iMtiktlad ft 99 juMeutot Catty. Matie-dd H. H. ADVERTEERDERS BERGEN VRIJDAG 30 JANUARI 1953 30c JAARGANG No. 4 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef worden beleefd verzocht hun advertentiecopie uiterlijk WOENSDAGMORGEN in te zenden. Voor fouten, ontstaan door te late inzending of telefonische opgave, kan men ons niet ver antwoordelijk stellen. DE UITGEVER DE VROEDSCHAP BIJEEN De vroede Vaderen van Bergen kwamen Dinsdagavond, na ge ruime tijd in comité te hebben vergaderd, in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Dr W. Huygens. Wethouder Borst was door ziekte afwezig. Als eerste punt kwam in be handeling de begroting voor het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, dienstjaar 1953. Nadat de voorzitter de begro ting had toegelicht, werden door verschillende sprekers bezwaren geuit en lichtte de heer Brak toe, waarom hij zich had geschaard aan de zijde van de voorstanders van overname van het G.E.B. door de P.E.N. Tenslotte ver enigde de Raad zich met de voorstellen. De hr Ellis verbond hieraan de voorwaarde dat geen tariefverhoging zou plaats vinden. Na enige discussie aanvaardde de Raad verder het voorstel van B. en W. inzake onrendabele uit breidingen van het laagspannings net. Met het voorstel om aan de heer W. Schotten, belast met de werkzaamheden verbonden aan de administratie van het gemeen telijk grondbedrijf een vergoeding van f150,- per jaar toe te kennen, ging de Raad accoord. Een wonder wordt het, de nieuwe Openbare School 1 B. en W. kwamen met het voorstel om een tweede school voor Lager Openbaar Onderwijs te stichten met vier lokalen. De voorzitter wees er aan de hand van uitvoerig cijfermateriaal op, dat het bouwen van 'n vier- klassige school in alle opzichten verantwoord was. Na lange discussie ging de Raad met algemene stemmen accoord met het voorstel, zodat spoedig kan worden begonnen met de bouw van deze prachtige school, waarvan de maquette aller bewondering trok. De nieuwe school zal heten „Van Brederodeschool". De school aan het Spaanse Pad werd ge doopt „Van Reenenschool". De heer J. Broersma neemt afscheid De hr Broersma deelde mede dat hij het lidmaatschap van de C.P.N. heeft opgezegd en dus afscheid moet nemen van de Gemeenteraad. Spreker zegt in de eerste plaats Nederlander te zijn en eerlijk en objectief zijn mening te willen zeggen. Dr Hemelrijk getuigde steeds met aandacht te hebben geluisterd naar hetgeen de heer Broersma verkondigde. Met leedwezen, al dus Dr Hemelrijk nemen wij af scheid van uw persoon. Burgemeester Dr W. Huygens sprak woorden van waardering voor wat de heer Broersma als raadslid had gedaan en zei het te betreuren dat hij uit de Raad verdween. ZONDAGSDIENST ARTSEN 25 jaar muziekleven 25 jaar in het volle muziekleven en daarnaast nog moeder en huis vrouw is voorwaar geen lichte opgaaf. Corry Morèe slaat zich er echter door met een grote blijheid, omdat de ene taak de andere verlicht door de grote liefde, vooral voor de muziek. Corry werd op 17 Juli 1909 in Den Helder geboren uit een zeer muzikaal geslacht. Haar Vader en twee broers bezetten in die tijd een goede plaats in de Marine Kapel, de stafmuziek der Kon. Ned Marine. Haar enigste broer, Jo, is momenteel geëxami neerd majoor Stafmuzikant in Rotterdam bij de Mariniers Kapel. Als schoolkind zat het muzikale gevoel er reeds in. Toen zij in 1915 naar de O.L. School No. 8 aan de Weststraat ging, en haar daar de eerste beginselen van de zangkunst werden bijgebracht met do-ré-mi-fa-sol kwam zij enthou siast thuis, sloeg de piano open, en zocht de noten op en speelde dan de op school geleerde melo die. Haar critische vader, die dit getingel zoals hij dit noemde irriteerde, overlegde met moeder, en Corry zou pianolessen nemen. Een toen in Den Helder bekend staande pianolerares Mej. Vos zou de nog jonge Corry