99 99 RAADSVERGADERING HULDIGING Dr A. H. VAN GELDER BERGEN S* DE LANGE .0.-awn(L op Z Ap>cU SCHOORL Belangrijk Boelhuis l'"l VRIJDAG 27 MAART 1953 30e JAARGANG No. 12 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorldam* Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond»Binnen en Egmond a. d. Hoef j In verband met de Goede Vrijdag en de Paasdagen, verzoeken wij berichten en opgave advertenties één dag eerder in te zenden. Berichten dus tot uiterlijk DINSDAGAVOND en advertenties tot uiterlijk 1 WOENDAGMORGEN j DE UITGEVER j PAAS-EXPOSITIE K.C.B. Reeds op Zaterdag, 28 Maart wordt in de kunstzaal van „De Rustende Jager" te Bergen de Paas-expositie van het Kunste naars Centrum door de Voor zitter geopend. Het betreft hier een tentoon stelling van grafiek tekeningen aquarellen, gouaches, etsen, hout sneden, ceramiek, plastieken - ingezonden door werkende leden van het Centrum. De expositie is des middags geopend van Goede Vrijdag af tot en met de Tweede Paasdag en voorts 2 aansluitende weekends. Mogen velen een Paasbezoek aan Bergen verbinden met de bezichtiging van deze expositie. Men zie voorts de advertentie in dit nummer. BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN SLUITING K.C.B.- TENTOONSTELLING Nu deze tentoonstelling van „Het Boek" jongstleden Zondag werd gesloten, willen wij gaarne nog een waarderende terugblik op deze expositie werpen. Het is aan de kunde en werk kracht van de hr W. L. M. E. van Leeuwen, letterkundige te Schoorl, te danken geweest, dat in 'n zo betrekkelijk kleine ruimte, de eeuwenlange ontwikkeling van de „vorm" van het Boek op overzichtelijke wijze werd aan schouwelijk gemaakt. Niet alleen dat de hr van Leeuwen de stof op uitnemende wijze rangschikte, beginnend bij de eerste boeken die uit met de hand geschreven bladen werden samengebundeld, en eindigend bij een collectie van de best verzorgde boeken van onze tijd, maar hij bracht ook de stof bijeen, uit het Stedelijk Mu seum te Amsterdam, uit het Rijks prentenkabinet en van particu lieren. Daarenboven gaf hij bij deze prenten, miniaturen en boe ken op erbij liggende kaarten een duidelijke en leerzame met de hand geschreven toelichting, welk werk hem meerdere dagen van ingespannen arbeid moet hebben gekost. Het is daarom zeer ver heugend dat al deze moeite werd beloond door een grote belang stelling, welke zich manifesteerde in een toeloop van ruim 1050 bezoekers, waarvan de 1000ste als aardige herinnering een prent van de N.V. John. Enschede Zn. uit Haarlem ontving. Het K. C. B. heeft met deze tentoonstelling bewezen vertrou wen te hebben in de aantrekkings kracht van waarlijk schone dingen op de publieke belangstelling en gelukkig is dit vertrouwen niet beschaamd 1 ZONDAGSDIENST ARTSEN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS De afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis, waaronder ressor teren Koedijk, Schoorl, Warmen- huizen en Bergen, hield Zater dagmiddag een ledenvergadering in café Nieuwendijk. De opkomst was bedroevend slecht: van de ruim 850 leden waren slechts vier aanwezig, waar onder twee bestuursleden. De voorzitter, de heer A. M. de Lange, deelde bij de opening mede, dat het oude bestuur in December '52 en bloc had be dankt, toen bleek, dat de met het Hoofdbestuur gerezen moeilijk heden niet waren bij te leggen. Op verzoek van het Hoofd bestuur had de heer de Lange toen een voorlopig bestuur samen gesteld bestaande uit de heren A. M. de Lange, N. Bos, Dr W. Huygens, C. J. Schellinger, H. Nolet, Mr C. A. Jochems, W. J. Hopman en Mr Eecen en Mevr. A. C. Blok-v. Wachem. Uit de rekening van de pen ningmeester bleek, dat de inkom sten f 4091,32 en de uitgaven f 5080,44 hadden bedragen, zo dat er een nadelig saldo was van f 989,12. Om