99 IHIeUc middel te$en wetklaaskeid 1953 BERGEN SCHOORL VRIJDAG 23 JANUARI 1953 30c JAARGANG No- 3 Verschijnt te Bergent Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin» Egmond aan Zee» Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Er zijn vele middelen om de werkgelegenheid te verruimen Het nieuwe jaar zal scherp getekend zijn door actieve bestrijding van de werkloosheid. Dat blijkt in de eerste plaats uit het schrijven van de Raad van Vakcentralen aan de ministerraad. Hierin wordt uiteengezet, dat wij eind November liefst 139000 werklozen telden. Men dringt aan op doeltreffende maatregelen. Ook de minister van Sociale Zaken, de heer Suurhoff, heeft reeds aangekondigd, dat er 300 tot 400 millioen gulden voor werkgelegenheids- politiek is uitgetrokken. Zijn ambtgenoot, prof. Zijlstra, heeft onlangs aangekondigd dat het vraagstuk der werk gelegenheid hem ernstig bezig houdt. Tenslotte is er geen politieke partij of zij houdt de leuze van bevordering der werkgelegenheid hoog in het vaandel. Dat laatste is een belangrijk sociaal en economisch ver schijnsel en er is op dit punt een in het oog lopend verschil met de toestand in de dertiger jaren, toen wij veel meer werkloosheid kenden dan ooit, terwijl er in die jaren verschillende partijen in ons land alleen bereid waren tot een z.g.n. instandhoudingspolitiek, d.w.z. er was veel afkeer van economische structuurveranderingen. PROPAGANDA-AVOND Stichting „De Opbouw" Op een propaganda-avond, die in Café Nieuwendijk werd ge houden voor de Stichting „De Opbouw" was maar een matige belangstelling. Deze stichting, die door zeven goedwillende mannen op 19 Nov. 1939 werd opgericht ter beharte- ging der belangen van de ver waarloosde jeugd, ongehuwde moeders, chronische zieken en invaliden, vroeg voor dit mooie werk aandacht. Met een bedrag van f 100,- door hen bijeen ge bracht werd toen deze stichting notarieel vastgelegd. Nu na 12J/2 jaar beschikt deze stichting over de kinderhuizen „Voorhoorn" te Apeldoorn, „De Snoekheuvel" te Amersfoort, „Voordaan", Maar tensdijk en „De Duiventil" te Utrecht. Huize „Persijn" te Maar tensdijk voor debiele meisjes van 16 tot 21 jaar en Huize „Bree- vecht" te Nigtevecht, Huize „De Hazelaar", Huis ter Heide voor ongehuwde moeders, Huize „Pa- satena" voor chronische ziekten en invaliden en „De Kooikamp" te Glimmen tehuis voor jongens. Deze stichting is een voogdij instelling; ze is voogdes over 600 kinderen. De film in techni color „Het broze riet" gaf een prachtig beeld van het werk der kinderbescherming. „De Opbouw" verpleegt momenteel circa 10,00 kindiren en volwassenen. Deze zijn ondergebracht in ruim 300 pleeggezinnen en in bovenge noemde tehuizen. Voor dit doel is echter onnoemelijk veel geld nodig, maar uit alles blijkt dat er wel veel belangstelling bestaat voor dit fraaie spciale werk. De Staat en de Gemeenten dragen veel bij ter leniging van de wereld vol schrijnend leed van het mis deelde kind, maar toch heeft het geheel belangeloos werkende be stuur nog vele wensen. Uiteraard wordt de grootst mogelijke zui nigheid betracht. De Stichting brengt dan ook gaarne haar giro nummer onder uw aandacht want er is onnoemelijk veel geld nodig. Nog 50.000 kinderen missen een goede opvoeding en dwalen ver drietig of verbitterd rond en komen zo doende in het moeras der ellende met het gevolg, de geestelijke, lichamelijke of zedelijke ondergang. Mede door uw bij drage kan hier veel leed worden gelenigd. Velen gaven op deze avond zich op, om een busje te plaatsen. Elk bedrag hoe klein ook is van harte welkom. Het gironummer is 109455 van „De Opbouw" te Utrecht. Ook gaven in natura zijn van harte welkom. Helpt onze Nederlandse asphalt- jeugd uit het moeras! Voor Bello was zij ook te laat, dan maar op de fiets. De Goede had nog een vehikel voor haar staan, maar in de Eeuwigelaan kreeg zij een bekeuring. Op het fietspad bij de Fransman, waar