5CHDDPL VALDA ZINDELIJK WORDEN lWermogènf D.D.D. WEK DE GAL IN UW LEVER OP h ou dt MrO pt DW PASTOOR in nLE RUSTENDEJAGEk BIOSCOOP GEMEENTE SCHOORL DIPHTERIE-INENTING Voor de op 25 Februari a.s. in het Gymnastieklokaal te Catrijp (Smeerlaan 1) te geven gelegenheid tot inenting tegen diphterie is het navolgende schema vastgesteld: Nrs 1 tot en met 225 van 13 tot 14 uur; Nrs 226 tot en met 450 van 14 tot 15 uur; Nrs 451 tot en met 675 van 15 tot 16 uur en Nrs 676 tot en met 939 van 16 tot 17 uur. De nummers zijn op de adreszijde van de oproepingskaart naast het adres vermeld. Men wordt dringend verzocht de oproepingskaart mede te brengen I Het Gemeentebestuur van Schoorl SCHOORL, 20 Februari 1953 TOESTEMMING BEWONING ZOMERWONINGEN Belangstellenden worden erop gewezen, dat z.g. zomerwoningen in deze gemeente slechts mogen worden bewoond door de bewoners van de hoofdwoning met toestemming van Burgemeester en Wet houders gedurende het tijdvak van 1 April tot 1 October. Het verhuren of in gebruik geven van zomerwoningen aan anderen is verboden, bij overtreding van dit verbod stelt men zich aan strafvervolging bloot. Aanvraagformulieren om vergunning tot het bewonen van een zomerwoning uitsluitend door de bewoners van de hoofdwoning kunnen op het Bureau Gemeentewerken aan de Laanweg worden afgehaald en moeten aldaar uiterlijk 5 Maart a.s. volledig ingevuld worden ingeleverd. Het Gemeentebestuur van Schoorl SCHOORL, 20 Februari 1953 RAADSVERGADERING De Raad kwam Maandagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van Burgemeester Mr C. A. J. Jochems. De voorzitter verzoekt de aan wezigen een ogenblik stilte in acht te nemen ter herdenking van de slachtoffers van de ramp, die ons land had getroffen. Een lichtpunt noemde hij de eensge zindheid van ons hele volk in de donkere dagen, die achter ons liggen, waarin van alle zijden hulp kwam opdagen om de nood te lenigen. Met voldoening wees Mr Jo chems op de houding van Schoorl. Hij dankte voor de steun die de hulpactie ook hier had onder vonden. In 't bijzonder wees hij op de medewerking van de Brand weer, de Plattelandsvrouwen en R.K. Vrouwenvereniging. De bus- en lijstencollecte had opgebracht f 8288,11, de collecte in de Ker ken f 1960. f 5000 voor het Rampenfonds Als eerste punt van behande ling stond op de agenda een voorstel van B. en W. tot het beschikbaar stellen van een be drag van f 5000 ten behoeve van het Rampenfonds. De hr Pastoor informeerde of een gedeelte niet kon worden gereserveerd voor het geval Schoorl overging tot het adopteren van een gemeente uit de getroffen streek. De voor zitter kon omtrent mogelijke adop tie nog niets mededelen. De Raad verenigde zich met het voorstel van B. en W., en ging tevens accoord met het voorstel van de heer Blankenstijn om de presentiegelden te storten in het Fonds. De heer Blanken stijn sprak zijn grote waardering uit over de activiteit van de Burgemeester en hoopte, dat de zelfde voortvarendheid zou wor den betoond bij het herstel van Camperduin. De voorzitter deelde mee, dat het paviljoen mocht worden her bouwd op nagenoeg dezelfde plaats en gaf de verzekering, dat B. en W. alles zullen doen om de wederopbouw te bespoedigen. Eervol ontslag als hooisteker Aan de heer A. v. Lienen werd onder dankbetuiging voor de be wezen diensten, overeenkomstig eigen verzoek eervol ontslag ver leend als hooisteker. Postkantoor Voor de verbouw van het postkantoor en bijbehorende wo ning, verleende de Raad over eenkomstig het voorstel van B. en W. een aanvullend crediet ten bedrage van f 2629. Winkelsluiting Na enige discussie stelde de Raad vast een verordening tot aanwijzing van een aantal werk dagen, waarop de verboden der winkelsluitingswet niet gelden en een verordening regelende de openstelling