„DE DUINSTREEK BINNEN IEDERS BEREIK r\w Handels drukwerk l^ostlrcicir eit ioef\ ISRAEL ROB de Avaulutiee e>vt n,u DE RAAT PRAAT „OSMIA" de \Julpew PEDICURE H. KJ. ttifyd, P. C. KAAN G Oldenburg Autacifschwl K0ELEMEIJ werelddelen Tweede Blad* Vrijdag 3 April 1953 CASSETTES VOOR IEDERE BEURS SOLAFABRIEK M. J. GERRITSEN n.v. ZEIST De benaming „Heilige Land" is in de bijbel terug te vinden (Zach. 2:12). Op andere plaatsen wordt in de Heilige Schrift ge sproken over Kanaan (Gen. 11:31), het Beloofde Land (Gen. 12 7. Hebr. 11:9) het land der Hebreeën (Gen. 40:15), het land Israëls (1 Sam. 1319). De naam Palestina of Filistea had oorspronkelijk slechts betrek king op de tamelijke smalle kust strook, die door de Filistijnen werd bewoond, later diende deze betiteling voor het gehele land. De benaming „Heilige Land" is door de Christenen pas in ge bruik genomen na de tijd van de kruistochten. Dat de kruisvaarders in Palestina tegen de Mohamme danen moesten strijden, weet menigeen nog wel uit zijn school boekjes. Minder bekend is echter, dat het Heilige Land daarna nog eeuwenlang gebukt is gegaan onder het ernstige wanbeleid van een Turks bewind. De bodem werd honderden jaren lang ver waarloosd, het geboomte lang zamerhand geheel uitgeroeid, zo dat de eerste Joden, die zich onder invloed van de Zionistische beweging in het begin dezer eeuw in Palestina vestigden, daar een ware woesternij aantroffen. Weer bewoonbaar In de Bijbel kan men op een groot aantal plaatsen vinden, dat Palestina eertijds een land van overvloed was. Er wordt gespro ken van een goed en ruim land, vloeiende van melk en honing, een land van waterbeken, fontei nen en diepten, van tarwe, gerst en wijnstokken, van olierijke olijf bomen, vijgebomen en granaat appelen (Ex. 3:8, Num. 13:23, 27, Deut. 8:7-9, 2 Kon. 18:32, Jes. 36:17). De moderne Joodse landbou wers zijn volijverig aan de slag gegaan om het welhaast onher bergzame land weer bewoonbaar te maken, door een doelmatige bebouwing, aanplanting van bos sen en ontwatering van gronden. Pas na de eerste wereldoorlog komt het Heilige Land onder Engels protectoraat. Omstreeks 1930 hebben de Israëlieten er meer dan 60 landbouwkolonies. Deze gemeenschappen worden door de Joden zelf bestuurd, de omgangstaal is het Hebreeuws. Centrum der wereld De Jongste geschiedenis van Palestina is de tegenwoordige krantenlezer voldoende bekend. Wellicht is er voor de nieuwe staat Israël een grote toekomst weggelegd. Vanouds ligt Palestina immers in 't Centrum der wereld. Destijds liep de grote verkeers weg van Centraal-Azië naar Egypte dwars door dit land. De wegen, die later door Alex ander de Groote en nog weer later door de Romeinen werden aangelegd, droegen er het hunne toe bij de boodschap van Jezus Christus uit te dragen van dit kleine land aan de Middellandse Zee naar alle windstreken, tot in de verste uithoeken van onze aarde. Drs J. V. Kinderverhaal Ondertussen tuurde Ans over de maanverlichte zee. Ze was haar vervolgers ontkomen maar nu dreigde een ander gevaar. De benzine raakte op. Juist boven een eiland stopte zij de motor. BERGEN Bergen's vroede vaderen kwa men Donderdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitter schap van Burgemeester Dr W. Huygens. De door het bedanken van de hr Broersma opengevallen zetel werd ingenomen door de hr W. H. van Hattum (C.P.N.) Na geruime tijd in comité -te hebben vergaderd, besloot de Raad om in afwijking van de agenda eerst punt 8 te behande len behandeling van het rapport van de commissie belast met het nazien van de gemeenterekenin gen enz. over de dienstjaren '50 en '51 en de antwoorden van B. en W. op de opmerkingen van genoemde commissie. De heer Ellis, een der samen stellers van het rapport, bleek niet voldaan met deze antwoor den en zou graag weten hoe het nu stond met het G.E.B. Ook de heer Wittebrood vroeg meer inlichtingen. Na enige discussie, deelde de voorzitter mede, dat het G.E.B. dit jaar stellig met een nadelig saldo zou werken. Besloten werd het verzoek van de militaire bond Pro Rege om subsidie voor de exploitatie van militaire tehuizen aan te houden tot de behandeling van de ge meentebegroting voor 1954. Arbeidscontractanten in vaste dienst Met het voorstel tot aanstelling in vaste dienst van een vijftal niet meer zo