99 99 DERDE LUSTRUM DER K*J*V*0* BERGEN S* DE LANGE SCHOORL u.v.v. VRIJDAG 17 APRIL 1953 30c JAARGANG No. 15 Verschijnt te Bergen* Bergen aan Zee* Schoorl* Schoorl dam, Groet* Camperduin* Egmond aan Zee* Egmond-Binnen en Egmond a. d. Hoef THEOSOFISCHE LOGE„NEPTUNUS" Lezing Mevr. Croes-v. Delden Voor de theosofische loge „Neptunus hield Vrijdagavond Mevrouw Croes-van Delden een lezing over: „De vrije wil". Uit gaande van de theosofische op vattingen over Reïncarnatie (we- derbelichatning) en Karma (de gevolgen van handelingen) merkte de spreekster op, dat in ieder mensenleven slechts een klein deel van de som der lots-uitwerkingen tot uiting komt. De mens is door de schepper in het aanzijn geroepen en aan deze Schepper kent de theosofie de attributen van Wil, Wijsheid en Liefde toe. In de mens zijn deze attributen in potentie aan wezig en de herhaalde levens op aarde hebben tot doel, deze at tributen te ontplooien en tot steeds grotere volmaaktheid te brengen. Komende tot haar on derwerp, en de mens beschou wend van de vroegste tijden af, meende spreekster de mensen in vijf soorten te moeten verdelen a. de allerprimitiefste mens, wiens wil alleen op voedsel, dekking en zelfbehoud is gerichtb. de kudde mens, die wèl een wil bezit, doch wiens wil door een leider wordt beheerst en gerichtc. de indivi dualist, die zich boven de massa wil verheffen en daardoor soms immoreel handelt; d. de ontwik kelde mens, die de zedelijke nor men als richtsnoer heeft en e: volmaakte mens, die zijn wil in harmonie heeft gebracht met die van de Schepper, naar het woord van Christus„Ik en de Vader zijn één". Deze wei-doordachte en fraai gestyleerde rede werd op uit stekende wijze voorgedragen. Met talrijke voorbeelden en analogiëen werd het betoogde toegelicht, waarbij ook onze eigen tijd niet werd vergeten. Het is te hopen dat de loge „Neptunus" deze spreekster voor het volgende sei zoen wederom zal uitnodigen. KINDERSPELEN TE BERGEN Gesteund door de overweldi gende belangstelling voor de kinderspelen in de voorgaande jaren, zullen ook dit jaar op 30 April, de verjaardag van H. M. de Koningin, door de Oranje vereniging kinderspelen worden georganiseerd in de hiervoor bij uitstek geschikte en vanzelfspre kend met vlaggen getooide Stationsstraat. Aan de spelen kunnen deelnemen de leerlingen van de le tot en met de 7e klas van alle scholen in de gemeente, mits de deelnemers zich op de in de kennisgevingen gemelde plaats en tijd, aanmelden. Teneinde stagnatie en teleur stelling te voorkomen, wijst het comité van uitvoering er op, dat na de vastgestelde dag van aan melding, geen deelnemers meer kunnen worden ingeschreven. Ook nu weer zullen de win naars met fraaie prijzen worden beloond. Nadere bijzonderheden op de programma's en de in dit blad te plaatsen advertentie. MEISJESSCHOOL Men verzoekt ons er de aan dacht op te vestigen, dat de aan gifte voor de beide Meisjesscholen te Bergen dit jaar uitsluitend moet geschieden bij de Directrice, Mej. G. J. Scholten (zie adver tentie in dit nummer). ZONDAGSDIENST ARTSEN Ter viering van haar derde lustrum gaf de K.J.V.O. een cul turele avond, die oordelende naar de opkomst en het applaus der aanwezigen als ten zeerste geslaagd mag worden beschouwd. Na een openingswoord van de voorzitster Mej. Elly Knapen, gevolgd door het zingen van een vers van de Bakuroos, opende het K.J.V.O.