D.D.D. VAL DA ÏCStU/uA van MOOI en MAL %i.üpt.?cstm 76 mR BIOSCOOP „Be /lustende- HU. ICofotodecs Agenda's ZMiuvzu MmaptaU Hatotao-c&aeken EGMOND AAN ZEE KERKDIENSTEN INGEZONDEN STUKKEN Indrukken en Reisavonturen FILMNIEUWS Boekhandel C. Oldenburg GEMEENTE BERGEN BEKENDMAKING HONDENBELASTING 1953 Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh. maken het vol gende bekend Iedere houder van één of meer honden, die in het afgelopen jaar hiervoor aangeslagen is geweest in de Hondenbelasting, wordt voor het belastingjaar 1953 ten kohiere gebracht, zonder dat hij aangifte van zijn hond(en) behoeft te doen. Vöör 1 Februari 1953 dient echter schriftelijk aan het Gemeente bestuur aangifte te worden gedaan indien in de loop van 1952: a. wijziging in het aantal honden is gekomen b. een hond in andere handen is overgegaan: c. een hond is weggelopen of overleden: d. men houder is geworden van één of meer honden. Voor zo ver de hierboven a. tot en met d. genoemde omstan digheden zich mochten voordoen in de loop van 1953, dient telkens binnen een maand hiervan schriftelijk aan het Gemeentebestuur aan gifte te worden gedaan. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. HUYGENS, Burgemeester W. DE VRIES, Secretaris BERGEN Nh„ 20 Januari 1953 let op wat er komen zal wij vertellen U dat volgende week in dit blad doch houdt 14-15-16 en 17 FEBRUARI VRIJ want er is vast iets voor U bij prijzen aan de dure kant. Ook van de diesel komen nog enige typen in aanmerking, hoewel de hoge aanschafprijs niet in het voordeel is. Hiertegenover staat echter weer het minder gebruik aan brandstof. De heer Kareis, leraar aan de motorcursus, die alhier gehouden wordt, gaf hierop nog een toelichting. Na deze discussie volgde de zeer interessante film over het machinale melken, die een goed beeld gaf hoe men wel en niet moet melken, hetgeen door het nemen van proeven duidelijk is aangetoond. Op deze film werd gedemonstreerd met de „Surge melkmachine. Hierna volgde nog een film. over de malariabestrijding als dessert. Voorzitter dankte hierna de spreker en de heer Bruin die de films verzorgde, namens de wel zeer goed bezette zaal voor deze geslaagde avond. KLAVERJASDRIVE Onder grote belangstelling had j.l. Zaterdag in „De Rustende Jager" te Schoorl een klaverjas- drive plaats. Niet minder dan 32 paren waren aanwezig, die onder de bekwame leiding van de heren v. Twuyver en Visser probeerden een prijs machtig te worden. De uitslag was als volgt: 1. J. Hoebe—de Boorder 2. J. Roos—W. Mast (tevens marsenprijs) 3. G. KooijSchekkerman 4. P. Beeldman—v.d. Lelie 5. de JagerVondel 6. Jo Klop—Jb. Klop 7. Mej. M. BekkerP. Kroon 8. G. VisserH. Mooij De volgende drive is vastge steld op Zaterdag 14 Februari a.s. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water 's morgens 's namiddags BRIDGECLUB „SCHOORL" Uitslag wedstrijd 12 Januari '53 A. 1 Mw. Arpeau-v. Twuyver 29,5 2 Jonker-Half 22. 3 Fam. Tichelhoven 20. 4 Half-Mos 17,5 5 Fam. v. Wijk 17. 6 Stam-Haasbroek 14. B. 1 Fam. Kuyper 2 Mw. v. Wijk- Mw. Bouman 3 v. d. Lelie-Nieuwland 4 Mw. Trip-v. d. Hoef 5 Lensing-Lensing 6 Oud-de Hart C. 1 de Jong-Mos 2 Fam. Stennenberg 3 Mej. Numan-Visser 4 Mw. Repko- Mw. Timmerman 5 Mej. Haring-Mej. Silver 6 Burgering-Scheltema 25,5 21. 20,5 18. 18. 17. 26. 23. 22. 17. 16,5 15,5 Jan. 25 26 27 28 29 30 31 Jan. 25 26 27 28 29 30 31 12.27 1.14 2.28 3.11 3.56 4.33 5.09 1.15 1.44 2.38 3.25 4.09 4.43 5.15 Laag water 's morgens 's namiddags 6.27 7.14 8.28 9.11 9.56 10.33 11.09 7.15 7.44 8.38 9.35 10.09 10.43 11.15 Uitslag wedstrijd 19 Januari '53 1 Mw. Arpeau-Diederich 27. 2 Fam. v. Wijk 21,5 3 Fam. Tichelhoven 21. 4 Half-Jonker 17,5 5 Half-Mos 17. 