wmmmé fcede S/tifda# BERGEN SCHOORL MM i VRIJDAG 3 APRIL 1953 30c JAARGANG No. 13 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef Een van de kenmerkendste eigenschappen van deze tijd, is zijn verwevenheid met het lijden. Wij leven in 'n droevige wereld, een wereld, die ons geen uitkomst meer schijnt te bieden. Wij tasten dikwijls naar de zin van het be staan te midden van 'n mensen gemeenschap, die bezig is, zich voor te bereiden op zelfvernie tiging. Onlangs hadden wij nog gelegenheid ons op de wrede zijde van het leven te bezinnen. De natuurramp, die ons vaderland trof, deed een ongekende kracht van naastenliefde ontbloeien, maar plotseling werden wij in ons diepste wezen geschokt, toen wij bedachten, dat dezelfde mensheid, die toen de broederhand reikte, er op zint, om met atoombommen de broeders te vernietigen. In Korea vloeit nog steeds het bloed en als wij door de radio de nieuwsberichten aanhoren, dan bonst ons hart, omdat wij ieder ogenblik tijdingen kunnen ver nemen, die ons met angst voor 'n nieuwe wereldoorlog vervullen. Het is niet alleen de nood toestand, waarin de samenleving verkeert, die ons verslagen maakt. Vele persoonlijke levens zijn ge knakt of ontmoedigd. Er is ma teriële nood in ettelijke gezinnen. Er is geestelijke nood, er is weinig geluk meer in de menselijke ziel. In deze toestand van levens ellende en verworpenheid komt Pasen tot ons met een bijzondere boodschap. Deze boodschap is, dat wij niet aan het lijden moeten bezwijken, maar dat het lijden moet voeren tot herrijzenis. Wie het Paasfeest begrijpt, weet dat het inhoudt het toetsen van ons kleine verdriet aan het grootste leed, dat ooit geleden is, het leed aan het kruis. Zonder Goede Vrijdag geen Pasen, zonder diepe inkeer geen lichtende vertroosting in de Opstanding. Alleen de lou- terverstandelijke mens kan spreken over zinloos leed. De gelovige mens, die de achtergrond van de dingen weet te zien, beseft dat het lijden een diepere betekenis heeft voor elk leven. Hij weet, dat er aan het kruis voor de mensheid geleden is. Nietig is ons ver driet, vergeleken bij het kruis offer. Pasen noopt ons tot het door gronden der smart. Alleen wie de beker tot de bodem gedronken heeft, kan de achtergrond zien der verlossing, is in staat tot de wetenschap, dat er een herrijzenis komt, dat deze aardse dingen voorbijgaan en dat hij dan in een hoger leven, in een thans niet aanschouwde heerlijkheid zal worden opgenomen. o Er is een Pascha voor de wan hopige mens. Hij kan zich ver heffen uit zijn ellende, indien hij zijn leed weet te aanvaarden, indien hij het neerlegt aan de voeten van Hem, die het zwaarste geleden heeft. Is er ook een Pacha voor de wereld, die aan ons verschijnt met haar gruwelijk verminkt gelaat? Een van de kenmerken van het geloof is, dat men nooit ge loven kan ten dele. Als wij ge loven aan een Pascha van de mens, dan kunnen wij geloven in een Pascha der mensheid. Het christendom geeft een onmisken bare belofte. Uit haar lijden moet de mensheid haar opstanding be- ZONDAGSDIENST ARTSEN Qdoor Dr P. H. RITTER^) reiken. Ja, dit gaat alles voorbij. Wij worden verbijsterd door wat wij om ons aanschouwen, maar wij hebben ons af te wenden van deze verbijstering. Wij hebben onze blik gevestigd te houden op het eeuwig Licht. Onze twijfel moeten wij van ons afschudden. Oefening in ge loofskracht moet ons antwoord wezen op deze onheilspellende tijd. Alleen geloofskracht kan de wereld veranderen. Zij doordringt het menselijk leven in al zijn geledingen. Zij moet de grond slag zijn van al onze plannen, van al onze levensdaden. Zij leidt ons tot het goede leven, tot het verzaken van wat verkeerd in ons is. Wie het Paasfeest aldus be grijpt: als een heerlijkheid, die zich aan het lijden ontworstelt, hij zal de uitroep begrijpen, waarmee men in het Oosten el kander begroette: „Waarlijk, ja waarlijk, Christus is opgestaan!" SIMAVI-COLLECTE In deze week klopt SIMAVI weer bij U aan de deur. Ons Comité doet een warm beroep op de offervaardigheid van onze burgerij. Groot is de hulp, die SIMAVI gedurende de 28 jaren van haar bestaan ver leend heeft aan de bevolking van Suriname, Indonesië en N.