ft Contanten te vetqaten HL H, ADVERTEERDERS BERGEN Bergen's RODE KRUIS gaal feestvieren! BEZWAARSCHRIFT VRIJDAG 16 JANUARI 1953 30c JAARGANG No- 2 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam* Groet* Camperduin* Kgmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d- Hoef worden beleefd verzocht hun advertentiecopie uiterlijk WOENSDAGMORGEN in te zenden. Voor fouten, ontstaan door te late inzending of telefonische opgave, kan men ons niet ver antwoordelijk stellen. DE UITGEVER MEDEDELING Onze correspondent, de heer J. CHR. KETTENBORG, die wegens ziekte enkele weken verstek moest laten gaan, is thans weer hersteld en deze week weer op zijn post. TENTOONSTELLING AFFICHES Ik vind het leuk dat aan mij is gevraagd om medewerking en of ik deze expositie wil openen. Mijn warme hart voor de kunst, maar daarbij ook voor de affiche, die voor elk doel wordt gebruikt heeft mij doen toestemmen. Het moet een blikvanger zijn, in het rumoer en in de stilte, voor opera, concert en tentoonstelling, voor toneel of liefdadigheid, maar altijd moet hij suggestief zijn, het oog trekken en aandacht vragen. Voor de opdruk zijn het soms kunst stukken. Ik hoop dat de aandacht hiervoor mag blijven en vraag voor deze tentoonstelling uw volle belangstelling. Dit zeide Mevr. M.Boendermaker-Schoenmakerbij de Zaterdagmiddag in de kunst zaal van „De Rustende Jager" geopende affiche-tentoonstelling die onder auspiciën van het K.C.B. als weekend-tentoonstelling wordt gehouden, Mr A. F. Kamp overhandigde spreekster een bouquet bloemen. Hij hoopt dat de leden van het K.C.B. nu ook meer aandacht aan de affiches zullen gaan wijden. Spreker had Mevr. Boendermaker bij de aanvang met enkele woor den ingeleidt. Op deze expositie, waar de affiches zeer overzichte lijk en met artistieke smaak zijn geëtaleerd en opgehangen, er zijn schone exemplaren te bewonderen, o.a. van Toulouse Lautrec op het gebied van opera. Jan Sluiters voor toneel, waarbij Charlotte Kohier de hoofdrol vertolkte, Alfred Dürer, met de Duivel in de Kunst en verder van Dick Elffers, Jan Peters, Leo Gestel, Matt. Wiegman en een zeer oude van Monnickendam, maar daar naast ook moderne van de prijs vraag, die de Verenigde Naties hebben uitgeschreven voor affices en ook nog enkele die de Bergense kunstenaressen die de tentoon stelling Eva en het Centrum hebben gemaakt. Er zijn er van Rie Kooiman, Mies Block, Mevr. Reitsma e.a. Een tentoonstelling waar ieder die in het zakenleven belangstelling heeft voor reclame of aankondiging, zeker kennis moet nemen, geopend op de weekends 17-18 en 24-25 Januari, van 14.30 tot 17.30 uur. CULTURELE AVONDEN De vijfde culturele lezing van K.J.V.O. en N.V. zal worden ge houden op Zaterdag 31 Januari in de Rustende Jager. Dan komt Dr Ph. C. Visser, de bekende ont dekkingsreiziger, die als eerste Ne derlander de Karakorum beklom, spreken over Sowjet-Rusland. Dr Visser is jarenlang onze Ambas sadeur geweest in Moskou. Er is gelegenheid tot vragen stellen. Na de lezing worden enige prachtige kleurenfilms vertoond. Wie de mooie natuurfilm van de bevers en het bosvolk heeft gezien, weet, wat de Russische filmkunst op dit gebied kan presteren. Van heden af kunt U plaatsen bespreken in de Haans Boekhan del (tel. 2452) te Bergen. AAN ALLE BERGENAREN. Met het uitsluitend doelt De afdeling Bergen van het Nederlandse Rode Kruis gaat feestvieren. Zij doet dit zeer be paald niet, omdat de leden van dit sympathieke korps aan een dergelijk feest behoefte hebben, maar wel om 2 andere redenen. De eerste is: dat de afdeling 15 jaar bestaat. De tweede (een veel belangrijker!) omdat men deze gelegenheid dankbaar heeft aan gegrepen, om te pogen een aan zienlijk bedrag in contanten in kas te krijgen. Men heeft mij