onderhanden nemen en de fundering leggen voor dit nog steeds drukke mu ziekleven. Zij bleek direct een prima leerlinge maar de steeds critische vader wilde nu verder. Zij moest naar de Toonkunst muziekschool, van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. En vader hield het oog op zijn begaafde dochter. Na drie jaar deze school te hebben bezocht en steeds met de beste cijfers, kreeg vader over de opvat ting van Mozart onenigheid en Corry werd van deze school genomen en kwam onder de hoede en bekwame leiding van de hr van der Vliet, toonkunst leraar voor piano en orgel, die haar harmonie, compositieleer en muziekgeschiedenis bij bracht. Van deze nu nog steeds levende kun stenaar heeft zij zeer veel geleerd. Haar naam werd in Den Helder zo langzamerhand steeds meer bekend. Tot er in Anna Paulowna een zanguitvoering werd gegeven. Deze vereniging was zonder pianiste en Corry werd daarvoor aangezocht. Bij een der te zingen nummers mankeerde een baspartij en handig als zij was arrangeerde zij haar eerste basparij, zij was toen 17 jaar. Bij de uitvoe ring waren vele vooraanstaande musici uit de kop van N.-Holland aanwezig, die haar bescheiden maar goede begeleiding roemden. Toen was het hek van de dam, 18 jaar oud, werd zij gevraagd als pianiste bij Kunst aan't Volk, het Christelijk Mannenkoor, voor de Zang- en Reciteerorkestver- eniging Harmonie voor de piano partij. Hier werkte zij samen met Klaas Boon, de tegenwoordige eerste altist van het Concert gebouworkest en vele andere zeer bekend geworden musici. Verder werd zij verbonden aan de zangvereniging „Morgenrood'' en het Helders gemengd koor. En kort daarop kwam de Ne derlandse blindenbond, waar zij de gehele kop van Noord-Holland mee rondtrok, voor begeleiding van blinde zangers. In 1933 werd zij de grondleg ster en oprichtster van de kinder operette-vereniging „Ons Ge noegenHiervan is zij ere-lid, verzorgt en begeleid nog steeds de uitvoeringen en is tevens de muzikale adviseuse. Maar er kwa men er steeds meer: Het R.K. knapenkoor „De zingende Jantjes", het Helders meisjeskoor, de Hel- derse Orkestvereniging, het Ge mengd Koor „Crescendo" en Helders Kamer Orkest, allen vroegen om haar hulp, die zij met blijheid gaf. Maar naast dit zeer drukke verenigingsleven, gaf zij nog pri- vé-pianolessen, dus alle dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat muziek, muziek, muziek. Reeds vele malen trad zij op voor de radio, met onder haar leiding staande koren. Voor Ber gen met het K.J.V.O.-meisjeskoor. Enkele van haar hoogtepunten zijn t.e. het optreden in Rotter dam, in de Diergaarde Blijdorp, als begeleidster van de zeer be kende danseres Yvonne Georgie's ballet, in samenwerking met de Mariniers Kapel. En dan haar optreden in Den Haag, in Diligentia, met het Hel ders meisjeskoor, onder auspiciën van de bekende musici Henk Hogervorst, die een Europesche vermaardheid geniet als directeur van het Vocaal- en Instumentaal Instituut en dirigent van de Rustenburger koorknapen. Over dit concert schreef de radiocom mentator Wouter Paap: „Het uiterlijk succes legt geen gewicht in de schaal, maar wel dat de leidster van deze jeugd het er enkel om begonnen was, de jeugd muziek in het leven mee te geven". En daar is het Corry Morée-Dol momenteel nog om te doen: De kinderen en ouderen, de schoon heid der muziek te leren kennen. Wouter Paap zegt verder„Hier is sprake van een stukje muziek paedagogiek, dat alle waarde ver dient en juist daarom moge men er scherp voor waken, dat aan de verleidingen van het concert- gedoe weerstand wordt geboden' „Het bouwen van cultureel werk van de eerste orde, wordt gega randeerd door de artistieke werk kracht van Corry Morée-Dol Dit schreef de Helderse Cou rant, naar aanleiding van één der concerten. Kees Brankman schreef in de rubriek „kunst en letteren" in de Haagse Courant: Het brengen van een samenzang van welda dige beschaving, zuiverheid en klankschoonheid is haar gegeven. En de Alkmaarse Courant schreef voor kort nogHet koor werd door de begaafde muziek paeda- goge Mevr. Morée-Dol weer uit stekend geleidt. Momenteel heeft zij nog vier koren onder haar leiding, Het kinderkoor, onderafdeling van de koorvereniging „Bergen", „Het K.J.V.O.