tt 99 Coöp. Boerenleenbank te Schoorl Uaat eefeteéffscfeeifwfe? eu tanitMe BERGEN SCHOORL VRIJDAG 9 JANUARI 1953 30e JAARGANG No. 1 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a- d. Hoef FEESTMIDDAG EN -AVOND OUDEN VAN DAGEN Evenals vorige jaren heeft het Comité „Ouden van Dagen" te Bergen het afgelopen jaar niet stilgezeten. Met medewerking van ons Gemeentebestuur heeft zij in November in het Dorpshuis een sociëteit opgericht, waar 3 dagen per week gelegenheid bestaat voor Ouden van Dagen een ge zellig verwarmd tehuis te vinden, waar de tijd doorgebracht kan worden met onderlinge spelen of andere aangename bezigheden. Op Dinsdag 20 Januari a.s., is het de bedoeling hen weer een gratis gezellige middag aan te bieden, waarvoor een aantrekke lijk programma is samengesteld. Deze zal gehouden worden in de Bioscoopzaal van „De Rustende Jager", des namiddags 2.15 uur, waar enkele films vertoond zullen worden; 't revue-gezelschap 1953 zal optreden. Maar de grootste attractie zal dit jaar wel zijn de film die is gemaakt van de reis naar Aalsmeer en de bloemen veiling. Tante Kee ontving toen het hele gezelschap bij „Duin- vermaak". Maar ook de verdere belevenissen van Tante Kee na afloop van het feest zijn op de band vastgelegd en zullen die middag en avond op het witte verschijnen. Wij zullen er niets van verklappen maar het is zeer zeker de moeite waard. Aan een dergelijk programma zijn natuurlijk kosten verbonden, evenals aan het beschikbaar stel len van het Dorpshuis voor de Ouden van Dagen. Om deze nu te bestrijden heeft zij hierook een avondvoorstelling aan verbonden, waarvan de toegangsprijs is vast gesteld op f 1,per persoon, programma inbegrepen. Voor zover er plaatsruimte is, kan van dit entrée-biljet ook 's middags gebruik gemaakt worden. De avondvoorstelling vangt aan om 8 uur. Voorziet U dus tijdig van plaatsbiljetten; het programma is het dubbel waard. Plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Thomas, De Haan's Boekhandel en Boekhandel Schoelink en des avonds aan de zaal zo ver nog aanwezig. VOCALE EN INSTRUMENTALE CONCERTEN in Gevangenis „Schutterswei" te Alkmaar Traditie getrouw, hebben ook nu weer tijdens de afgelopen feest dagen, Bergense verenigingen, de Maatschappelijke ontspoorden weer enige ontspanning gebracht. De tweede Kerstdag, 's mid dags, gaf Bergen's Mannenkoor, onder leiding van Jac. Jansen, een concert, dat door alle aan wezigen ten zeerste werd gewaar deerd. Het Koort bracht „Avé Maria", „Avé Verum", „Zum Sanctus", „Morgenidylle", „In disch Wiegenlied" en „Dearbeid". De bariton J. Ryvordt zong „Cantatic Noël", „Ik ken een lied", An die Musik" en „Mijne moedertaal". Het concert werd besloten met het gezamenlijk zingen van „Stille Nacht". Op Oudejaarsmiddag was het Mevr. Corry Morée-Dol, die met het Meisjeskoor en Klein Vrou wenkoor een prima middag ver zorgde. Het Meisjeskoor dat dit con cert opende met werkjes van Dirks, Vrolijk, van Ramhorst, Besselaar en van Tussenbroek. Het Klein Vrouwenkoor bracht werk van Gruber, Léhar Rose- Richman, Wilkinson, Sieczynski, Coates, Mendelsohn, Céasar Franck, Albert Sturdy en een door Corry Morée-Dol gecom poneerd werkje, waarvan de woorden door een der gevange- men waren gemaakt. Er werd door de meisjes fris en evenwichtig gezongen. Dit was jong en lieflijk. Het Vrou wenkoor was weer verrassend •van muzikaliteit. Het instrumentale gedeelte werd een primeur. Gees van Dijk en Corry Morée- Dol vormden een piano-duo, dat dit eerste