-meisjeskoor het pro gramma, door een aantal liederen ten gehore te brengen, die zuiver en melodieus werden voorge dragen. De dirigente, Mevrouw Morée en de pianiste, Mej. Gees van Dijk, die zich zeer veel moeite hadden gegeven om deze resul taten te bereiken, werden dan ook beiden gehuldigd. Onder leiding van de heer Brouwer werden daarna 'n drietal nummers volksdansen uitgevoerd, die voor de zoveelste maal lieten zien, dat volksdansen een kunst is die met gratie kan worden uitgevoerd. Vervolgens kwam Jan P. Strij- bos met zijn film: „Vogels in de Lente". Als we hier zeggen dat Strijbos een cineast is, die wéét wat hij op het projectie-doek moet brengen, die beschikt over een helder stemgeluid dat tot in de verste hoeken van de zaal doordringt en die tevens een boeiende voordracht bezit, dan is het geen wonder dat hij met zijn films steeds volle zalen trekt. Na de pauze werd een toneel stukje: „Een Reuzen-idee" van Willy Corsari opgevoerd. Mevr. Vermeulen ontvangt een telegram van haar zwager, die twaalf jaar geleden naar Zuid-Amerika is vertrokken, dat hij haar die middag denkt te bezoeken. De man is natuurlijk rijk, en voor haar geestesoog verrijzen reeds mogelijkheden van erfenissen of legaten voor de kinderen. Ver heugd deelt zij dit aan haar zoon en dochter mede, maar het ver wende dochtertje, dat aan niets anders dan uitgaan doet, weigert thuis te blijven en vertrekt, waar door moeder in verlegenheid ge raakt. Om haar daaruit te helpen slaat de zoon, die niet ongevoe lig blijkt voor de bekoorlijkheden van het dienstmeisje, zijn moeder voor, om dit dienstmeisje, Annie genaamd, de rol van de dochter, Kitty, te laten spelen, waarin de moeder, na enig tegenstribbelen toestemt. Dit leidt echter tot on verwachte complicaties. Oom is al direct van de pseudo-dochter gecharmeerd hij blijft er zelfs overnachten! Mevr. van Dalen, die op bezoek komt en nergens van weet, begint plotseling de zaak door te krijgen en nodigt de familie, de pseudo-Kitty incluis, voor een feestje ten hare huize, alwaar deze 'n nieuwe aanbidder krijgt, die de volgende dag met een bos bloemen voor haar komt opdagen. Voordat het echter zo ver is, komt de dochter thuis, die door moeder en zoon gedwongen wordt om thans de plaats van dienstbode in te nemen. De volgende morgen arriveert de van niets wetende oude, dove grootvader, die Annie niet anders dan als dienstmeisje kent, en die zich niet onthoudt zijn verwonde ring en afkeuring te uiten over het feit, dat haar houding thans niet is, zoals hij dat gewend is. Ook de verliefde buurman komt binnen met zijn bloemen, die hij opzettelijk voor de pseudo-Kitty heeft meegebracht. Er ontwikkelt zich een gesprek en als de buur man tenslotte de gelegenheid krijgt om zijn bloemen aan te bieden, ontwaren zowel hijzelf als groot vader, dat hij geen schijn van kans heeft, daar oom de hem geboden gelegenheid beter heeft benut. Terneer geslagen druipt hij af. Aangezien de kansen op legaat of erfenis tevens zijn ver dwenen, grijpt de echte dochter de gelegenheid aan om in een woedende scène de ware identi teit der pseudo-Kitty te onthullen. Oom verklaart echter dat hij dit reeds de vorige avond had door zien, zodat aan zijn toekomst plannen niets verandert. Het applaus dat aan het einde van 't eerste bedrijf opblonk, kon er de spelers reeds van overtuigen dat hun werk goed was, en na het tweede bedrijf werd dit nog eens geaccentueerd. Hoofdpersoon was, zowel door haar rol als door haar wijze van uitbeelden, Annie, het dienstmeisje, voorgesteld door Mej. Elze Schuil. Zij speelde