ft 99 StotoMhd Boekenweek Ut Bec^en H. H. ADVERTEERDERS BERGEN SCH00RL S, DE LANGE ww irVWWW VRIJDAG 13 MAART 1953 30c JAARGANG No. 10 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam» Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef worden beleefd verzocht hun advertentiecopie uiterlijk WOENSDAGMORGEN in te zenden. Voor fouten, ontstaan door te late inzending of telefonische opgave, kan men ons niet ver' antwoordelijk stellen. DE UITGEVER BLOEMBOLLEN TENTOON STELLING De leerlingen van de Openbare Lagere School aan het Spaanse Pad stelden Woensdagmiddag hun met zoveel zorg opgekweekte bollen ten toon. Er was grote belangstelling voor Flora's kin deren, die algemeen werden be wonderd. De jury had geen ge makkelijke taak om van al dat mooie het mooiste aan te wijzen. Hieronder volgen de namen van de prijswinnaars Klas I. Poetaz narcissen. 1. Margot Haars, 2. Annie Kof man, 3. Jacky Homma, 4. Nelleke Haars, 5. Piet de Vet, 6. Hans Maret. Klas II. Trompet narcissen. 1. Gerrie Urbanus, 2. Hans Pesie, 3. Simone de Jong, 4. Peter de Jong, 5. Atie Schuit, ó.Annemarie Arkenbout. Klas III. Witte hyacint. 1. Janneke Meijer, 2. Femke Nij- dam. 3. Binie Bruin, 4. Klaas Beeldman, 5. Mieke van 't Hof. Klas IV. Blauwe hyacint. 1. Siem Schermerhorn, 2. Carla Timmer, 3. Ansje de Groot, 4. Tonny Jonkers, 5. Wouter de Beurs, 6. Hugo Oomens. Klas 5. Rode tulpen. 1. Erik Wiegers, 2. Frans de Jong, 3. Willie van Zanten, 4. Ineke Swaan. Klas VI. Rood-gele tulpen. 1. Astrid Dibbets, 2. Dineke Stroomer, 3. Wim de Boer, 4. Helga Pels, 5. Joke Peters. Vele andere kinderen zagen zich nog 'n troostprijs toegekend. LEZING K.C.B. Voor het Kunstenaars Centrum zal op Dindag 17 Maart a.s. in „De Rustende Jager" te Bergen spreken de jonge schrijver Gerrit Kouwenaar. Zijn onderwerp is: „De jonge Nederlandse experi mentele poëzie" en hij behandelt in zijn causerie in het bijzonder de dichters in en om Atonaal, de bundel experimentele poëzie, waarvan in korte tijd een tweede druk verscheen. Kouwenaar is de auteur, o.a. van de romans „Negentien-Nu" en „Ik was geen soldaat". Binnen kort verschijnt van zijn hand de ge dichtenbundel „Achterhet woord". Met deze lezing besluit het Centrum het winter-seizoen. Gaarne bevelen wij deze avond aan in de belangstelling van velen. Een advertentie in dit nummer meldt zakelijke bijzonderheden. KLAVERJASSERS Voor de 3e maal organiseert de heer Nieuwendijk een weer groots opgezette Klaverjas-drive. Zij die het de vorige malen hebben meegemaakt, weten hoe mooi de prijzen, hoe gezellig de stemming was. Deze maal zal het niet minder zijn, want bij de tra ditionele le prijs krijgen de prijs winnaars ieder een beker, inge graveerd 15. 3. '53. Laat deze kans U niet ont snappen Dames en Heren Klaver jassers, U zorgt voor de belang stelling en de gezelligheid, wij voor de prijzen en deze zijn als steeds de moeite waard. De Boekenweek in Bergen werd 8 Maart j.l. gesloten met een avond in „De Rustende Jager", waarbij een aantal prominenten op het gebied van de humor, ieder op eigen wijze, de aan wezigen dichter bij „Het Boek" hebben gebracht. De aanvragen tot bijwoning van dit feest waren zo overweldigend in aantal, dat er alleen met de grootste moeite aan kon worden voldaan. Een woord van waardering voor de wijze waarop Mr Kamp en zijn trouwe helpster in deze, de gast vrouw Mevr. Regnery, hiervoor een oplossing hebben gevonden, mag hier zeker niet ontbreken. Wij polsten enkele der aan wezigen over de oorzaak van deze stortvloed van belangstel lenden, en naar onze mening schoot die lieftallige dame in de roos, die daarop ten antwoord gaf: „er komen vanavond van die leukerds". Was dit niet, in andere woorden gezegd, hetgeen Mr Kamp in zijn inleiding met „een omweg", bedoelde? Moeten wij voortgejaagde