zij over wilde steken naar de Heren weg, kwam zij in aanrijding met een van Zee komende bakfiets met stroo, met gevolg, fiets in tweeën en Tante Kee met haar benen in de lucht op het stro. Na een kleine ruzie, droop Tante Kee af in de richting Bergen, met 2 halve fietsen. Maar 's avonds was ze weer present, en heeft nog lekker meegegeten in Duin- vermaak. U begrijptde lach salvo's waren niet van de lucht. De revue werd met televisie in geluid. Alle medewerkenden kwa men op het scherm. Ans Kroon en Tini van Bergen brachten toen een aardig zangduet, op de vorige uitgaansdag geïnspireerd. Tante Kee was echter ook weer gekomen om eens af te rekenen met het comité, doch kreeg weer een be keuring omdat haar fiets niet in orde was. Een accordeontrio onder leiding van Annie Constanz Büster bracht hierna populaire melodieën. De schets „Hetrapport" werd goed voor het voetlicht gebracht. Het chromonicatrio Nieuwenhui- zen liet zich van haar goede zijde kennen; hun tweede optreden was een kwartet, waarbij de dochter rhythmische begeleiding gaf met castagnetten en guitaar. Van het Bergens ballettrio zagen wij twee aardige balletjes, „Hans en Grietje" en „Dans van het heelal". De pianobegeleiding werd verdienstelijk door Mevr. Morée verzorgd. Een muzikaal inter mezzo op hawaïan-guitaar, ukulele en mandoline werd door de gez. Langendijk voor het voetlicht gebracht. Verder waren er nog de schetsen „Weet je nog wel oudje?" en „Met huiselijk verkeer". Hierin speelden de echtparen Van Berge en Van Zanten de hoofd rollen. Een aardige imitatie van mr. Doodle werd door Van Berge op de planken gezet. Al deze nummers werden op vlotte wijze door Cor Sijpheer aan elkaar ge lijmd, met een praatje en 'n witz. De heer P. Hopman dankte alle medewerkenden voor hun be langeloos optreden, maar ook allen, die aan deze goed geslaagde middag hun werk hebben gehad. In het bijzonder aan de familie Diesfeldt. Des avonds werd weer voor een volle Rus het zelfde programma afgewerkt. Aan dit programma was echter nog toegevoegd het optreden van de jongleur Dabito en de imitator Peter Piekos. Het was een dag van en voor Berge- naren, die er mocht zijn. KINDEREN VAN ONS VOLK De bereidheid om het econo misch patroon van ons vaderland te doen verkleinen ten algemenen nutte maakt een vergaand in grijpen, tot bevordering van con sumptie en investering mogelijk. De inkomensverdeling zal zonodig ferm worden gewijzigd om het grote sociale kwaad in zijn diepste wortels aan te tasten. Er zijn zoveel middelen om de werkge legenheid te verruimen, dat men niet met zekerheid het regerings plan ten deze kan uitstippelen. Bezien wij enkele mogelijkheden, waarbij men gezien de politieke verhoudingen in het land, spoedig zelf kan concluderen, welke hulp middelen de overheid zal gaan hanteren. Vooropgesteld kan worden dat zonder een politiek van openbare werken geen enkele werkloosheid van onrustwekkende omvang kan worden bestreden. De verwachte werkloosheid voor 1953 gaat de toelaatbare volgens moderne be grippen met ongeveer 40000 te boven. Dat eist nog geen nationaal werkgelegenheidsplan, zo zal men zeggen. Inderdaad zal men zo iets ook nog niet in practijk zien, maar worden die verwachtingen in negatieve zin de bodem ingeslagen, dan dient men gereed te zijn om de stoot op te vangen. De uitvoering van openbare werken vereist een vrij lange voor bereiding en het is dus wel nood zakelijk om het kruit reeds droog te maken. Bovendien is het middel der openbare werken zeer radicaal. Dit betekent dat deze politiek alleen effect sorteert op zeer grote schaal en gedurende jaren in practijk gebracht. Een beperkte politiek van openbare werken zal weinig resultaat opleveren en kan zelfs de kwaal nog verergeren, omdat de ondernemers mogelijk de regeringsplannen laten tegen werken. In de Verenigde Staten is dit in de dertiger jaren gebleken. [Meer verbruik Het gaat bij werkloosheidsbe