ff ff HELPT ALLEN MEE! Hei wassende waiet Nieuwe toekomst ingeluid voor V.Y.V. J EN KOMT BOVEN BERGEN VRIJDAG 6 FEBRUARI 1953 30c JAARGANG No. 5 Verschijnt te Bergent Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam» Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Het onbeschrijflijke leed door de overstromingsramp over een groot deel van ons volk gekomen, moet gelenigd worden. Het Nationaal Rampenfonds, dat het overkoepelende instituut is, deed een oproep aan alle landgenoten om financiële steun, Gironummer 9575, Den Haag. Gaarne willen wij onze administratie in dienst van deze hulpverlening stellen. Wij wekken daarom onze lezers op hun bijdragen te storten op giro 147071 ten name van C. OLDENBURG, of hun bijdrage te bezorgen aan ons bureau, Laanweg Schoorlhet bureau te Bergen, De HAAN's Boekhandel, Giro 64997 en Boekhandel P. JONKER, te Egmond a/Zee, waar intekenlijsten gereed liggen. Alle giften zullen in ons blad worden verantwoord Men zal in deze uren van ontzaglijke nood willen bedenken dat snelle hulp dubbele hulp is en dat de persoonlijke bijdrage nimmer te klein en nooit te groot kan zijn. Na de ramp der bezetting, na de verarming, waardoor wij in de magere jaren na de oorlog werden getroffen, komt thans een nieuw onheil over Nederland: het wassend water. De oude legende, dat wij zijn: „een land ontwoekerd aan de baren" krijgt opeens een afschrikwekkende werkelijkheid nu de wateren wederom bezig zijn ons te overweldigen. En het is ontstellend dat onze liefelijkste en dapperste provincie, Zeeland, die zich eenmaal offerde voor de vrijheid van Europa, wederom uiterst zwaar is getroffen. Het eerste gaan onze gedachten uit naar de nagedachtenis der velen, die het leven verloren onder de drang der vloeden. Wij zijn verbijsterd door hun tragisch lot, wij delen in de smart hunner nabestaanden. Het zijn onze eig^n mensen, onze landgenoten, het zijn leden der Nederlandse familie, die moesten bezwijken. De rouw over hen is de rouw van het land. De overlevenden bevinden zich in de beklagenswaardigste om standigheden. Zij hebben have en goed verloren, hun bedrijven leden onherstelbare schade en de ver- voersmoeilijkheden maken hun evacuatie tot een ernstig probleem. Het verlies aan vee, de verzilting van de bodem, het treft alles hen, die er het leven afgebracht hebben in hun bestaan. Voor de toch al zo kwetsbare economie van Nederland vormt deze ramp een nieuwe, ernstige beproeving. Er zullen vele mil- lioenen aan schade te boeken zijn, de productiviteit van de bodem is over een belangrijk ge bied van ons land gestremd, de voedselvoorziening zal moeten worden ingekrompen, de export achteruitgaan, juist in een tijd, die ons naar deviezen doet hun keren. Er staat wel wat tegenover. Er zijn binnenlandse fondsen, die een gedeelte van het verlies kunnen opvangen en men ver wacht aanzienlijke hulp van het buitenland. De ontwikkeling der landbouw-wetenschap heeft ons nieuwe en snellere methoden ver schaft voor het herstel van de bodem en zij, die het weten kunnen, verzekeren ons, dat de huidige catastrofe niet behoeft te betekenen een bestendig verlies. Bij een onheil als thans over Nederland gekomen is, wordt de critiek uiteraard vaardig. Op onze reportage-tochten door de ge troffen gebieden vernamen wij uit de mond van slachtoffers een verschillend oordeel. Sommi gen verweten aan de Waterstaat zorgeloosheid, vooral ten aanzien van de binnendijken. Anderen ontkenden, dat men de Water staat ook maar iets te beschul digen heeft. Het waren leken- oordelen, die enigszins beïnvloed moeten zijn door de kommervolle omstandigheden, waaronder men verkeert. Wij beschikken ook over het oordeel van een bij uitstek des kundige, een ingenieur, die zijn hele leven met niets anders dan waterstaats-aangelegenheden is be zig geweest. Zijn mening isde