-Guinea. SIMAVI spant al haar krachten in om de schrijnende medische nood in die gebieden te helpen lenigen. Zij acht het haar plicht om de dappere dokters en zusters, die in de Tropenlanden hun gehele persoon inzetten in de strijd tegen de vele volksziekten, het werken mogelijk te maken, SIMAVI'S steun was in het afgelopen jaar wel zeer veelzijdig. Behalve grote zendingen brood nodige medicijnen, verscheepte zij o.a. medische instrumenten, röntgentoestellen, wasmachines, polikliniekboten, een twaalftal mangels (gratis ontvangen) etc. In Suriname's Bosland werd met het geld van SIMAVI zelfs'n water toren gebouwd t.b.v. het zieken huis aldaar. Vrijwel alle geschenkzendingen van SIMAVI komen veilig te bestemder plaatse aan. Met grote aandrang doet SIMAVI dan ook 'n hartstochte lijk beroep op ons volk, om de schouders onder dit onbaatzuch tige werk van menslievendheid te zetten. „Zonder SIMAVI'S hulp zou ik mijn werk niet kun nen doen". zo schreven meer dere artsen aan het Hoofdbestuur. Ons Comité hoopt van harte, dat onze burgerij zich bij de komende collecte niet onbetuigd zal laten en diep in de beurs zal tasten Het SIMAVI-Comité De collecte te Bergen is van 6—11 April. GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN De candidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezin gen te Bergen voor de Prot.- Christ. partijen is als volgt vast gesteld 1. Mr S. D. Sluis, 2. P. Algra, 3. K. Folgers, 4. W. W. van Rennes, 5. P. Houter, 6. E.T. H. Munk, 7. A. Samplonius. Opvoering PAASSPEL Op Zondagavond 5 April Eerste Paasdag - zal op „De Haaf" opgevoerd worden het Paasspel „Judas". Belangstellenden uit Ber gen zijn hartelijk welkom. De avond begint om acht uur precies. Er wordt een collecte gehouden ter bijdraging in de onkosten. 1928-1953 DOKTER VAN GELDER GEHULDIGD Het was Zaterdag een grote dag voor dokter Van Gelder: met het oog op zijn 25-jarig ambtsjubileum werd hij door de inwoners van Bergen gehuldigd. In de in een bloemenhal her schapen zaal van De Oude Prins kwamen de inwoners getuigen van de grote waardering voor het zegenrijke werk, dat de algemeen geachte dokter sedert zijn komst op 4 Februari 1928 te Bergen had gedaan. Mocht hij eerst een beetje tegenstribbelen, het comité dat zich uit de inwoners had ge vormd, wist hem eindelijk te over tuigen, dat ouderdom nu eenmaal niet alleen met gebreken, maar ook met jubilea komt. Van alle kanten werden woor den van waardering gesproken. Burgemeester Dr W. Huygens was de eerste spreker, die hem als medicus en als mensenvriend huldigde. Hij wees vooral op het werk van het Rode Kruis, dat hier in Bergen a.h.w. de rol van Gem. Geneeskundige Dienst ver vult. Pastoor van Beers, die door ambtsbezigheden verhinderd was aanwezig te zijn, zond schriftelijk zijn beste wensen aan de dokter met zijn hoge opvatting van zijn ambt, mensen in lijden bij te staan en te helpen, v Ds Bekius was de volgende spreker. U moogt terugzien op een tijd, die U veel zegen heeft gebracht, omdat U aan zoveel anderen zegen hebt gebracht, al dus Ds Bekius. Dokter Poot memoreerde, dat het heel wat voeten in de aarde had gehad om de jubilaris met zijn familie achter de feestelijk versierde tafel te krijgen, maar aldus deze spreker, vanavond zal hij blij zijn. Dr Poot roemde hem als een goed medicus en voegde er aan toe, als een concurrent dat zegt, dan zal het wel zo zijn. De heer A. M. de Lange com plimenteerde de jubilaris als voor zitter van de afd. Bergen van het Ned. Rode Kruis. Hij achtte het een geluk, dat dokter Van Gelder er in had toegestemd, de mensen, die daartoe behoefte gevoelden, de gelegenheid