de geldmiddelen wat te versterken zal op 18 en 19 April a.s. een fancy-fair worden geor ganiseerd in de daartoe gratis ter beschikking gestelde zaal van de heer Nieuwendijk. Waar de fi nanciën niet toereikend waren om de van het hoofdbestuur over genomen ambulance-auto in eens te betalen, is overeengekomen de koopsom in twee jaar te voldoen. Bij de bestuursverkiezing werd het voorlopige bestuur in zijn ge heel gehandhaafd. Medegedeeld werd tenslotte nog, dat de heer B. Min ter ge legenheid van het 15-jarig bestaan van de Rode-Kruis-Kolonne was bevorderd tot 2e luitenant van de R.K.K. HOLLANDSE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Het Hoofd van de Landbouw kundige afdeling van de Olie- fabrieken Calvé Delft, de hr W. Hiddema, en de hr Houwkema van de voorlichtingsdienst in N. en Z. Holland hielden Donder dagavond in „Het Wapen van Bergen" een lezing met licht beelden over veevoeding. Vroeger pasten de huisdieren zich aan het voedsel aan, dat in een bepaalde streek ter beschik king stond. Langzamerhand is meer het omgekeerde gebruikelijk geworden en past men de voeding aan aan de behoefte der dieren. De mens, aldus Dr J. Grashuis in een zijner publicaties, zal ten eeuwige dage bezig blijven om met behulp van het dier het grootst mogelijke rendement uit het voedsel te krijgen. Aan de hand van een op het witte doek geprojecteerde spijs verteringsapparaat van onze her kauwers gaf laatstgenoemde spre ker een kijkje in de processen, die zich afspeelden in dit appa raat, en over de medewerking van de verschillende micro-orga nismen, bacteriën en infusoriën. Verschillende wenken werden ge geven omtrent de samenstelling van goed uitgebalanceerde rant soenen. Ook de kalver- en var kensvoeding werden belicht. Bij de film „wetenschappelijke basis van de melkproductie" hoor den de aanwezigen heel wat interessants over hormonen en hoe verschillende organen daarop reageren. De avond was geopend met een wandeling door de verschil lende afdelingen van de olie- fabrieken Calvé-Delft, waar uit de z.g. schilvers (de restanten van de aardnoten nadat de sla olie er uitgeperst is) na vermen ging met andere grondstoffen, waardevolle voedermiddelen wor den gefabriceerd, in de vorm van meel, biks en briketten. Met het beantwoorden van heel wat vragen werd de leer zame avond besloten. NIEUWE DIRECTEUR aan de Berger Meisjesschool benoemd Tot Directeur van de A-afde ling der Middelbare Meisjesschool (de vroegere U.L.O.-school) is benoemd de heer C. W. Seigers uit Amsterdam. De nieuw benoemde directeur, die op 1 Sept. 1953 in functie treedt, komt in de plaats van Mej. G. J. Scholten. Laatstge noemde volgt de hr D. L. Daal der op als directrice van de M.M.S. De hr Seigers is vroeger on derwijzer in Alkmaar geweest en was gedurende twaalf jaar Hoofd van de Neutraal Bijzondere U.L„0. school te Driebergen-Rijsenburg en zes jaar leeraar aan het Insti tuut Kruiswijk (particuliere H.B.S.) te Amsterdam. DE K.J.V.O EN HET RAMPENFONDS De K.J.V.O.'ers, die a.s. Don derdag hun 15-jarig bestaan vieren met een culturele avond, waar Jan Strijbos zijn kleurenfilm „Vogels in de Lente" vertoont, het meisjeskoor onder leiding van Mevr. Morée zingt, de volks dansers hun kunnen laten zien en de toneelgroep onder leiding van de heer J. Morée „Een reuzen- idee" opvoert, hebben in de kas van het Rampenfonds f 100.