Hef Fesfival Mooi en Mal WOKKE INZAMELING van Dekens, Bedden enz. DOBBEN UITGESTELD. Utma kwaliteiten tegen enorm lage prijzen B. Bosma en Zn. Stofetii GROOTEMAN beter wordt in verband met de ons land getroffen ramp, tot nader bericht BELANGRIJK BOELHUIS DANKBETUIGING LEGER DES HEILS Instiiuut BURD0RF PERMANENT H. v* d. Elsken HULPVERLENING NATIONALE RAMP Het is mij een diepgevoelde behoefte allen die metterdaad hebben bijgedragen tot het welslagen van de door het Gemeentebestuur georganiseerde inzameling voor de slachtoffers van de grote ramp die ons Vaderland heeft getroffen, hartelijk dank te zeggen. De geldinzameling heeft nu reeds al f 1800.opgebracht, terwijl ruim tien ton kleding enz. naar de getroffen gebieden werd ver zonden. Deze goederen werden Woensdagochtend door de mede werkers uit deze gemeente persoonlijk aan de Laakhaven in Den Haag afgeleverd en in de vaartuigen geladen die onmiddellijk met bestem ming Goes vertrokken. De velen die leiding en medewerking aan de inzameling hebben gegeven en verder hulp hebben verleend, ben ik zeer dankbaar. Ik kan hieraan toevoegen, dat op veler verzoek, nog een lijsten- collecte zal plaats vinden op Zaterdag 7 Februari a.s. en meent te mogen vertrouwen, dat bij de intekening daarop, weder van.dezelfde gulheid en offervaardigheid zal blijken als bij de bus-collecte. Geheel in de lijn met de grote spontaniteit bij de inzameling be toond, blijken thans velen bereid onderdak te verlenen aan getroffenen uit de noodgebieden. Hoewel voor zover mij bekend nog geen beslissing is genomen omtrent het onderbrengen van getroffenen in deze gemeente, zal ik het zeer op prijs stellen, indien zij, die ruimte beschikbaar willen stellen, daarvan schriftelijk opgave willen doen aan het gemeentehuis alhier, opdat in voorkomend geval in overleg met de centrale evacuatiecommissie te 's Gravenhage, daarmede rekening kan worden gehouden. Tenslotte doe ik hierbij een krachtig beroep op de akkerbouwers en veehouders om ruw voeder ter beschikking te stellen voor de getroffen gebieden. Ik verwijs daarvoor naar de rose kaarten, die door de P.V.C. voor Noordholland inmiddels aan de veehouders en akkerbouw - houders ter invulling zijn toegezonden. Naar mij van hogerhand is medegedeeld, zal in verband met deze veevoederactie geen vee naar deze gemeente worden geëvacueerd. Men bedenke: Spoedige hulp is dubbele hulp en hulp is zeer en zeer nodig. SCHOORL, 4 Februari 1953 Mr. C. A. J. JOCHEMS, Burgemeester van Schoorl „BE QUICK" VOOR 'T VOETLICHT Bergen's gymnastiekvereniging „Be Quick" gaf o.l.v. haar direc teur Jb. Schuyt Donderdagavond in „De Rustende Jager" een uit voering. De belangstelling van de zijde van het publiek had wel wat groter kunnen zijn. Na de opmars en de vaandel- groet, waarbij de bezoekers zich allen van hun zetels verhieven, openden de dames het programma met goed uitgevoerde vrije oefe ningen. Het programma werd verder in vlot tempo afgewerkt. Keurig werden de vrije oefeningen door de meisjesafdeling uitge voerd. Het Tremplinpaard werd een succesnum mer voor de jongens, dat heel wat applaus ontketende. Hoogtepunten waren na de pauze de groepen door dames en heren en de knotsoefeningen door dames. SCHOORL Schoorlse Schaakvereniging Uitslagen gespeelde partijen op 