natuurlijk en met gevoel, Kitty, het dochtertje dat van uitgaan houdt, werd gespeeld door Mej. Winkel, het juiste type voor zulk een rol, terwijl Mejuffrouw Ruth Schuil, die de moeilijke rol van Mevrouw Vermeulen had te vervullen, deze met ernst en be heersing tot de welwillende huis vrouw wist te maken. Mej. Baukje Westerterp toonde in de rol van Mevr. van Dalen, hoe zij met elegance van roddelen tot prijzen kon overgaan. Van de heren noemen we Arie Roos als Frits, de eerste jaarsstudent die thuis is: naar het leven genomen. Verder de heren Kees Kooger als groot vader, voortreffelijk; en de heer W. van Thiel als de verliefde buurman, uitstekend. Wat deze twee aan spel, gebaren en mimiek te zien gaven, zou geen beroeps acteur hen kunnen verbeteren. De oom uit Zuid-Amerika scheen zijn geheugen in de „groene hel" te hebben achter gelaten. Van zijn rol kende hij zo goed als niets en daardoor werd zijn optreden herhaaldelijk stuntelig. En dat is jammer, want vóór 'n feestavond dient men zich behoorlijk voor te bereiden. N.H.A.D.O. Bergen-Binnen N.V. Van 1 Mei a.s. af, zijn in de autobussen van de N.H.A.D.O. „Bergen-Binnen' N.V. te Bergen, die te Alkmaar aankomen, N.S.- plaatsbewijzen 3e klasse van Alk maar naar Haarlem, Amsterdam CS, Den Haag HS, Rotterdam DP en Rotterdam Beurs ver krijgbaar. BELASTINGZAKEN BOEKHOUDINGEN Vierde Kunstkringavond „De Plankeniers" met „MADAM TIC-TAC" Het mocht het Bestuur van de Kunstkring Bergen gelukken om voor de slotavond van dit seizoen de medewerking te verkrijgen van het gezelschap „De Planke niers" uit Bussum. Gespeeld werd „Madam Tic-Tac' van Falkland L. Cary en Philip Wheaters, in de vertaling van C. M. van Hoogstraten. De auteurs namen de toeschou wers mede naar een van de vele boarding houses, pensions, in een donkere buurt van Londen. De geschiedenis speelde zich af in het aan dit pension verbonden café, waarin Madam Tic-Tac de scep ter zwaaide. Deze had tengevolge van een vergissing tijdens een operatie haar gezichtsvermogen en haar gehoor verloren. Dit noodlottig gebeuren gaf haar een haat tegen de maat schappij, waarop zij zich wilde wreken. In haar café had ze een troepje vreemde individuen om zich heen verzameld, die zij met vaste hand bestuurde. Aan enige getrouwen, o.a. haar zoon Luke en een jong meisje Beth was zij zeer verknocht. Alle mededelingen werden haar door kortere of langere tikjes op haar hand overgebracht, vandaar de naam Madam Tic-Tac. Deze avond beleefde de toe schouwer een van de avonturen en tevens het laatste uit het tragische leven van deze vrouw en maakte hij kennis met mensen, die leefden aan de rand van de afgrond en voor wie een mensen leven weinig waarde had. Als bij een mislukte overval op een Bank een dode valt en de politie in actie komt, is goede raad duur. Verraad vrezende, deinst de aan voerder Clem er niet voor terug met een tweede schot de chauffeur Rudge te liquideren. Nieuwe moord. Det. Sergt. Harris zet zijn na sporingen voort en als de be wijzen tegen de zoon Luke zich opstapelen verdedigt de blinde, dove moeder haar kind, hij moet gered worden, het koste wat het wil. Zij overwint, zij weet de ware schuldige té ontmaskeren, maar ten koste van haar eigen levenClem lost een derde schot en Madam Tic-Tac valt. Te mid den van deze onderste lagen van de Londense samenleving, bloei den ook vriendschap, ware liefde (Luke en Beth), echte moederliefde. Met een tot een ovatie aan groeiend applaus gaf het publiek uiting aan