-meisjeskoor", „Het Ber gen's Klein Vrouwenkoor" en „Het personeels koor" der ge vangenis „Schutterswei" te Alk maar. Verder is zij voorgedragen aan het Ministerie van Justitie, om volkszang te geven aan de gedetineerde vrouwen in „Schut terswei" te Alkmaar. Als men nu dit alles, de re vue laat passeren, blijkt, dat zij haar sporen in de muziek en zangkunst zeer zeker heeft ver diend. Alles wat zij brengt is cul tureel verantwoord en staat vo caal zowel als instrumentaal op zeer hoog peil. Haar jubileum-concert zal te gelijkertijd worden gegeven met het eerste lustrum-concert van het kinderkoor Bergen, dat con certeert voor de pauze. De tweede helft concerteren Het meisjeskoor en tot slot Het Ber gen's Klein Vrouwenkoor. Hier na zal de huldiging plaats vinden. Dit concert vindt plaats op 5 Februari a.s., 's avonds om 8 uur in de Rustende Jager. C. PAULS VERLOTING HEEMWACHT-BERGEN Uitslag trekking, gehouden op 13 Januari 1953: No. Prijs 0705 Aquarel J. H. Roggeveen 1 0202 Olieverfschilderij Marijn 2 018 Tekening Mevr. Reitsma-Valenga 3 0319 Tekening K. Colnot 4 0939 Ring met steen Mevr. Marijcke-Visser 5 0763 Aardewerk vaasje D. Hubeis 6 Het Dagelijks Bestuur IN MEMORIAM ANTON JANSEN In een druilerige regen togen Vrijdagmiddag vele Bergenaren naar de Algemene Begraafplaats, om de laatste eer te bewijzen aan Anton Jansen, de man die in het organisatie- en culturele leven in Bergen zeer veel heeft gedaan en op 61-jarige leeftijd is overleden. Jansen is voor ruim 30 jaar van Renkum naar BeTgen geko men als fabrieksarbeider op de Kalkzandsteenfabriek aan de Ko- gendijk. Hij werd lid van de fa- brieksarbeidersbond en daarna vanaf 1927 lid van de Ned. bouw- bedrijfsbond, waarvan 9 jaar be stuurslid. Tevens was hij 30 jaar lid van de koorvereniging Bergen, waarvan 24 jaar bestuurslid. Aan het graf werd door de koorvereniging, onder leiding van hun directeur Bootsma, Ecce quomodo van J. Handel vol me deleven gezongen. Door de heer D. Henstra, voorzitter der koorvereniging, werden woorden van waardering gesproken. Hij noemde zijn trouw en opofferingsgezindheid, die bij alle leden in herinnering zal blijven. Hierna ging Ds Bekius voor in het gebed. De heer A. F. Ger ming sprak dankwoorden namens de familie, aan hen, die de laatste dagen van Anton Jansen hebben verlicht en nu de laatste eer be wezen. De baar was bedekt met vele bloemstukken, waaronder van het gemeentepersoneel, dat in groter getale acte de presence gaf en van de Ned. bouwbedrijfsbond, vertegenwoordigd door de heer Scheltens. Dat hij ruste in vrede. BERGENSE PREMIÈRE „DE MASKERSPELERS" houden stuk ten doop „Zo als het dikwijls gaat", zo gaat het meestal niet. Dit heeft de stampvolle „Rustende Jager" Donderdagavond, toen de Mas kerspelers „Zoals het dikwijls gaat" van de Bergenaar G. Buhse kunnen constateren. Door het goede spel en de kundige leiding van Her v. d. Bogaerde is het een succes geworden. Dit heeft niet gelegen aan de inhoud van het stuk. Dit gegeven uit het dagelijks leven, op een thema, dat al reeds vele jaren geleden voor het voetlicht is gebracht, was vlak en zonder enige climax of handeling. Juist de Masker spelers hebben er de kleur aan gebracht, die er bij zwakker spel zeker niet zou zijn geweest. Ik apprecieer hun solidariteit met ons dorp, om dit stuk ten doop te houden. De decors waren weer goed verzorgd, vooral het tweede bedrijf, het kantoor van de fabri kant Schokman, met de moderne stalen