ramp, die over ons kwam, draagt een uitermate zeldzaam karakter. Zij is in strijd met alle statistieken waarover men beschikt. De contro le en supercontröle van onze water staatswerken is uiterst scherp en nauwkeurig. De natuur plaatste ons voor een gebeurtenis, die maar een enkele maal in de honderden jaren voorkomt, net samengaan van een springvloed met een storm uit het Noord-Westen. Er komt bij, dat waarschijnlijk op Wal cheren oude gaten, die nog on langs, na de oorlog gedicht wa ren, zijn opengevallen. Technisch schijnt het dichten der doorbraken minder moeilijk dan de leek vermoedt. Onze des kundige was zelfs optimistisch. Hij vertrouwde, dat de dijken en waterkeringen binnen korte tijd geheel zullen zijn hersteld. o Wij werden ten zeerste getrof fen door de bereidheid tot hulp verlening bij onze bevolking, door de snelheid der maatregelen en door het verstandig beleid der regering, die de zaak in haar hand wenst te houden en die waakt tegen ongeorganiseerde en daar door verwarrende actie. Men vraagt onze gaven en zij zullen mild stromen. Men vraagt onze woonruimte voor de ge- evacueerden. Laat ons haar af staan met vreugde in het hart, dat wij iets mogen doen voor onze beproefde landgenoten. Laten wij méér doen, dan afstand van woningruimte. Geven wij vriend schap aan deze ongelukkigen en de warmte van onze huiselijke haard. Laat ons hun schenken, meer dan wij geven kunnen, Want er is één licht in de duisternis. Nauwelijks is de nood gekomen, of het saamhorigheidsgevoel her leeft in onze versplinterde natie. Het feit, dat de Nederlandse grond bedreigd wordt, dat wij wederom ons erf moeten „ont woekeren aan de baren", spreekt tot het Nederlandse gemoed. Er zijn nu geen partijen en elkaar bekampende religieuze richtingen. Er is één goddelijk bestel, waar aan wij allen zijn onderworpen, hoezeer wij verschillen in de vor men van onze eerbied. Er is maar één gebod, aan allen, die de niet geteisterde ge bieden bewonen: Troost Uw broeder en staat hem bij Vledtdand wacstdt HEEL NEDERLAND HELPT MEE! Met droefenis en stomheid ge slagen, vernemen wij steeds meer nieuws uit de geteisterde gebie den van ons getroffen vaderland. Zelfs de hardsten onder ons kun nen hun ontroering nauwelijks bedwingen bij deze stroom van ellende. Met man en macht wordt er gewerkt en alles in het werk ge steld om te redden wat mogelijk is. Wij weten allen, dat de offi ciële instanties alles bijzetten en dat zelfs het buitenland spontaan hulp biedt, hetgeen de ernst van de toestand nog eens extra onder streept. Bij al deze droefenis is het toch buitengewoon aange naam te bemerken, welk een warm vriendenhart verschillende landen het kleine Nederland toedragen. In de buitenlandse bladen en over de buitenlandse radiostations horen wij niets dan lof over de wijze waarop ons reddings- en hulpwerk is georganiseerd. Onze grote buren staan versteld over de souplesse waarmee de hulp organisaties werken en over de snelheid waarmee dadelijk werd geholpen, terwijl toch alles geïm proviseerd moest worden, aange zien er geen hulpinstanties voor dergelijke rampen bestonden. Men ziet nu over de grenzen in welke dingen een klein land groot kan zijn. TRAMDIENST ALKMAAR-BERGEN-BERGEN a. ZEE wordt Zondag 15 Februari a.s. gestaakt De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd met de staking van de tramdienst Alkmaar-Bergen-Bergen aan Zee, met dien verstande, dat de reizi- gersdienst gedurende de badsei zoenen 1953, 1954 en 1955 nog zal moeten worden gehandhaafd. De staking van de reizigers- dienst zal geschieden ingaande 15 Februari 1953. Zaterdag 14 Februari rijden de trams dus voor het laatst. Van 15 Februari af wordt het vervoer van reizigers overgenomen door een autobus dienst van de N.V. Noord-Hol landse Autobusdienst Onderne ming „Bergen-Binnen" te Bergen. De