„Hollands-Roem MAASEN UW SLAGER ZONNESCHERMEN lm toeft URSEM STOFFEN T Do uukeecde Ifcouw! ROB MEIJER C. BOERING J. LOUTER, PEDICURE de Avaatutiet f vaat Uw was n elke gewenste uitvoering B0NSET&C? \)aat{aat eft Eftf»ee Atte Mttsea Buitealcausies h. W. ^8| 7 V "hl' M Bezoekt de demonstratie M. VAN TEULINGEN HEREWEG BMUhandel- JteesbibU&theelc P. Jonker - a. Favoriet van de week: BRANDSTOFFEN AutocijscUwt K0ELEMEIJ daac staaft U bij philips ERKENDE RADIO-SERVICE m '5 enz. D. KONING - BERGEN l/uluxtydokaat DE B00H Nette Leerling Kinderverhaal @d U ZIET HET BEREIDEN alle soorten Handels- en Familie-drukwerk Prima werk Een billijk tarief Minimum slijtage BERGEN -TEL.2395 BERGERWEG135 AMSTERDAM-TEL.82950 POTGIETERSTRAAT 47 v.d. Woudestraat 9, Alkmaar - Yvvl BORSTELS SPONS ZEEM l\ '\VERF K.MIC lX ^KASTPAPIER s ^ONTSMETTINGS jy^JlRTIftELEN J/S^STOPPENVEfLP De Leeuw's Drogisterij Wees wijs, naar C IJ S 23. GOEDKOPE GR0ENTENHAL KALFSVLEES Elke werkdag 's morgens 9-12 u. en volgens afspraak. Voor in- en verkoop en verhuur van gehele en gedeeltelijke inboedels /y t;. ririim /- «y^a r „Nu moet ik aan het werk", mompelde hij en stond op. 'n Lu cifer vlamde. De droge varens aan de voeten van de bomen vatten vlam. De vlammen verslonden het droge struikgewas en veranderden de bomen in laaiende fakkels. De wind blies de rookwolken de baai in. Rob had zijn eerste doel be reikt en rende weg. Daan zat nog steeds gevangen in de controlekamer. Daar snelde piraat naar binnen. weer een „Brand!" schreeuwde hij. „Ze hebben de boel in de brand ge stoken". Ondertussen was Rob rond de baai gesneld en tuurde op de rotsen boven het piraten-hoofd kwartier naar beneden op de landingssteiger. Daar zag Rob hoe de Havik en zijn mannen in paniek in de boten vluchtten. Er konden niet veel piraten meer zijn achtergebleven nu en voorzichtig daalde Rob de rotsen af, tot hij vlak achter een schild wacht halt hield. Rob hoorde hoe de schildwacht in zichzelf praatte, toen hij de Havik met zijn mannen op het strand zag springen en naar het vuur snellen. Heeft U interesse, vraagt dan een uitnodigingskaart op WOENSDAG 18 MAART a.s., 's avonds 8 uur in de zaal van de Heer NIC. SCHUIJT te Schoorl van Nasi Goreng en Bahmi, Loempia en Kroepoek Oedang enz. Waarbij gelegenheid tot keuren van deze gerechten. Verder alle inlichtingen over rijsttafel artikelen. 2 SCHOORL. Tel. 272 Wij leveren U Familie-drukwerk voor 10 uur besteld des avonds voor 6 uur gereed Agentschap van „DE DUINSTREEK" Enveloppen - Briefpapier - Nota's - Kwitanties Programma's - Tekstboekjes - Prijscouranten - Fol ders, enz. - Verlovings- en Ondertrouwkaarten Naamkaartjes - Geboortekaartjes - Rouwcirculaires Rouwkaarten Voor Naamplaatjes en stempels kunt u even mo dellen en prijsopgave vragen Wij plaatsen advertenties in alle bladen □□□□□□□□□□□□□□□□□□nnonQoananaDnnnnnnnnQDnnnnnnnDnD tt Heiloo - Telcf. 3770 Wij garanderen U 150 gram HAM 70 ct. 100 gram LUNCHWORST 100 gram LEVERWORST Samen f 2. Reclame aanbieding 750 gram SCHOUDERCARB. f 2.50 500 gram GEHAKT (half om) 250 gram VET naar keuze Samen f 2. Onze Gelderse Rookworst nog steeds BREELAAN 12, BERGEN Onze vet- en spekreclame gaat nog steeds door voor de bekende lage prijzen. JONG KALFSVLEES per 500 gram OESTERS f 2. SCHNITZELS f 2— BLINDE VINKEN f 2— FRICANDEAU f 1.75 LAPPEN f 1-50 GEHAKT f 1-40 verkrijgbaar, 45 cent per 100 gram. TELEFOON 2123 In verband met de opheffing der tram verzoeken wij dringend Uw brandstoffen tijdig te bestellen. Zaterdagmiddag zijn onze zaken gesloten. Bestel lingen voor Zaterdag uiterlijk Vrijdagavond. DE GEZAMENLIJKE BRANDSTOFFENHANDELAREN TE BERGEN