kantoormeubelen en inven taris, die vrijwillig door een Alkmaarse Firma waren afgestaan deed het zeer goed. Maar dit moderne kantoor was weer in flagrante tegenspraak met de in houd van 't stuk, geziende incon- servatieve inslag van de groot steedse bootwerkersvrouw Baan. Zulke conservatieve volksvrou wen vindt men nog op de Am sterdamse Eilanden, Zeedijk- of Dapperbuurt nog in de Rotter damse Rozenstraat, Katendrecht, Schiedamsedijkbuurt of op Feijen- oord. Ook op de grime van deze vrouw was wel iets aan te mer ken, maar dit was niet van door slaande waarde. To Oldenburg- van Geeme zette, overigens de enige karakterrol in dit stuk, prachtig op de bühne. Gré Beeld man, als de opdringerige en be moeizuchtige buurvrouw stond haar goed ter zijde. Het meest heb ik genoten van Ineke Pasma, die Mary de dochter van vrouw Baan, het meisje met de innerlijke beschaving en aan geboren intelligentie, met een natuurlijk blijmoedige vrijheid ten tonele voerde. Hier kan een goede dilettante uit groeien. Chris Meyer maakte een mooie creatie van Vader Baan, de veem werker die zich tot bootwerkers baas heeft opgewerkt evenals Gerard Meijer dit deed met de rol van Schokman de goede vader en sociaal voelende patroon en fabrikant. Jan v. d. Zwan ver tolkte Bernard, de zoon van de fabrikant Schokman, qua spel, de dialoog was hiervoor te zwak, voortreffelijk. Henk van Zanten, had zich goed ingeleefd, als de zoon van het echtpaar Baan, Willem, die ondanks de tegen werking zijner moeder, zich op werkte van timmermansknecht tot architect. Jaap Ellens, als het hoofd der M.U.L.O.-school, Willemse, had iets overtuigender kunnen zijn. Het applaus na het slot van het stuk was zeer zeker verdiend. Voor het doek voor het eerst zou opengaan, zeide de secretaris Jaap Beeldman, dat het een bij zondere avond was daar het hier een première betrof van een stuk door een inwoner van ons dorp geschreven. Aan het slot compli menteerde dezelfde heer, de auteur en liet dit vergezeld gaan van bloemen. De hr Buhse dankte de spelers voor de prachtige vertolking van zijn geesteskind. Een gezellig bal besloot deze tweede toneelavond der Maskerspelers. Bergen heeft 1953, wat het dilettanten-toneel betreft, zeer goed ingezet. EXPOSITIE ZELFPORTRETTEN In de serie week-end-exposities organiseert het kunstenaars Cen trum Bergen thans een tentoon stelling van zelfportretten door werkende leden. „De spiegel voor alles de spiegel. Hij is onze leermeester!" heeft Leonardo da Vinei al uitgeroepen. De werkende leden van het Centrum hebben aan de oproep deel te nemen algemeen gebruik gemaakt. Hen was verzocht een ouder en moge lijk tevens een recent zelfportret in te zenden. Aan de expositie nemen naast vele jongeren, ook deel Charley Toorop, Henry ten Holt, Jan van Herwijnen, J. M. Graadt v. Roggen, Jaap Weyand en Kasper Niehaus. De tentoonstelling wordt op Zaterdag 31 Januari a.s, om 4 uur door de voorzitter geopend in de Kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen. NIEUWE ZAAK EN HEROPENING VAN OUDE ZAAK De zeer vooruitstrevende fir manten, de Gebr. Boorsma zullen op 5 Febr. a.s., des morgens 10 uur, in de Ruïnelaan 31 een show roomopenen vooralgehele woning inrichting onder de naam Boors ma en Tobi. Deze showroom is bedoeld als onderafdeling van de grote en zeer goed bekend staande woninginrichting te Wormerveer van de firma Tobi met zijn zeer vele toonkamers. Het ligt in de bedoeling in Bergen het betere genre meubelen en stoffering onder de aandacht van het publiek te brengen. Op dezelfde ochtend, dus 5 Febr. 10 uur, zal tevens de bekende zaak in de Stations straat van de firma van Diepen, die door deze zakenlui is aange kocht, weer heropend worden Hier ligt het in de bedoeling, het wolvak in grote mate uit te brei den en krachtig ter hand te nemen. De zaak zal daarnaast het zelfde aspect