jonge arbeidscon tractanten konden de heren Swaag en Ellis zich niet verenigen. Ook de heer Sluis was er in principe tegen. Na uitvoerige verdediging door wethouder Den Das ging de Raad met het voorstel accoord. W inkeislui ting Het voorstel tot openstelling op Zondagen van 14 tot 18 uur gedurende het tijdvak 'van 15 September tot 15 Mei van win kels te Bergen aan Zee voor de verkoop van banket, brood, fruit, chocolade en suikerwerk, ging Mr Sluis te ver. Z.i. zullen hier aan consequenties zijn verbonden Bergen-Binnen zal met eenzelfde verzoek komen. En dan, zal de vereiste goedkeuring volgen? De hr Ellis ziet niet de noodzaak in van de openstelling op Zondag buiten het seizoen. De hr Maasen meent, dat de practijk de behoefte aan zo'n re geling heeft bewezen. De voor zitter acht een regeling voor Bergen-Binnen niet nodig. Wat de goedkeuring betreft, meent hij, dat hier bijzondere omstandighe den aanwezig zijn, die een goed keuring rechtvaardigen. Met 1 stem, die van Mr Sluys, tegen wordt 't voorstel aanvaard. Opheffing Gemeentelijk Slachthuisbedrijf Wethouder Den Das, voor 27 jaren een der vurigste voorstan ders van het stichten van het Handig hield Ans de machine in bedwang tot zij boven het land was. Toen stond zij op. Zij klom door het venster en met de parachute gewapend maakte ze zich klaar voor de Slachthuis, had nu tot taak zijn werk van toen, te helpen afbreken. Als het tij verloopt, verzet men de bakens, aldus de hr Den Das. De inrichting voldoet niet meer, werkt nu al met schade, die, als men alles naar de eis des tijds wil inrichten, zal oplopen tot enige duizenden. De slachtprijzen aanmerkelijk verhogen gaat ook niet. Waar in Alkmaar een goed ingericht bedrijf hulp kan ver schaffen, menen B. en W. dat het onverantwoord zou zijn om op de oude weg door te gaan. Er zijn aan opheffing ook bezwa ren verbonden, als keuring in winkels, wachtgeld personeel, en verlies op het gebouw. De heer Maasen meent, dat vijfzesde van de slagers vóór opheffing is. Eenstemmig besluit de Raad ten slotte tot liquidatie van het bedrijf. Rode Kruis-auto Waar de ruimte beschikbaar gesteld aan de afdeling Bergen van het Nederlandse Rode Kruis ter stalling van haar ambulance auto sedert begin 1952 is gehal veerd, menen B. en W. dat er alle aanleiding bestaat de huur prijs eveneens te halveren en terug te brengen op f 255,-. De Raad kon zich hiermee verenigen. Na-vordering G.E.B. De door de Horeca-bedrijven ingebrachte bezwaren tegen de navordering waren B. en W. steekhoudend gebleken. Om de onbillijkheid weg te nemen stelden B. en W. voor om de bedragen te verlagen wat het G. E. B. f 2782,zal kosten. De heer Brak noemt het zuur voor de rest van de inwoners en de heer Ellis ziet hierin een be voordeling van zekere groep. Mr Sluis wijst er op, dat grootver bruikers overal korting hebben. Met twee stemmen tegen (van de heren Ellis en Wittebrood) gaat de Raad accoord met het voor stel van B. en W. Na de rondvraag ging de Raad weer in comité. VINCENT VAN GOGH HERDACHT Op 30 Maart 1853 werd te Zundert in N.-Brabant als zoon van de Dominéé aldaar geboren Vincent van Gogh. De geboorte dag van deze grote kunstenaar zou ook te Bergen als schilders centrum niet onopgemerkt voor bijgaan. Zondagavond werd ter herdenking op de Volkshogeschool ,,'t Oude Hof" een door de Ber gense kunstschilder Jan Ponstijn geschreven hoorspel opgevoerd, geïllustreerd met lichtbeelden. De verschillende taferelen, vertolkt door een aantal onzichtbare spe lers, gaven de aanwezigen een dieper begrip van deze grote mens, die gedreven door liefde tot zijn medemensen als hulpleraar, prediker enschilder de vertrapten, zwakken troost tracht te te schenken. Het eerste tafereel maakt ons getuige van een gesprekt tussen de 16-jarige Vincent en zijn vader en zijn oom Vincent van Gogh, die hem aanraden in de kunst handel zijn toekomst te zoeken. Hij wordt in 1869 jongste be diende bij de Fa Goupil in Den Haag en in 1873 overgeplaats naar het filiaal in Londen. Hier wacht hem de eerste grote teleur stelling in zijn leven: zijn liefde voor de dochter van zijn hospita wordt niet beantwoordt. Vincent versombert. Om hem op andere gedachten te brengen, wordt hij overgeplaatst naar Parijs. Als hij niet verandert, volgt ontslag. Dan aanvaardt bij een