gevraagd een stukje voor dit doel te schrijven. Bedoeld werd daarbij natuurlijk: een aanbevelend stukje. Vanzelf sprekend zei ik ja. Ik weet uit eigen aanschouwing iets van dit Rode Kruis. Ik weet welk onge looflijk mooi en sympathiek werk door deze organisatie in heel de wereld wordt verricht. Werk, waarvan de soms hopeloze moei lijkheden en gevaren lang niet altijd aan de grote klok gehangen worden. Werk, dat op voorpos ten geschiedt onder vaak onbe schrijflijke omstandigheden. Werk tenslotte, dat er om begonnen is, in eerste instantie, om mensen levens te redden. Het is mij niet bekend hoeveel mensen hun leven gedurende de laatste tien jaren aan het Rode Kruis te danken hebben in de wereld, maar het zijn er vele tienduizenden. Van deze „menselijke" organi satie is de afdeling Bergen maar een bescheiden onderdeel. Maar ook dit onderdeel heeft zijn niet altijd evei; bekende taken. Om lukraak een paar van die taken te noemenhet verlenen van eerste hulp, welfare-werk voor zieken, het beschikbaar hebben van ge condenseerde moedermelk voor zwakke zuigelingen, hulpposten langs de weg, draagbaren voor gewonden, lectuur voor zieken en en herstellenden, hulp bij het vervoer van invaliden, het bloed- transfusiewerk en. niet te vergeten, de bijstand bij de welbekende jaarlijkse uitstapjes van de Ber gense Ouden van Dagen. Wellicht zult ge opmerken: de kosten worden wel van hogerhand betaald. Neen, ge vergist U lezer. Dat worden ze juist niet. Voor alle kosten voor verband-materiaal de strandpost, de ambulance, de opleiding en de uitrusting, moet de afdeling in Bergen uit eigen middelen zorgen. Er zijn enige vaste inkomsten en wel die van de leden-contributies. Daarnaast heeft men dan de collectes. Maar in totaal blijken deze inkomsten aanzienlijk te kort te schieten voor een behoorlijk functionneren van het Bergense Rode Kruis werk. En dus: dat feest! Zuiver dus een middel om de berooide Rode Kruis-kas weer enigszins op redelijk peil te brengen en om de bestaande schuld te delgen. Zoiets is mogelijk, indien de Bergense gemeenschap maar niet van het standpunt uitgaat: ieder voor zich en ons Rode Kruis voor ons allen. En dat standpunt zal men in Bergen niet huldigen, nu het gaat om hulp en bijstand aan een organisatie, die zélf altijd als eerste op de bres staat voor hulp en bijstand aan anderen. Hoe U van uw instemming en bereidheid om iets af te staan voor het Rode Kruis in Bergen blijk kan geven? Heel eenvoudig door U niet afzijdig te houden gedurende dat jubileum-feest. Dit wordt gehouden op 14, 15 en 16 Februari a.s. en het mid delpunt zal een fancy-fair zijn, waar men vele schone zaken tegen beslist redelijke prijzen zal kunnen verkrijgen. Aan deze fancy-fair werd (en wordtuitermate hard gewerkt. Laat al dat werk haar vruchten afwerpen Op 15 Februari vindt eveneens een groot Bal Masqué plaats in „De Rustende Jager", waaraan veel attracties, zoals prijsdansen enz., zijn verbonden. Moge „De Rus" die avond te klein zijn, moge geen Bergenaar thuis en te vinden zijn! Op de 17e dan, als sluitstuk van de gehele actie, een Vastenavondbal bij Nieuwendijk, waaraan ook diverse plezierige verrassingen verbonden zijn. Zeker is het niet, maar er loopt een gerucht dat Max Woiski z'n ta lenten die avond beschikbaar zal stellen. In grote trekken komt het hierop neer. Neemt U maar aan, dat de 36 helpers en helpsters van het Bergense Rode Kruis, wier taak een louter vrijwillige is, in deze laatste maanden enorm veel verzet hebben om deze actie een succes te laten worden. Zij hadden dus een dubbele taak. Is het bezwaarlijk van U, lezers, slechts één taak te vragenUw persoonlijke aanwezigheid op een (of alle!) dier festiviteiten. Het is ons niet mogelijk hier van meer te zeggen. In wezen