Puistjes D.D.B. Ö/ERMOGÈNE WEK DE GAL IN UW LEVER OP BIOSCOOP „de, ilustmcU }ay,e,t'de&ywt HU. H. H. ADVERTEERDERS REGISTRATIE VERPLAATSTE PERSONEN Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh. maken het volgende bekend: Door de ramp, welke ons land heeft getroffen, is een groot aantal personen verplaatst naar een andere gemeente dan die hunner inwoning. Mede in verband met de omstandigheid, dat velen in den lande in onzekerheid verkeren omtrent het lot van hun betrekkingen, wordt in alle gemeenten de registratie van bovengenoemde personen ter hand genomen. Allen, die uit de geteisterde gebieden afkomstig zijn en thans in de gemeente Bergen Nh. verblijf houden, worden verzocht zich onverwijld te melden ter gemeentesecretarie, afdeling bevolking, tussen 9 en 12 uur. Wie inlichtingen wenst omtrent het lot van zijn betrekkingen, dient zich te wenden tot de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters te 's-Gravenhage of tot het Informatiebureau van het Rode Kruis te 's-Gravenhage. De Burgemeester en Wethouders van Bergen Nh., Dr W. HUYGENS, Burgemeester W. DE VRIES, Secretaris De Burgemeester van Schoorl maakt bekend, dat ten behoeve van de slachtoffers van de Watersnood een zeer dringende behoefte bestaat aan dekens, beddegoed en matrassen. Ingezetenen die nog in staat en bereid zijn bovengenoemde artikelen af te staan worden verzocht hiervan ten Raadhuize kennis te geven, waarna de goederen zullen worden afgehaald. Voorts zij medegedeeld, dat op Zaterdag 7 Februari a.s. nog een lijstencollecte in de Gemeente ten bate van het Rampenfonds zal plaats vinden. De Burgemeester voornoemd, SCHOORL, 6 Februari 1953 11. De r.v.b. en de v.c.'s kun nen niet buiten het bestuur om voorstellen aan de ledenvergade ring doen. De r.v.b. en de v.c.'s kunnen slechts voorstellen voor de leden vergadering uitbrengen of beslis singen in geschillen nemen, indien in de gecombineerde vergadering met het bestuur tenminste twee derde van het aantal leden of plaatsvervangende leden van de r.v.b. of van de v.c.'s aanwezig zijn. In gecombineerde vergaderingen van het bestuur met de r.v.b. of de v.c.'s is de leiding en het secretariaat voorbehouden aan het bestuur van de vereniging. De notulen der gecombineerde vergaderingen berusten ten kan tore van de vereniging en liggen aldaar voor de betrokken leden ter inzage. 12. Dit reglement treedt in werking op 31 Januari 1953. Op dat tijdstip gaan de be voegdheden van de tot dusver bestaande commissie van bijstand uit het bedrijfsleven (opgericht 23 Juni 1949) over op de Raad van Bijstand. Met het voorstel om de bij dragen te bepalen op f 2,.per bed, waarvan de helft (bemidde ling) voor de algemene kas der V.V.V. en de andere helft (toe slagcontributie) te besteden voor propaganda in overleg met de vertrouwenscommissie voor de Horecabedrijven, ging de verga dering accoord. BR/UENvoor SO1O0RC. MET OF ZONDER RECEPT, IN DE „RUSTENDE JAGER" VtNSVMH 7"6W De vergadering benoemde tot erevoorzitter der V.V.V. burge meester Dr W. Huygens. De hr Haakman bracht hulde en dank aan de aftredende voor zitter Roggeveen voor alles wat hij in de 30 jaren, dat hij deel uitmaakte van het bestuur, vcor Bergen had gedaan. Mevr. Verwer stelde voor de heer Roggeveen, de voorvechter tot behoud van het natuurschoon, te benoemen tot erelid. Hierover zal in de volgende vergadering eind Februari, worden beslist. Tenslotte werd het