te geven te ge tuigen van hun dankbaarheid. Hij bracht verder hulde en dank voor wat de jubilaris voor Het Rode Kruis had gedaan, gedreven door zijn innerlijke drang tot hulpver lening. Verder spraken nog de heer A. Pruis, de heer S. van Won deren, mede namens Tuin- en Oostdorp, Ds Scholten, Zuster de Grau, Mej. Schaap, die als vroedvrouw 15 jaren met de ju bilaris had samengewerkt, de heer de Vries, voorzitter van de afd. Bergen van het Witte Kruis, de heer W. Ellis als voorzitter van het Wit Gele Kruis en tenslotte de heer Min, luitenant van de Rode Kruis Kolonne. Wij hebben Uw parool „die nen" overgenomen, aldus de heer Min. Een van de leden van de R. K. K„ de heer Schaper, had voor deze gelegenheid een ge trouwe kopie van de Rode Kruis ambulance-auto vervaardigd en bood die de jubilaris aan als be wijs van waardering van de R.K.K. Zichtbaar ontroerd dankte de jubilaris voor de vele hartelijke woorden tot hem gesproken en wendde zich verder tot zijn vrouw en kinderen met woorden van dank voor alles wat zij in de moeilijke jaren voor hem geweest waren. Als zichtbaar blijk van waar dering werd de jubilaris tenslotte de nieuwe Engelse encyclopedie voor geneeskunde aangeboden. Het bedrag van f 500,dat hem eveneens werd aangeboden, droeg hij over aan het Comité voor Ouden van Dagen als be ginkapitaal voor het stichten van een sociëteit voor Ouden van Dagen. Hierna kwamen zeer vele Ber- genaren de jubilerende familie de hand drukken. GESLAAGDE BONTE MIDDAG in de Openbare Lagere School De leerlingen van de Van Brederodeschool en de Van Ree- nenschool hebben voor ouders en genodigden een Bonte Middag gegeven, die een reprice was van het daags van te voren voor de gehele schoolbevolking uitgevoer de programma. De voorzitter van de Ouder commissie, de hr Sijpheer, die de bijeenkomst opende en sloot, kon aan een groot aantal belangstel lenden het welkom toeroepen en gaf daarna met enkele welgekozen woorden de bedoeling van deze middag weer. Hierna waren het woord en de daad aan de kinderen. Een 24-tal nummers werd op vlotte wijze ten tonele gebracht, te veel om allemaal op te noemen. Het zou ook niet mogelijk zijn te zeggen van welke stukjes door de ouders het meest genoten werdde eenvoudige ongekunstelde voor- drachtjes van de allerkleinsten of het spel van de groten, dat meer dan eens frappeerde door natuur lijkheid en frisheid. Dat ieder nummer met een hartelijk applaus werd beloond spreekt vanzelf. De aanwezigen waren ten zeerste voldaan over het gebodene. Deze bijeenkomst is zeker be vorderlijk geweest voor de goede verstandhouding tussen school en huis, een der voornaamste voor waarden voor het welslagen van onderwijs en opvoeding. BILJARTEN Ligthart in vorm In verband met de plaatsing van een nieuw biljart in Café Nieuwendijk, werden Zondag middag enkele interessante partijen gespeeld, waarvoor grote belang stelling bestond. Door ziekte van Kramer speelde Ligthart een partij cadre 382 tegen Van Linge en een partij libre tegen van den Berg. De partij cadre (300 caramboles) maakte Ligthart in 13 beurten uit, moyenne 23,08 en o.a. mooi gespeelde series van 64,55 en 65. Van Linge, die de laatste tijd heel weinig getraind heeft, was tegen dit sterke spel niet opge wassen. De partij libre (400 caramboles) was in 11 beurten uit. Hierin speelde Ligthart dus met een moyenne van 36,36, De hoogste serie was 167 caramboles. Van den Berg gaf kranig partij, spe lende met een moyenne van 12,31. De vele biljartliefhebbers ge noten ten volle van het spel, dat technisch op hoog peil stond. De spelers waren unaniem in hun lof voor het prima biljart, een succes van de firma Hoed. Waarschijnlijk zal in Café Nieu wendijk een vereniging worden opgericht, die toelating zal ver zoeken tot de Koninklijke Neder landse Biljart Bond. BRAND TE SCHOORLDAM Schoorl werd in de nacht van Zaterdag op Zondag opgeschrikt door het loeien