stuit het ons tegen de b~>rst op de trom te moeten slaan voor een instelling, die er louter en alleen is ten dienste van de gemeenschap (in dit geval dus de Bergense gemeenschap) en die alles v r ij - willig doet. Het is niet meer dan een morele plicht U niet terzijde te houden gedurende de dagen tussen 14 en 17 Februari. Er is, lijkt ons, geen enkel motief om „er niet aan te doen". Ik hoop van ganse harte dat iedereen, die deze „oproep" leest, zal zeggen of denkenwat heeft die man eeri woorden nodig om zoiets aan te bevelen. Ik kom tóch wel. Nóóit zal kritiek me zó plezie rig in de oren geklonken hebben! ANTHONY v. KAMPEN EERSTE LUSTRUM B.A.V. werd een feestavond met een PRIMA CONCERT In een overvolle danszaal van De Rustende Jager werd Zaterdag avond het eerste lustrum van Bergens accordeonvereniging ge vierd. Het is een feest geworden met vele hartelijke woorden, bloemenhulde's en kleine attenties in de vorm van enveloppe's met inhoud. Er was een sfeer van vriendschap en samenwerking. Het donderend applaus aan het slot was zeer zeker verdiend. Een dissonant op deze mooie avond, waardoor bij de orkestleden enige nervositeit ontstond, wat zich wreekte bij het orkest, dat voor de pauze niet zo zeker speelde, als wij gewend zijn, het werd wat trekkend. Was dat, omdat 8.15 uur de firma, die de vleugel moest stemmen, nog bezig was. Het werd daardoor veel later dan de aangegeven tijd, waarop zou worden aangevangen. Dit was zeer zeker geen service. Om 8.30 uur nam toen de secretaris, de hr L. Muijtjens het woord. Hij sprak hartelijke woor den van welkom tot het in groten getale opgekomen publiek, en richtte toen een persoonlijk woord tot de voorzitter, de hr W. van 't Hof. Gij zijt, en daar zijn wij U allen dankbaar voor, de be zielende geest van de vereniging. Aan U en uw gezin is de B.A.V. zeer veel dank verschuldigd, niets is te veel. Wij willen dit eerste lustrum voor U dan niet onge merkt voorbij laten gaan. Spr. bood de vrorzitter een wand bord aan, dat voor deze gelegen heid wa» vervaardigd, waarop de spreuk„Zoals het licht de bloe men kleurt, zo kleurt muziek het leven". Mevr. van 't Hof werd een bloemenhulde gebracht voor het wekelijks afstaan van haar huiskamer, om les te geven. Een zelfde bord werd aan de dirigent A. van der Wolff aangeboden, Onderstaand bezwaarschrift is dezer dagen aan de Raad der gemeente ingezonden. Weledelgestrenge Heren, ONDERGETEKENDEN H.C.R. „Bakhuis" H.C.R. „De Oude J. D. P. Rosier, W. C. F. Michels, P. van Campenhout, G. Willig Pzn., W. Bol, J. Hovenier, Mevr. Dijk Nueboer, N. Bruin, J. P. Kreb, A. H. van Linge, J. A. Dalloyaux, G. Diesfeldt, K. Iliohan Hoving, I. Verwer, P. de Lang, Prins" H.C.R. „Het Wapen van Bergen" H.R. „Boshoek" H.R. „Beau Séjour" H.C.R. „Russenweg" H.R. „De Hertenkamp" C.R. „Duinvermaak" H.C.R. „Kreb" H.C.R. „Parkhotel" H.C.R. „Oranje Hotel" C.R. „De Rustende Jager" allen te Bergen H.C.R. „Marconi" C.R. „Trianon" beiden te Bergen a. Zee H.C.R. „Spoorzicht" te Bergen Leden van de afdeling Haarlem en Omstreken van de Neder- landsche Bond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Café- en aanverwante bedrijven „HORECAF" hebben zich beraden over het thans in de gemeente Bergen geldende electriciteitstarieven. Ondergetekenden, kunnen zich niet zonder meer verenigen met de conclusie van het College van Burgemeester en Wethouders, dat het, althans op het ogenblik, niet geraden is de electriciteitleverantie over te laten aan het P.E.N. Ondergetekenden, kunnen de voor deze conclusie aangevoerde argumenten niet doorslaggevend achten en zijn van mening dat een vergelijking met de voorwaarden waarop het P.E.N. in Bergen stroom zou kunnen leveren het standpunt van het College mede zou moeten motiveren. Ondergetekenden