6 Fam. Kuijper 16. B. 1 Bekker-Beeldman 39. 2 Mw. v. Wijk- Mw. Bouman 35. 3 Fam. Repko 33. 4 Lensing-Lensing 33. 5 Stam-Haasbroek 30. 6 Nieuwland-v. d. Lelie 28. 7 de Jong-Mos 27. 8 Mw. Trip-v. d. Hoef 27. 1 Mej. Numan-Visser 24,5 2 Oud-de Hart 24. 3 Mej. Haring-Mej. Silver 21. 4 Burgering-Scheltema 17,5 5 Fam. Stennenberg 17. 6 Mw. Timmerman- Mw. Hoff 16. GESLAAGD Voor het te Utrecht gehouden examen Vakdiploma Huisschilder en het te Den Haag gehouden examen Vakdiploma Behanger, slaagde onze plaatsgenoot J. Koe ten, Achterweg 7, Groet. Neem een doos echte pa s t i i- i- e s- VERKOUDHEID „DE FLIEREFLUITERS" weer op de planken Zaterdag gaven de Egmondse Flierefluiters een opvoering van „De ruwe bolster", een toneelspel in 4 bedrijven, door Barend van der Veen, bewerkt door Eelco van Dijk. De zaal van „De Ver gulde Valk" was goed bezet en na een welkomstwoord van de voorzitter, de hr Koelink, die o.a. meedeelde, dat de Burgemeester wegens ziekte verhinderd was aanwezig te zijn, nam het spel een aanvang. Eva, een aan de ouderlijke macht onttrokken meisje, komt via de voogdijraad in het gezin van een Directeur van 'n Zuivel fabriek en daar beleeft men in het stuk de binnenkomst in het gezin en hoe het daar verder toegaat, in allerlei verwikkelingen. Vooral de taal die zij gebruikt komt in dit gezin niet tepas en verwekt heel wat hilariteit. Het gehele spel heeft de aan wezigen een genoeglijke avond bezorgd. Voor degenen, die nog het stuk willen zien, zij mede gedeeld dat er nog een uitvoering komt op 24 Januari a.s. Jammer was echter, dat van Opa en Vader van Es de rol- kennis niet vast was. Bij Opa werkte dit echter niet tot spel- vermindering bij Gijs was het af en toe storend. Gijs, die welis waar keurig spel te zien gaf, miste de hoedanigheid in de tragische scenes de juiste toon te treffen, de reactie in de zaal was soms averechts wat het stuk bedoelde. Hermien, zijn vrouw, was veel beter in deze scenes. Grootvader van Es wist echter door zijn mimiek het gemis aan rolkennis weg te spelen, De rol van Eva werd goed vertolkt. De langzaam verbeterde hoedanig heden kwamen zeer goed tot hun recht. Het geheel werd op vlotte wijze gespeeld. Het speltempo was prettig. De decors waren aardig verzorgd. Aan het eind mochten de spelers een dankbaar applaus in ontvangst nemen. INSCHRIJVING Na een gehouden inschrijving is de leverantie van de stoffering voor het gerestaureerde Raadhuis opgedragen aan de Fa Dorre- stein, alhier. BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN Burgerlijke Stand BERGEN SCHOORL BRUL EN voor SC-Ü001ZL. MET OF ZONDER RECEPT, IN DE „RUSTENDE JQGÊR" VINSD.n.h DE RAAD PRAAT Als lezer der Alkmaarse Cou rant kwam ondergetekende, het stukje in Uw courant van Vrijdag 9 Januari onder de ogen: „Bergen moet meer reclame maken". Elke lezer kan uit dit simpele stukje opmaken, dat het dagelijks Bestuur der gem. Bergen zich in wil spannen om de plaatselijke V.V.V. weer in gezonde toestand op te bouwen en te steunen. Ten eerste om de jammerlijke afschei ding weer ongedaan te maken en alles weer in goede banen te leiden, door zelfs een propagan dist te benoemen en te betalen en daarvoor de steun aan hun V.V.V. op te voeren van f 3000,tot f 5000,-, terwijl de gemeente zelf er geen cent van profiteert, enkel er genoegen in heeft dat het hun middenstand en al wat er mee sa mengaat, goed zal gaan, doordat steeds meer vreemdelingen naar hun mooie dorp trekken. Dat zij hierin moge slagen. Wat een schrille tegenstelling met de zustergemeente Schoorl. Deze gemeente met zijn lande lijke ligging en eenvoudige be volking is toch ook een mooi dorp, waar de vreemdeling gaarne vertoeft, zich verpozende op de prachtige stranden