- gestort als hun bijdrage voor de noodgebieden. KLAVERJAS-DRIVE De Tambours organiseren Zaterdag 27 Maart een grote klaverjas-drive, aanvang 8 uur, in café G. Nieuwendijk, die zijn zaal geheel gratis afstaat voor een doel, waarvan heel Bergen en omgeving mee geniet. Iedereen vindt het prachtig als de Bergense Harmonie met de tambours uittrekt. Maar nu zitten zij in geldnood en met deze drive proberen zij dit probleem op te lossen. Werkt allen mee voor de tambours en het wordt een goed resultaat. DIRECTEUR V.V.V. Tot directeur van de V.V.V. te Bergen werd benoemd de hr A. H. Buiskool uit Rotterdam, Majoor b.d. „DE MAN DIE TERUG KWAM" Het toneelstuk met boven staande titel, dat op 21 Maart j.l. in de zaal van de heer Klop te Groet werd opgevoerd door de Harger Toneelver. „De Kome dianten", heeft een dramatische inslag. De vader van het gezin, een kunstschilder die de kost niet kon verdienen (hoe is 't mogelijk zou je zeggen), kan de voortdurende hatelijke opmerkingen van zijn zeer zakelijke vrouw, die slechts in geld denkt en hem met ver wijten overlaadt, niet langer ver duren en verdwijnt. De moeder, die door haar zaak, het gezin gemakkelijk kan onder houden, weet haar kinderen echter geen gelukkig leven te bezorgen. Zowel de dochter, die op haar aan dringen een voordelig huwelijk heeft aangegaan, waarin zij het geluk niet vindt, als de beide zoons, die eveneens uit geldelijke overwegingen op plaatsen zijn terecht gekomen die niet in over eenstemming zijn met hun aanleg, moeten de gevolgen van de koude berekeningen van hun moeder ondervinden. Daar komt plotseling de vader terug met een dikke geldbuidel. Na overleg met zijn vrouw neemt hij weder een plaats in het gezin in. Niet echter als vader maar als zijn eigen broer, oom Bart, wordt hij aan de kinderen, die zich van hun vader niets meer herinneren, voorgesteld. Gelijk een magneet trekt hij nu alle „moei lijke gevallen" tot zich en maakt die op bewonderenswaardige wijze in orde. Wij voelen de ont knoping naderen en vermoeden een „happy end". Helaas wordt dit vermoeden niet bewaarheid. De moeder, die de terugkeer van de vader, in tegenwoordigheid van „oom Bart" wil voorbereiden, ontlokt aan een der zoons zulke smadelijke op merkingen over het gedrag van dien vader, dat oom Bart, na een dramatische onthulling besluit BILJARTWEDSTRIJD Op Zondag 29 Maart a.s. wordt in café Nieuwendijk een grote biljartwedstrijd gehouden. Aan vang 3 uur Dan zullen twee kampioenen elkander ontmoeten, de heren J. Kramer en J. Ligthart, op het nieuwe biljart, geleverd door de heer J. Hoed, oudste biljartfabri kant van N.-H. Dit biljart vol doet tenvolle aan de eisen van de biljartbond. Het zal daarom ook niet aan belangstelling ont breken. We wensen de heer Nieuwen dijk veel succes met dit nieuwe biljart. Voor de heren biljarters is dit een grote aanwinst voor Bergen. GEPROMOVEERD De heer Drs J. W. Crefeld, voorheen te Bergen aan Zee, verwierf aan de Universiteit van Amsterdam de hoedanigheid van Meester in de Rechten. CANDIDATENLIJST van het Middenblok De candidatenlijst werd als volgt vastgesteld: 1. Jb. Swaag, 2. A. M. de Lange, 3. Mej. J. Kreb, 4. P. Hajonides van der Meulen, 5. C. W. Vermeys, 6. P. Fransen. het gezin weder te verlaten. Wel iswaar wordt ons tot troost ver zekerd, dat „moeder" hem wel weer terug zal halen, maar dat staat nog te bezien en het blijft toch maar een feit, dat de titel van het stuk onvolledig is en had moeten luiden, „De man die te rug kwam maar ook weer ging" Oom Bart werd op zeer ver dienstelijke wijze op de planken gezet door J. W. Klop. De figuur van de moeder, uitgebeeld door Mevr. Honig-Kossen, werd eigen lijk niet fel-bijdehand genoeg ge speeld, hetgeen voor haar per soonlijkheid pleit De lieflijke Dora werd op zeer goede wijze door Mej. Ooster- baan ten tonele gebracht, maar zoals het in het werkelijke leven ook dikwijls gaat, de liefste meisjes hebben dikwijls slungels als ver loofden en wij hadden haar graag een betere gegund. Ali het dienst meisje (Mevr. Rezelman) zou „bij huwelijk van ons tegenwoordige", onmiddellijk door ons als plaats vervangster worden aangenomen en zijn dat niet de beste