zijn dan ook van oordeel, dat het, alvorens in deze een juiste beslissing kan worden genomen noodzakelijk is, aan het P.E.N. een vrijblijvende offerte te vragen van de voorwaarden waarop de stroomlevering door het P.E.N. rechtstreeks aan de in woners van Bergen zou kunnen geschieden. Ondergetekenden mogen U daarom hiermede dringend verzoe ken onverwijld een offerte alsboven bedoeld bij het P.E.N. aan te vragen opdat een zuiver inzicht in de tarievenkwestie kan worden verkregen en op grond daarvan door Uwen Raad een verantwoorde beslissing over de vraag of het electriciteitsbedrijf der gemeente Bergen al dan niet door het P.E.N. zal worden overgenomen worden getroffen. Met verschuldigde hoogachting, (Get.) W. C. F. Michels G. Willig Pzn. W. Bol Jb. Hovenier P. Dijk Nueboer J. P. Kreb N. Bruin A. H. van Linge kan P. van Campenhout G. Diesfeldt J. A. Dalloyaux p/o Iliohan Hoving M. A. Opmeer I. Verwer J. D. P. Rosier P. de Lang voor zijn uitstekende leiding, die hij de afgelopen 5 jaren heeft gegeven; ook hier deelde de echt genote in de hulde, door bloemen. De vier leden die vanaf de oprichting de B.A.V. trouw bleven, Ans van 't Hof, Elly Bruin, G. Pulle en Gerard v.d. Steen kregen voor de trouw een stoffelijke er kenning in de vorm van bonbons en rookgerei. Eerstgenoemde kreeg er nog bloemen bij omdat zij jarig was. De voorzitter dankte de ver eniging voor deze spontaan ge brachte erkenning. De hr Muijtjens schetste verder nog de moeilijk heden, waar de B.A.V. mee heeft te kampen. Maar zo zei spr., wij gaan onvermoeid door en zullen trachten het peil nog hoger op te voeren. Wij kunnen hieraan toevoegen, dat voor vrees geen aanleiding is, gezien het jongere materiaal van het jeugdorkest, dat zeer veel voor de toekomst be looft. De voorzitter van de Cas- tricumse accordeonvereen. bracht hulde aan de B.A.V. en bood een bloemstuk aan. Vita Nova's vertegenwoordiger uit Alkmaar, zeide dat de B.A.V. in Bergen heeft getoond wel terdege levens vatbaarheid te bezitten, daarnaast het orkest ook nog een goed jeugdorkest bestaat. Naast de ge lukwensen waren ook hier bloemen. De voorzitter van Bergens Mannenkoor liet zich kennen als accordeonliefhebber. Op jeugdige leeftijd van deze spreker, werd deze muziek echter nog betiteld als kermismuziek door een har monica, waardoor hij geen toe stemming kreeg van het ouderlijk gezag. (Gelukkig zijn wij allen deze conservatieve geest ont groeid en heeft de accordeon de plaats gekregen die haar toekomt.) Spreker hoopte nog menigmaal samen te werken met de B.A.V., zoals voor kort nog in Egmond aan Zee. Een enveloppe met in houd begeleidde hier defelicitatiën. De hr Henstra, voorzitter der federatie en van het gemengde koor, de „Koorvereniging Bergen", complimenteerde naast 't bestuur, de familie van 't Hof voor haar werkkracht. De heer J. van Zoonen sloot de rij van sprekers namens Bergens Harmonie en het brandweerkoor. Hij hoopte, dat de B.A.V. de voetsporen van Ber gens Harmonie zal mogen volgen en wenste veel succes tot in lengte van dagen. Toen was het geduld van de bezoekers lang genoeg op de proef gesteld, en kon men genieten van het leuk en geestig optreden van de soliste, Joke Bakker, die de eerste concertwals en de Avanti mars speelde, maar ook van de vorderingen die dit jonge jeugdorkest al heeft gemaakt in de openingsmars en nog 5 andere werkjes van Joh. B. Kok. Over het orkest kunnen wij nu kort zijn. Voor de pauze, werk van Joh. B. Kok, arr. R. Wasse naar, walsen van Léon Fall, arr. v.d. Wolff en enkele volkstermiche Rhapsodieën van Curt Mahr. Na de pauze was de nervositeit verdwenen en kwam het orkest los. „La Vallée Maudite" van Menichetti was nog even aarze lend, maar met het brengen van FranzLéhar's „die Lustige