van winkels gedurende het seizoen. Tehuis voor Ouden van Dagen De Raad ging accoord met het voorstel van B. en W. tot het ten behoeve van de bouw van een Tehuis voor Ouden van Dagen door het Bestuur van de Burge meester Peeckstichting te sluiten geldleningen ten bedrage van f 135 000,- garanderen van de verschuldigde rente en aflossing. Na enige discussie verenigde de Raad zich eveneens met het voorstel tot het ten behoeve van de bouw voor de duur van 99 jaar in erfpacht uit te geven een perceel grond, groot 6180 m2 tegen een canon, welke de eerste vijf jaar wordt vastgesteld op een bedrag van f 100,-. Commissie van Bijstand voor Gemeentewerken Omtrent het instellen van een commissie van Bijstand voor Ge meentewerken waren de meningen verdeeld. Met 8 stemmen vóór, 2 tegen en 1 blanco, werd ten slotte het voorstel van B. en W. aangenomen. In de commissie zullen zitting hebben Mevr. Jansen en de heren N. Kaag en Pastoor. Voorzitter zal zijn de heer H. Meedendorp en secr. de heer C. J. van Wijk. Rondvraag De rondvraag leverde niet veel op. Hierna ging de Raad in comité. IEDERE DINSDAGAVOND VAN 7TOT 8 UUR SPREEKUURvoorBRILCONTRÖL UMARBU U DE COMPLETE COLLECTIE BRILM0MTUREN WORDT GETOOND „ALGEMEEN WELZIJN'' Zoals uit de in dit blad voor komende advertentie blijkt, stelt deze vereniging haar leden op a.s. Maandag in de gelegenheid een zeer interessante causerie van Dr Verwey bij te wonen. Boven dien hebben niet-leden toegang tegen een kleine vergoeding. Na de eerste verenigingsavond, vorige herfst, die door de aan wezigen zo is gewaardeerd door de voordracht van de hr Schek- kerman, zal, door de bereidheid om te spreken van Dr Verwey, die sinds jaren een bekend des kundige is op het gebied van de dierenwereld van ons land, op de thans komende avond in „Klein Zwitserland" ook weer veel te genieten zijn. N.V. AFD. SCHOORL Jongelui van Schoorl, Groet en Bergen. Jullie hebt zeker wel eens gehoord van Michiel A. de Ruyter. We bedoelen niet onze natio nale zeeheld, maar Michiel de Ruyter uit Amsterdam, die gere geld voor de radio z'n bekende praatjes houdt over Jazz-muziek en daarbij platen draait. Deze Michiel de Ruyter komt Zaterdag 21 Februari in de Jeugdherberg te Schoorl spreken over Jazz-muziek en hij zal ook daar ter illustratie platen draaien. Komen jullie in groten getale naar de Jeugdherberg Het be gint om 8 uur en de entree is 75 cent (een kopje thee inbegr.) Oorspronkelijk was de entree vastgesteld op 50 cent, maar 25 cent gaat naar het Rampenfonds. Door je komst steun je dus bovendien nog een goed doel. Ook ouderen, die van Jazz-muziek houden, zijn natuurlijk van harte welkom. HET BESTUUR WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water 's morgens 's namiddags Febr. 22 23 24 25 26 27 28 Febr. 22 23 24 25 26 27 28 10.33 11.21 12.05 12.15 12.58 1.35 2.14 2.38 3.04 3.19 3.43 3.53 4.15 4.23 Laag water 's morgens 's namiddags 4.33 6.05 6.58 8.14 9.04 9.43 10.15 5.21 6.15 7.35 8.38 9.19 9.53 10.23 Matthaus-Passion - Alkmaar De traditie getrouw zal op Zaterdag en Zondag, 14 en 15 Maart, in Alkmaars Grote Kerk de Matthaus-Passion, J. S. Bach, onder leiding van Corn. Jonker worden uitgevoerd. De Ned. Herv. Oratorium Vereniging heeft zich verzekerd van de navolgende medewerking: Dora van Doorn-Lindeman, sopraan; Annie Woud, alt; Han Le Févre, Evangelist; David Hollestelle, ChristuspartijWiebe Drayer, tenor aria's; Leo Rom- merts, bas aria'sPiet v. Egmond, orgelMevrouw Kleymeer-van Munster, cymbalo; Haarlemse Orkest Vereniging en niet te vergeten het Knapenkoor. Inlichtingen tel. K 2200-5224 en 5318 of aan het Secretariaat, Emmastraat 69, Alkmaar. Kaarten verkrijgbaar bij de be kende voorverkoop-adressenen een uur voor aanvang overzijde kerk. „WESTFRIESE KOPERHUIS" ALKMAAR Na