getuigen die wij geven kunnen? Sophia (Ali Kuiper), Frits (C. Jonker), van Zanten (R. den Das), Lies Veerman (Mevr. Kossen), de reiziger Boersma (G. Klop), zij allen hebben ertoe bijgedragen dat het publiek aan het einde hartelijk applaudiseerde. Heer SCHUIJT te Schoorl, waar wegens opheffing en sterf geval wordt geveild een GEHEEL NETTE INBOEDEL, w.o. Huiskamer, Kasten, Stoelen, 1-en 2-pers. Kapok en Veren Bedsteden, Eiken en Engelse Ledikanten, Radio's, Stofzuiger, Keukengerei. Dames- en Heren-rijwielen, 12 en 16 els Karpet ten, hal-kleden, Tafelkleden en vele koopjes huishoudelijke artikelen. Kijkdag op de dag van veiling, van v.m. 10 tot n.m. 6 uur. Nette goederen kunnen voor 10 uur ingebracht worden. Uw goederen worden tegen de hoogste waarde verkocht. Niet verkocht, geen kosten. De Raadszitting van de Ge meente Schoorl onder presidium van Burgemeester Mr Jochems die op de avond van 20 Maart j.l. plaats had verliep op prettige wijze. De nieuwe gezichten die de Burgemeester aan de andere zijde van de „Balustrade" op merkte, werden door hem met enige vriendelijke woorden ver welkomd. Daarna begon de Raad te „regeren". Overeenkomstig het advies van B. en W. werden voor kennisgeving aangenomen. 1. Besluit van Gedeputeerde Sta ten tot goedkeuring van de door de Raad voorgestelde uitgifte in erfpacht van een terrein van 6180 m2 aan de Burgemeester Peeck-Stichting. 2. Besluit van Gedeputeerde Sta ten tot goedkeuring van het verlenen van een bijdrage van f 5000,aan het Rampenfonds. 3. Besluit van Gedeputeerde Sta ten tot goedkeuring van de sup- pletoire begroting dienst 1952. Voorts was een schrijven bin nengekomen van Ned. Militare Bond Pro Rege met het verzoek ten behoeve oprichting en exploi tatie van Prot. Chr. Militaire Tehuizen een jaarlijkse subsidie te willen verlenen van 2 ct per inwoner. Overwegerde dat het niet in het bijzonder tot de taak van de Gemeente behoort een zodanige oprichting en exploitatie te financieren, stellen B. en W. voor hierover afwijzend te be schikken. Aldus conform besloten. Tenslotte was nog aan de orde een schrijven van de hr P. Lan- geveld inhoudende een verzoek om een aan de Laanweg gelegen terrein grenzende aan het zijne ter oppervlakte van ca. 788 m2 tegen de prijs van f 1per m2 aan hem te verkopen. Na ampele discussies over prijs en wenselijk heid van verkoop, werd tenslotte besloten de hr Langeveld ervan in kennis te stellen, dat voorlopig althans, de Gemeente niet ge negen is de grond te verkopen. Hiermede waren de ingekomen stukken afgehandeld en ging de Raad aver tot de behandelingen van 5 voorstellen van B. en W. Het eerste voorstel behelsde een regeling waardoor het in den vervolge niet meer mogelijk zou zijn voor een ieder de kreet „vodden en benen" te slaken, maar dit alleen toe te staan aan enige uitverkorenen, die met de titel „bona fide" kunnen worden bestempeld. Zij zullen behalve een welluidende stem zich verder als „heer" moeten gedragen vol gens de aanwijzingen van hun organisatie. Dit is zeer toe te juichen, en werd conform besloten. Het volgende voorstel van B. en W. gaf aan de leden van de Raad een schone gelegenheid om een aangenaam aandoende vrij gevigheid ten toon te spreiden. Daarin werd n.l. om de beschik baarstelling van een bedrag van f 1500,- gevraagd tot verbetering van de Raadszaal en de Burge meesterskamers. Of dit nu de eerste vruchten zijn geweest van de propaganda die wij de laatste tijd hebben kunnen lezen tot verbetering van de inrichting van onze woonsteden, weten wij niet, maar het is een feit dat, onder aanvoering van de hr Pastoor, zich een geanimeerd debat ontwikkelde, waarbij zich het aantal van gewenste verbete ringen tot een zodanige omvang uitbreidde, dat de daarmede ge paard gaande kosten