strijding in de eerste plaats om bevordering van het verbruik, de consumptie. Men kan deze recht streeks opvoeren, men kan ook stimuleren door de investerings- lust te versterken. Door investe ring wordt aan veel handen werk geboden, dus de consumptie wordt er als onmiddellijk gevolg door vergroot. De consumptie kan in Neder land in veel sectoren worden aangemoedigd door verlaging van de omzetbelasting, die in 1951 door 'n verhoging zo'n verbruiks- daling teweeg bracht. Verlaagt men de personele belasting dan ZONDAGSDIENST ARTSEN bevordert men de aankoop van duurzame consumptiegoederen als meubilair, etc. Ook dit middel kan de lust tot meer verbruik doen stijgen, omdat het inkomen door de lastendaling wordt ver groot. Gezien het feit, dat ook de huurverhoging nog moet worden gecompenseerd, is een ingrijpen in deze sector niet onmogelijk. Een ondergeschikte stimulans van de werkgelegenheid zal men ook vinden in een versnelde uitkering van vergoedingen voor oorlogs schade. Wij zien in dit middel als verlichting brengende factor weinig heil. Minder belasting Om de werkgelegenheid te vergroten moet primair de pro ducent, fabrikant en handelaar, vertrouwen krijgen in de toe komstige afzet van zijn goederen. Er dient voor alles een gunstig investeringsklimaat te worden ge schapen. Hieraan ontbreekt in ons land een en ander, omdat men onder Lieftincks bewind er meermalen op uit is geweest dit klimaat te bederven. Wij laten nu in het midden of dit juist geweest is of onjuist. Wij constateren dat er veel ge daan kan worden om dit te ver beteren. Daarvoor kan de belas- tingschroef worden teruggedraaid. Wij noemen de verlengde moge lijkheid tot het doen van ver vroegde afschrijvingen. Men kan de bedrijven gelegenheid gaan geven tot belastingvrije investe ring. Nieuwe industrieën zouden kunnen worden aangemoedigd door een vrijstelling van belasting in de oprichtingsperiode, die meestal op vijf jaren kan worden geschat. Ook zou men hen vrij dom van grondbelasting voor dit tijdperk kunnen garanderen. Men kan de mogelijkheid scheppen om de verliezen gedurende vele jaren met latere winsten te verrekenen, hetgeen wel een zeer billijke maatregel moet worden genoemd. Wij denken tevens aan tegemoet koming bij het heffen van regi stratierechten. Samenvattend kunnen wij con cluderen dat de huidige opbouw van het fiscale systeem en de opgedane ervaringen bij werk loosheidsbestrijding zodanig zijn, dat er voldoende wapens bij de hand zijn om de eerste moeilijk heden het hoofd te bieden. Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat in 1953 de werkloos heid weer tot een gesel van onze economie zal worden. Dat vreest de regering ook stellig niet. Het is alleen nodig, dat wij nu het stormsein reeds ophangen om het zonodig te kunnen hijsen. Daar naast dienen de verschillende groepen van ons volk, van welke kleur ze ook zijn, bereid te staan met vaste hand de kwaal te be strijden. Indien wij daarin niet te kort schieten dan zal ook 1953 'n jaar worden waarin de arbeid gekoesterd wordt als één der grootste goederen, die wij bezitten. Drs MIERLO OUDEN VAN DAGEN VIEREN FEEST Nogmaals, maar op de film naar Aalsmeer Het is een machtig lichaam in Bergen, die groep ouden van dagen, met het voortvarend comité. Het bedraagt 9°/0 van de be volking. Dit zeide Dr. W. Huygens, burgemeester van Bergen in zijn openingswoord op de film- en revuemiddag, die het comité de ouden van dagen Dinsdagmiddag aanbood. Verder releveerde spr. de oprichting van de sociëteit in het Dr. Dekkershuis en de tocht naar Aalsmeer en sprak tévens zijn bewondering uit voor het uithoudingsvermogen op de uit gaansdagen. Ook voorzitter P. Hopman sprak nog een hartelijk welkomstwoord en deed alvast een beroep op Bergens vrijgevig heid, omdat alles zoveel geld kost. Het programma was weer prima in orde, zeer gevarieerd en geestig. Met de film 1949 werden oude herinneringen