iMëikitüd ft ff Ha de week dee S, DE LANGE BERGEN SCHOORL een VERSLAGGEVER H. H. ADVERTEERDERS NATIONAAL RAMPENFONDS EGMOND AAN ZEE ww IrlfWlriFw VRIJDAG 13 FEBRUARI 1953 30c JAARGANG No. 6 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN DE DUINSTREEK De Natuurgebeurtenis, die een stuk van ons land overweldigde, heeft het karakter gekregen van een nationale ramp. Er schijnt nu een toestand van rust te zijn ingetreden, men begint de ver woesting te overzien. Wij treuren over de vele slachtoffers, die door de wateren zijn meegesleurd, wij huiveren, wanneer wij ons de verschrikkingen herinneren, waar in duizenden van onze landge noten hebben verkeerd. Het Nederlandse volk heeft de nood spontaan begrepen, het heeft ge offerd, het is te hulp gesneld. Het Koninklijk Huis is ons voor gegaan in de daden der vertroos ting en hulpvaardigheid en ons volk heeft zijn eendracht her vonden, het heeft zijn saamhorig heid beseft, toen zo vele leden van het grote Nederlandse huis gezin door een naamloze ellende werden getroffen. De regering heeft het hoofd koel gehouden en heeft op voor treffelijke wijze het hulp- en red dingswerk georganiseerd. Heel de wereld is ons tegemoet gekomen, met geld, met mankracht, met technisch materiaal. Wij dragen voor wat het het Buitenland deed in nobele samenwerking ten bate van onze Natie, die zo zwaar bezocht werd, 'n nooit verjarende dank in ons hart. De dramatische week is be sloten met een dag van rouw en bezinning. Wij hebben de doden beweend, wij hebben ons reken schap gegeven van de diepe be tekenis van deze catastrofe voor land en volk. ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten. Komlaan 6 - Bergen Nh. Spreekuur dagelijks 23 uur en na telefonische afspraak (K 2208-2577) Thans treedt er een nieuw stadium in van deze tragische episode. Wij hebben de geest drift vast te houden, waarmee wij begonnen te lenigen. De nood is nog hoog en onze offervaardig heid mag niet verflauwen. Maar nu het dreigend gevaar is geweken, nu zal het verstand de gevoels stroom stuiten, nu zullen er vra gen gesteld worden naar het hoe en waarom, en vooral zal de alles beheersende vraag gaan rijzen hoe kan een herhaling van een dergelijke ramp in de toekomst worden voorkomen? Wij schrijven dit artikel voor dat de regering haar verklaring heeft afgelegd, dus hetgeen wij te boek stellen geschiedt onder voorbehoud van wat de Overheid zal meedelen, mededelingen, die aanleiding kunnen geven tot be stendigde waardering of tot critiek. Vele vragen zich af, of er vol doende aandacht gewijd is aan de toestand der dijken of de ramp niet had kunnen worden voor komen door stelselmatiger zorg zaamheid. Wanneer men die vraag voorlegt, dan moet men zich er rekenschap van geven, of zij als een verwijt kan gelden tegen de waterbouwkundige auto riteiten van het thans levende geslacht. Allereerst moet men vaststellen, dat de catastrofe, die over ons kwam, behoort tot de meest on voorziene gebeurtenissen. Het is uiterst waarschijnlijk, dat onze verdediging tegen het water op normaal terugkerende hoge vloe den was berekend. Is de eis, dat men opgewassen zou moeten zijn tegen een ramp, die eenmaal in de vijf eeuwen voorkomt niet overmatig, ook al noopt onze deernis met de vele slachtoffers, haar te doen gelden Bovendien: deze natuurramp komt onmiddellijk na een periode van vijf jaar oorlog en daarna vijf jaren, waarin de waterstaat onder eindeloze moeilijkheden had te herstellen wat de oorlog ver door Dr P. H. R1TTER nietigde. Het is niet ondenkbaar, dat de financiële noodtoestand, waarin wij na de oorlog hebben geleefd, geboden herstellingen aan ons dijkwezen zou hebben ver traagd, maar tegen 'n