te Schoorl aan Zee en niet te vergeten Groet- Camperduin. Wat zou ook Schoorl zijn zon der het Vreemdelingenverkeer. Wat wordt ook hier niet ver diend door de gehele middenstand met alles wat er mee samenhangt. En strijkt niet onze gemeente jaarlijks tienduizenden guldens aan legesgelden in het laadje, enkel van de kampeerders. En wat doet ons gemeentebestuur voor de V.V.V.'s en kampeerhouders Beide V.V.V.'s krijgen jaarlijks f 500,- subsidie, waar zij dank baar voor zijn. Doch bij hun ver zoek van verleden jaar en ook dit jaar, om nog f 500,- subsidie, omdat de tijden duurder en moei lijker worden, het buitenland trekt en er steeds meer reclame moet worden gemaakt, toen werden die aanvragen niet nodig geoordeeld door B. en W. en door de raad met 5 tegen 6 stemmen afgestemd en nog wel door een raad, die hoofdzakelijk uit V.V.V.-leden bestaat. Treurig 1 De kampeerhouders kregen van B. en W. een aanvulling der politieverordering toegestuurd be treffende een gehele verandering der W.C.'s en washokjes, welke voor sommige terreinen in de honderden lopen en dat nog wel ter vervanging van W.C.'s enz., waar B. en W„ met adviescom missie, nog het vorig jaar hun goedkeuring aan gehecht hebben. Dat deze zaken in behoorlijke toestand moeten zijn, zal niet één betwisten en dat de voorwaarden voor nieuwe kampeerterreinen krap aangehaald moeten worden, allemaal best, maar om steeds ieder jaar er weer op aan te dringen, die oude terreinen als nieuw te behandelen, dit gaat te ver. Willen B. en W. dit door drijven, best, maar dan moet ook de Gemeente de kosten hiervan dragen. Gaat niet, zegt de Wet houder, want wij mogen niets van het gemeentegeld hiervoor be schikbaar stellen. Neen Wethou der, niet van de gelden van het wegenfonds e.d., maar wel van legesgelden der kampeerders en dit wordt ook nog goedgevonden door Ged. Staten. Maar dat wordt niet eens geprobeerd. Op het verzoek van de kam peerhouders om deze politiemaat regelen uit te stellen, tot a.s. jaar, als de nieuwe kampeerwet in werking treedt en de nu voor geschreven maatregelen misschien weer veranderd worden, met het resultaat, dat weer grote kosten moeten worden gemaakt, werd afwijzend beschikt. Het is wel gemakkelijk om over een ander z'n beurs te beschikken. Ziet U waarde lezer, als U dan deze medewerking van ons dagelijks Bes'uur toetst aan dat van onze nabuur Bergen, dan loopt je gemoed wel eens vol en grijp je naar je pen, om het eens uit te schreeuwen. Gemeentebe stuur van Schoorl, verzet Uw bakens, begrijp iets van de be langen Uwer Gemeente. D. DUIN Wz. „LIEFDE VAN EEN FRONTSOLDAAT" VIII van een Emigrant, die met de „Sibajak" op 17 Juni 1952 vertrok naar Nieuw Zeeland Zondag 6 Juli 1952 Het is nu 2 uur in de middag, in Holland al 10 uur 's avonds, en ik zit nu te schrijven in de conversatiezaal le klas. Om de tafel zitten Feiko, Kees, Jan (ook M.T.S.-er) en ik. Bobby ligt schuin achter ons op een sofa te slapen. Gisteren, dus Zaterdag 5 Juli, om precies 12.05 (20.05 H.T.) werd de evenaar gepasseerd. Om 10 uur die morgen begon hier aan boord het Neptunus- feest. Een van de oudere matro zen fungeerde als de God van de Zee en hij werd bijgestaan door 5 matrozen, die dienst deden als hofdames. Daar het te koud was en de kapitein bang was voor kouvatten, werd het Neptunus- feest ditmaal niet zoals gewoonlijk vóór op de „bak" gehouden, maar op het promenadedek bakboord. Het dopen was vrijwillig, en hoewel ik graag mee had willen doen, heb ik het toch maar niet gedaan met het oog op mijn pas genezen enkel, die nog erg ge voelig is. Van de duizend passa giers zijn er ongeveer honderd gedoopt, ook de beide meisjes B„ als enige Bergenaren. M'n petje af voor haar