 13. Bergen N.-H. uit Zaandam I O.l.V. (Versterkte Band) Idenslaan 19 tussen 25 uur. HET BESTUUR Bergen, Komlaan 10 Telef. 2787 THUISWERK GEVRAAGD Brieven onder no 308, Bureau van dit Blad, te Schoorl. Uw adres voor PRIMA SCHOEN REPARATIE is en blijft TON en Zn. Stationsstraat 18, Bergen. Tel. 2368 Najaar betekent vaak griepbesmetting. Verhoogt uw weerstandsvermogen door het gebruik van Vitamine C tabletten met citroensmaak per 100 stuks f 1,25 Drogisterij Firma Frans Posthuma, Bergen Gezocht WOONRUIMTE door echt paar (gepens. zeeofficier) met dochtertje. Gemeubileerd of ongemeubileerd voor tijdelijk, eventueel voor vast. Brieven aan Mej. A, S. Stam, Natteweg 12, Bergen WONINGRUIL Aangeb. te Amsterdam benedenhuis, bev. 3 kamers, serre, keuken, kelder. Gevr. Huisje met gr. tuin in Schoorl of omgeving. Br. no. 7, Bureau v.d, blad te Schoorl. Te huur in Schoorl vrij gemeubileerd gedeelte, bev. 2 kamers, keuken. Br. onder no. 305, bur. v.d. blad te Schoorl. H. H. VEEHOUDERS Nu uw vee op stal staat en weer uw volle aandacht vraagt, komen er momen ten dat U overgaat tot het aanwenden van diverse dier-genees- en hulpmiddelen, Neem geen risico, bestelt deze bij een vertrouwd adres, tegen redelijke prijzen. Vlugge bezorging van 't gewenste artikel. Beleefd aanbevelend, A. JEENSMA, Burgerbrug. Telef. 304 (K 2268) (Tevens 't adres voor 't opknappen van koeien.) Goed tehuis gezocht voor JONG KATJE, dol op FELIX' KATTENBROOD. Gerbrandslaan 10 - Schoorl R IN DE MAAND Lofodinsche Levertraan, zonder smaak f 0,95 en f 1,25 per flacon Drogisterij Firma Frans Posthuma, Bergen Zeer mooie ZILVERVOSKRAAG te koop voor minder dan de halve prijs (nieuw) f 125,—. Bickerslaan 20, Schoorl. Tel. 428 Aangeboden SOLEX, i.z.g.st. en zware WINDBUKS. Westerweg 150, Alkmaar Telef. 2015 TE KOOP HUIS met 1000 m2 GROND aan de Oorsprongweg 14 te Schoorl. Inlichtingen bij de Firma Gebrs. HENSEL, Egelan tiersgracht 43 te Amsterdam, Telef. 48233 Te koop EIKEN BUFFET f 25,- Oude Bergerweg 55, Bergen Te koop prima GAZELLE HEREN RIJWIEL met trommelremmen, geheel compleet f 75, Breelaan 75, Bergen van onze zaak en bovendien regelmatig op enkele artikelen Ziet de etalage Stationsstraat 5 Bergen ff tt Boekhandel C. Oldenburg - Schoorl |'T WINKELTJE KI. Dorpsstr 25, Bergen - Tel. 2341 voor betere o.a. ook „LIBERTY" NYLON JERSEY FLUWEEL COCKTAILZIJDE WOL HALFWOL SHANTUNG Voor Uw feestkleding in aparte dessins voorradig „STIL" en „HERBILLON" KNIPPATRONEN minimimi millIUl||| EE KAARSEN, CREPEPAPIER, KERSTKLOKKEN, KERSTANSICHTEN, VULPENNEN BALLPENNEN En verder veel cadeaux. Voor de Kerstdagen een grote sorte- g ring NIEUWJAARSKAARTEN vanaf 5 stuks voor een kwartje HlP iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiHiiiiiiiiiiMiiiNiiniimimiiiiiiiiuiiMiiiiiiiii'iiii"""'""!!»"»"""""11"1""""""1""1111""11"1"""1"1111111 WOENSDAG 17 DECEMBER Favoriet van de week: 100 gram Hampastei f 0,50 tezamen 100 gram Lunchworst f 0,40 f 0,75 Extra aanbieding 500 gram Varkensfricandeau f 2,00 500 gram Gehakt, half om f 1.70 500 gram Schoudercarbonade f 1,70 500 gram Doorregen Ossenlappen f 1,'" 2«/2 KG. Gemalen Vet c Naar keuze 750 gram f 2,50 Onze echte Gelderse Rookworst Woensdag per 100 gram f 0,40 70 Z'/2 KG. Uemalen Vetf 4,25 27j KG. Vet Spekf 6,50 '/2 KG. Varkenspotenf 0,50 Ziet onze Vrijdagetalage van Vlees en Vleeswaren Ruim 125 gezinnen zijn U voorgegaan om zich te abonneren op een goed samengestelde en keurig uitziende portefeuille, welke en wekelijks aan huis bezorgd wordt, vanaf 45 ct per week. Opgave bij Maakt zelf uw en Prachtige wollen marine-melton, 140 cm breed, per m f 11.75 Bergens Manufacturenhandel Telefoon 2156 TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiHiiiiiiimïi Wij garanderen U: Iedere Maandagmorgen VOOt 1/tW IVOS Een billijk tarief komen wij in Bergen Minimum slijtage □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ODD MOOIE KERSTTAFELLOPERS 34 cent PRACHT KERSTTAFFELLAKENS 43 cent KERSTSERVETTEN per pakje 52 cent KERSTKAARSEN wit en gekleurd ETALAGEVERSIERING ROOD EN GROEN CRêPEPAPIER ROOD CELLOPHAAN KAARSENKNIJPERS PRACHT KERST INPAKPAPIER Grote collectie KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 3