mensen, die zich nauwelijks de tijd gunnen om ons „eendagsboek", de krant, te lezen, niet met een zoet lijntje ertoe gebracht worden, die zelf beheersing en die rust op te brengen, die nodig zijn om weer eens serieus te gaan lezen? En is niet de humor, daartoe het meest geëigend om dit zoete lijntje aan te trekken? Hiermede wil geens zins gezegd zijn dat deze een ondergeschikte plaats zou moeten innemen in de literatuur, integen deel, de „leukerds" hebben op overtuigende wijze aangetoond dat diepte en humor zeer goed kunnen samengaan. Het begin kwam uit een „mu ziekboek". Mevr. Anna Wester speelde „Pieces Espagnoles" van Manuel de Falla, waarin zij met bevallige gratie de dans, met dromerige overgave de natuur, vertolkte. Een hartelijk applaus en 'n welverdiende bloemenhulde van de Voorzitter waren haar deel. Daarna sprak Mr Kamp. zoals Mr Kamp spreekt. Zijn toespraak was vol woordspelingen en onverwachte wendingen, en vergt het uiterste van zijn hoor ders, welke inspanning echter rijkelijk wordt beloond. Hetgeen de hr Viruly vertelde kwam uit een „vliegersboek". Hij is de vliegende zwerver, die de gehele aardbol en het luchtruim tot zijn woonkamer maakt. Zijn meubels staan verspreid, in Am sterdam, Londen, Parijs, Stock holm, New York, en daarbij moet niet vergeten worden de stoel, die hij voor zich plaatst achter de ruit in een vliegmachine, van waaruit hij alles kan overzien. En steeds heeft hij een boek bij zich. Ook bij hem kwam de hu mor meermalen om een hoekje kijken, maar toch lag er 'n tikje zwaarmoedigheid in het gespro kene, alsof hij diep in zijn hart eigenlijk een kamer tussen vier solide muren zou verkiezen boven zijn „wereldvertrek". Mevr. Mary Dresselhuys speel de ons een oeuvre voor uit een „toneelboek" van Andre Birabeau. Een grote Liefde De inhoud hiervan is van een zo grote sub tiliteit, dat alleen een talent als het hare in staat is deze teerheid niet door een onbeheerst gebaar of verkeerde intonatie te schaden. Ook dit was met al zijn diepte en fijnheid, humor. Is niet een van de voornaamste kenmerken van humor „het onverwachte"? En hoe heel anders bleek de grote liefde gericht te zijn, als het zich eerst deed aanzien? De toehoorders waren zeer onder de indruk en uitten hun dankbaarheid in een luid applaus, waarna ook deze kunstenares een bloemenhulde ontving uit de han den van de Voorzitter. A. Roland Holst haalde herinneringen op over figuren als Boutens, Lodewijk van Deyssel en Germ, de Jong. De prettige wijze waarop hij deze luchtige anecdotes vertelde, was als het ware een overbrugging naar de twee „gepatenteerde leukerds" die daarna, als weg wijzers, stonden op de „omweg" naar het boek. Eerst kwam Simon Carmiggelt ons vermaken met een paèr kostelijke korte verhalen, waarna Godfried Bomans ons vertelde hoe hij vroeger als kinder psycholoog door een kijkgaatje in een betonnen wand naar „kapi taalkrachtige kindertjes" keek, om daarna aan de ouders der kinderen de weg aan te geven waarlangs zij niet naar de bl zouden gaan. Ook zijn puriteinse opvattingen ten opzichte van „naaktjes" waren even amusant als onverwacht. Toen werd het einde van dit feest door de Voorzitter aangekondigd, welke mededeling door de aan wezigen met een zucht en een gemompel van „jammer" werd ontvangen. Kan hier niet elke lofprijzing verder achterwege blij ven? Toch had deze avond vol humor voor ons althans een tragisch staartje. Op de hem eigen onweerstaanbare wijze (zo n dicta tor) had Mr. Kamp ons in zijn slotwoord aangespoord om vooral toch weer te gaan lezen, en nog eens lezen. Gehoorzaam als we zijn, strekten wij bij onze thuis komst, onmiddellijk een gretige hand uit naar onze boekenschat, en namen voor het vaderland weg, een boek daaruit. Maar hoezeer ontstelden wij bij het lezen van