zich even eens in opgaande lijn moesten bewegen. Een ogenblik hebben wij ons hart vastgehouden. Bij het onderdeel grondbedek- king werd n.l. schuchter geopperd of het linoleum eventueel door 'n parket kon worden vervangen. De voorsteller schrok, geloven wij, zelf wel van zulk een stout plan, omdat er stemmen uit de vergadering opgingen dat dit wel veel duurder zou zijn. Toen deed zich een verheugende uiting van ware democratie voor. Onze Bur gemeester zag n.l. dat één van de aanwezigen aan de andere kant van de bewuste balustrade met zijn hoofd van „neen" schudde, en vroeg hem wat hij daarvan als klaarblijkelijk deskundige dacht. En hier was het dat ons hart stil stond van schrik, want wat zeide deze ongelukkige? Hij zeide f8,- per m2 de prijs van het dunst mogelijke parket! En zeg nu zelf geachte lezer, zoudt gij U veilig hebben gevoeld met 'n bestuurs apparaat dat op zulk een zwakke bodem zetelde? Dit gevaar is afgewend door de overweging dat dik „linoleum" en „dik" par ket niet zozeer in prijs uiteen liggen, zodat tot „dik" parket werd besloten. Maar nu kwam de vraag, wie zal dat betalen, en daarbij bleek de boven gesignaleerde vrijgevig heid. Verscheidene voorstellen voor de verhoging van dit cre- diet van f 1500,-werden gedaan, maar tenslotte ging de hr Blan- kenstein met de erepalm strijken door het bedrag van f 2000, voor te stellen, maar dan ook geen cent meer, zoals hij er voor zichtigheidshalve aan toevoegde. Waar het de bedoeling is dit crediet, over 3 dienstjaren ver deeld, af te schrijven, is het ge heel niet onrustbarend. De voorstellen 3 en 4 zijnde voorstellen tot crediet verlening van f 2000,— voor gasleiding Huismansweg en Hargerzeeweg en toekenning van een voorschot op de Gemeentelijke vergoeding aan R. K. Kerk en Schoolbestuur te Catrijp, waren minder opwin dend, en werden aangenomen zonder verdere discussie. Het laatste voorstel tot be schikbaarstelling van een bedrag van f 5000,- voor Tholen vereist niet veel toelichting, na het in terview met de Burgemeester dat in „De Duinstreek" van 6 Maart j.l. werd opgenomen. Het werd zonder verdere op- of aan merkingen aangenomen. En nu was de rondvraag aan de orde. Wij kregen de indruk dat dit 'n speciaal „lekker hapje" is voor de hr Blankenstein. Zijn speudersgaven stellen hem klaar blijkelijk in staat die kleine feiten in ons geliefd Schoorl te ont dekken, die door mindere critische plaatsgenoten over het hoofd worden gezien. Zo hebben de in slechte staat verkerende omheining van het plantsoen en een ont brekende plank in het kerkhofhek zijn verontwaardiging opgewekt. Maar ook een euvel van groter omvang had zijn aandacht n.l. de slechte toestand van de weg in de buurt van het station, en wat ons betreft had hij de deplorabele toestand van de Burgemeester Peecklaan, (het door een mooi bord als wandelpad aangeduide, maar in werkelijkheid meer een baggerpad zijnde) daaraan mogen toevoegen. Tenslotte deed hij nog een be roep op B. en W. om voor de Meekttad DE DUINSTREEK jj|||llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||^ ^llliiiiiiiiii!iiiiii]|iii!iiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll'? ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Komlaan 6, Bergen Nh. Spreekuur dagelijks 23 uur en na telefonische afspraak (K 2208-2577) Zondag 29 Maart BERGEN Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Bipnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. BESPREEKT uw plaatsen voor de in De Haan's Boekhandel, Bergen De receptie ter gelegenheid van de Huldiging van Dr A. H. v. GELDER zal gehouden worden op ZATERDAG 28 MAART a.s. van 4 tot 6 uur in „De Oude Prins", Breelaan Namens het Werkcomité, H. D. KLAASEN, Secretaris

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1