uitzonder lijke ramp van deze [omvang is de oude methode van verdediging ondoeltreffend. Men zal tot een andere orde van landbescherming moeten overgaan. Tot afdammin gen, tot een meer gesloten kust lijn, nadat het eerste werk van het dichten der dijken zal zijn voltooid. o Een vraag is opgeworpen om trent de samenwerking tussen de weerkundige en de waterstaat kundige dienst. Sommige bedreigde gemeenschappen waren onmiddel lijk paraat en tot evacuatie gereed. Anderen onthielden zich van snelle actie en lagen verloren en zonder hulp in de eindeloze watervlakte. Is het gevaar overal tijdig genoeg bekend geweest en doorgegeven, zodat de bevolking op tijd kon worden gealarmeerd? Men moet zich, wanneer men zulke vragen stelt, rekenschap geven van 't geheel uitzonderlijk ka rakter van de toestand. Hetgeen er gebeurd is, was door niemand te voorzien. Misschien zouden slachtoffers gespaard zijn gebleven als de verkenningsdienst spoediger was ingeschakeld, indien 't leger nog sneller zou zijn gemobiliseerd. Let men op het onverwachte en onverhoedse van de ramp, dan kan men toch niet ontkennen, dat de organisatie van haar bestrijding vlot en ordelijk heeft gefunctioneerd. De waarde van de in wording zijnde dienst van de bescherming der burgerbevolking heeft zich intussen duidelijk geopenbaard. Men denkt daarbij aan oorlogs gevaar, maar blijkt deze dienst ook niet als geschapen voor catastrofes als ons thans zijn overkómen o Het gevolg van de ramp zal zijn, dat de aandacht van volk en overheden, scherper dan ooit op de verhoging der beveiliging tegen natuurgevaren zal zijn ge richt. De waterstaatkundigen overwegen de radicaalste afweer. Niet alleen de dijken zullen ons moeten beschermen, maar ook afdammingen, die herinneren aan de Zuiderzee-werken, wijzigingen van de aardrijkskundige situatie. Hetgeen nu moet gebeuren zal stromen van geld kosten. Waar schijnlijk veel meer dan de fabel achtige bedragen, die uit het Binnen- en Buitenland zijn inge komen, waarschijnlijk meer dan de machtige steun, waartoe Amerika bereid is. Reeds de eerste maat regelen om de dijken te dichten en te versterken en om de schade te herstellen, door de getroffen bevolking geleden, zullen ontzag lijke sommen vorderen. En het valt bijna niet te overzien, welke kosten er gemoeid zullen zijn met de radicale verandering van de aardrijkskundige toestand. Het lijkt niet uitgesloten, dat de toch reeds kwetsbare economie van Nederland door de gevolgen van deze ramp nog aanzienlijk zal worden verzwakt. Of het mogelijk zal zijn onder de nieuwe omstandigheden een zo grote bijdrage te leveren, aan de mili taire verdediging van Europa, dit is een kwestie, welke men ernstig onder het oog zal moeten zien. Dit artikel kan slechts voor lopige vragenstellen. Wij wachten de exacte gegevens van de rege ring. Het laatste woord over de gevolgen der ramp is zeker nog niet geschreven en 'n nader onder zoek is dringend noodzakelijk. Wij staan voor een grote taak, Moge de geestdrift waarmee men hielp in de eerste uren zich be stendigen en ons volk de moed behouden om ons zwaar ge teisterde land tot nieuw leven te wekken! AVOND ten bate van het Nationaal Rampenfonds Op initiatief van mevr. Erna van Ulsen-Spoorenberg zal a.s. Zondagavond 8 uur in de „Rus tende Jager" te Bergen een avond gegeven worden ten bate van de slachtoffers der watersnood op 1 Februari j.l. Verdere medewerkenden zullen zijn: Mr. A. F. Kamp, declamatie over „Watersnood in vroeger eeuwen", de heer en mevr. Steinz- Drost cello en piano, het Bergens Klein Vrouwenkoor, het Brand weer mannenkoor, mej, G. van Dijk piano en de Bergense accor deonvereniging. De entree is ge steld op f 1.50. In verband