ongeveer drie maanden ge sloten te zijn geweest, is het, door het gehele land en zelfs daarbuiten, bekende Westfriese Koperhuis heropend. Mej. T. Muller, die reeds zeven jaar de winkel in de Spoorstraat bediende, zal de zaak, hoewel op iets bescheidener voet dan voorheen, voortzetten, en zich dan ook uitsluitend tot het koper werk bepalen. Ook „De Duinstreek" voegt zijn beste wensen bij de vele, die Mej. Muller deze dagen mocht ontvangen. Plaatwerk „De Ramp'' Men vraagt ons, wanneer het plaatwerk „De Ramp" verschijnen zal. Toen een voorlopige oplage van 50.000 exemplaren werd vastgesteld, kon verondersteld worden, dat het boek binnen enkele weken gereed zou zijn. Inmiddels is het aantal bestelde exemplaren tot meer dan 300.000 gestegen en de verwachting be staat, dat dit aantal nog aanmer kelijk groter zal worden. De eerste 300.000 exemplaren kunnen, gezien de tijd die papier fabrikanten, drukkers en binders hiervoor nodig hebben, niet voor April van dit jaar verwacht worden. Wil men het zo beschouwen: door nu in te tekenen en f 3,50 te betalen, draagt men bij tot onmiddellijke hulpverlening. Dat is toch de bedoeling. Later ont vangt men 'n exemplaar van het fotoboek „De Ramp" als treffende herinnering aan de watersnood 1953. Wij vertrouwen, dat men onder deze omstandigheden enig geduld zal willen oefenen en wij kunnen de verzekering geven, dat het boek geen dag later dan nood zakelijk in ieders bezit zal komen. Er wordt met man en macht aan gewerkt. FILMNIEUWS. Bioscoop „De Rustende Jager" te Bergen vertoont op Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur Jimmy Durante in zijn meest komische rol als „DE SCHRIK VAN DE 2e COMPAGNIE" Jimmy Durante, nog overbekend uit de film „Twee meisjes en één matroos", welke enige jaren ge leden zo'n groot succes oogstte, ook in Bergen. Hij komt in deze film naar voren als de heldhaftige bevrijder van al uw zorgen. Lacht U graag? Gaat dan deze film zien. Toegang alle leeftijden. Zaterdag-, Maandag-, Woens dagavond te 8 uur maakt de kolder plaats voor een zeer on gewoon en zeer gewaagd verhaal, nochtans vol schrijnende werke lijkheid. Vreemd en opwindend zien wij hier een gegeven van een opgejaagde en z'n achter volgerdie na spannende momenten door het onontkoom bare noodlot aan elkaar verbon den worden. Een film van Errol Flynn en Paul Lukas, welke spanning genoeg geeft voor de liefhebbers. Toegang 18 jaar. „ONTSNAPT AAN DE GUILLOTINE" In het kader van het bijzondere programma voor iedereen nog maals „De onvergetelijke melodie" van Chopin, welke film U wel licht zult gaan zien voor de vierde of vijfde maal, maar ook 'n film, die dit ongekende bezoek verdient. Absoluut voor het laatst op Donderdagavond (26 Februari) te 8 uur. Plaatsbespreken vanaf Maandag a.s. van 11-12 uur, ook eventueel telefonisch. BIJ KEELPIJN PASTI LLES DE°ZACHTE VALDAMILD KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN „DE SCHRIK VAN DE 2c COMPAGNIE" „ONTSNAPT AAN DE GUILLOTINE" „DE ONVERGETELIJKE MELODIE" DE MOEILIJKHEDEN VAN HET DE LANGE NACHT HET STRUIKELBLOK Zeven pond en twee ons! De allereerste dagen is er niets belangrijker danj het geboortegewicht. Kort daarna komen er weer andere dingen aan de orde, die alle belang stelling opeisen: het drinken, het met de voetjes spelen, het lachen, het herkennen en later ook het zitten. Zo komt er in ieder huisgezin ook de tijd, dat „het zindelijk worden" het gesprek van de dag is. Dan komen de zorgen van angstige ouders, die vrezen dat er met hun kindje iets bijzonders aan de hand is, omdat het zo vrese lijk lang duurt. Zei Truus niet, dat Kareltje al met acht maanden en neem nu Anneke van Miep en Dirk, die was immers.... Er worden vergelijkingen gemaakt, die altijd maar weer in het nadeel van de eigen baby