het titelblad, gedachtig aan de woorden van de heer Viruly, „Zeg mij welke boeken gij bezit, en ik zal U zeggen wie gij zijt". De auteur die op het titelblad prijkte was niet Carmiggelt, en ook niet Bomans, en ook niet een andere auteur uit deze onze ver lichte tijd. Wij hadden ons ver grepen aanSnikken en Grimlachjes van Piet Paaltjens. Wees ons genadig geachte Heer Viruly, wij zullen ons leven beteren. KAPCONCOURS Naar men ons berichtte, lever den onze plaatsgenoten Henne- man en W. v. Merwijk een op merkelijke prestatie In Haarlem ging de le ronde, met als inzet het Kampioenschap van Nederland. De heer Henne- man behaalde uit een deelname van 84 Herenkappers de 10e plaats en de heer W. v. Merwijk wist voor de volgende ronde in het Kampioenschap Dameskappen de 12e plaats te bezetten. Al met al hielden deze heren de naam van Bergen hoog. „Proficiat heren". TENNISSEIZOEN 1953 op 8 Maart j.l. geopend Na de lange winterperiode verlangt een ieder weer naar ontspanning in de buitenlucht. Een belangrijke vorm van deze ontspanning is in Bergen de tennis sport. Dat Bergen een tenniscentrum begint te worden, moge blijken uit het feit, dat er in het afge lopen seizoen op het gebied van wedstrijden en tournooien het één en ander is bereikt. Wij herinne ren in dit verband aan de pro motie van „De Molenkrocht" naar de tweede klasse van de K.N.L. T. B.voorts aan de, ondanks de ongunstige weersom standigheden, geslaagde demon stratie met de oefenmeesters J. Mulders en H. Hemmes; eindelijk aan het eveneens geslaagde bad- gastentournooi, enz. Wat het Jeugd-tennis betreft, werden ook uit Bergen enige jongelui gekozen voor deelname aan de Bonds-jeugdtraining. De Jeugddistrict-kampioenschappen leverden voor de Berger meisjes Connie van Limburg Stirum en Tini Winder een eerste en tweede plaats op. Al met al feiten te over dus, die wijzen op een stijgende lijn in het tennis te Bergen. Ook dit jaar wordt een ieder weer in de gelegenheid gesteld de zo mooie tennissport naar hartelust te beoefenen. Zondag 8 Maart werden de banen in Bergen reeds opengesteld. De tennislessen zullen dit jaar wederom gegeven worden onder auspiciën van de heer M. J. van Schie, aan wie ook de Bonds- training voor het gehele district Noord-Holland Noord is toe vertrouwd. ZWEEDS GAST SCHREEF OVER BADGASTEN-TOURNOOI Bijdrage in Zweeds-Engels maandblad Aan het in Augustus van het vorig jaar gehouden tennistournooi voor badgasten op „De Molen krocht" in Bergen namen ook enkele buitenlandse gasten deel. Onder hen was de in Bergen logerende Zweed Sv. Tillström uit Jönköping. Dezer dagen ontving één der leden van het wedstrijdcomité een exemplaar van het maandblad „Matchco News", waarin een artikel van de hand van de heer Tillström voorkomt ónder het op schrift "A tennis holiday in Hol land". „Matchco News" is 'n uitgave van „The Swedish Match Com pany" en wordt gezien de inhoud en het feit dat het in de Engelse taal is gedrukt, ook buiten Zwe den, ja zelfs buiten Europa gelezen. De heer Tillström beschrijft Bergen als "a wonderful place" aan de Hollandse kust ongeveer zestig kilometer ten Noorden van Amsterdam. Tussen hoge duinen van zand vindt men schilderachtige door schaduwrijk geboomte om geven landhuizen. Als je in zee wilt baden, neem je "the little toy train" en al gauw hoor je een geluid, dat op stormachtige dagen krachtig wordt. Het is de echo van de lange, witte, schui mende golven, die op het strand komen aanrollen. Hij vertelt vervolgens, hoe men de dag doorbrengt in zo'n idylli sche plaats. o BADGASTEN-TENNISTOURNOOI "the thrill of my life" Op een dag, zo gaat de Zweedse gast verder, las ik de volgende aankondiging„Badgasten-tennis- tournooi in Bergen". Ik schreef in voor het B-tournooi maar vond mijn naam in klasse A en zag een