met andere concerten van mevr. Erna van Ulsen-Spoorenberg en de vele bezette avonden in verband met meerdere uitvoeringen ten bate van het Rampenfonds moest de Zondagavond hiervoor worden uitgekozen. .Toch willen we U aansporen deze avond hiervoor te reserveren in de hoop weer een financiële steen bij te dragen tot leniging der heersende nood. „KIJK UIT" speelt ten bate van het Rampenfonds De Klaverjasclub„Kijk uit"hield een wedstrijd in café Oldenburg ten bate van het Rampenfonds. De prijzen hiervoor werden gratis beschikbaar gesteld. Een bedrag van f 70,kon gestort worden op giro 9575. Allen die hiertoe hebben medegewerkt har telijk dank De uitslag was le prijs Blankendaal-Visser 2e J. v. Diepen-G. Houtebos 3e S. Schotten-Termaat 4e H. Span-L. Houtebos 5e G. Boltjes-B. Burgering GROTE KAP-SHOW Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van de hr A. Ursem, om op 24 Februari a.s. een grote kap-show in het Parkhotel te houden, alwaar een demonstratie zal worden gegeven van 'n keur van verschillende modellen, die o.a. zijn gepermanent, geblondeerd en geverfd. Voorts zal de aan dacht gevraagd worden voor Haar, dat een spoeling of een Hennè-behandeling heeft onder gaan, kort geknipte sportkapsel- tjes en bakvis-modellen. Draag bare kapsels en avond-modellen zelfs een bruidskapseltje zal er niet ontbreken! Wij geloven dat dit voor de dames in Bergen en omstreken een unieke gelegenheid zal zijn om zich eens op de hoogte te stellen van de laatste snufjes op het gebied van haar en schoon heidsverzorging, temeer daar deze show iets beloofd te brengen wat men nog nooit eerder in onze omgeving heeft gezien. Als ver dere bijzonderheid kunnen we nog mededelen, dat gedurende de pauze het bekende huis Max Factor 'n demonstratie zal geven van de eenvoudige manier van huidverzorging. Dames, meer mogen wij niet verklappen. Wij kunnen U slechts aanraden: zorg aanwezig te zijn op deze eerste kapshow in Noord- Holland-Noord. Er valt veel te zien en. te leren. Nadere bijzonderheden kunt U vinden in de advertentie. Als bij zonderheid vernemen wij nog dat het saldo van deze show ten goede komst aan het Rampenfonds. DE BUS VERLEGT ROUTE Wegens bestratingswerkzaam heden aan de Dorpsstraat tussen de Karei de Grotelaan en de van Borsselenlaan zal de bus aanstaande week de route Dr van Peltlaan-Bergerweg nemen. I EEN BELANGRIJKE DAG voor de Gebroeders Boorsma Bijna 5 jaar geleden opende de Fa Boorsma in perceel Ruïnelaan 15 haar poorten voor de textiel- branch. Sedert die tijd ging het steeds excelsior. Al spoedig bleek het nodig tot verbouwing over te gaan, terwijl in hetzelfde jaar 1949 een gelijksoortig bedrijf in Bussum werd geopend. Donderdag 5 Februari '53 legden de onder nemende zakenlieden beslag op de zaak Stationsstraat 5, voorheen T. van Diepen, en openden zij tevens in de Ruïnelaan 31 in samenwerking met de Fa. Toby N.V. Woninginrichting te Wor- merveer een showroom voor meubelen en bijpassende stoffe ringen. Van alle zijden mochten de firmanten de beste wensen voor de toekomst ontvangen en een zestigtal bloemstukken zeiden de rest. De Duinstreek voegt gaarne zijn beste wensen bij de velen, die de firmanten mochten ont vangen. BIJDRAGEN aan het Nat. Rampenfonds Tezamen met een bijdrage van de gemeenteambtenaren, die 10 °/0 f 1800,van hun maand salaris afstonden, de kerkelijke collecten, die ruim f 4500,op brachten en de girostortingen (ten bedrage van ca. f 1750,—) hebben tot dusver de bewoners van Bergen ruim f 24000,- bijeen gebracht voor het N.R.F. Hierbij zijn niet gerekend de bedragen die per bank werden overgemaakt. HET CHR. GEMENGD KOOR BERGEN HERDENKT VIJFJARIG BESTAAN Het Christelijk Gemengd