der sirene. De zich op het erf van de heer Th. de Leeuw bevindende houten bunker, waarin afgedankte auto banden en kapok-bedstellen waren opgeslagen, was mede door de sterke wind tot een loeiende vuur zee geworden. Daar overslaan naar de naburige huizen zeker niet denkbeeldig was, de vonken werden door de storm tientallen meters voortgejaagd, werd de brandweer gealarmeerd, die in recordtijd ter plaatse was. Met twee stralen uit een brand- kraan ter plaatse, kon de brand in betrekkelijk korte tijd worden geblust. De brandweer uit Alk maar, die in verband met het grote gevaar van uitbreiding was gealarmeerd, behoefde geen dienst meer te doen. Men beweert dat deze brand de eerste in Schoorldam is, sedert 35 jaar. FEESTAVOND BOUWVAKARBEIDERS Liefde is toch maar een raar ding! Tot deze conclusie waren wij „bijna" gekomen na het aan schouwen van het toneelstuk van die naam door de toneelvereniging „Hierna Beter" uit St. Maartens- vlotbrug op Zaterdag 28 Maart j.l. in de zaal van de heer Nic. Schuijt te Schoorl, ter gelegenheid van een feestavond voor de Bouw vakarbeiders. Daarin immers werden ons allerlei soorten van liefde getoond idylliese, geniepige, eigengereide, onbesuisde melancholieke, vrije en ongeoorloofde, zoekt U maar uit. Begrijpelijk dat een stuk waar in al deze facetten van de liefde worden belicht, dermate ingewik keld van inhoud is, dat het teveel plaatsruimte zou nemen deze in alle kleuren en geuren te vertellen. Wij zullen ons dus beperken tot een bespreking van de optredende personages met het bijbehorende soort liefde. Er komen drie gene raties bij te pas. De oudste be staat uit een „Oma' en Oom Kedovius. Oma (Mevr. A. Dekker Witlok) is in één woord een schat van een vrouw. Zij behoort tot het idylliese type. Zij vergenoegde zich ermede een goede 50 jaar geleden met haar verloofde een wandelingetje te maken, bijv. door de Nollen, om daarna bij Nic. Schuijt een kopje thee te gaan gebruiken. Daar moet je tegen woordig om komen Als de knaap in kwestie niet in het bezit is van een auto, eigen of geleend, dan moet het toch minstens een motor zijn, waarop zij als „engel" kan paraderen, en na enige honderden kilometers te hebben „gedaan", zakken zij af bij Nic. Schuijt om er een sigaretje op te steken en te genieten van een citroentje met suiker of een „avvekaatje". Maar Oma heeft zich aan de idylle ge houden, en daarbij haar jeugdig gelaat en warme hart behouden, tot heil van haar gehele omgeving, die zij met wijs beleid be- grootmoedert. Een sympathieke en uitstekende creatie. Haar broeder Kedovius (A. Veenstra) is een miezerige oud belastingambtenaar, een uitgestor ven soort klaarblijkelijk, want zijn zijn collega's van vandaag de dag geen frisse vrolijke kerels, die het miezerige aan hun cliënten, de belastingbetalers overlaten? Hoe het zij, dit miezerige ventje heeft twee hartstochten, kruiswoord- puzzles en dienstmeisjes. Hij maakt zijn hele omgeving mal met het zoeken naar een uit drukking van elf letters, waarvan de vierde letter een O is en die „ruzie in huis" betekent. Zijn liefde voor de dienstmeisjes is van de geniepige soort, en aangezien hij daarvan, in ons bijzijn althans, niets laat merken, zullen wij deze hebbelijkheid maar met de mantel der liefde bedekken. Oom Kedo vius oogstte met zijn goed ge grimeerde kop (wij hopen ten minste voor hem dat het grime was en niet echt) een verdiend succes. De dochter van Oma, Jeanne (Mevr. J. Delver-Steijn) is de weduwe van een vroeg gestorven officier, die volgens haar zeggen het heel ver zou hebben gebracht, indien hij (onder haar leiding wel te verstaan) langer had mogen leven. Haar liefde is een eigen gereide eigenliefde, waardoor zij iedereen naar haar hand wil zetten, en die zij op zeer loffelijke wijze ten tonele bracht, in woord en houding. Tenslotte vindt zij echter haar meester in de heer van Wijk, lekker! Haar dochter Elviré (Mej. A. Molenaar) is een weinig onbesuisd in haar liefde. Haar verloofde wentelt al zijn persoonlijke zorgen op haar af, en dat zij dat niet „neemt" daarin heeft zij gelijk, zeg nou zelf. Haar liefde is daartegen niet bestand en dat strovuurtje is gauw uitge brand. Die verloofde, Ernst, de de stiefzoon van de heer Hans van Wijk, is zo vreselijk melan cholisch, omdat hij niettegen staande zijn Mr-titel maar geen baantje kan vinden. Daarenboven Er is maar èèn verlossend Kruis: Het Kruis van Golgotha. Er is maar èèn die 't dragen kon In liefde en gena. Der helle pijn, de diepste smart. Werd aan het Kruis geleden. De zwaarste strijd, onmenselijk groot, Werd aan het Kruis gestreden. O Heiland, die in Godes Kracht, Dit zware offer hebt volbracht, Sterk ons in ieders aardse Kruis En leidt ook ons naar 't eeuwig thuis. Goede Vrijdag 1953 Maartje N. Zwaan moet hij nog meemaken dat zijn stiefpappie die ten zijnen behoeve 'n bemiddelingspoging bij Elviertje onderneemt, daarbij zulk een in druk op deze jonge dame maakt, dat hij de plaats van zijn stief zoon als verloofde inneemt, en zo wordt Ernst wat je noemt „uitgeteld". Gelukkig weet zijn pappie hem op listige wijze met een telegrammetje voor een be trekking in Rotterdam van het toneel te doen verdwijnen, en is daarmede die kinderhand ook weer gevuld. Even nog vermelden dat Ernst in het dagelijks leven G. Vennik heet en Hans van Wijk door de heer Broersen tot zijn verovering werd verleid. De eerste is echt een remedie tegen de liefde, de tweede een schalk. (Wij hopen van beide, vooral van de eerste, alleen op het toneel). Tenslotte komen wij aan de ongeoorloofde liefde, een netelig onderwerp. Dat is het hier des- temeer omdat het moet verbonden worden aan Henriette (Mej. G. Knol), de schoonzuster van Van Wijk. Zij is de ingetogenheid zelf, gekleed in het zwart, en behalve in de scene waarin de schalk op haar verleden zinspeelt, met een gelaatsuitdrukking van de geboren onschuld. Het was dan ook een schok om zoiets van haar te ver nemen, en dit pleit voor haar goede spel. Overigens heeft dit zijsprongetje in het verre verleden plaats gehad, zodat wij menen daarover de sluier der vergetel heid te mogen werpen. En nu hadden wij U bijna in onzeker heid gelaten over het puzzlewoord van oom Kedovius. Hier is het „Rumor in casa" in het Neder lands overgezet „ruzie in huis". Hoe verzinnen ze het hè? Uit het bovenstaande blijkt wel voldoende dat dit gezelschap er wezen mag. Het is daarom jammer dat betrekkelijk weinig publiek daarvan heeft genoten. Deoorzaak? Wij hebben ons laten vertellen dat de bouwvakarbeiders nogal „weergevoelig" zijn. Zij werken niet graagin de kou, en nu was het Zaterdagavond niet wat je noemt een zomerse avond. Maar toch zouden wij hen, en niet het wakkere troepje uit St. Maartensvlotbrug, willen toe roepen „Hierna beter". RECTIFICATIE In het verslag van de Gemeen teraad van Schoorl is een storende fout geslopen. Waar in het laatste gedeelte gesproken wordt over een verzoek om een aanvullende subsidie van f 150,voor de Reclametocht, welk verzoek bij de Wethouder Meedendorp geen al te gretig gehoor vond, moet men lezen: Deze bede vond bij de Wethouder Kaandorp geen al te gretig gehoor. SCHAAKVERENIGING SCHOORL Uitslagen gespeelde partijen: G. Konijn-M. Slot 0-1 Dr L. J. Simons-G. Diderich 0-1 H. Diderich-M. Slot 0-1 C. Den Das-J. Meedendorp 1-0 C. Visser-Mevr. Roukens 1-0 H. A. Dorré-G. Konijn 0-1 „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro M7071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond-Binnen en Egmond aan de Hoef: P, Smit, Abdijlaan 59 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m, met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. frase#* le en 2e Paasdag BERGEN Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK H. J. PIERS, Tel. K 2201-202

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1