groot aantal toeechouwers, die nieuwsgierig zaten te wachten op mijn eerste optreden. De heer Tillström had toen spijt, dat hij ingeschreven had, maar hij won zijn eerste partij. In de tweede ronde werd hij verslagen door nummer 12 van de Nederlandse ranglijst, Nolten. Bij het heren-dubbelspel had hij meer geluk. Op de dag der finales was de wind zeer hinderlijk. Samen met zijn „uit stekende partner (dit was Mr Lau uit Bergen) werd hij winnaar. De heer Tillström releveert, hoe hij de eindstrijd in beider voordeel besliste met een volley. Dit was de sensatie van zijn leven. In een brief, die het wedstrijd comité tegelijk met het Januari nummer van "Matchco News" ontving, schrijft de sportieve Zweed, hoe hij zijn hart verpand heeft aan de prachtige dorpen en aan de "charming people" van Holland. Deze zomer zou hij weer naar ons land willen komen, maar, zo veronderstelt hij, misschien is het onmogelijk aan zee te baden en is het strand vernield en het water vuil HET HULDIGINGSCOMITÉ DR VAN GELDER herinnert hierbij de inwoners van Bergen er nog even aan dat zij hun bijdrage tot 15 Maart kunnen storten op girorekening no. 308713 of kunnen bezorgen bij een der comité-leden, BOND VOOR STAATSPENSIONNERING Het was een stampvolle zaal die Zaterdagavond 7 Maart bij de heer Klop te Groet op het openingswoord zat te wachten van de hr M. W. v.d. Garde Jr., voorzitter van de Bond voor Staatspensionnering, afd. Schoorl- Groet. Na een hartelijk woord van welkom leidde de Voorzitter de heer de Vries uit Heiloo in, die in een korte maar zeer over tuigende toespraak het doel van de Bond uiteen zette en de aan wezigen ertoe aanspoorde lid te worden voor zover zij dat al niet waren. Na zijn woorden klonk een luid applaus. Daarna kwam het Langedijker Cabaretgezelschap voor het voet licht met 'n programma getiteld: „Blijf liever gezond!" Had U een toepasselijker titel kunnen bedenken voor deze avond? Ge zonde mensen immers worden oud en steunen uit welbegrepen eigenbelang de Bond, die op zijn beurt hen weer steunt in hun ouderdom. De medewerkenden waren Hanni Wolfswinkel, Ati Kuiper, Piet Tromp, Theo van Zeist, Klaas Schuit, Jan Klinkert, Gert Goudsblom en Ger Hop. Deze dames en heren, die van alle markten thuis bleken, hebben het bestaan zowel de Muze van het toneel als die van de zang en de dans op verdienstelijke wijze te dienen, de ene sketch was beter geslaagd dan de andere, maar alle waren zij het aankijken ruim waard. Als bijzonder geslaagd zouden wij willen noemen „De inbraak" en „Inwoning". De beide operette selecties uit de Zigeuner baron en „In het Witte Paard" muntten uit door goede zang en aardig spel. De solo-zanger, die overigens in beide selecties een prijzenswaardig aandeel had ge had, zong Roze Marie, Mamma en Appelbloesem, waarvan het laatste ons het meest kon bekoren. Het was een zeer geslaagde avond en de wens van de Voor zitter in zijn dankwoord geuit, dit gezelschap nog menigmaal te mogen zien optreden, was zeer begrijpelijk. Hierna volgde de verloting van een groot aantal heerlijkheden, die aan de gelukkige winnaars, blijkens het gejuich van de overige aanwezigen, van harte werden gegund! Inmiddels was het mid dernachtelijk uur reeds verstreken, hetgeen echter geen bezwaar was voor een aantal nog lang niet pensioengerechtigden, een gezellig dansje te maken. „DE LAATSTE EER" Op Donderdag 5 Maart j.l. had de jaarvergadering plaats van de Begrafenisvereniging „De Laatste Eer" te Schoorl in het lokaal van de heer P. Timmer man aldaar. Na opening door de voorzitter, de heer J. W. Dami- aans, werden door de secretaris penningmeester, de heer W. Boschman, de notulen voorgelezen en door de vergadering goedge keurd. Daarop volgde voorlezing van het jaarverslag, waarin op een gunstig jaar voor de vereni