optreden tot een ple zierige ervaring maakte. Zij brachten werken van Mozart, Haydn en Eilenberg met veel élan en van goede kwaliteit. Hun spel was een natuurlijke eenheid, waar veel muzikale bekoring van uitging. Ik hoop dit duo nog eens te kunnen beluisteren als er op twee vleugels wordt gespeeld en dan in eigen arrangementen, waar beide pianisten zeer zeker toe in staat zijn, gezien de prima arran gementen van de gezongen num mers, die van Corry Morée-Dol zijn. Dat dit concert ten zeerste werd gewaardeerd, bleek overtuigend uit de woorden van de heer van Engelen, die namens de directie der gevangenis allen hartelijk dankte. De heer van Engelen zei o.a. Op deze dagen zijn er vele tra- ditie's, maar het traditioneel op treden van Mevr. Morée-Dol met haar koren zouden wij niet graag willen missen. Ook deze middag was het weer een prima concert. Telkenmale bewonderen wij weer Uw grote kunnen en en het prachtig stemmen-materi- aal, dat ieder optreden tot een evenement maakt. Wij hopen dan ook, dat U nog vele jaren bij ons zult willen komen en danken U en Uw Koorleden maar ook U duo-partnerin voor het trot seren van sneeuw en gladde we gen en naar Schutterswei zijt ge komen. DE MASKERSPELERS De tweede uitvoering in het seizoen 1952-1953 is vastgesteld op Donderdag 22 Januari a.s. in „De Rustende Jager". Deze uitvoering belooft een bijzondere avond te te worden. Opgevoerd wordt het toneelspel in drie bedrijven „Zoals het dik wijls gaat", welk stuk is geschreven door een bekend inwoner van Bergen de Heer G. Buhse, Meer wijklaan aldaar. „De Maskerspelers" stellen het ten zeerste op prijs de première van het stuk te geven in de plaats van inwoning van de schrijver. De Heer Buhse zal persoonlijk op de avond van opvoering in de zaal aanwezig zijn. Het is een stuk met een een voudig gegeven uit het dagelijks leven'van een willekeurige familie. De titel zegt reeds iets van de inhoud van het stuk „Zoals het dikwijls gaat". Er wordt n.l. in behandeld hoe het met de leden van het gezin dikwijls in het leven gaat. Wij twijfelen er niet aan, of de bezoekers van de uitvoering door „de Maskerspelers'' zullen met interesse het verloop van de familiegeschiedenis volgen. Voor niet-donateurs zijn nog een beperkt aantal toegangsbe wijzen verkrijgbaar bij de boek handelaren Schoelink en De Haan en eventueel op de dag van op voering aan de zaal. Als gewoonlijk wordt de avond besloten met een geanimeerd bal. KERSTFEEST BERGENS KINDERKOOR Maandag 29 December was er Kerstfeest voor het kinderkoor der Berger Koorvereniging. Het Harmoniegebouwtje was geheel in stemming van het Kerstfeest versierd en 85 kinderen hebben* genoten van het gebodene. En dat was niet gering, dank zij vele koor leden, die hiervoor hun vrije tijd ter beschikking hadden gesteld. Er is gezongen en gelachen, er was melkchocolade en snoep. Professor Remidol was weer de all-round artist, als leider van het poppenspel en manipulator. Zijn goocheltoeren wekten weer de grootste bewondering bij zijn jeugdige toeschouwers. Het was een middag die nog lang in het geheugen van de kinderen zal voortleven. EERSTE LUSTRUM B.A.V. De Berger accoÉdeonvereniging zal Zaterdag 10 Januari het eerste lustrum feestelijk herdenken met een concert in de danszaal van de Rustende Jager. Onder de goede leiding van de dirigent A. van der Wolff heeft deze vereniging zeer grote vorde ringen gemaakt. Het concert, dat o.a. klassieke, moderne en amuse- mentswerken ten gehore zal bren gen, getuigt van