bestuur gemachtigd om met medewerking van de Raad van Bijstand over te gaan tot het aanstellen van een directeur, te bezoldigen uit de daartoe van gemeentewege verstrekte subsidie van f5000, Medegedeeld werd, dat de he ren Roggeveen en Zeiler de wens te kennen gegeven hadden het bestuurslidmaatschap neer te leg gen. Op de a.s. jaarvergadering (eind Februari) zal in deze vaca tures worden voorzien. Mr C. A. J. JOCHEMS De Hulpactie in Bergen Nu de spontane hulpverlening door de bevolking van Bergen in volle gang is, gevoel ik behoefte allen, die gaven en hulp aanbo den, dank te zeggen, doch tevens alle burgers nogmaals aan te spo ren te volharden in de steunactie. De eerste stoot was geweldig, de gulheid prachtig. Maar met één daad of gift zijn wij niet klaar. Hier is hulp op lange termijn nodig. Men berade zich er steeds over wat men nog missen kan aan lijf- en bedden goed. Het centrale magazijn is gevestigd: Hoflaan 25. Dank zij de voortreffelijke or ganisatie van de U.V.V. en het Rode Kruis werden Maandag reeds 3 afgeladen vrachtwagens met kleding, dekking en schoeisel, keurig gesorteerd, naar de Inten dance van het Rode Kruis ver zonden en werden 80 evacués die in Bergen aankwamen aan kleding en dekking geholpen. De geldinzameling startte Dins dag j.l. De gehele opbrengst be draagt: f 16.000,- Thans gaat de behoefte vooral uit naar beddengoed, dekens en matrassen. Uw gaven worden af gehaald als U dit telefonisch op geeft: No's 2147, 2785 en 2421. Zaterdag komen de Rode Kruis auto's ook langs de huizen om beddengoed op te halen. Onze veehouders wek ik op vooral vee voeder beschikbaar te stellen aan de boerenbonden. De opgedane ervaring geeft mij moed te verwachten, dat, als eventueel op de gemeente Bergen een beroep wordt gedaan om evacué s op te nemen, ook dan onze bevolking klaar zal staan. Opgaven aan het Gemeentehuis. De Vereniging van Nederl. Gemeenten treft voorbereidingen voor een adoptiesysteem, waarbij de niet-getrofien gemeenten ge zamenlijke hulp gaan bieden aan geteisterde gemeenten, ook hier wordt Bergen ingeschakeld. Wij zijn dankbaar dat onze gemeente geen grote schade ge leden heeft. Onze kust is wel be langrijk afgeslagen. De Rijkswa terstaat begon Maandag reeds aan de herstellingen van de kust tussen Bergen en Schoorl. Bergenaren, volhardt in de hulp actie en brengt Uw offers uit naastenliefde en uit dankbaarheid, dat Uw gezinnen gespaard bleven Dr W. HUYGENS MOOI GEBAAR De bewoners van de Kleine Dorpsstraat te Bergen hadden een kleine som gespaard ten einde een buurtfeestje te organiseren. Toen kwam de ramp in de thans overstroomde gebieden. Spontaan besloten de bewoners van dit maar weinig woningen tellende straatje, niet alleen het feestgeld af te staan maar ook er het nodige bij te leggen ten behoeve van de slachtoffers in de noodgebieden. Resultaten f 150.— afgedragen bij de collecte. Prachtig voorbeeld van mensenliefde en burgerplicht. EEN NATIONALE RAMP Met ontzetting vernamen de bewoners Zondagmorgen berich ten over de ravage die orkaan en springvloed hadden aangericht aan Hondsbosse zeewering en de duinen en van het wegvegen van het paviljoen van de hr Minkema. In de loop van de morgen bracht de radio berichten over het Zuiden van ons land waar in de nacht van verschrikking de ramp een omvang had gekregen van een nationale ramp. Ook van andere zijde maakt men zich op om steun te verlenen in de nood. In het „Wapen