UeekUad tf 99 I „ELCK WAT WILS" CofoCCtfé' IS. H* H. ADVERTEERDERS JAN HAKOF SCHOORL'S GEMENGD KOOR VRIJDAG 20 FEBRUARI 1953 30c JAARGANG No. 7 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Na overleg met de uitgever van „De Duinstreek" viel dezer dagen het voor mij zo moeilijke besluit afscheid te nemen van Schoorl en Groet en het verder wat dichter bij huis te zoeken. Bij dit heengaan betuig ik gaarne mijn hartelijke dank voor alle medewerking, die ik in de 17 jaren dat ik mede werkte aan dit blad, van alle zijden heb mogen ondervinden. De correspondent, J. CHR. KETTENBORG In aansluiting op bovenstaande, brengen wij de hr Ket- tenborg, hierbij onze hartelijke dank voor het vele en goede, dat hij steeds met opgewektheid voor „De Duinstreek" heeft verricht. Zeventien lange jaren heeft onze verslaggever zijn beste krachten voor ons blad gegeven in de meest prettige samenwerking met ons en het personeel van de drukkerij. Door het klimmen der jaren ziet de hr Kettenborg zich echter ge noodzaakt een deel van zijn werkzaamheden, n.l. Schoorl, Groet, enz. aan een jongere kracht over te geven. DE UITGEVER Vanaf heden heeft de heer J. L. M. C0ENEN, Burg. Peecklaan 25, Schoorl, Tel. 228, zich bereid verklaard, de verslagen en berichten voor ons blad te verzorgen. Uitnodigingen, Agenda's enz. de Gemeente Schoorl be treffende richte men dus uitsluitend aan bovengenoemd adres. Wij zijn nog niet in het stadium van het definitief en tot in bij zonderheden uitgewerkt overzicht, omtrent de watersnood, die Ne derland getroffen heeft. Maar de Regering heeft spoedig en kloek tot de Kamer en, via de Radio, ook tot ons allen gesproken. Een nota heeft zij in het licht gezon den waarin zij ons van haar onderzoek rekenschap geeft en met haar plannen bekend maakt. Wij hebben de indruk gekregen, in het bijzonder uit de rede van de Minister-president, dat er tegenover de schaduw, die deze ramp over ons vaderland heeft geworpen, ook nog een lichtzijde is. Twee opmerkingen uit de ministeriële rede hebben ons ge troffen. „Aanzienlijk" zo zei de minister, „is de materiële schade voor de getroffenen, „maar zij kan worden hersteld". Een verheugende mededeling daarnaast is deze, dat de productiecapacitiet van de industrie als zodanig on aangetast is gebleven. Juist nu de landbouw-export door het ten dele uitvallen van de landbouw productie in dit vruchtbare gebied in Zuid-West Nederland mogelijk enigszins zal verminderen, is het van belang, dat de rol van ons land als leverancier van industriële producten door deze ramp niet is aangetast. Wij kregen de indruk uit deze regeringsverklaring, dat wanneer men de gevolgen van de ramp over het gehele land omslaat, de nationale economie niet dermate is aangetast als had kunnen ge vreesd worden. De minister sprak voor het buitenland zeer duidelijke woorden, welk de algemene situatie van ons land in het juiste licht stelden. Er is geen sprake van, dat men Nederland als toe- ristenland moet mijden. o Deze verheugende uitspraken nemen het leed niet weg, dat is geleden en zij geven ons onze betreurde doden niet terug. Maar omdat thans de periode van herbouw begonnen is,schenken zij wel 'n gevoel van bemoediging. Dit is een ramp, waarvan ons land zich kan herstellen. Het is geen genadeslag. De critiek, die in en buiten de Kamer tot uiting kwam was het kind der ontsteltenis, die ons allen ZONDAGSDIENST ARTSEN door