durf en veel zijdigheid van deze club. Tevens zal het jeugdorkest voor het eerst in het openbaar met werkjes van Joh. B. Kok dit jubileumconcert openen. Het orkest speelt suite s en walsen uit Leo Fall's operette, „de Dollarprinsesde Rhapsodie van Curt Mahr „Heimat ich grüsse dich", de A dur ouverture van K. Wolki, de Franse ouverture „La Vallee Maudite" van Francis Menicelli en de door Georg Friedrich Handel gecomponeerde „Water Music". Deze suite voor orkest, waarmede Handel in 1715 de gunst van de Engelse koning herwon, werd pas in 1740 uit gegeven, door een listige ma noeuvre van Handel die in on genade was gevallen bij de keur vorst van Hannover, die in 1714 koning van Engeland werd. Toen deze vorst op de Theems aan het spelevaren was, hoorde hij van een ander schip, prachiige muziek. De koning gebood dit schip te praaien en toen bleek, dat Handel met een orkest de Water Music speelde. Hij liet Handel met zijn orkest op zijn schip overbrengen en vergaf de componist zijn desertie, waarvoor hij in ongenade was gevallen. Ja, hij verdubbelde zelfs het jaar geld van 200 pond, dat Handel van de gestorven Koningin Anna had gekregen, na het grote succes bij de opvoering van het bij ge legenheid van de Vrede van Utrecht gebrachte „Te Deum". Uit dit prachtige werk zal B.A.V. een aria ten gehore brengen met eigen arrangementen van de dirigent. Met de mars „Des Parachutische Beiges" van Lee mans wordt dit concert besloten. V.V.V. EN V.V.H.B. TOT ELKAAR Leden moeten het bekrachtigen Het bestuur van de V.V.V. en de vertegenwoordigers van de uit de V.V.V. getreden Horeca bedrijven hebben het college van Burgemeester en Wethouders verzocht bekend te maken, dat zij op grondslag van een door genoemd college een hen aange boden ontwerp tot reorganisatie der V. V. V. en in door dat college belegde vergaderingen, tot overeenstemming zijn gekomen over de voorwaarden waaronder de uitgetreden bedrijven wederom in de V.V.V. zullen terugkeren. Op een spoedig bijeen te roepen ledenvergadering van de V.V.V. zal het reorganisatieplan aan de leden ter bekrachtiging worden voorgelegd. Indien deze plannen worden goedgekeurd zal de zo gewenste eenheid zijn hersteld en zal tot heil van Bergen een ver nieuwde en krachtige V.V.V. de belangen van gasten en inge zetenen behartigen. De beide tot elkaar gekomen partijen hebben uiting gegeven aan hun waardering voor de loyale wijze waarop de weder partij tot het bereiken van het goede resultaat heeft medegewerkt en getuigden van hun vaste wil ééndrachtig samen te werken en de V.V.V. de inwendige kracht te geven om de welvaart van ons dorp te dienen. B. en W. te Bergen Hh. BENOEMING Door het bestuur der Nederl. Herv. Evangelisatie „Maranatha" te Bergen Nh. is benoemd als voorganger per 1 Februari a.s. Ds Reeser van Den Haag. NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN De afd. Bergen hield Dinsdag 23 December haar derde Kerst- bijeenkomst. Het zaaltje van café Nieuwendijk was stemmingsvol versierd. Alle dames deponeerden bij de ingang een kerstpakket in een grote mand. Deze pakketten werden de volgende dag rond gebracht bij verschillende gezinnen. De voorzitster verwelkomde de aanwezige dames met de Kerst boodschap, daarna zong 't koortje enige liederen, vervolgens werd chocolade en cake gepresenteerd. Hierna las ons bestuurslid Mevr. Broekman een kerstverhaal voor, waarna 't koortje nogmaals zong. Na de pauze volgde een toneel stukje. Ongeveer 11 uur eindigde deze mooie avond. Dinsdag 