van Bergen" zal worden gehouden een Klaverjas-drive ten bate van het rampenfonds. Men zie verder de advertentie in dit nummer. Ds. E. REESER DEED ZIJN INTREDE De Hervormde Evangelisatie „Maranatha" heeft thans weer een eigen predikant. Na Zondagmorgen door Ds. Gijsman uit Den Haag te zijn bevestigd, deed de nieuwe predi kant, Ds. E. Reeser, 's namiddags in gebouw „Rehoboth" zijn in trede. Ds. Reeser werd na te Leiden te hebben gestudeerd, in 1920 candidaat. Zijn le gemeente was Hoogland, zijn laatste Spaarn- dam. Na voorlezing van de 12 Artikelen des Geloofs, volgde het gemeenschappelijk zingen van ge zang 162 3. In aansluiting op psalm 42 3 en 5, het lied der hope, kwam de nieuwe herder tot zijn tekst uit de brief van Paulus aan de Colossenzen 1 27. Zonder hoop, aldus spreker, kan niemand. „Christus is de hoop der heerlijkheidDeze heerlijk heid is meer dan het bezit van aardse schatten. Wij mensen lopen achter valse heerlijkheid aan. Christus maakt ons vrij van de schijn, de valse heerlijkheid. Na de prediking richtte de nieuwe predikant het woord tot Burgemeester Dr. Huygens, de bestuursleden van de Evangelisatie, Ds. Gijsman, Ds. Bekius, Ds. Scholten, broeder v.d. Hilst van Het Leger des Heils, de organist, de koster en de leiders en leidsters van de Zondagsscholen. Hierna voerde de heer Winder, voorz. v. d. Evangelisatie, en anderen nog het woord. Tenslotte zongen de aanwezigen de nieuwe herder psalm 121:4 toe. CULTUTELE AVONDEN K.J.V.O. Voor een overvolle zaal, waarin de ouderen in aanzienlijk groter aantal waren opgekomen dan de jongeren, sprak Zaterdagavond Dr P. C. Visser, oud-ambassadeur der Nederlanden te Moskou, over: Mijn indrukken uit de Sowjet-Unie. Spreker ving aan met te verklaren, dat de ideologie welke ten grondslag ligt aan het communistische stelsel, diametraal staat aan de Westersche ideo logieën. Zulks geeft een aanzien lijk verschil in opvattingen en beoordelingen. De man die hier in een Rolls Royce-auto rijdt, zal hier ongetwijfeld als een rijkaard worden beschouwd, doch wie in Moskou tientallen van de prach tigste auto's ziet voorbijrijden, denkt er niet aan de inzittende als rijk te beschouwen. Wie hier te lande millionair is wordt tot de kapitalisten gerekend, doch wie in Rusland als eenvoudig schoenlappertje een kleine jongen in dienst heeft om de veters in de schoenen te rijgen, wordt in Rusland als kapitalist aangezien. Verwonderd vraagt men zich af hoe de communistische opvattin gen zich in Rusland hebben kun nen uitbreiden en in de hoofden en harten der bevolking zulk een gevestigde plaats hebben kunnen veroveren. De oorzaak en de schuld hiervan moeten gezocht worden bij de Tsaren-regering, die de drang naar vooruitgang, die zich open baarde niet als juist hebben erkend, en in plaats van deze drang te leiden, er tegen in gingen, 't Gevolg is geweest dat de Tsaren-regering dan ook een voudig is weggevaagd. Lenin, die volgens spreker een genie was heeft het communistisch Manifest van Marx en Engels gewijzigd en dat als grondslag van het communisme of bolsje wisme zoals het zich eerst noemde in practijk gebracht. Was onder het Tsarendom een groot aantal analfabeten regel, thans is het zeldzaamheid een Rus aan te treffen die niet lezen en schrijven kan. Hand in hand daarmede heeft zich bij de be volking 'n ware leeslust en leer woede ontwikkeld. Boeken in reusachtige oplagen zijn in korte tijd uitverkocht, 