uitvallen. Sommige kinderen moeten heel vroeg zindelijk worden, omdat vader zijn uiltje nu al een valkje wil laten zijn, andere kinderen moeten dit, omdat het moeder zó teveel tijd, luiers en zeep kost. Te weinig wordt er dan bij dit alles bedacht, dat het ook Burgerlijke Stand BERGEN M. J. Büster. SCHOORL voor baby zelf beter is om vroeg zindelijk te zijn en dat niet alleen voor het tere rose huidje, maar uit overwegingen van algemeen- hygiënische aard. Enkele jaren geleden zijn wij verblijd met een rubber gaatjesmat, een ding, dat boven een vangschaal werd uit gespannen. Deze „baby-mateen Nederlandse vinding, had alweer verschillende voordelen boven de matras met turfmolm, die voor dien door een vrouwelijke arts ontworpen was. Maar onze Marietje kan moei lijk met haar matje en haar „vangschaal" onder de arm naar de kleuterschool gaan. Als ze een jaar is, staat ze al in de box en dan moet het zindelijk worden eens ernstig onder het oog wor den gezien. Een betere methode Het is heel vreemd, dat een voortreffelijke methode van „droog maken", die in Engeland en Amerika veelvuldig wordt toe gepast, bij ons te lande maar niet populair wil worden. Kort na de geboorte wordt er daarbij be gonnen na iedere voeding, terwijl de hummel op schoot ligt, een klein plat potje onder het kind te schuiven. Men vangt dan bijna altijd iets op en baby went er vanzelf aan om iets te doen als het potje op de proppen komt. Op andere leeftijd valt deze ceremonie met andere gebeurtenissen samen; bij het wakker worden, voor het KOU GEVAT... naar buiten gaan, bij het thuis komen, vóór het in de box zetten en vóór het slapen gaan. Sommige kinderen zijn op deze manier al droog vóór ze een half jaar oud zijn! Nu is droog nog wel iets heel anders dan zindelijk. Veel kinderen kunnen met een jaar overdag al netjes waarschu wen als ze op het potje moeten, maar die hele nacht blijft voor tal van peuters nog lang een EGMOND AAN ZEE Niet speculeren op angst! Of men 'n kind 's nacht wakker moet maken en het moet „op nemen". Of dat men het beter door kan laten slapen, daarover zijn de meningen verdeeld. Wel is men het er algemeen over eens dat straffen, boetpredicatie's en boze gezichten hier beslist niet op hun plaats zijn. Er moet met het kind zelf en in zijn tegenwoordigheid niet te veel over dit onderwerp worden gesproken, het dient geprezen, wanneer het eens mooi droog gebleven is. Men doet er heel wat beter aan een beroep op het eergevoel te doen, dan te specu leren op de angst! Dr H. W. SCALONGE Ingezonden Mededeling U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal in uw ingewanden doen stromen, anders ver teert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPIL- LETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoelgang op natuur lijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onovertroffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. Ingezonden Mededeling ZONDAG 22 FEBRUARI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds Bekius- (DoopZendingscollecte) n.m. 7 uur: jeugddienst (Ds. Bekius) GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. de Groot van Apeldoorn GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur: Wijdingsdienst 12 uur: Zondagsschool n.m. 5 uur: Kinderinstuif n.m. 8 uur: Heilssamenkomst Donderdag 2 uur Breelaan 5 Gezinsbond voor iedere vrouw R.K. KERK Zondagv.m. 7u. 8.15 u. en 11 u. Stille H. Mis 9.30 u. Hoogmis Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45. en 8.30 u. Op 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag en als de 1ste H. Mis gezongen is, dan begint de eerste Mis te 6.45 u. Lof te 7 uur, Donderdag, 1ste Vrijdag en 1ste Zaterdag NED. HERV. GEMEENTE Zondag v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. C. M. de Jong