6 Januari hield de voorlichtingsdienst der Physiatri- sche inrichtingen een lezing en film voor onze afdeling; om 8 uur was de zaal geheel gevuld met leden en huisgenoten. Zr van Heest vertelde eerst op duidelijke wijze iets over de verzorging der geesteszieken, waarover in het algemeen nog weinig bekend is. Vroeger sloot men de geesteszieken op en nu wordt zoveel mogelijk vrijheid gelaten. De arbeidstherapie is een zegen voor deze mensen en ze worden ook naar hun prestaties betaald. Er zijn 13 inrichtingen in ons land. Na de pauze volgde het tweede gedeelte, de film. Hier kon men zien hoe 2 leerlingverpleegsters toegelaten werden tot een der inrichtingen, men kon hierbij op de voet volgen, hoe ze met de patiënten om gaan en hoe de arbeidstherapie wordt toegepast. Men zag de verpleegden alle mogelijke sport beoefenen, ook deelnemen aan de vierdaagse etc. Ten slotte waren wij getuigen van de uitreiking der diploma's aan de verpleegsters. Dr Feenstra van „Bosch en Duin" beantwoordde na afloop nog enige vragen. BELANGRIJKE 0UDH0UDKUNDIGE VONDST Jacoba-kannetje werd als waardeloos stuk geslagen Op een stukje grond, gelegen midden op het land aan deNot- weg, „Lombok" genaamd, is van het voorjaar, naar nu pas is ko men vast te staan, een Jacoba- kannetje gevonden. Op dit terrein van ongeveer 1000 m2 heeft jarenlang een bos gestaan, dat enkele jaren geleden is gekapt. Dit terrein, eigendom van de hr van Rheenen, is verhuurd aan verschillende personen, die het als volkstuin gebruiken. De beer P. Prins, Karei de Grote aan 44, die hiervan ook 'n gedeelte heeft, ontdekte bij het diepspitten op anderhalve meter diepte in de zogenaamde kattenklei 'n kannetje zonder bodem. De hr Prins die er totaal geen waarde inzag, liet het op de schop stukvallen. Bij zijn thuiskomst vertelde hij van zijn vondst. Zijn echtgenote, hier door sterk geinteresseerd, haalde onmiddellijk de scherven naar huis, en lijmde alle stukken weer zorg vuldig aan elkaar. Aan een kennis vertelde zij van haar vondst, die op zijn beurt het bestuur van het Bergens Museum er van in kennis stelde. Het bestuur is na een voorlopig onderzoek tot de con clusie gekomen, dat het 'n Jacoba- kannetje uit de Middeleeuwen van ongeveer 1450 is. Het is een grijskleurig ongeglazuurd kannetje, dat duidelijk door zijn vorm aan wijst, dat het als schenkkannetje is gebruikt. Het heeft een lengte van 30 cm, met een halswijdte van 5 cm waaraan een oor be vestigd is. De buik meet diameter ongeveer 20 cm en heeft twee met de hand gevormde deuken. Bovendien werden nog scherven van een ander baksel gevonden, wordt ZITTING gehouden in Café Schuyt te Schoorl op t Donderdag 15 Januari '53, voor naamletters A t/m G Vrijdag 16 Januari '53, voor naamletters H t/m O Zaterdag 17 Januari '53, voor naamletters P t/m Z Telkens van 9-12 en van 2-5 uur. Voor een goede controle is het beslist noodzakelijk, dat alle boekjes op bovengenoemde dagen worden aangeboden. Bij verzuim wordt f 1,- administratiekosten in rekening gebracht. Gewone bankzaken worden op genoemde dagen niet in behandeling genomen. Namens het Bestuur: C. HOOGVORST Az„ Kassier waaruit duidelijk het orginele voetje van een Jacoba-kannetje is te zien. Verschillende Archeologen o.a. die het blad „Heemkunde" redi geerden, zullen zowel het kannetje als de scherven aan een nader onderzoek onderwerpen. Ook het terrein zal nog nader worden onderzocht. EXPOSITIE AFFICHES bij het Kunstenaars Centrum Bergen Voor de variatie zal de eerst volgende