Dr P. H. RITTER heeft aangegrepen. De vraag of er wel alles gedaan was om de ramp te voorkomen of tot kleinere afmetingen terug te brengen, lag voor de hand. De critici werden bewogen door bezorgdheid. Het is ook de plicht van Regering en volk, zo spoedig als mogelijk is, niet alleen de getroffen gebieden te herstellen, maar ook met ver hoogde waakzaamheid een her haling te voorkomen en de door de zee bedreigde gewesten nog beter te beveiligen. Wij geloven niet, dat de watersnood het gevolg is van grove nalatigheid. Van zeer des kundige zijde deelde men ons mede, dat bij de watersnoodramp van 1953 de eens per duizend jaar voorkomende stormvloed is opgetreden. De volgens juiste beginselen ontworpen en uitge voerde dijken met als grondslag voor de kruinshoogte-berekening het eens in de 330 jaar voor komende stormvloedstype hebben de opgetreden stormvloed van eens in de duizend jaar goed doorstaan. De natuur heeft ons overvallen. Hoezeer men reeds actief was, blijkt uit de uitspraak van prof. ir. Thijsse, de bijzonder deskun dige, die uit Amerika terugkwam om de regering te adviseren: „Over ongeveer 15 jaar zouden wij on kwetsbaar geweest zijn voor over stromingen! Indien de natuur ons nog vijftien jaar de tijd gegeven had, zouden wij klaar zijn geweest." Men kan de waterstaatsautoriteiten niet beschuldigen van principiële onachtzaamheid. Open vragen blijven of de vertraagde vernieti ging der duitse bunkers in de duinen niet een verzuim is ge weest, zonder hetwelk de ramp waarschijnlijk geringere afmetingen zou hebben gehad en of de finan ciële moeilijkheden, waaronder ons land in de jaren na de oorlog gebukt ging niet enige invloed gehad heeft op de vertraging in afweer van het grote natuurge- vaar, dat ons land immer bedreigt. Terwijl wij voorstanders zijn van een behoorlijke sociale wet geving en sociale verzorging, is toch de gedachte bij ons opge komen, of niet een wijziging der opvattingen omtrent de verdeling der gelden door de ramp nood zakelijk zijn geworden. Men kan zich niet wagen aan tot het uiterste doorgezette sociale politiek, wan neer de eerste nood, het leven zelf, voorzieningen eist. De regering is paraat gebleken. Zij is bezig een noodwet te ont werpen, waarin een onmiddellijk herstel van de dijken wordt ge regeld. Het rijk treedt hier tussenbeide, omdat de waterschappen de enorme sommen, die benodigd zijn, niet kunnen bekostigen. Men is hier gedwongen de eerste stappen te zetten op de weg naar Rijksbe- heer. Reeds thans duchten de waterschappen een aantasting van hun autonomie. Het zou verstandig zijn indien men de historische constructie handhaafde en de op lossing zocht in de subsidiëring der waterschappen. Het financiële vraagstuk is het urgente. Er wordt gesproken van een schade van 700 a 800 millioen. En boven de schade zal de nieuwe verdediging tegen het water millioenen verslinden. Het is waarschijnlijk ook al zou het buitenland een deel van de kosten verstrekken (men rekent op bij dragen uit de tegenwaarde rekening) dat ons volk ten gevolge van deze ramp door hoge lasten zal worden gedrukt. Maar ditmaal zal de wil tot offeren aanwezig zijn. Men offert voor het eigen volk en voor het eigen gebied en wij zouden ons zeer vergissen, als Nederland de geestdrift waarmee het te hulp snelde, niet zou bestendigen. De mededeling van de minister president, dat ondanks alle leed dat is geleden en meegeleden, deze