hoor, want na het noteren van je naam door Nep- tunus kreeg je een borrel. Op tafel stonden 2 flessen, één met echte jenever en één met zee water. Neptunus dronk natuurlijk van de eerste fles, terwijl de RHEUMATIEK... „Bioscoop „De Rustende Jager" vertoont op Vrijdag-, Zondag en Dinsdagavond te 8 uur William Holden, Nancy Olsen en Frank Lovejoy in een sterk en aan grijpend verhaal „Liefde van een frontsoldaat" Geen wapen is sterker dan dat der liefde. In de modder van het slagveld vonden zij de weg naar het schone pad, een ontroerend verhaal, tot leven geroepen door grote acteurs, een film, die on danks haar sensationele kant, voor lief hebbers grote aftrek zal hebben. Geen matinée-voorstellingen. Geen toegang voor jonger dan achttien jaar. Doris Day, Cordon Mc Rae, Virginio Mayo, Gene Nelsen, Ruth Roman en nog vele anderen van de voornaamste en vrolijkste filmstars treden op Zaterdagavond en Woensdagavond en bovendien op Zondagmiddag voor het voet licht in een nieuwe rolprent „STARLIFT" Een aller-innemendst, luchtig, vrolijk, vluchtig en romantische film, tegen de achtergrond van een ware sterrenregen van popu laire figuren uit de film-amuse- ments-wereld. Leuk, verrassend, doorkruid met pittige songs, af gewisseld met geestige sketches; in één woord, amusement in grote verscheidenheid. Toegang alle leeftijden. Uw adres voor Laanweg 35, Schoorl Telefoon 268 dopeling een borrel uit de andere kreeg. Uitspuwen was er niet bij, want als je dat deed, kreeg je opnieuw 'n slok, werd je neus dichtgeknepen en werd op je buik getrommeld, zodat je wel moest slikkenHierna werden een paar Maria-koekjes, gedrenkt in een of andere vieze pap, tegelijk in je mond geduwd en opeten maar! Vervolgens werden je armen, hoofd, hals en haren ingesmeerd met 'n mengsel van gele, groene of rode custard, schoensmeer, zaagsel, meel en stijfsel. Als laatste handeling werd je dan door 2 matrozen in een groot basin met zeewater gejonast, waarin je al naar de uitspraak van Neptunus van één tot tien keer in onder gedompeld werd. Stribbelde je een keer tegen, dan kostte dit enkele extra lange onderdompe lingen. Als beloning kreeg je dan een oorkonde op zegel, getekend door Neptunus en de kapitein, waarop o.a. je nieuwe naam, een vissennaam, vermeld stond. Zo zijn we dan de evenaar gepasseerd op een dag, dat een ieder met een dikke trui aan liep en navigatie enigzins bemoeilijkt werd door mist. Nu, liever dat, dan de afmattende temperatuur van de Caraïbische zee. Vandaag echter schijnt de zon weer en doet de Stille Oceaan zijn naam eer aan. Weliswaar niet vlak als een spiegel, doch met een golf beweging met zeer lage frequentie en zeer kleine amplitude. Hier op de Pacific is het nog eenzamer dan op de Atlantic," want we passeerden nog geen schip en de Galapagos-eilanden waren te ver weg dan dat we er iets van zagen. Zo juist ben ik even aan dek geweest, daar er iets te zien was, te oordelen naar de veel mensen die aan de reling stonden. Een school van wel 20 dolfijnen zwom op een afstand van onge veer honderd meter naast de boot, steeds vrijwel in z'n geheel boven water komend en dan weer onderduikend. Nu eerst weer even terug naar de le Juli, naar Colon-Cristobal. Omstreeks 9 uur 's ochtends ver trokken we en begon de vaart door het 40 mijl lange Panama kanaal. Toen we de kade verlaten hadden, kwamen we eerst in een verbreed water en achteruit kijkend had je 'n prachtig gezicht op de witte kade-gebouwen, de groene palmen, de huizen in vreemde kleuren, en de negers op de kade in hun bijzonder kleurrijke kledij. Ik kan nu wel gaan gooien met woorden als „prachtig, schitterend, magnifiek, bijzonder interessant" enz., doch dit geeft nog geen half