3 Februari 1953 H.A. Dorre A.L.Simons 10 H. Diderich J. Groot 10 C. Visser G. Konijn 10 G. DiderichC. den Das L0 OLYMPIA TURNT Succesvol debuut van „Accordamor' De gymnastiekver. „Olympia" gaf Zondagavond haar jaarlijkse uitvoering. De voorzitter N-. Mulder heette de aanwezigen welkom en sprak er zijn grote voldoening over uit, dat ondanks het ongunstige weer nog zovelen in de zaal aanwezig waren. Hij deelde mee, dat de heer K. P. Zuurbier, die vanaf de oprichting in 1926 als voor zitter de vereniging had geleid, gemeend had nu de voorzitters hamer aan een jongere kracht te moeten overdoen. Verder wees hij er op, dat de jonge accorde onclub deze avond voor het eerst in het openbaar zou optreden. Na de vaandelgroet openden de dames het programma met keurig uitgevoerde knotsoefenin gen. In vlot tempo volgden de overige nummers van het pro gramma. Hoogtepunten waren de pers. vrije oefeningen van 2 dames en 2 heren en de oefeningen aan de evenwichtsbalk, die onder adem loze stilte door het publiek wer den gevolgd. De dames vergastten de aanwezigen o.m. op een spring- ballet en keurige baloefeningen en de heren hadden succes met grond- gymnastiek en oefeningen aan hoogrek en brug. Turners en turnsters en hun directeur kunnen met voldoening terugzien op deze uitvoering. Ter afwisseling bracht de jonge accordeonvereniging „Accorda mor" onder leiding van haar di rigent de heer Bootsma enige nummers ten gehore, die bijzon der in de smaak vielen: Groet uit Wenen, Feest in Lilliput, melodieën uit de Vogelhandler en Traviata e.a. Dit eerste optreden wettigt goede verwachtingen voor de toe komst. KERKDIENSTEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE DE BEIDE REDDINGSVLETTEN NAAR SPIJKENISSE Nadat het bestuur van de E.R.B. besloten had, de reddingsvletten met bemanning beschikbaar te stellen voor het overstroomde ge bied, kwam Woensdagmiddag het dringende verzoek, de boten zo spoedig mogelijk via Rotterdam naar Spijkenisse te zenden. Acht leden van de brigade, onder leiding van Simon Visser, konden Woensdagmiddag onge veer 5 uur met de boten ver trekken. Het bestuur vormt nu in Egmond een aflossingsploeg. COLLECTE De collecte voor het Nationaal Rampenfonds heeft in Egmond aan Zee ruim f 2500,- opgebracht en te Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen tezamen ruim f 5000,-. INZAMELING Niettegenstaande het radiobericht van het Rode Kruis om de goe dereninzameling stop te zetten, is het Rode Kruis te Egmond aan Zee (met goedvinden van het Hoofdbestuur) toch doorgegaan, omdat de inwoners de goederen allen reeds hadden klaargezet. Het comité besloot deze tijd te gebruiken, om de goederen te sorteren. Het Hoofdbestuur van het Rode Kruis berichtte Woens dagavond reeds, de goederen Donderdag in te laden en naar Den Haag op te zenden. Heerlijke honing zoete Sinaasapp. 