't Aantal uitgaven in Nederland bedraagt per jaar 1 '/2 percent van de bevolking, in Rusland over dezelfde periode 4'/2 percent. De bevolking gaat goed gekleed. In de ruim twee jaren dat spreker te Moskou verbleef kon hij zelfs een gesta dige verbetering constateren, ter wijl een overvloed van allerlei artikelen in de winkels verkrijg baar is. Ook op ander gebied vindt men er toestanden die tot be wondering dwingen. De Russische componisten en musici overtreffen hun West-Europese collega's met stukken; de opvoeringen in schouwburgen en theathers over treffen door hun pracht alles wat men zou durven verwachten. De stad Moskou zelf telt talrijke zeer grote pleinen, boulevards van 200 meter breedte doorsnijden de stad, terwijl reusachtige woningblokken van meerdere verdiepingen een grootse indruk maken. Kortom, de Sowjetregering is nog steeds bezig een nieuw Rusland te scheppen, al zijn hier en daar de oude straten uit het Tsarentijdperk en talrijke krotten nog aanwezig. Ook deze staan echter op het programma om te verdwijnen. Verwonderd zal men zich af vragen waarom over dit „para dijs" dan zoveel nadeligs in de pers van West-Europa circuleert. Dit moet worden toegeschreven aan het ingeboren wantrouwen der Russische regering jegens alle West-Europeanen en Amerikanen. Toen Dr Visser in Moscou het Ambassade-gebouw betrad stond voor dit gebouw een Russische wacht opgesteld, ter gelegenheid van zijn aankomst in groter getal dan gewoonlijk en gecommandeerd door een kolonel. Deze wacht zou, volgens de ene diplomaat dienen om de ambassade te be waken en te beschermen, volgens de andere om haar en haar be woners te bespionneren. Ook het lagere huispersoneel als werk sters, keukenmeid, butler, chauf feurs e.a. bestaat uit Russen, die door de regering worden ver schaft, terwijl ze door de am bassadeur moeten worden betaald. Men begrijpt dat hieronder ook wel enige spionnen kunnen zijn. Dr Visser is echter een sportsman in hart en nieren en maakte tevoren zijn reisjes en tochten bekend, zodat de politie er van op de hoogte gesteld, zijn auto ziende, hem niet aanhield maar door het uitsteken van de hand de richting aangaf welke hij moest volgen. Hij bezocht fabrieken en ziekenhuizen en maakte zelfs reizen naar Tiflis en Bakoe, zon der overlast te hebben. Toch legt deze voortdurende controle een zekere druk op, die de gedachte aan onvrijheid en dwang tot een gestadige metgezel maakt. Na afloop van zijn rede be antwoordde de spreker een paar vragen, om daarna te vertrekken, terwijl een tweetal films, zowel de vernieuwing van de stad Moskou in beeld bracht, als om te laten zien hoe in Kazakstan, dat 50 jaar geleden een woest landschap was, thans steenkolen worden gedolven, metaalsmelte- rijen aan het werk zijn, en tevens landbouw, veeteelt, vruchten- en groentenkwekerijen en katoen plantages worden geëxploiteerd. Alma Ata de hoofdstad van Kazakstan is door de Sowjet regering gesticht, een moderne stad, die aangenaam aandoet. Wat in deze film opviel is het feit dat de vrouwelijke werksters in de landbouw- en fruitteeltbedrijven, alsmede bij de katoenpluk blijk baar hun Zondagse costuum had den aangetrokken.Ook vertoonden vele gezichten, zowel in het werkersbedrijf als op de universi teit 'n zekere trek van vermoeid heid op het gelaat. Misschien is dit ook aan het ras-zelf toe te schrijven, daar deze mensen meer met het Mongoolse dan met andere rassen