houden, wat betreft de te verkrijgen artikelen. De zaak in de Ruïnelaan blijft als steeds het adres voor het betere genre dameslingerie, nouveauté's en tricotage's. Voor meerdere ge gevens zie men de advertenties in dit blad. „De Duinstreek" voegt gaarne zijn gelukwens bij de vele, die de Firma Boorsma deze dagen, zal ontvangen. AANTAL INWONERS Het aantal inwoners bedroeg per 1 Jan. 1952 9237 n.l. 4207 mannen en 5030 vrouwen. Per 1 Januari '53 bedroeg dit aantal 9123 n.l. 4124 m. en 4999 vr. MOTET- EN MADRIGAAL KOOR geeft goed vocaal en instrumentaal concert De geheel gerestaureerde zaal van café Nieuwendijk was tot de laatste plaats bezet. Er moesten nog stoelen bij geplaatst worden. En geen van allen zal het be treurd hebben naar de Dorpsstraat te zijn gekomen, daar het pro gramma zeer aantrekkelijk was. Naast de zang van het Madrigaal vrouwenkoor traden verder op het overbekende Zaans vocaal quintet onder leiding van Mevr. der Mie-Terwei en het instru mentaal trio bestaande uit de heren Gerard Hop, West Graft- dijk, piano. C. Kooiman, burge meester te Kwadijk, viool en Dr. C. Maschhaupt, West Graftdijk, violoncel. Het koor opende onder de eminente leiding van Piet Groot met Pueri Hebraeorum van Pales- trina en Qua erita primum van Casciolini met pianobegeleiding door Gerard Hop. Met Jesu meine Freude van Buxtehoede, met be geleiding van het instrumentale trio en de sopraan en altsolo's door Mevr. Stroomer en Mej. Bets Kraakman gezongen, werd het eerste gedeelte van het koor besloten. Het optreden van het trio was bij de aanvang iets onzeker. Het eerste trio van Haydn werd overigens goed vertolkt. Een ver rassing werd het optreden van de bas van het quintet, Aris Prins. Hij zong met zijn diepe melo- dieuse stem 2 aria's van de schurk achtige tovenaar Sarasto, uit het 2e bedrijf van Mozart's laatst geschreven opera „Die Zauber- flöte" O Isis und Osiris schenket der Weisheit Geist, dem neuen Paar en In diesen Heiligen Hallen kennt man die Rache nicht, zeer verdienstelijk. Hij werd hierbij door Mevr. de Mie-Terwei be scheiden, maar goed op de piano begeleid. Het koor vervolgde met 2 werkjes van Julius Röntgen, Kerstliedje en Wat de sneeuw vlokken zingenwaarvan het laatste het beste was. Het quintet opende haar op treden met Die Vesper van Beet hoven en Schuberts bekende Der Lindenbaum, mooi en evenwichtig. Deze 5 heren zijn zeer goed op elkaar ingewerkt, ook hier weer begeleid door Mevr. de Mie. Na de pauze opende het quintet met hun repertoire van ernst en luim, dat zeer in de smaak viel. Het koor bracht toen zeer goed 4 Engelse liederen. Het shownum mer De Kikkercantate oogstte zeer veel succes. Het koor besloot deze goede avond met twee Italiaanse nummers van Rossini. In La Carita zong Mevr. Stroomer de sopraan solo. De bloemen voor Mevr. de Mie-Terwei en de tuiltjes Fresia voor de twee solisten, waren zeker verdiend evenals het har telijk applaus. NAAR DE OPERA Op Dinsdag 17 Februari a.s. organiseert de N. H. A. D. O. „Bergen-Binnen" N.V. wederom een tocht naar de Ned. Opera. Opgevoerd worden de opera's „Cavaleria Rusticana" en „Paljas". Men zie voor nadere bijzonder heden de advertentie. MELKCAPSULE-ACTIE U.V.V. Tot grote vreugde van het Bestuur van de U.V.V. zijn de Verenigde Melkhandelaren zo welwillend geweest hulp toe te zeggen bij het inzamelen van melkflescapsules, theelood en zil verpapier. U kunt dus thans ook eens per maand het opgespaarde aan uw melkboer meegeven. U.V.V.-sters doen de rest. Er is deze week reeds heel wat binnen gekomen. U zult op deze plaats van tijd tot tijd op de hoogte worden gehouden van de totale hoeveelheid. DE DUINSTREEK Zondag 1 Febuari BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2324 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. JonRer, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1