baantje als hulpleraar in Engeland. In 1876 terug in Nederland besluit sprong. Zonder vrees dook Ans naar beneden, de machine aan haar lot overlatend. Ans viel snel omlaag. De bomen leken op haar toe te snellen. hij voor predikant te studeren. In '78 moet hij de studie opgeven. Hij vertrekt naar Brussel om aan de school van evangelisatie te worden opgeleid tot lekenprediker. In '79 volgt zijn aanstelling te Aresmes en hier werkt hij in de mijnstreek, de Borinage te midden van de armsten der armen. Hij deelt de armoede met zijn ge meente, geeft zijn kleren weg, verzorgt de zieken, steunt de eisen tot lotsverbetering. Het deftige comité, belast met het toezicht op de lekenpedikers, acht deze „overdreven ijver" een beletsel voor hernieuwing van een aan stelling. Na ook hier te hebben gefaald, en er zich bewust van geworden, dat hij niet door middel van het woord zijn medemensen troost kan brengen, werpt hij zich op de schilderkunst. In Den Haag schijnt hij vrede te hebben gevonden, als hij samen woont met een vrouw uit het volk, wier lot hij zich heeft aan getrokken. Weer teleurstelling. De enige die hem steeds trouw blijft en helpt is zijn drie jaar jongere broer Theo. Een volgend tafereel speelt in Frankrijk. In Arles bereikt hij zijn hoogtepunt in de kunst, maar daar vertonen zich de eerste sympto men van verstandsverbijstering. Met vallen en opstaan bereikt hij de zomer 1890. Dan wordt het hem te machtig en met een geleende revolver29 Juli 1890 overleed Vincent v. Gogh. Eindelijk flapte de parachute open en werd de val gebroken. Nu was het de vraag of de landing in de snel vallende avond even gelukkig zou zijn. De wind dreef Ans hoog over Zijn onafscheidelijke broer Theo volgde hem een half jaar later in het graf. Beide broers rusten op het het kerkhof te Anvers. De auteur van het hoorspel de hr Jan Ponstijn, wekte de aan wezigen op om ter verdere ken nismaking met de grote Vincent v. Gogh een der tentoonstellingen van zijn werken te gaan bezoeken. WATERSTANDEN V.V.V. Groet-Camperduin Hoog water Maart 's morgens 's namiddags 5 April 7.20 7.45 6 8.07 8.42 7 9.10 9.46 8 10.22 11.15 9 12.00 12.15 10 12.49 1.20 11 1.53 2.15 Laag water Maart 's morgens 's namiddags 5 April 1.20 1.45 6 2.07 2.42 7 3.10 3.46 8 4.22 5.15 9 6.00 6.15 10 6.49 7.20 11 7.53 8.15 de jungle in de richting van een inboorlingendorp. Het maanlicht straalde over de bijenkorf-hutten. Gewapende mannen dansten in een open ruimte. Elke werkdag 's morgens 9-12 u. en volgens afspraak. Ook aan huis te ontbieden (Lc^O'C st&ciCf't v.d. Woudestraat 9, Alkmaar Voor in- en verkoop en verhuur van gehele en gedeeltelijke inboedels alléén naar (/ecfcooftlokaol DE BOOM Zaterdags en 's Maandags gesloten naar alle Vakkundig inpakken Verzorg, douaneformaliteiten Grote voorraad verpakkings materiaal Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij DEN HELDER Ruyghweg 101 Telef. 2629 Voor uw Drukkerij IN HET CENTRUM DER WERELD Enkele malen per jaar gaan onze gedachten uit naar het Heilige Land. Zo is het nu ook weer in de Paastijd. Wat weten wij eigenlijk van dit gebied? Zeer weinigen van ons zijn er ooit geweest. Velen weten er niet veel meer van te vertellen dan dat het verweg ligt, ergen in Klein-Azië. een rijk bezit zo'n prachtige, uitgebreide cassette SOLA-ZILVERPLEET. En, een bezit voor Uw leven Kunt U het gehele bedrag voor zo'n alles omvattende collectie niet in eens uitgeven? Geen nood. „SOLA" brengt cassettes tn allerlei combi naties en prijzen. Ook in „SOLA-MASSIEF": het prachtige zilverwitte, door en door vlekvrije metaal. Onverwoestbaar Een voordeel is, dat elk artikel dat het merk „SOLA" draagt afzonder lijk verkrijgbaar Is zonder enige prijs verhoging. Dit Stelt U in staat uw SOLA-cassette geleidelijk aan te schaffen en zo groot te maken als U zelf wilt. Het kost U geen cent meer Gaat U eens praten met Uw leverancier Hij zal U gaarne met raad en daad ter zijde staan. SOLA-ZILVERPLEET ZWAAR VERZILVERD SOLA-M ASSI E F DOOR EN DOORVLEKVRIJ Boekhandel C* Oldenburg Schoor! Eikenlaan 13, Bergen N.-H. Vraagt prijs en inlichtingen Telefoon 5935 b.g.g. 3447 Marinestraat 21 Egmond aan Zee Telefoon 459 Geopend van v.m. 9.30 tot nam. 4 uur. Na 4 uurTelef. K 2900-47067 Emigratie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 5