verwant blijken. Meerdere films zouden onze ken nis van Rusland en de arbeid aldaar zeker kunnen verduidelijken. „DIE DREI GROSHENOPER" „WATERSNOODRAMP 1953" „JEUGD IN DE BRANDING" Het Kunstenaars Centrum Bergen exposeert In de kunsthal van De Rustende Jager organiseerde het K.C.B. dit week-end een tentoonstelling van zelfportretten door werkende leden. De voorzitter Mr. A. F. Kamp opende de tentoonstelling met een lange rede, waarin hij er o.m. op wees dat de verhouding tussen de kunstenaars onderling sterk verbeterd was en ook publiek en kunstenaar elkaar dichter waren genaderd. 31 conterfeitsels sierden de wand. Na de opening hadden de be zoekers gelegenheid voor zich zelf uit te maken welk portret het wezen van de maker het best weergeeft. De tentoonstelling zal nog ge opend zijn 7/8, 14/15 en 21/22 Februari telkens van 14.3017.30 uur. FESTIVAL „MOOI EN MAL" In verband met de ramp, die ons vaderland heeft getroffen, heeft het Bestuur van Afd. Ber gen van het Rode Kruis in de vergadering van 2 Februari j.l. het besluit genomen, de festivi teiten, die gehouden zouden wor den op 14, 15 en 16 Februari a.s., tot nader order uit te stellen. BERGER ACCORDEON CONCERT UITGESTELD Naar aanleiding van de rouw en biddag in alle kerken en de radio-rede die Hare Majesteit de Koningin Zondag a.s. zal houden, heeft het bestuur van de Berger Accordeonver. besloten, het con cert van Zondagavond niet door te laten gaan. „NEDERLANDSE GELEIDEHONDENFONDS" Het is een verheugend ver schijnsel, dat in ons Bergen steeds meer personen zich daadwerkelijk gaan interesseren, voor het mooie werk van het „Nederlandse Ge leidehondenfonds" te Amsterdam. Het is alleen dit fonds, dat uitsluitend onze steun verdient en waarachter alle Blindenbonden staan, van welke richting ook. Nu is ook de U.V.V. te hulp gesneld met de inzameling van theelood, zilverpapier en melkflescapsules, voor dit prachtige doel. Moge de inzameling veel succes hebben! Het is jammer, dat er de laatse jaren ook in onze Gemeente busjes stonden, voor hetzelfde doel, die onze steun niet verdienden, het geen mij na een diepgaand on derzoek is gebleken. Veel hulp heb ik bij dit onderzoek mogen ontvangen van het „Centraal ar chief- en inlichtingen Bureau, in zake Maatschap. Hulpbetoon voor Nederland" te Amsterdam, de „Sociale Raad" te Alkmaar en niet het minst van Burgemeester Huygens. Veel dank ben ik daar voor verschuldigd. Met grote medewerking van vele zakenlieden in onze Gemeente, heb ik 't vorige jaar in vele win kels de bekende oranje busjes, voor genoemd fonds, mogen plaat sen, waarvoor onze Burgemeester mij een warme aanbeveling ver strekte. Na algehele lediging der busjes, kon een bedrag van f 169,39 worden afgedragen. Hulde aan de vele bereidwillige zakenmensen voor de hulp en alle onbekende gevers, hartelijk dank. Er is zoo heel veel geld nodig, voordat gezegd kan worden, nu heeft elke blinde, die daarvoor in aanmerking wil en kan komen, een geleide hond. Het Nederlandse Blindengelei- defonds, Middenweg 333, Am sterdam O, beveel ik hartelijk bij U allen aan. A. VAN MEURS-KOOIMAM Correspondente voor Bergen. Telefoon 2559. Klaverjas-drive uitgesteld De Klaverjas-drive, in Café Nieuwendijk, die oorspronkelijk zou worden gehouden op Zondag 8 Februari, is uitgesteld tot Za terdag 14 Februari a.s. worden beleefd verzocht hun advertentiecopie uiterlijk WOENSDAGMORGEN in te zenden. Voor fouten, ontstaan