procent weer van wat de werkelijkheid biedt. De Locks, de negers, de locomotieven, het Gatun-meer, de oerwouden, bossen, bergen, de plaats Gatun, en Panama aan het eind van het kanaal, alles moet je zelf zien.'Van Zwitserland kun je je nog 'n voorstelling maken, ook al ben je er nooit geweest, doch van het Panama-kanaal met zijn tropische plantengroei kun je dat niet: Van Colon tot Panama voeren zes negers mee met de „Sibajak". Kwamen we nu voor een sluis, dan kwamen vier roeibootjes aan varen, elk bemand met 2 negers met aluminiumrhelm op en zwem vesten aan, die het einde van de stalen trossen van de locomotieven aan boord hadden. De negers bij ons aan boord slingerden dan een lijn naar beneden (vandaar de helmen) en nadat de trossen aan deze lijnen waren bevestigd, kon den ze deze ophalen en vast maken. Dit alles ging zo snel, dat je het niet merkte aan de vaart van het schip. Het op eigen kracht varen en het getrokken worden liep ongemerkt in elkaar over. Na de sluizen werden de trossen weer over boord gewor pen en konden ze bij ons aan Ingezonden Mededeling ITlTTfT" Niet krabben.De helder vloei- I §4 bare D.D.D.kalmeert de jeuk tl IJ in enkele seconden, doodt de ziektekiemen en geneest tot diep in de huidporiën GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Ingezonden mededeling. TIGEN ZONDAG 25 JANUARI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Jeugddienst n.m. 19 uur: Ds Bekius GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Reeser GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur: Wijdingsdienst 12 uur: Zondagsschool n.m. 5 uurKinderinstuif n.m. 8 uurHeilssamenkomst Donderdag 2 uur Breelaan 5 Gezinsbond voor iedere vrouw R.K. KERK Zondagv.m. 7u. 8.15 u. en 11 u. Stille H. Mis 9.30 u. Hoogmis Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. Op 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag en als de 1ste H. Mis gezongen is, dan begint de eerste Mis te 6.45 u. Lof te 7 uur. Donderdag, 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag NED. HERV. GEMEENTE Zondag v.m. 10 uur te Schoorl Ds. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl v.m. 11 30 uur R.K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis VERBREIDING DER WAARHEID Schoorldam, Kanaaldijk 61 n.m. 7.15 uur, Ds J. J. Ruys GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. G. Vellenga n.m. 5 uurDs. C. von Meijenfeldt Coll. hulpbehoevende kerken in de classis NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper HERV. GEMEENTE Egmond Binnen v,m. 10 uur Ds. Plug van 4 tot 19 Januari 1953 GEBORENMaria Catharina, d.v. N. W. Bouman en M. M. van der Steen. Elisabeth Catharina Maria, d.v. J. A. Admiraal en H. M. Schouten. Margreet Anja, d.v. D. W. Pastoor en M. de Haan. Cornelis Martinus, z.v. M. Smit en J. Dekker. ONDERTROUWDWilhelmus Johannes Wilffert, 25 jaar, te Amsterdam en Catharina Boersma, 23 jaar, alhier. Egon de Tourton Bruyns, 20 jaar, alhier en Jacoba Meuleveld, 22 jaar, te Alkmaar. GEBORENMaria Catharina, d.v. Joseph Wijnand Vroom en Clara Lau. Cornelis Izaak, z.v. Cornelis Dalenberg en Johanna Frieda ten Voorde. ONDERTROUWDCornelis Jan van Leeuwen, 26 jaar, te Alkmaar, en Nelly Stam, 22 jaar, alhier. OVERLEDENAfra Christina Maria Meijer, oud 3 jaar. Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur, William Holden en Nancy Olsen in Toegang 18 jaar Zaterdag-, Woensdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur Doris Day etc. etc. in S T A R L I F T Alle leeftijden Vlot. Fris. Vrolijk. Humor Ingezonden Mededeling Uw tergende winterkwaal legt het af tegen de weldadige warmte van de pijnstillende Thermogène.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2