16-14-12- 10-8-7 voor f 1, Pracht Bananen f 1,— of f 1,25 per kg. Golden Dilucius 3 pond f 1,— Jonathan 6 of 4 pond f 1,. Goudr. extra 3 pond f 0,50 Mooie Moesgoudr., 4 pnd f 0,25 Gieser Wildeman 4 of 5 pond f 0,50 Beste Roodstovers 4 pond f 0,25 Panklaar groenten, steeds vers en uitsluitend KWALITEIT. (Alles in Diepvries, groenten en fruit). Warme Pinda's, zó uit eigen Branderij, f 0,75 per pond. De echte Valencia's f 0,75 per 2 pond. Panklaar soepgroenten met bloemkool 2 ons f 0,25 TELEFOON 2037 STORMSCHADE IN SLOPERSHANDEN BRIDGE DRIVE LIJSTEN VAN BIJ DE RAMP OMGEKOMEN PERSONEN De eerste bij het Rode Kruis ingekomen lijsten van slachtoffers, liggen voor ingezetenen ter inzage ten Gemeentehuize van Bergen, Schoorl en Egmond. BRIDGECLUB Maandag j.l. speelde de Bridge club „Ons genoegen" een vriend schappelijke wedstrijd tegen de Bridge-club „Schoorl" uit Schoorl. Er werd in drie lijnen gespeeld A, B en C. „Ons Genoegen" moest het loodje hierbij leggen. „Schoorl" ging met de winst naar huis. „Ons Genoegen" zal "op 28 Februari 'n tegenbezoek brengen aan Schoorl om revanche te nemen. Het was een pracht avond, er werd sportief gespeeld. KLAVERJ AS-DRIVES De Klaverjas Club „Het Witte Huis" en de Klaverjas Club „Eg mond aan de Hoef", hebben twee vriendschappelijke wedstrijden ge speeld: de eerste in de zaal van de heer Foeken, alhier, alwaar Egmond aan de Hoef de meer derheid behaalde. De tweede wedstrijd werd in Egmond aan de Hoef gespeeld, in de zaal van de heer Houdijker, waar eveneens Egmond aan de Hoef in de meerderheid bleef. Van beide clubs waren 20 kop pels tegen elkaar uitgekomen. Een lauwerkrans en vele kleine prijzen zijn door Egmond aan de Hoef gewonnen. Het totaal aan tal punten van Egmond aan de Hoef, van beide wedstrijden, was 92142 punten, Egmond aan Zee 84478 punten, zodat Egmond aan de Hoef een meerderheid van 7664 punten behaalde. Het waren twee sportieve avonden en er werd besloten deze nog dikwijls te herhalen. FAMILIEBERICHTEN Adolf August Kraft van Ermel Notaris C. KNOOK van Bergen is voornemens a.s. Dinsdag 10 Febr., n.m. 2 en 6 uur, te veilen wegens sterfgeval en emigratie: Pracht bankstel, huiskamer ameublementen, dressoirs, kasten, pracht 1- en 2-persoons Eiken-, Engels- en Opklapledikanten, pracht 1- en 2-pers. veren- en kapokbedstellenwit emaille ko- lenfornuizen, Electr. fornuis, vele tafels, stoelen, fauteuilstellen, Dames-en Herenrijwielen, kleding, karpetten, gordijnen, vele koopjes keukengerei, Kijkdagen Zaterdag van n.m. 2-7 uur, Zondag en Maandag van v.m. 10 tot n.m. 6 uur, in het Veilinglokaal „DE VELO Luttik Oudorp 76 (Zaadmarkt), Alkmaar. Rijwielstalling aanwezig. VRAAG EN AANBOD GEVRAAGD t Een MEISJE voor de dag. bij URSEM WONINGRUIL De familie GERB. M1NKEMA 4} 2 ons SPRITS 60 cent* ALLEEN ZATERDAG j BUISMAN's Bakkerijen Prima zware kwaliteit interlock kinderbroekjes f 0.55 Zwarte kinderdirectoires, leeftijd 2 en 3 jaar f 0.35 Interlock camisoles, bakvismatenf 0.98 Interlock slips, bakvismatenf 0 98 Onderjurken, gebloemde waszijde, alle maten f 3 48 Wollen damespullovers, vanaff 6 98 Damespyama's, prima keeperflanelf 9 75 Heren sportbroeken, zware kwaliteitf 1.35 Idem hemdenf 1.35 Interlock herenpantalons, langf 2.89 Idem .hemden, korte mouwf 2.60 Prima flanellen lakens, ongezoomdf 3.98 Graslinnen lakens, gebord., 2 pers.,f 5.98 Ontbijtlakens, pracht kwaliteit, en dessins f 4.90 Grote sortering wollen en katoenen kinderjurken, alle maten, vanaf f 1.98 Verder 1001 artikelen, w.o. bedden, dekens, cocoslopers, tapijten, enz. enz. Aangesloten bij het Alkmaars Financieringsinstituut Dl Ullinl winUlt mit dl gcotl niogitif-UUidin Kogendijk 15 - Bergen - Telefoon 2521 Boekhoudbureau J. EUWEN Boekhoudingen