ging kon worden gewezen. Het aantal leden bedraagt thans 978. De financiële positie is versterkt. Het aantal uitgevoerde begrafe nissen bedroeg 14 waarvan 5 van leden en 9 van niet-leden. Vervolgens deed de penning meester rekening en verantwoor ding van zijn beleid. Hieruit bleek dat de ontvangsten in 1952 in totaal f 5527.07 hebben bedragen, terwijl er aan uitgaven een totaal van f 4037.70 werd geboekt. Het batig saldo bedroeg dus over 1952 de somma van f 1489.37 zodat met het batig saldo van 1951 ten bedrage van f 603.28 thans de vereniging in het bezit is van een totaal batig saldo van f 2092.65 De voorzitter bracht hulde aan het keurige beleid van de secre- BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN taris-penning meester. Dit werd nog eens bevestigd door het ver slag van de financiële commissie, die bij monde van de hr de Zeeuw kon mededelen dat zij de boeken in de beste orde hadden be vonden. Tot financiële commissie voor het boekjaar 1953 werden daarop benoemd de heren de Zeeuw, Veldhuizenen Akkerman. Het volgende punt van de agenda ging over de heffing. Over dit punt werd door het bestuur de mening der ver gadering gevraagd. Het bleek toen dat de aanwezigen het erover eens waren dat deze heffing ook nog over het jaar 1953 moest worden geheven. Aldus werd be sloten. De bestuursverkiezing die daarop volgde had een zeer vlot verloop, de aftredende heren J. Hoogland en J. W. Damiaans, werden bij acclamatie herkozen, en namen deze herbenoeming aan. Bij de rondvraag die van de kant der aanwezigen geen stof op leverde, werd door de voorzitter een zeer belangrijke mededeling gedaan. Hij deelde n.l. mede dat was opgericht de stichting „Natio naal Uitvaart-Fonds", welke stichting een groot aantal van de bij de Ned. Bond van Begrafenis ondernemingen aangesloten ver enigingen omvat. Hierbij kunnen de leden van „De Laatste Eer" zich verzekeren voor alle bijzon dere onkosten die zich bij een begrafenis voordoen, zodat alle zorg van financiële aard daardoor wordt .weggenomen. Tevens be staat er gelegenheid voor hen, die door een te hoge ouderdom niet meer als lid van „De Laatste Eer" kunnen worden aangenomen, door middel van een lage jaarlijkse contributie, ook toch nog inge schakeld te worden in het ver band der vereniging. Een desbe treffende circulaire zal aan de leden worden toegezonden, terwijl de heer Minkema gaarne bereid is alle gewenste inlichtingen aan gaande de te betalen premies te verstrekken. Na deze mededeling niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. HET „HAYDN-KWARTET" Het bestuur van „Algemeen Welzijn" is buitengewoon blij, dat 'n mooie traditie, die dreigde verbroken te worden, toch kan worden voortgezet. Om financiële redenen meende men n.l. het strijkkwartet van Concertgebouw-orkestleden, dat in de na-oorlogse jaren hier enige malen een concert gaf, niet meer te kunnen uitnodigen. Nu de heren musici aanboden, alleen tegen reiskostenvergoeding te wil len komen, zodat het saldo aan het Rampenfonds kan worden ge geven, bestaat voor liefhebbers van goede muziek gelegenheid, van hun belangstelling te doen blijken. Ze kunnen genieten van strijkkwartetten van Schubert, Mozart en Haydn. Kaarten a f 1,zijn a.s. Maandagavond bij de ingang van de N. H. Kerk te Schoorl verkrijgbaar. SCHAAKVERENIGING SCHOORL Uitslagen gespeelde partijen: G. DiderichM. Slot 1-0 G. KonijnH. A. Dorré 1-0 C. den DasH. Diderich 0-1 Th. SmitC. Visser 1-0 ZONDAGSDIENST ARTSEN iNeektted DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Komlaan 6, Bergen Nh. Spreekuur dagelijks 2—3 uur en na telefonische afspraak (K 2208-2577) Zondag 15 Maart BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK F .H. RISSELADA, Tel. K 2209-306

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1