Iedere Maandagmorgen komen wij in Bergen □□□□□□□□□□□□□□□DOOODDDOaaDaOOOaDaDDOQOOOQOODOOOODll Vraagt prijs en inlichtingen Telefoon 5935 b.g.g. 3447 dus uw kostbaar radio- apparaat in vertrouwde handen, waar moderne meet apparaten en een ruime sor tering onderdelen ten dienste staan. Radio- en Electr. Techn. Bureau Ruïnelaan 3 Tel. 2514 - Bergen (^DflNis'r 0 "SS-i iafryp voor r, Hereweg 21 - Schoorl Helderziende uit Zaandam Houdt consult 12-19 uur Hotel KREB op Woensdag 18 Maart van KAPSALON Telefoon 2104 ga voor uw kunstgebit Reparaties spoedig en billijk Burgem. Lovinklaan 9 Bergen. Tel. 2640 H'T WINKELTJEl KL Dorpsstr 25, Bergen - Tel. 2341 voor betere o.a. ook „LIBERTY" Naast onze eigen voorraad, bieden wij U de aparte collectie LIBERTY (Metz Co.) stoffen en rechtstreekse Franse import M KNIPPATRONEN Geen groter verrassing uit z'n land dan „De Duinstreek" voor de emigrant FEUILLETON: Oorspronkelijke roman door MAARTJE ZELDENRIJK Meijer plukte, bedachtzaam knikkend, aan z'n baard: „Ja, als jullie 't mij vraagt, moet ik zeggen, dat Jan gelijk heeft. Het is net zoals je zegt: zo'n mooie gelegenheid moet je met beide handen aanpakken. Er zal anders nog wel eens een tijd komen, dat hij wat vacantie neemt. En dan zien we hem wel weer in de Beemster verschijnen. Ik moet zeggen, dat Jan het heel ver standig bekeken heeft." En toen vonden de anderen ook, dat Jan schoon gelijk had. Je moet het ijzer smeden, als het heet is, o zo! Zondagavond bracht Ida hem naar de stoomtram. „Die rijdt ook op z'n laatste wielen", zei het meisje. Ze zijn al met de palen en draden bezig, want het wordt een electrische tram, net als in Amsterdam. En dan is het helemaal afgelopen met de tram in de Beemster. Nog enkele weken en dan rijdt ie niet meer langs ons Pad. Jammer." „Och, meisje", zei Jan, „het leven gaat verder en de techniek ook. Een stoomtram raakt uit de tijd, is ouderwets geworden. We leven nu in de tijd van de electrische trams, electrische treinen en autobussen. Wie weet komt er ook nog een tijd, dat de tram helemaal het veld moet ruimen voor de bussen." „Nou, ik heb het niet erg op de bussen, hoor. Het gaat me veel te hard Toen ze langs de Tuinbouw liepen, klonk er dansmuziek. Ze zagen de paren dansen in hét heldere licht van de vele lampen. „Ga je wel eens dansen, Iet?" vroeg hij. Het meisje schudde ontkennend het hoofd. „Al jaren niet meer. Wat heb ik er alleen aan?" „Nu ja, je kunt toch met je vriendinnen gaan?" „Al mijn vriendinnen hebben verkering. Die gaan 's avonds met hun vrijer op stap. En er zijn er ook al getrouwd „Nou", grapte Jan. „Nu ben je toch ook met je vrijer op stap?" „Ja, nu." Ze zuchtte. „Anders ben ik altijd alleen." „Kom, kom", troostte Jan, „dat is nu gauw afgelopen. „Als ik eerst maar die vinding klaar heb, dan heb ik ook naam. Iet, nog even geduld, meisje, dan kom ik je halen en gaan we in Den Haag wonen. In de grote stad. Vind je dat fijn?" Bij jou vind ik het altijd fijn, maar kunnen we niet ergens buiten wonen gaan? Waar een klein stukje grond is, waar ik dan wat kippen kan houden en desnoods een schaap of een paar geiten. En wat eenden. De stad lijkt me niks." Jan schaterde het uit. „Maar Iet, als ingenieursvrouw kun je toch geen kippen gaan houden? Of geiten? Die malle meid! Dan hoef je helemaal niets meer te doen, want dan ben je mevrouw en krijg je een dienstbode voor het werk en de was kun je naar een wasserij sturen. Dan ga je uit." „Uit? Waarheen?" „Nou, naar andere ingenieursvrouwen. Of naar de vrouw en dochters van m'n baas. Reuze aardige mensen. Ik zal je auto rijden leren en als ik mijn vinding verkocht heb, krijg je een