Bitasting<zaUm (Gratis inlichtingen) Hereweg 333 - GROET W. P. L. BORST BOEKHOUDING en BELASTINGZAKEN Haddifkl uitnodiging, BrandstofFenhandel T. BULT Zuidlaan 41 Bergen, is voortaan telefonisch te bereiken onder no. 2085 Het Vormingscentrum „De Haaf te Bergen, Provinciaal centrum v.d. Ned. Herv. Kerk, vraagt zo spoedig mogelijk, ook voor tijdelijk, beschaafde assistente in de huishouding Br. Natteweg 9 Bergen, Tel. 2006 B. SAN TING VOOR DE BOTERHAM: 100 gram Ham f g 8g 100 gram Metworst J 100 gram Pekelvlees pg^ 100 gram Hamworst I 100 gram gebr. Rollade f 0,50 100 gram Tongeworst j g 8g 100 gram Leverworst Tevens verkrijgbaar JONG KALFSVLEES Beleefd aanbevelend, Stroomerlaan, Bergen, Tel. 2427 ZATERDAG a.s. IN BERGEN ten behoeve van de Noodgebieden, door Het Rode Kruis met medewerking van de Brandweer NIEUWE CURSUSSEN 2266 2266 Sn toch is lln van Kapsalon Eenmaal geprobeerd, nooit meer anders 2266 TELEFOON 2266 Voor in- en verkoop en verhuur van gehele en gedeeltelijke inboedels alléén naar \Jickoo^iokaat DE BOOM Zaterdags en 's Maandags gesloten Dames- en Herenkleermaker ZONDAG 8 FEBRUARI BERGEN NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds Bekius Collecte Nationaal Rampenfonds n.m. 19 uur: jeugddienst GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Reeser NED. HERV. GEMEENTE Zondag v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. C. M. de Jong (met kerkkoor) Zondagsschool te Schoorl v.m. 11 30 uur De storm van Zaterdag en Zondag heeft ook hier veel schade aangericht. Dakpannen, glas en schuttingen sneu velden bij vele huizen, terwijl van de duinen meters zand door de golven werden weggeslagen. De wagenwerf en de toe gang naar het strand werden geheel ver woest. Met man en macht is men alreeds begonnen, om alles weer te herstellen. In de Smidstraat is een paar weken lang de slopershamer danig bezig geweest. Er werden drie oude huizen met de grond gelijk gemaakt, terwijl alweer begonnen is met nieuwbouw op het zelfde terrein. Zaterdag 7 Februari wordt in café „De Klok" een grote open Bridge Drive gehouden om een grote collectie prijzen. Vele clubs uit de omtrek en badgasten, zijn reeds ingeschreven, zodat de lijsten vol geschreven zijn en er geen plaats meer is voor meerdere deelnemers. R. DEKKER en A. E. M. MUYTJENS geven kennis van hun voorgenomen Hu welijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Dinsdag 17 Februari a.s. v.m. 9.30 uur te Amsterdam Febr. '53 BERGEN Nh„ Zakendijkje 45 AMSTERDAM, Javastr. 127 3 Toekomstig adres: Piet Boendermakerweg 57 a. Bergen Heden is van ons heengegaan, onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader en Behuwdzoon, de Heer in de ouderdom van ruim 62 jaar. Uit aller naam G. Kraft van Ermel-Volders BERGEN, 3 Februari 1953 Buerweg 23 Liever geen bezoek De crematie zal plaats hebben a.s. Zaterdag te Westerveld, na aan komst (halte Driehuis-Westerveld) van trein 10.30 uur uit de richting Haarlem en van trein 10.10 uur uit de richting Alkmaar. Vertrek van het Centraal Zieken huis te Alkmaar voorm. half tien. Mevr. M. K. v. Dijk-Hoogerwerff vraagt voor directe indiensttreding een MEISJE voor halve dagen. Burg. Peecklaan 21, Schoorl. «rt J Hertelaan 7 - Tel. 2814 Net MEISJE voor halve dagen gevraagd. Aanmeldingen: Renbaanlaan 1. Bergen (hoek Hertenkamp) Fa. D. Bonset 6 Co., Bergerweg 135, Bergen, vraagt een aankomende Schilder Voor direct flink MEISJE gevraagd van 8-2 uur. Hotel „Heddes", Breelaan 79, Bergen Gevraagd WERKSTER voor twee ochtenden per week. Mevr. van Wely, Dr van Peltlaan 66, Bergen Gevraagd een nette WERKSTER, goed verstand. Maandags tot Zaterdags. Duinweg 48, Schoorl, 's avonds 7 uur, jan van Houten. Wegens ziekte terstond gevraagd een flinke JONGEN. Aanmelden. J. Louter, Levensmiddelenbedrijf, Ruïnel. 4, Bergen POSTHUMA heeft *t De echte Wrijfwas gemaakt met Bijen was en Terpentijn. Zeer voordelig in het gebruik, in de kleuren geel, bruin en rood. Prijzen der potten 40 en 90 cent. Drogisterij, Oldenburglaan 15, Bergen. Deze week en de volgende 250 gr. Gooise Stangetjes f 0.55 een licht en heerlijk KOEKJE. Luxe Bakkerij „Doba", Dr. v. Peltl. 11, Bergen. Tel. 2518 Gevraagd een mooi huis in Bergen voor een mooi huis in Alkmaar (le stand). Br. no. 5, Bureau v. d. Blad te Schoorl Nu is het weer voor potten handenzalf „Speciaal", een ideaal preparaat tegen ruwe gesprongen handen, maakt huid fluweel zacht en blank. Per pot f 0.75. Drogisterij Fr. Posthuma heeft dit voor U. Te koop gevraagd Een in goede staat verkerende electr. WASMACHINE. Br. met prijsopgave aan A. Schoorl, Damweg 49, Schoorldam. JEUGDCLUB SCHOORL. De avonden gaan NIET door. Te koopGoed onderhouden KINDER WAGEN. Br. no. 23, De Haan's Boek handel, Bergen Nh. Te koop 2 KOEIEN, kalftijd half Maart (van wit bedrijf). M. Zut, Hereweg 139, Schoorl. Het adres v. RIJWIELREPARATIES is Fa. R. LOWIJS Zn., Bergen. Dorpsstraat 61-63. ZEILEN OP DE FRIESE MEREN VACANTIE WONINGRUIL SNEEK-BERGEN (Centrum Watersport) Gezin, 5 personen in Sneek, vraagt voor maand half Juli—half Aug. woningruil. Woning bevat 4 slaapkamers, badkamer, telefoon enz. Adres J. Alkema. Anjelierstraat 2, Sneek, Telef. 3144, Kengetal K 5150 Langs deze weg betuigen wij onze welgemeende dank aan hen, die op zo n spontane wijze hebben deelgenomen aan het in veiligheid brengen der inven taris, tijdens de storm, welke woedde in de nacht van Zaterdag op Zondag j.l. en gepaard ging met risico van eigen leven. Ook zij die hun medeleven, ons na het eerder genoemde hebben betoond, o a. door het slopen en bergen van restanten, het wachtlopen en ophalen- der aan gespoelde wrakstukken en het beschikbaar stellen van hun auto's, van ons voormalig Café-Restaurant, zijn wij hiervoor zeer erkentelijk. SCHOORL, Februari 1953. Telefoon K 2209-381 Sluislaan 17 - Bergen - Tel. 2635 Verzorgt Uw (Dorpshuis) tot het bezoeken van de samenkomsten a.s. ZONDAG 10 uur en 8 uur, o.l.v. Kapitein KNIPPENBERG v. Amsterdam Molenstraat 3 Bergen ]E ADRES voor Groninger Koek en Roggebrood, Vraagt onze heerlijke Gember- of Sucadekoek a f 1 00. Wij bakken nog steeds SPECULAAS. IDe volgende week beginnen de Machineschrijven Stenografie (Ned., Frans, Duits, Engels) Handelscorrespondentie (Ned. en Engels) Engels Conversatie voor Beginners Boekhouden bij Langestraat 91 - Alkmaar Tel. 2497 Marinestraat 21 Egmond aan Zee Telefoon 459 Geopend van v.m. 9,30 tot nam. 4 uur. Na 4 uur: Telef. K 2900-47067 Jan Oldenburglaan 29 - Bergen Telefoon 2546 Veranderingen en reparatie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 3