door te late inzending of telefonische opgave, kan men ons niet ver antwoordelijk stellen. DE UITGEVER KUNSTKRING BERGEN Het Rotterdams Toneelgezel schap trad Dinsdagavond in „De Rustende Jager" op met Hen drik IV van Luigi Pirandello. De Kunstkring meende ondanks de over ons land gekomen ramp deze voorstelling toch te moeten laten doorgaan. Clementie werd ingeroepen voor Max Croiset, die door plotselinge ziekte van Ko Arnoldi, geheel onvoorbereid de rol moest overnemen. In dit stuk wordt verhaald van een waanzinnige. Ten gevolge van een val van zijn paard krank zinnig geworden, beeldde hij zich in Hendrik IV te zijn, bekend door zijn langdurig conflict met paus Gregorius VII. Geëxcom- muniseerd in 1076 werd hij van de ban ontslagen na zijn tocht naar Canossa in 1077. Ko van Dijk speelde prachtig de rol van de waanzinnige. Met een tot een ovatie aangroeiend applaus gaf het publiek uiting aan zijn grote waardering. SPIERPIJN, SPIT... EEN UNIEKE TENTOONSTELLING Een nieuwe reizende tentoon stelling gaat door ons land trekken met een schat van voorwerpen uit het Koninklijk Huisarchief is een tentoonstelling georganiseerd, die het aankijken meer dan waard is. De opbrengst komt ten goede aan het Koningin Juliana Fonds en het Prins Bernhard Fonds. De tentoonstelling reist in twee grote autobussen, beschikbaar ge steld door de N. S. en wordt begeleid door een tweetal dames, die de ganse dag bezig zijn om uitleg te geven waar dat nodig mocht zijn. In chronologische volg orde vinden we daar een groot aantal voorwerpen welke allen aan Oranjevorsten, hun gemalinnen of hun kinderen hebben toebe hoord of door hen zijn gebruikt. De reizende tentoonstelling zal Woensdag 11 Februari te be zichtigen zijn .van 9 tot 6 uur en van 7 tot 10 uur. De beide bussen zullen geplaatst zijn aan de Bree- laan tegenover perceel no. 14. Voor het bezichtigen van de tentoonstelling wordt een geringe vergoeding gevraagd ten behoeve van de beide fondsen: voor vol wassenen 25 ct, voor kinderen 10 ct. PLECHTIGE UITVAART Deze week ging van ons heen de 58-jarige Bancratius Min. De overledene was een der grond leggers van de N.H.A.D.O. de bekende Bergense autobusonder neming. Zaterdagmorgen om half tien vond de gezongen Requiem plaats in de parochiekerk, waarna het stoffelijk overschot ten grave werd gedragen. Bij de vele bloemen was o.m. een bloemstuk van collega's ver gunninghouders als laatste groet aan de overledene. Ingezonden Mededeling U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders ver~ teert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPIL LETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuur lijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. Ingezonden mededeling. en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk bedaart.de ziekte kiemen worden gedood Zaterdag-, Maandagavond te 8 uur, op veler verzoek (Drie Struivers-opera) Muziek Kurt Weil. Toegang 18 jaar. BIJZONDERE VERTONINGEN Vrijdagavond 6 Februari te 7.30 uur, 8.30 uur en te 9.30 uur Zaterdagmiddag 7 Februari te 2.00 uur, 3.00 uur en te 4.00 uur Speciale reportage-film entree f 0,75 en f 0,50 Dinsdag- en Woensdagavond te 8 uur Joan Evans in Een boeiende speelfilm Toegang 14 jaar ZONDAG a.s. GEEN BIOSCOOP Ingezonden Mededeling 't Loert overal. De weldadige warm te van de pijnstillende Thermogène verdrijft de snerpende pijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2