slag te herstellen is, vervult ons met moed om de schouders te zetten onder de taak, die ons is opgelegd. worden beleefd verzocht hun advertentiecopie uiterlijk WOENSDAGMORGEN in te zenden. Voor fouten, ontstaan door te late inzending of telefonische opgave, kan men ons niet ver antwoordelijk stellen. DE UITGEVER HET NATIONAAL RAMPENFONDS De Toneelvereniging „St. Jan" gaf Donderdag een herhaling van „Kinderen van ons Volk" van Antoon Coolen, waarmee zij kort geleden zo'n succes had. Zaterdagavond werd in Café Nieuwendijk een Klaverjasdrive georganiseerd. Zondagavond werd op initia tief van Mevr. Erna van Ulsen Spoorenberg in „De Rustende Jager" een herdenkingsavond ge organiseerd, waaraan verder me dewerkten Mr A. F. Kamp, de clamatie, de heer en mevrouw Steinz-Drost, cello en piano, het Bergen's Klein Vrouwenkoor, het Brandweer Mannenkoor, Mej. G. v. Dijk, piano en de Bergense Accordeonvereniging. De baten van deze avonden kwamen ten goede aan het Na tionaal Rampenfonds. KLAVERJASDRIVE Zaterdag 14 Februari werd er door de heren L. Houtenbos, I. Schotten en G. Houtenbos een groots opgezette Klaverjasdrive georganiseerd ten bate van het Rampenfonds. Het is voor bovengenoemde heren een groot succes gewor den. Het was een avond vol spanning en plezier en mooie prijzen. Het koppel De Jager- Vondel won de eerste prijs met 6014 punten. De tweede prijs Schekkerman Sr.-Pilar. Derde prijs Mevrouw Houtenbos-Bijwaard- H. Span. De marsenprijs was ook voor de eerste-prijswinnaars. Niet onvermeld mag worden het volkomen gratis afstaan van de zaal door de heer Nieuwendijk, welke tevens nog 10 °/0 van zijn inkomsten afstond voor boven genoemd doel. De totale opbrengst was f 125,- welk bedrag in zijn geheel kon worden afgedragen. Voorwaar een mooi succes. U gaat toch morgenavond ook naar GEZELLIG PROGRAMMA BERGEN VERGADERING der Klaverjasclub „Het Wapen van Bergen" Op Dinsdag 23 Februari j.l. Na de gehouden bestuursver gadering opende de voorzitter C. Jal de vergadering en deelde mede dat bij de gehouden klaver jasdrive op Zaterdag 6 Februari ten behoeve van 't Rampenfonds een bedrag van f 67,70 disponibel was. Besloten werd uit de kas een bedrag van f 7,30 te nemen, zodat f 75,kan worden opge zonden. Als competitie-leider be dankte de hr P. Zweed. In zijn plaats werd benoemd Cees Min. In de vacature M. de Zwart als secretaris werd benoemd P. Zweed met 24 van de 32 uitgebrachte stemmen. Als leden van de Financiële Commissie en van de feest commissie werden benoemd H. v. d. Elsken en Mevr. Dekker. Besloten werd ook een reiskas te vormen en werd de contributie op 25 cent per week bepaald. 30 leden gaven zich spontaan op. Van de gehouden competitie werden de prijswinnaars bekend gemaakt le prijs koppel Kees Min en P. de Groot 41114 punten en 30 marsen, 2e prijs koppel J. Schaper en P. Zweed 40495 pt. en 26 marsen, 3e prijs koppel G. Schekkerman en R. Vondel 39374 pt. en 25 marsen. Marsen- prijs koppel Min en de Groot. Troostprijs Wijbinga en de Vos laagst aantal punten. Er werd weer aan een nieuwe competitie begonnen en wel om 't kampioen schap klaverjassen, sluit U aan bij onze club. Wij hebben reeds 37 leden. HOLLANDSE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW De afd. Bergen kwam deze week onder voorzitterschap van de heer H. Bruin bijeen in de lunchroom de Vries. De gedachten gingen in de eerste plaats uit naar het ramp