Koor „Bergen" zal Woensdag 25 Febr. in het Witte Kerkje onder leiding van directeur Paul Kok een concert geven ter viering van zijn eerste lustrum. Medewerking zullen verlenen Elisabeth Leguit-van der Zanden, sopraan, Laurens Bogtman, bas- bariton en G. Hop, piano. Oorspronkelijk was als datum vastgesteld Vrijdag 13 Februari, doch met het oog op de Natio nale ramp heeft men besloten tot uitstel. De reeds gekochte kaarten blijven geldig. De prijs der plaatsen is gesteld op f 1,50. Plaatsbespreking kan plaats vin den op de dag van de uitvoering van 1.30 tot 2.30 uur. Alle baten van dit concert zullen worden gestort in het Nationale Rampenfonds. EEN UNIEKE TENTOONSTELLING De in twee grote autobussen reizende tentoonstelling van voor werpen uit het Koninklijk Huis archief mocht zich Woensdag in een grote belangstelling verheugen. Al vroeg in de morgen kwamen de heer en mevr. Huygens-Bruin- zeel en anderen een kijkje nemen. En verder stroomden leerlingen van de verschilende scholen de ganse dag de expositieruimte binnen. BERGER IJSSPORTN1EUWS Zondag 15 Februari a.s. is het de dag dat 20 jaar geleden de Heer en Mevrouw Meijer, hun intrede hebben gedaan, in het clubhuis der B.IJ.V. als exploi tanten van het verfrissingslokaal. Menig schaatsliefhebber heeft er zijn dorst gelest en honger gestild. Jammer dat er de laatste jaren zo weinig van de aloude schaats sport genoten kan worden door de ijsloze winters. Ook is het jammer dat het clubhuis bij zo n prachtige ijsbaan (de mooiste in den lande) zoveel voor doorgangshuis gebruikt wordt. Wij wensen van harte de Heer en Mevr. Meijer nog vele jaren. Enige schaatsliefhebbers GESLAAGD Voor het diploma Controleur- Stamboekhouder bij een Rundvee- fokvereniging slaagde te Hoorn de heer N. C. Bijman. STORM TE CAMPERDUIN Hierdoor werd onze populaire plaatsgenoot, de heer G. Minkema zwaar getroffen. Daar het mede leven met deze familie vanzelf sprekend heel groot is, heeft het Bestuur van de Groeter Amuse ments Vereniging besloten een avond ten bate van de heer Minkema te organiseren. De bedoeling is reeds op Zater dag 14 Februari a.s. in de zaal van de heer Schuijt te Schoorl, deze avond te houden. De op brengst van deze avond komt geheel ten goede aan de heer Minkema. Behalve de Groeter Amusements Vereniging zullen ook 'taccordeonduet Les Couvent en de bekende cabarettière en soubrette Nelly Marine geheel kosteloos hun medewerking ver lenen. De Gemeente Schoorl heeft ons voor deze avond van ver makelijkheidsbelasting ontslagen en de heer Nic. Schuijt zal zijn zaal kosteloos beschikbaar stellen. Wij hopen dan ook, dat iedere inwoner van Schoorl, Groet en Camperduin deze mooie avond zal bezoeken, zodat wij genood zaakt zijn er nog een tweede avond aan toe te voegen, welke dan op Zondag 15 Februari ge houden wordt. Met uw aller steun zijn wij in staat om op een snelle wijze daadwerkelijke hulp te verlenen. Verder ligt het in de bedoeling om op deze avond een Elck Wat Wils programma te geven, dus zowel muziek, dans als zang, vol ledig aangepast aan de tijdsom standigheden. De toegangsprijs voor deze avond bedraagt f 1.25, aanvang 8 uur, terwijl de zaal reeds om 7 uur 30 wordt open gesteld. Daar het voor ons prettig is om op tijd met het programma te kunnen beginnen, stellen wij het zeer op prijs als U uiterlijk 8 uur aanwezig wilt zijn. Voor Schoorl gevraagd voor ons Blad ACTIES NATIONALE RAMP Na de op 7 Februari j.l. in deze gemeente plaats gehad heb bende lijstencollecte voor het Rampenfonds, kon door de Burge meester als resultaat van de in zameling in totaal een bedrag van f 8238,11 aan het fonds worden afgedragen. Blijkens de agenda voor de op 16 dezer te houden Raadsverga dering stellen Burgemeester en Wethouders aan de Raad voor een bedrag van f 5000.