opgehaald. De film 1952 was iets aardigs, want daar waren de belevenissen van Tante Kee (Mevr. Sijpheer) aardig in het zonnetje gezet. Zij had zich verslapen, dus miste de bussen. Een groot succes De toneelvereniging „St. Jan" had voor haar tweede uitvoering teruggegrepen naar een stuk, dat voor 12 jaar geleden was opge voerd. Wij kunnen „St. Jan" met deze greep gelukwensen. Het is door de sfeervolle vertolking een mijl paal in het bestaan van „St. Jan" geworden. Nimmer waren de rollen zo goed ingeleefd en kreeg de juiste man of vrouw de juiste plaats. Antoon Coolen's „Kinderen van ons volk", geeft een beeld uit het leven van werkende mensen uit de Peel. En wie zou beter een natuurgetrouw beeld uit deze Brabantse streek kunnen geven, dan deze grote schrijver, wiens grootste deel van zijn oeuvre is gewijd aan deze romantische maar tevens inconservatieve streek, met haar traditie's. En daarom komt regisseur Jaap van Baar een pluim toe, voor het scheppen van de juiste sfeer van deze gehele avond. Toen voor de eerste maal het doek van één ging, was deze sfeer a?nwezig en dank zij de rust der spelers is ze er gebleven. De de cors hebben hier begrijpelijker wijze hun steentje toe bijgedra gen, maar toch moesten de pres taties den tonelisten voor het grote geheel zorgdragen. Over het gegeven kunnen wij kort zijn. Het is een diep men selijk tragedie, die voortkomt uit jaloezie van twee boerenzoons, voor één zeer begeerde boeren dochter. Deze laatste, Marie, werd als gewoonlijk goed gespeeld door Trien Wybenga-Tiebie. Ook de oude vader, van een der min naars, vond in Aad Groot een prima vertolker. Maar ja, er waren nog elf rollen te vervullen en van hen wil ik allereerst Jan Beentjes noemen, die van Klauske, de philosophisch aangelegde boe renknecht, een prachtige vertol king gaf, evenals Jan Leering van pastoor Vogels. Hij maakte van deze echte Brabantse zieleherder de rol van zijn leven. Jan van Stralen had wel de moeilijkste opgaaf, eerst als de verlegen vrijer en nadien als de door jaloezie gedreven echtge noot, waardoor hij ongewild de moordenaar wordt van zijn mede minnaar. Hij sloeg zich echter door de zeer zware scene's goed heen. Hij moet nog meer voor overdrijving waken, wat zijn spel op een hoger plan zal brengen door natuurlijkheid. Wim Vlaar zette een temperamentvolle min naar op de planken en Ben Tiebie zorgde als van ouds voor de vro lijke noot, met zijn goed gebrachte Doruske Timmer, de timmerman, die uit zijn groot gezin steeds voordeel wist te trekken. De moeder en vader van Marie werden zeer aannemelijk door Gre Roobeek en Jan Glorie gemaakt. De laatste doubleerde in de rol van Meester Veldhuizen. Hier lag hij het er te dik op, iets minder overdreven zou hier op op zijn plaats zijn geweest. Verder waren er nog Martha Delis die Jans, huishoudster van de pastoor maakte, Frans Feyen Jr. en Piet Vijn die, de rijke boer Graard de Bijl en een peelwerker Driekus de Booy naar behoren voor het voetlicht stelden. De vooraf ingeroepen clementie, voor het te moeten wachten op de toneel veranderingen, er waren drie verschillenden, had voorz. Ooie vaar wel achterwege kunnen laten. Het war unneschoonen oavond, oomt' ouw da' moar 1 UNIE VROUWELIJKE VRIJWILLIGERS Gooit U dagelijks de capsules van uw melk-, room- en yoghurt- flessen in de vuilnisbak? Dat is jammer, want zij hebben waarde! Als U ze voortaan in 'n doosje, dat U voor dat doel in uw keu ken plaats bewaart, komt er bin nenkort een U.V.V.