gebied. De voorzitter deelde mede, dat het bestuur overwogen had, wat de veehouders hier zouden kunnen doen om de nood wat te le nigen in het zo zwaar getroffen gebied. Het bestuur had gedacht aan de mogelijkheid hier een paar honderd stuks vee te verzorgen of hooi af te staan. Dan wees de voorzitter nog op het zuivelpotje en vroeg machtiging van de af deling om bij de daarvoor be slissende instantie het voorstel te doen om deze milloenen te stor ten in het Rampenfonds. Hierna kreeg de heer P. Reitsma, dierenarts te Alkmaar het woord over „abortus" die zeer aanzien lijke schade veroorzaakt. Al jaren lang staat de abortus in het mid delpunt der belangstelling. Zij neemt eer toe dan af. Er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen, besmettelijke en niet besmettelijke. Voorbeelden van de laatste zijn b.v. schrik en dieetfouten als het drinken van te veel koud water. Spreker wees op een drietal gevallen te wijten aan besmetting, I. Trichomonas foetis: in een vroeg stadium 3 mnd.). Waar hier de besmetting door de stier wordt overgebracht, zal K. I. een uitweg bieden. 2. Vibrio foetus: Een zuiver dekkingsgeval, dat hier nog al veel voorkomt en wat terugge drongen wordt door K. I. 3. Abortus bang: Geen dekkings- op Zaterdag 28 Februari a.s. in de zaal van de heer Nic. Schuyt te Schoorl SolistenME A N ABERMAN, Den Haag, Sopraan SIMON HALIE, Amsterdam Piano ziekte en moeilijk te bestrijden. De infectieoorzaak wordt licht door de hele stal verbreid. Bacteriën gaan naar de uier en komen met het melken naar buiten. Zij kun nen ook voor de mens gevaarlijk zijnde melk dient gekookt. Om de ziekte te constateren kan men de maaginhoud onderzoeken, de A.B.R.-reactie op melk toe passen en door bloedonderzoek. Met het beantwoorden van ver schillende vragen werd de avond besloten. RODE KRUIS Tijdschriftendienst Op het lectuurdepöt „Rode Kruis", zijn uit het noodgebied vele vragen binnengekomen om lectuur in de vorm van tijdschriften en dagbladen. Dit depót is nu door de grote hulpverlening uit geput en vraagt aller steun. Wij allen moeten zorgen, dat de mensen, die van alle comfort verstoken zijn, wel hun courant, of als 't kan een tijdschrift ont vangen. U kunt dit doen door iedere morgen uw gelezen dagblad of tijdschrift, in uw buurt te be zorgen bij één der onderstaande adressen. Deze dames zorgen voor directe doorzending naar ons centrale punt Hoflaan „Maes- dammerhof". Vandaar gaan ze samen naar het „Rode Kruis" en deze vereniging zorgt voor de bezorging. Nog één wenk. Laat de tijd schriften nieuw zijn, dus niet oud, en de couranten van dezelfde dag. Het is een kleine moeite, wij vragen uw aller steun. Mevr. Blok, Bergerweg 38 Mevr. Brugman, Burg. Lovinklaan Mevr. Eecen, Eeuwigelaan 24 Mevr. v. Gelder, v. Reenenpark 2 Mevr. Grondsma, Eedenstraat 1, Bergen aan Zee Mevr. Haakman, St Antoniusstraat Mevr. Kerkmeer, Rondelaan 11 Mevr. de Lange, Dr. v. Peltlaan 49 CULTURELE AVONDEN Voor N.V. en K.J.V.O. komt de heer D. van Sijn, cineast en bioloog uit Den Haag een lezing houden over Zwitserland en Frankrijk: het stroomgebied van de Rhone met zijn romantische gebieden. Herinnert U zich de film „Marokko" van dezelfde spreker en zijn prachtige lezing Voorziet U tijdig van plaatsen bij De Haan's Boekhandel te Bergen. De film toont ons de oorsprong van de rivier en de verdere loopAls een bruisen VERLOTING KUNSTWERKEN De verloting van 20 