staking van de goederendienst geschiedt ingaande 1 Maart 1953. Begin en einde van de bad seizoenen 1953, 1954 en 1955 zullen worden vastgesteld door de Rijksinspecteur van het Ver keer te Amsterdam. ERNSTIG MOTORONGELUK Woensdagmiddag omstreeks 2 uur, vond op de kruising Oude Bergerweg—ïNieuwe Bergerweg een ernstig motorongeluk plaats. De bediende van de Fa. Louter te Bergen, wilde een auto pas seren, doch botste daarbij tegen een uit de richting Alkmaar ko mende auto op. Met een zware hersenschudding en een hoofdwond, is hij naar het St. Elizabeth Ziekenhuis overge bracht. Nader vernemen wij, dat zijn toestand wel ernstig, doch dat geen levensgevaar aanwezig is. ZONDAGSDIENST ARTSEN Met het oog op belangrijke voorstellen met betrekking tot de reorganisatie van de V.V.V. werd Vrijdagavond, een buiten gewone algemene ledenvergade ring gehouden in de dancing van „De Rustende Jager". Om de geschilpunten tussen het bestuur en een aantal uitgetreden leden Hotel- en Pensionhouders bij te leggen, waren onder leiding van Burgemeester en Wethouders verschillende besprekingen ge voerd met het resultaat, dat thans werd voorgesteld 'n regle ment vast te stellen voor een Raad van Bijstand en Vertrou wenscommissies. Het bestuur ver wachtte hiervan een nauw en vruchtbaar contact met alle groe pen van leden en een middel om conflicten te voorkomen. Nadat de heer Haakman, bij afwezigheid van de hr Roggeveen, de voorzitter de aanwezigen wel kom had geheten, waarbij hij zich in 't bijzonder wende tot Burge meester Dr Huygens, de heer Dinkelberg en de voorzitter van de V.V.V. Schoorl, gaf hij het woord aan Burgemeester Dr Huygens om het ontwerp nader toe te lichten. Spreker achtte de tot stand gekomen verzoening en de terugkeer van de 29 uitgetre den leden van groot gewicht: nu kon Bergen met kracht de con currentie bestrijden met andere badplaatsen. Hij deed een beroep op de aanwezigen het voorgestelde reglement op de Raad van Bij stand en Vertrouwenscommissies goed te keuren. De hr Verwer te Bergen aan Zee was huiverig van al de com missies en ook de hr Beynenveld betwijfelde of dit logge apparaat bevredigen zou. Intussen aan vaardden de leden het voorstel, Alleen de hr Verwer stemde tegen. Raad van Bijstand en Ver trouwenscommissies. 1. Ter uitvoering van artikel 5 der statuten worden een raad van bijstand en vertrouwens commissies ingesteld. 2. De vertrouwenscommissie (v.c.) voor de HORECA-BE- DRIJVEN bestaat uit 10 leden. Voor het jaar 1953 wordt deze v.c. gevormd door de 5 leden van de zittende v.c,, aangevuld met 5 personen, die aangewezen worden uit en door de in de V.V.V. terugkerende bedrijven. In volgende jaren wordt deze v.c. benoemd uit en door de er kende bedrijven, op een nader door deze v.c. in overeenstemming met de V.V H.B. vast te stellen wijze. Onder deze 10 leden moet ten minste één vertegenwoordiger van elke bedrijfstak aanwezig zijn, alsmede tenminste één uit Bergen aan Zee. De v.c. voor de NERING DOENDEN bestaat uit 2 depu taties van elk ten hoogste vijf personen aan te wijzen door de beide Middenstands verenigingen. De v.c. GEMEUBILEERDE HUIZEN bestaat uit ten hoogste 5 leden, de eerste maal aan te wijzen door het bestuur, in vol gende jaren te kiezen door de verhuurders. De v.c. CULTURELE BE LANGEN bestaat uit ten hoogste 5 leden, aan te wijzen door de culturele organisaties, die daartoe door de ledenvergadering der V.V.V. worden uitgenodigd. 3. De raad van bijstand (r.v.b bestaat uit 10 leden en 10 wnd. leden 8 leden en 8 wnd. leden worden benoemd uit en door de leden der v.c.'s. zodanig, dat de v.c. Horeca-bedrijven 4 leden en 4 wnd. leden aanwijst, de v.c. Neringdoenden 2 leden en 2 wnd. leden, de v.c.-Gemeubileerde Hui zen en de v.c.-Culturele Belangen elk 1 lid en 1 wnd. lid; 2 leden en 2 wnd. leden worden door 't gemeentebestuur benoemd. Van de 4 door de c.v.