-sters om ze op te halen en zij zal maandelijks bij U terug komen. Op een cen traal adres wordt het opgehaalde verzameld en dan verkocht ten bate van het Nederlands Geleide hondenfonds. Een geleidehond is voor een blinde een onmisbare kameraad, die hem leidt op zijn wandelingen en hem voor alle verkeers- en andere gevaren behoedt. Ook in Bergen zijn blinden, die een hond hebben aangevraagd, maar hem niet zelf kunnen betalen, daar ze zéér kostbaar zijn. Laat ons met elkaar voor deze honden sparen en werken. Er wordt nu eens niet om geld gevraagd, maar om een klein beetje moeite. Behalve bovengenoemde capsules hebben ook theelood waaronder wijn flescapsules gerekend worden en uitgestreken zilverpapier dus geen propjes waarde. In dien gesorteerd is de opbrengst hoger. Zet dus liefst, drie doosjes in uw keuken klaar, één voor melkcapsules, één voor theelood en één voor zilverpapier en laat ze maandelijks door ons ledigen. Is er vóór 1 Maart nog niemand bij U geweest, belt U dan even 2421 of 2785 op en er komt iemand. maar begint U van daag vast te sparen! De blinden zullen U zo dankbaar zijn. ACTIE KINDERPOSTZEGELS De onder de auspiciën der U.V.V. georganiseerde verkoop van postzegels en prentbriefkaar ten „Voor het Kindis, mede, dank zij de spontane hulp van vele dames, een groot succes geworden. De totale opbrengst bedroeg f 3166,76, waarvan on geveer f 1250,voor het goede doel beschikbaar komen. NIEUWE DIRIGENT 1 Het mannenkoor „Bergen" en het Brandweerkoor, zijn besloten om de Amsterdamse Toonkunste naar Bram Keereweer als dirigent aan te stellen. Proficiat heren! En nu maar met volle kracht voorwaarts om het culturele leven, in dit geval de mannenzang, op hoger peil te brengen. BEDANKT ALS LID VAN DE C.P.N. De hr J. Broersma, die als lid van de C.P.N. in de Raad zitting had, heeft als lid van de C.P.N. bedankt. Hij kon zich niet ver enigen met het tegenwoordig partij-program. Hollandsche Maatschappij van Landbouw, Afd. Schoorl MECHANISATIE-AVON D Vrijdag hield de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afd. Schoorl, een bijeenkomst in „De Rode Leeuw" te Schoorl. Voor deze avond was als spreker uit genodigd de hr de Haan. Deze sprak over mechanisatie in de Landbouw en Veeteelt, toegelicht met film. Na de opening door de Voor zitter, die memoreerde hoe de mechanisatie ook zijn intrede doet in de landbouw, t.w. akkerbouw en veeteelt. De hr de Haan gaf een zeer leerzame en interessante uiteen zetting over dit belangrijke on derwerp. Spreker liet o.a. met voorbeelden blijken dat het me chaniseren van de landbouw veel hoger kosten met zich meebrengt dan voor de veeteeltbedrijven, doordat in de landbouw veel meer machines nodig zijn om de oogst te volbrengen. Hiervoor zijn b. v. nodig: een maaimachine, graanmaaier-zelfbinder, vlaspluk ker, erwtenmaaier, aardappel- en bietenrooier, terwijl het veeteelt bedrijf met een maaimachine of tractor met maaibalk, harkkeerder en schuiver al een heel eind op weg is. Om van de grondbewer kingswerktuigen nog maar niet eens te spreken. Het gemengde bedrijf ligt in dit opzicht nog veel ongunstiger, daar deze beide soorten nodig heeft. Hierna kwamen de bemestings werktuigen aan de beurt. Vlak na de oorlog kwamen de speciale mestverspreiders in ons land. Deze konden niet voor andere doel einden gebruikt worden. Nederlandse instructeurs pro beerden toen deze mestversprei- der door enige zijstukken los bij te maken en het spreimechanisme weg te nemen, de machine ook geschikt te maken als landbouw- wagen. Dit is niet geheel gelukt. Tegenwoordig maakt men wagens waarop het spreimechanisme is aangebracht, op eenvoudige wijze te monteren. Deze wagens kunnen nu in Coöperatief verband, zowel als individueel aangekocht worden en in gebruik genomen. Hierna werd ruimschoots ge legenheid gegeven om vragen te stellen, waar terdege gebruik van gemaakt werd. Zo kwam o.a. de vraag, welk soort tractor men zich het beste zou kunnen aan schaffen op een bedrijf van 15-20 H.a. Dit bleek een petroleum- tractor te zijn van 10-20 P.K. Gebruik van benzinetractoren is met de tegenwoordige benzine- DE DUINSTREEK (Van onze econ. redacteur) Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr, Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 25 Januari BERGEN Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1