kunst werken, beschikbaar gesteld door Bergense kunstschilders heeft ca. f 2500,- opgebracht. De trekking vindt plaats in de Voorzaal, op Zaterdag 21 Februari a.s. om 4 uur. Daarbij zijn belangstellenden hartelijk welkom. Weel 'tf „DE VIJZEL" heeft '1 SCHOORL „Schoorl's Gemengd Koor" Op Zaterdag 28 Februari heeft de jaarlijkse uitvoering van Schoorl's Gemengd Koor plaats. Moeten wij in De Duinstreek de voortreffelijkheid van dit Koor nog onder het oog brengen? Neen immers, deze is aan iedere in woner van Schoorl en omstreken reeds lang uit eigen ervaring of van „horen zeggen" bekend. Helaas zijn er nog te velen die het alleen van „horen zeggen" weten De zangers en zangeressen zingen voor hun genoegen accoord! Maar zij willen ook gaarne voor Uw genoegen zingen. Daarom wordt in de jaarlijkse uitvoering hun kunnen tot een hoogtepunt opgevoerd. Hieraan wordt onder de bezielende lei ding van hun veeleisende en strenge dirigent Corn. Jonker zeer hard gewerkt. Veeleisend en streng is hun dirigent, want deze ras musicus weet heel goed, dat schoonheid slechts met de uiterste inspanning is te bereiken. En zoudt gij, inwoners van Schoorl, deze inspanning niet be lonen met Uw waarderende tegen woordigheid Er is in deze da gen veel geldelijke en materiële steun van U gevraagd voor de Rampgebieden. Gij hebt aan deze oproep met een prijzenswaardige gulheid gehoor gegeven. Ook het eventuele batig saldo van deze uitvoering komt, door een sym pathieke gedachte, ten goede aan een plaatselijk getroffene, en, in dien dit niet nodig mocht blijken, aan het Rampenfonds. Maar er wordt van U nog een andere steun gevraagd, die zeker niet minder waardevol is. Dat is een morele steun, die zich uiten moet in een hartelijke belang stelling voor de prestaties van Uw plaatsgenoten. Zij putten daaruit de kracht deze prestaties steeds hoger op te voeren en een koor te vormen waarop Schoorl trots kan zijn. Laat zien inwoners van Schoorl, dat gij ook deze steun met milde hand weet te geven Medewerking wordt verleend doer Mea Naberman, uit Den Haag, sopraan en de allen wel bekende pianist Simon Halie, uit Amsterdam. Het programma bestaat o.a. uit de volgende werken: Vere Languores, Lotti, Adoramus, Ave Verum, Laudate Dominum van Mozart, Psalm 42 van Mendels sohn, voor sopraan en koor, en na de pauze Einzug der Gaste van Wagner en Osterchor van Mascagni. Verder verschillende solo's van sopraan en pianist. Al met al dus een programma dat er zijn mag. Houdt dus allen Zaterdagavond 28 Februari vrij. SCHOORLSE SCHAAKVERENIGING Uitslagen gespeelde partijen op 17 Februari 1953. H. Diderich-J. Meedendorpafgebr. C. den Das-G. Konijn afgebr. J. Groot-G. Diderich afgebr. C. Visser-H. A. Dorré 1—0 Dr L. J. Simons-M. Slot *10 P.S. De speelavond verzet van Dindag- op Woensdagavond. Zegt 't voort DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 22 Febuari BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK H.J. PIERS, Tel. K 2201-202 speelt daar een Dir. CORN. JONKER Entree f 2,(alles inbegrepen) Aanvang 8 uur Het Programma bevat o.a. PSALM 42, van Mendelssohn LAUDATE DOMINUM, van Mozart Het batig saldo komt ten goede aan het Minkema-Camperduin-Comité VITAMINES TABLETTEN EN DRUPPELS ANTIGRIEP MIDDELEN COSMETICS IMPREGNEER- EN SCHOONMAAK ARTIKELEN H. D. KLAASEN, Apotheker-Ass. Dorpsstraat 18, Bergen Tel. 2383

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1