-Horeca bedrijven aan te wijzen leden van de r.v.b. moeten ten minste 1 vertegenwoordiger zijn uit Bergen aan Zee en tenminste 1 van elk der bedrijfstakken- uit Bergen- Binnen. 4. De leden van de r.v.b. en van de v.c.'s moeten lid zijn van de V.V.V. Zij hebben zitting voor 1 jaar en zijn herkiesbaar. 5. De v.c.'s adviseren het be stuur omtrent punten die de be langen van de groep(en) betreffen, ook uit eigen initiatief. Zij ver gaderen met het bestuur, indien dit hen uitnodigt of indien de meerderheid der leden van één of meer v.c.'s daartoe de wens aan het bestuur kenbaar maakt. In dat geval is de voorzitter van het bestuur verplicht binnen 8 dagen de gewenste vergadering te beleggen. 6. Indien het bestuur een meer derheidsadvies van een v.c. niet opvolgt, worden het bestuursbe sluit en het advies (eventueel een meerderheids- en minderheids advies) van de v.c. aan de eerst komende ledenvergadering voor gelegd en als agendapunt vermeld. 7. De raad van bijstand wordt door het bestuur ten minste 4 x per jaar (t.w. in Januari, Mei, September en December) bijeen geroepen ter bespreking van het algemeen beleid. Indien de meerderheid der leden van de r.v.b. zulks wenst is de voorzitter der vereniging verplicht binnen 8 dagen een vergadering van het bestuur met de r.v.b. bijeen te roepen. De oudste vertegenwoordiger van het gemeentebestuur in de r.v.b. is voorzitter, indien de r.v.b. afzonderlijk vergadert. 8. a. De ontwerp-begrotingen, de jaarrekeningen, de jaarver slagen, de voorstellen inzake con tributie en bijdragen, voorstellen tot het vormen en beheren van speciale fondsen, candidaatstel- lingen door het bestuur en de agenda's der ledenvergaderingen worden door het bestuur opge steld in overleg met de r.v.b. b. De hoofdlijnen van het propagandabeleid en van de organisatie van het informatie bureau worden door het bestuur bepaald in overleg met de r.v.b. 9. a. Ook indien ten aanzien van één of meer der sub 8a ver melde punten tussen het bestuur en de meerderheid van de r.v.b. geen overeenstemming wordt be reikt, roept het bestuur de leden vergadering bijeen. Het standpunt van de r.v.b. (evtl. een meerderheids- en min derheidsrapport) wordt schriftelijk aan de ledenvergadering voorge legd en als agendapunt vermeld. b. Indien ten aanzien van de sub 8b vermelde beleidsvragen tussen het bestuur en de r.v.b. geen overeenstemming wordt be reikt, wordt door het bestuur het geschilpunt voorgelegd aan een binnen 8 dagen te beleggen ge combineerde vergadering van het bestuur met de v.c.'s en de ver tegenwoordigers van de gemeente in de r.v.b., waarin de meerder heid der stemmen beslist. Het bestuur is verplicht dit meerder heidsbesluit uit te voeren. 10. Aan de r.v.b. of aan een v.c. (evtl. meerdere te zamen) kan het medebeheer worden overge laten over gelden, die door een groep of groepen met 'n speciale bestemming worden bijeengebracht Deze speciale bestemming mag niet strijdig zijn met het algemeen toeristisch belang of met dat van andere groepen van leden der vereniging. Het bestuur besteedt deze gel den niet dan na overleg met en toestemming van de groep aan wie het medebeheer is toever trouwd. Indien tussen het bestuur en de desbetreffende groep geen overeenstemming met betrekking tot de besteding dezer gelden wordt bereikt, roept het bestuur binnen 8 dagen 'n gecombineerde vergadering van het bestuur met de v.c.'s en de vertegenwoordigers van de gemeente in de r.v.b. bijeen, waarin de meerderheid der stemmen beslist. Het bestuur is verplicht dit meerderheidsbesluit uit te voeren. (Veekêtod DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. DOOR Dr. P. H. RITTER Jr Zondag 8 Febuari BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202 v - 'A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1