autootje van me en „O, nee, Jan, ik zou het niet durven. Het is tegenwoordig zo druk op de weg, dat je bij tijd en wijle niet eens meer in de stad durft fietsen. Ba, al die auto's en zo. Het wordt maar gevaarlijker, vind ik. En ik heb helemaal geen zin om uit te gaan naar ingenieursvrouwen. Ik ken die mensen helemaal niet. En een dienstbode moet ik ook niet, ik kan het werk zelf wel doen Jan zuchtte. „Kind, dat moet je niet zo zwaar opvatten, dat komt allemaal wel vanzelf in orde. Ik zal je bij diverse mensen wel introduceren." „IntroWat is dat, Jan?' „Nou, meenemen naar die mensen, om je voor te stellen. Je zult zien, dat het wel mee zal vallen." „Ik hoop het. Maar ik zou toch wel graag een hok met kippen willen hebben. Eigen eieren smaken veel lekkerder dan wanneer je ze moet kopen Jan zweeg maar en toen hij van het meisje afscheid nam, leek het wel, of er iets verkild was tussen hen beiden. Op het balcon van de laatste wagen zag hij het frêle figuurtje, dat een zaam op het stationnetje achterbleef, na, tot de tram door een bocht ging en hij haar uit het oog verloor. Toen ging hij naar binnen. HOOFDSTUK 2. In de grote machinefabriek van de fa. Van der Ham klonk het lied van de arbeid. De machines, draaibanken en motoren, snorden en de arbeiders bouwden samen aan nieuwe, vernuftig uitgedachte machines. De crisisjaren hadden hun hoogtepunt bereikt, Maar Van der Ham had, dank zij het feit, dat hij over relaties in de hele wereld beschikte, nog volop orders. In een apart vertrek waren twee ingenieurs bezig een grote ketel te bewerken. Er werd gerekend en gemeten en van tijd tot tijd bogen ze zich samen over een tekening. Het eind stadium in Reising's uitvinding was bereikt: de naadloze ketel was geboren in de fabriek, die tot nu toe nooit anders dan gelaste ketels had gemaakt, Jan's gedachten, reeds op de Tech nische Hogeschool in zijn brein opgekomen, waren nu werke lijkheid geworden. Straks zou de ketel gemonteerd worden op een stoommachine van het nieuwste type en dan zou de proef genomen moeten worden. Slaagde hij, dan zou dit een omwen teling betekenen in de bouw van locomotieven. eten Zondag BLOEMKOOL. Want wij hebben een pracht partij Bloemkool, die wij verkopen voor slechts 75 ct. per stuk, zolang de voorraad strekt. En wij hebben ook nog een beetje goed koop FRUIT. 5 pond Moesappels 25 ct 5 pond Handappels 25 ct 3 pond Goudreinetten 25 ct 3 pond Roodstovers 25 ct 3 pond gestifte Rapen 25 ct 2 pond Notaris appels 25 ct 2 pond Present v. Engeland 25 ct 2 pond gesneden Rode kool 25 ct 11 -j pond Zuurkool 25 ct 11 ,,'2 pond gare Biet 25 ct V2 pond verse Spinazie 25 ct V2 pond verse Andijvie 25 ct Als reclame alleen deze week 1 pond pracht Witlof 23 ct. 1 kist Goudreinetten, inhoudende 20 kg. voor slechts f 4.-. 10 pond zoete Appels f 1. 3 Navel Sinaasappelen 25 ct 3 Citroenen 25 ct 15 heerlijke zoete Sinaasappelen f 1.— Ook hebben wij mooie Sla, Veldsla, Raapstelen, Worteltjes en Rammenas. Onze verse PINDA's is een succes, voor slechts 50 ct. per 250 gram. Alleen in de Dorpsstraat 86 - Bergen - Tel. 2069 waar je 2 ons heerlijke, vers gesneden soep groenten kunt krijgen voor slechts 25 ct. Enkele dagen later was de ketel gemonteerd en op een wenk van Reising, die vol spanning op het werk had toegezien en de nodige wenken had gegeven, werden de vuren aangelegd. Van der Ham zelf was ook gekomen om getuige te zijn van het grote ogenblik. De avond te voren had Jan hem z'n vinding op papier verklaard en volgens de andere ingenieurs klopte alles precies. De proef kon eigenlijk niet mislukken, maar ja, je kon toch nooit weten. Een kleinigheid kon soms het werk