v.m. 11.30 uurZondagsschool te Schoorl R.K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 en 10.15 uur Hoogmis 8.15 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis VERBREIDING DER WAARHEID Schoorldam, Kanaaldijk 61 n.m. 7.15 uur, Ds J. J. Ruys GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) n.m. 10 uur: Ds. G. Vellenga n.m. 5 uur: Leesdienst Coll. Bouwfonds OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds. Roobol n.m. 7.30 uur: jeugddienst HERV. GEMEENTE Egmond Binnen v.m. 10 uur Ds Plug Vrijdag-, Zondag- en Dinsdagavond te 8 uur en Zondagmiddag te 2.30 uur Jimmy Durante en Phil Silvers in Kolder op kolder Toegang alle leeftijden Zaterdag-, Maandag- en Woensdagavond te Paul Lukas in uur, Errol Flynn en Een opwindend verhaal! Toegang 18 jaar In het kader van het bijzondere programma Donderdagavond (26 Februari 1953) te 8 uur Plaatsbespreking vanaf Maandag (11-12 uur) 99' van 19 Januari tot 16 Februari. GEBOREN Adrianus Johannes, z.v. A. J. Groot en G. C. Mekken. Elisabeth Maria, d.v. P. Godvliet en A. G. M. Klanker. Jacoba Maria, d.v. J. Stam en M. Admiraal Elisabeth Hillegonda Maria, d.v. J. Hol- lenberg en C. Hemels. Aloysius Johannes Leonardus Maria, z.v. L. Rotthier en J. Min. Adriana Johanna Maria, d.v. W. Dekker en M E. Ruyter. Vincent Martinus Johannes, z.v. P. J. M. Hopman en E. W. Bakker. Johanna Elisabeth Catharina, d.v. P. N. van Westen en A. M. H. Korenstra. Laura, d.v. H. de Groot en T. A. Doffer. Nicolaas Gerardus, z.v. N. Molenaar en Johanna Wilhelmina, d.v. B. J. Dekker en J. Kraakman. Hanneli, d.v. J. Albers en M. A. Zee- huisen. Elisabeth Maria, d.v. C. W. Hoogeboom en A. G. de Waard. Petrus Johannes, z.v. J. Wokke en A. J. Molenaar. ONDERTROUWD Gerardus Hendrikus Brouwer, 25 j. te Alkmaar en Sippe- lina Jacoba Reitsma, 25 jaar. Herman Steenman, 25 jaar, te Amsterdam en Trijntje Ruiter, 19 jaar. GETROUWD: Jacob Gelder en Cor nelia Adriana Middeldorp te Haarlem. Wilhelmus Johannes Wilffèrt en Catharina Boersma te Amsterdam. Egon de Tourton Bruyns en Jacoba Meuleveld. OVERLEDEN: Anton Jansen, 61 jaar. Geertruida Stins, 59 jaar. Bancratius Min, 58 jaar. Johanna Verbrugge, 66 jaar. Johannes Cornelis Luijten, 76 jaar. Anna Catharina de Swerdt, 75 jaar. Simon Petrus Nanne, 2 jaar. Jannetje Kooyman, 59 jaar. Abraham Mol, oud 71 jaar. GEBOREN Gerard Cornelis, z.v. Klaas Krul en Cornelia Biersteker. Johanna, d.v. Arie Ruis en Hiltje Pan. GETROUWDCornelis Jan v. Leeuwen en Nelly Stam. OVERLEDEN Dieuwertje Hartman, 86 jaar, wed. v. Dirk Schermer. Ingezonden mededeling. Bedek keel en borst met de pijn stillende Thermogène; de welda dige warmte verjaagt verkoudheid. Ingezonden Mededeling •w tt-jry Niet krabben.De helder vloei 3 I- S I' bare D.D.D.kalmeert de jeuk akelig Struikelblok II Ij IJ in enkele seconden, doodt de ziektekiemen en geneest tot diep in de huidporiën. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN :ntciucn ou coi GEBORENHendricus Johannes, z.v. W. Hofman en G. C. Zwart. Gerardus Cornelis Johannes, z.v. G. C. J. Roord en C. E. van der Gaag. Jan, z.v. A. Stam en M. de Ruijter. ONDERTROUWD: Jannetje Medik en Hendrik van den Boogaard, te Katwijk. Saartje Cornelia Zwemmer en Jan Bakker, te Velsen. OVERLEDENJohan Cornelis Rood- hart, oud 70 j., echtg. van Afke Lasscher. Dora Krab, oud 52 j„ echtg. van Re- mondus Petrus Jonker. Jan Zwart, oud 82 j., wednr. van Johanna Visser. Willem Kok, oud 91 j., wednr. van Marijtje Abie. Engeltje Dekker, oud 39 j., echtg. van Jan Wijker (overleden te Alkmaar). Alberdina Helena Blok, oud 4 mnd. (over leden te Utrecht). Jan Gravemaker, ongeh. (overleden in Duitsland). Geen groter verrassing uit z'n land dan „De Duinstreek" voor de emigrant

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2