weekend-expositie van het Kunstenaars Centrum Bergen, gewijd zijn aan de affiche-kunst. De tentoon te stellen biljetten zijn welwillend afgestaan door mevr. M. Boendermaker-Schoen maker, ere-lid van het Centrum, die deze tentoonstelling tevens zal inleiden op Zaterdag, 10 Jan. om 4 uur in de Kunstzaal. Voorts wordt geëxposeerd een keuze uit de reclame-biljetten, die de deel neemsters aan de expositie „Eva in 't Centrum" deze zomer heb ben vervaardigd. Er zullen te zien zijn affiches van Toulouse Lautrec, Hordijk, Dick Elfers, Jan Peters, Leo Gestel, Matthieu Wiegman, Jan Sluyters, Monnickendam en vele anderen. Ook deze tentoonstelling zal gedurende drie achtereenvolgende weekends des middags geopend zijn. KLAVERJASWEDSTRIJD Zondag 11 Januari, aanvang 7.30 uur wordt er in Bergen een grote klaverjaswedstrijd gehouden. Het doel van deze wedstrijd is, uit te maken welk koppel van Bergen en omgeving het sterkste is. Mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld, zodat 't zeker de moeite loont om aan deze wedstrijd deel te neme-1. Het wordt 'n prettige avond, vol spanning. Dus klaverjassers allen Zondag avond naar Café Nieuwendijk. SCHAKEN Weet U, dat ons dorp een Schaakclub rijk is? Deze jonge club is gestart met tien leden. Niet veel zegt U? Inderdaad, de club is nog wat klein, maar U moest dit enthousiaste clubje eens samen zien. Een der leden zei: „vreemd, als je eenmaal met schaken begint kun je niet méér ophouden. Er moest eigenlijk een stukje in „De Duinstreek" om anderen, vooral jonge mannen, attent te maken op onze schaak club". Of U het schaakspel moet kennen? Neen, voor hen die het willen leren staat de club juist open. U wordt met open armen ontvangen. Ja, welkom gij die het veredelend spel wilt leren. De jonge club komt samen elke Dinsdagavond van 8-11 uur bij de hr Dorré „Klein Zwitserland". Stelt U met de heer Dorré in verbinding. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Jan. 's morgens 's namiddags 11 12.04 12.15 12 12.43 1.09 13 1.45 2.06 14 2.39 2.59 15 3.32 3.49 16 4.21 4.36 17 5.07 5.22 Laag water Jan. 's morgens 's namiddags 11 6.04 6.15 12 6.34 7.09 13 7.45 8.06 14 8.39 8.59 15 9.32 9.49 16 10.21 10.36 17 11.07 11.22 BRIDGECLUB „SCHOORL'' Uitslag wedstrijd 29 Dec. 1952 A. 1 Mw. Arpeau-v. Twuyver 26,5 2 Fam. Tichelhoven 20,5 3 Bekker-Beeldman 20. 4 Stam-Haasbroek 20. 5 Mos-Half 19,5 6 Fam. v. Wijk 13,5 B. 1 Mw. v. Wijk-Veuger 26,5 2 v. d. Leiie-Nieuwland 23. 3 Fam. Stennenberg 22,5 4 Mej. Numan-Visser 21,5 5 Mw. Repko-Thomassen 17. 6 Jonker-Kuyper 9,5 C. 1 Oud-de Hart 22,5 2 Mej. Haring-Mej. Silver 21,5 3 Mw. Hoff- Mw. Timmerman 20. 4 Burgering-Weel 20. 5 v. d. Hoef-Hubelmeier 18,5 6 Lensing-Lensing 17,5 Uitslag wedstrijd 5 Jan. 1953 A. 1 Fam. Tichelhoven 25. 2 Bekker-Beeldman 23. 3 Half-Mos 19. 4 Mw. Arpeau-v. Twuyver 18,5 5 Fam. v. Wijk 17,5 6 Half-Jonker 17. B. 1 Stam-Haasbroek 23,5 2 Fam. Kuyper 19. 3 Mevr. Repko-de Hart 18,5 4 v. d. Lelie- Nieuwland 17. 5 Mw. Trip-v. d. Hoef 16,5 6 Mw. v. Wijk- Mevr. Bouman 16. 7 Mej. Numan-Visser 15,5 C. 1 Lensing-Lensing 28. 2 Mos-de Jong 20,5 3 Fam. Stennenberg 19. 4 Burgering-Scheltema 19. 5. Mw. Hoff- Mw. Timmerman 17,5 6 Mej. Silver-Mej. Haring 16. ZONDAGSDIENST ARTSEN Weektiad y DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro H7071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BERGEN Zondag 11 Januari Dr. POOT, Telefoon 2324 SCHOORL-KOEDIJK Zondag 11 Januari H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1