Witwe" waren zij weer als van ouds, fris en vol tempo. Met Handei's „Watermuziek" werd vervolgd: dit hoor ik liever van een sym- phonie- of harmonieorkest. De accordeon leent zich hier niet zo bijzonder voor, hoewel het goed werd gebracht. Het hoogtepunt werd echter de A Dur. Ouverture van K. Wölki. Dit werd prachtig vertolkt. Met de zeer in het ge hoor liggende „Marche des Para- chutistes Beiges" van Leemans werd besloten. Een toegift was onvermijdelijk door het aanhoudend applaus. Het liedje van de Bergenaar van P. Loots en Mevr. van Reenen Volter werd toen gespeeld, dat door allen staande werd meege zongen. Er waren nog verschil lende bloemstukken van andére verenigingen en een felicitatie telegram van Bergen's klein vrouwenkoor. Een gezellig bal besloot deze zeer geslaagde avond. Wie waren de gevers? In de loop van deze zomer zijn er bij de concierge van het Museum te Bergen door iemand wonende in de buurt van de Bergerweg zeven kleine aarden potjes, van binnen geglazuurd, welke potjes aldaar waren opge graven, door een tweede persoon werd een „breischade" gebracht. De Museum-commissie zou het zeer op prijs stellen indien de schenkers hun naam aan de com missie zouden willen bekend maken. Het adres van de secre taris der commissie is: Eeuwigelaan 32, Bergen LEZING K.C.B. Op Vrijdag 16 Januari, de dag van de verschijning van dit blad, vindt des avonds om 8 uur in de Danszaal van „De Rustende Jager" een lezing plaats door de hr S. Elte, litt. docts te Haarlem, over het onderwerp „Iran - Olie en poëzie". Dit is een betoog dat elementen in zich houdt, zowel voor een tragedie als voor een avonturenroman, met diepgaande beschouwingen over de Perzische literatuur, haar typische kenmer ken en culturele achtergronden. CONCERT Het Motet- en Madrigaal Vrouwenkoor te Bergen zal onder leiding van de heer Piet Groot Zaterdag 24 Januari om 8 uur een concert geven in de zaal van Café Nieuwendijk aan de Dorps straat. Medewerking verleent hierbij het Zaans Quintet, aan velen welbekend door zijn optre den voor de radio. De piano begeleiding is in handen van de hr Gerhard Hop te Graftdijk. Ook zullen de heren C. Kooiman, burgemeester teKwadijk, Middelie en Warder en Dr C. Maschhaupt te West-Graftdijk enige muziek nummers ten gehore brengen voor viool en violoncel, 't Beloofd een avond van kunstgenot te worden. De zaal die een zeer goede accoustiek heeft, is niet groot. Men voorzie zich daarom tijdig van een toegangskaart. Voor nadere bijzonderheden zie de ad vertentie. Jaap v.d. Pol's „DE DOOFPOT" Zaterdagavond, gaf de weer opnieuw opgerichte Arbeiders toneelvereniging „Bergen" haar eerste uitvoering. Er werd ge debuteerd met het geestige blij spel van Jaap v.d. Pol „De Doofpot". Over bezetting en regie kunnen wij U niets melden daar onze verslaggever geen uitnodi ging ontving om deze uitvoering bij te wonen. De zaal van Café Nieuwendijk was geheel gevuld. NIEUWE DIRIGENT voor Bergens Mannenkoor? Zondagmorgen maakten wij op verzoek van het bestuur, een re petitie mee van het koor in het Harmoniegebouwje. De reden van dit verzoek betrof hier de dirigent, de bekende Amsterdamse musicus de hr Bram Keereweer, die een proefrepetitie zou geven. Wij zouden het mannenkoor geluk wensen, als zij met deze bekwame dirigent tot een overeenkomst zou komen. Ook zou het Brandweerkoor deze dirigent ver zoeken de leiding van dit koor op zich te nemen. Dit zou de zangbeoefening van mannenzang in Bergen zeker op een hoger niveau brengen. ZONDAGSDIENST ARTSEN WeMtad DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs:. 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 18 Januari BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-260

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1