- uit de reserves der Gemeente op te nemen en te schenken aan het Rampenfonds. Tenslotte vernemen wij, dat onder voorzitterschap van Mr. C. A. J. Jochems een Commissie is gevormd, die zich ten doel stelt de gelden, welke in Schoorl ten behoeve van de wederopbouw van het paviljoen „Minkema worden ingezameld, in een fonds bijeen te brengen en uit dit fonds gelden beschikbaar te stellen voor de wederopbouw en de daaraan voorafgaande werkzaamheden van het Paviljoen „Minkema" te Cam perduin. Als eerste bijdrage is door de Commissie Muzieknis op initiatief van haar voorzitter, de heer M. W. v.d. Garde Jr., een bedrag van f 2000.- in het fonds gestort. GESLAAGD Op het te Amsterdam gehouden examen Vakbekwaamheid Banket bakkerij, slaagde onze plaatsgenoot de heer S. Bakker, Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. JonKer, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1.10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1.20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. worden beleefd verzocht hun advertentiecopie uiterlijk WOENSDAGMORGEN in te zenden. Voor fouten, ontstaan door te late inzending of telefonische opgave, kan men ons niet ver antwoordelijk stellen. DE UITGEVER Verantwoording van door ons ontvangen gelden Mevr. E. O. f 10,Biljartclub „Vogido" te Groet f 50, Bovengenoemde gelden worden aan het Comité ter plaatse ter hand gesteld. WEDEROPBOUW VAN HET BADPAVILJOEN TE CAMPERDUIN Het in de rampnacht totaal verwoeste Paviljoen te Camper duin zal moeten herrijzen. Dit wordt algemeen gevoeld als een V.V.V.-belang en een gemeente belang. Onder voorzitterschap van bur gemeester Mr C. A. J. Jochems is dezer dagen een commissie ge vormd, die de heer Minkema zal bijstaan in het zoeken van de beste weg naar wederopbouw. Deze commissie, waarin verder zitting hebben de beide Wet houders van Schoorl en de voor zitters van V.V.V. Groet-Cam- perduin en V.V.V. Noord Ken- nemerland en waarvan de heer C. van Wijk het secretariaat op zich heeft genomen, zal o.m. de gelden beheren, die in het fonds voor wederopbouw zullen worden gestort en waarvan de Stichting Muzieknis de eerste f 2000,- heeft afgestaan. SCHOORLSE SCHAAKVERENIGING Gespeelde wedstrijdpartijen op 10 Februari '53. J. Meedendorp-C. Visser 01 M. Slot-C. den Das 10 Th. Smit-G. Diderich 01 H. Diderich-H. A. Dorré 10 C. Visser-J. Meedendorp 10 BRIDGEDRIVES De Klaverjas Club „Het Witte Huis", heeft Maandag 9 Febr. een open drive gespeeld in de zalen van de heer Foeke. Er waren 56 spelers opgekomen. Velen van de Klaverjasspelers konden met een aardig prijsje huis waarts kerenbiertoe werd de club in de gelegenheid gesteld door alle winkeliers van E.imond aan Zee en Egmond aan de Hoef met hun spontane ga ven van prijzen en prijsjes voor dit mooie doel. Een verloting met vele prijzen kon de baten nog flink verhogen, Zoodat er een bedrag van ruim f 100,- naar het Rampenfo ds kon worden gezonden. De Bridgeclub „Ons Genoegen" heeft Zaterdag 7 Februari in de zalen van café „De Klok een open drive gespeeld ten bate van het Nationaal Rampenfonds. 136 Bridgers uit de omtrek waren opaekomen. Deze avond had een sportief en een gezellig verloop, en vele bridgers konden 'n aardig prijsje machtig worden. Bovendien ont ving de club uit Bergen, als extra prijs, een lauwertak. Deze prijs werd uitgeloofd aan die club, omdat deze met het grootste aantal spelers was opgekomen. Als netto opbrengst kon f 140,- worden overgemaakt, zodat „Ons Genoegen" een steentje heeft kunnen bijdragen voor de natio nale ramp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1