van jaren weer ongedaan maken. Reising zelf was vol vertrouwen. Hij voelde, dat hij zou slagen. Hij was er van overtuigd, dat de druk in de ketel twee keer zo groot zou kunnen worden als in de gelaste ketels. „Laten we even gaan koffiedrinken, Jan", stelde Van der Ham voor. „Het kan nog wel een paar uur duren, voor je voldoende stoom hebt." Met enige tegenzin stemde Jan. toe en ging met de machtige fabrikant mee naar diens kamer. Nog even keek hij achterom, maar de beide andere ingenieurs waren volkomen betrouwbaar en het was, zoals de baas zei: „De eerste paar uren moest hij toch afwachten." Van der Ham had nog een andere bedoeling. Want nu het grote ogenblik was aangebroken, dat de uitvinding practisch verwezenlijkt zou worden, betekende dit voor hem, Van der Ham, de kans, om er beslag op te leggen. Als Jan het in zijn hoofd zou krijgen er mee naar een concurrent te gaan er was immers al iets uitgelekt en Jan had ongetwijfeld al prachtige aanbiedingen gehad dan zou dit een geduchte tegenslag zijn. Dat moest in ieder geval voorkomen worden. Hij was bereid te betalen, wat mogelijk was. Toen de koffie binnengebracht was en Jan een sigaar opge stoken had hij rookte nu sinds kort zei de fabrikant: „Laat ik maar meteen maar eens van wal steken, Jan, want om je eerlijk de waarheid te zeggen: ik heb er een bedoeling mee, dat ik je hier liet komen. Ik wil je onder vier ogen spreken." Reising keek de ander verwonderd aan. „Laat ik je vertellen Reising, dat ik vertrouwen in je heb. Trouwens, dat heb ik je al getoond, toen ik je onmiddellijk een betrekking aanbood en je in de gelegenheid stelde om rustig je uitvinding te voltooien. Je bent me sympathiek, maar ik ben natuurlijk ook zakenman. Ik hoef er niet om heen te draaien om je te vertellen, dat je vinding van zeer grote betekenis zal zijn voor de bouw van stoommachines. Men zegt wel eens, dat de stoommachine uit de tijd is, maar dat zal nog wel een halve eeuw of langer duren. Het beste bewijs is wel, dat ik een order heb van een groot electriciteitsbedrijf voor de bouw van een nieuwe centrale. Je uitvinding kan daar vooral van pas komen. Verder moet ik binnen twee jaar vijftien zware snel treinlocomotieven bouwen voor Brazilië en ook in die machine kan jouw ketel goede diensten doen. Laten we zakelijk zijn en kort. Dorpsstraat 52 Tel. 2323 BIEFSTUK OESTERS FRICANDEAU LAPPEN GEHAKT KLUIVEN per V2 f 5 pond VET SPEK 5 pond VET of REUZEL VARKENSCARBONADE LAPPEN KLUIVEN PEKELVLEES ROOKVLEES BOTERHAMWORST METWORST TONGEN WORST GEBRADEN GEHAKT BLOEDWORST HAAGSE LEVERWORST Kg 1,90 1,90 1,60 1,40 1,30 0,25 f 5,~ 4,~ per V2 Kg f 1,70 1,90 0,35 per 200 gr. f 0,80 0,90 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,35 1 pond METWORST f 1,45 1 pond Haagse LEVERWORST 0,80 Prima droogkokende Rijst 500 gr. 65 ct Pruimedanten 100 gr. 29 ct Santa Clara Pruimen 100 gr. 19 ct Gedroogde Appelen 100 gr. 32 ct Prima Drups200 gr. 30 ct Jan Hagel koekjes (licht) 250 gr. 60 ct MARGARINE 500 gr. 76 ct Cacao 100 gr. 40 ct Cacao per pak 500 gr. 185 ct 4 grote bussen Schuurpoeder 100 ct Johnson's Schoencrême, dubbele doos 50 ct Johnson's Wrijf was 110 ct Johnson's Wrijfwas, grote blik 500 ct Johnson's Satijnwas 100 ct Johnson's No-Rub (niet wrijven) 130 ct Hereweg B 51 Tel. 339, Schoorl Ruïnelaan 4 Tel. 2585, Bergen Ook aan huis te ontbieden Eikenlaan 13, Bergen N.-H. alléén naar Marinestraat 21 Egmond aan Zee Telefoon 459 Zaterdags en 's Maandags gesloten Geopend van v.m. 9.30 tot nam. 4 uur. Na 4 uur: Telef. K 2900—47067 Bij de drukkerij van dit blad wordt een gevraagd

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 4