zijn grote waardering van het prachtige spel van de gasten uit Bussum. verjaardag vierde, werd bij monde van Mevr. Dekker gecomplimen teerd en een bloemstuk aange boden. Met welgemeende dank offreerde de heer van Campen- hout de club een consumptie. Door een der leden was nog een clublied samengesteld, dit werd op de wijze van „naar de speeltuin" door Wijbinga op de piano ge speeld en door de clubleden mee gezongen. Na nog een partijtje kaart te hebben gespeeld, waarbij de vrou wen de baas waren, en op koffie en gebak was getracteerd, werd begonnen met zang, voordrachten en muziek en een dansje. Omstreeks 1 uur werd er gezorgd voor een gemeenschappelijke koffietafel, die prima in orde bleek te zijn. De club heeft genoten, 't feest duurde tot laat in de nacht. Woensdagavond wordt er zon derclubverband onderling gekaart om prijsjes, tegen betaling van f 0.25 per avond. In 't herfst seizoen zal de club weer officieel worden geopend. Zij, die willen kaarten in een gezellige club raden wij aan ko mende herfst lid te worden. de bekende stip in het beruchte gebied werd gedeponeerd, door braken honderden voetbalfans het cordon van politiemannen en schaarden zich, neen dromden rond het doel van goalie Schek- kerman. Jan Beentjes, scherp ge concentreerd, nam een kleine aanloop van enkele tientallen meters, dof knalde zijn schoen tegen het bruine monster en een fractie later lag de gelijkmaker achter de tevergeefs duikende Schekkerman. De stand was gelijk en daar zou geen verandering meer in komen. Fruitgrossier Zandbergen, in de wolken over het vertoonde spel, stelde na afloop van de wedstrijd voor een van de vele fraaie doelpunten vijf kilo bananen beschikbaar. Twee andere goals werden beloond met ieder elf blikken doperwten, beschikbaar gesteld door de Beverwijkse con- servenfabriek „De Hoorn". Verder vernemen wij nog dat, hoewel hij een bord op zijn rug droeg met het opschrift „Niet te koop", doelman Schekkkerman een aanbod kreeg van een Italiaanse scout. Het schijnt dat Schekker man het niet onaanzienlijke be drag van 10 millioen lire zal kunnen incasseren. Hoewel deze wonder doelverdediger, die niets voor Zamora in zijn beste tijd behoeft onder te doen, zeer aan Bergen is gehecht, moet het niet onwaarschijnlijk worden geacht dat hij, als de Italianen nog een slordige 10 millioen aan hun bod toevoegen, hij Nederland voor een warmer klimaat gaat ver wisselen. FANCY-FAIR Het driedaagse festijn van de Fancy-Fair ten bate van de R.K. vrouwelijke en mannelijke jeugd is weer voorbij. Och ja, U weet wel hoe dat is! Rad van avon tuur, werptent, de spijker op de kop slaan, poppennaam raden, vrolijke keuken, lekkernijen, dran ken (lichtalcoholische!) veel actie en veel pret. Er was ook een waarzegster. Deze hebben wij helaas niet kunnen ontdekken, maar later hoorden wij dat zij enigzins afgezonderd achter het toneel was opgesteld. Een echt teken des tijds, want wordt tegen woordig de waarheid niet dikwijls een beetje weggemoffeld? Een origineel maar enigszins riskant idee was het, om te laten raden naar het gewicht (het li chamelijke wel te verstaan!) van het „Comité complet". Riskant indien men denkt aan het gezegde: Gewogen maar te licht bevonden! Gelukkig schijnt daarvoor in dit geval geen kans geweest te zijn, hoewel onze ingeboren beschei denheid ons heeft belet er nauw keurig naar te informeren. Uit betrouwbare bron vernamen wij dat de financiële opbrengst zeer tot genoegen is geweest van bovengenoemd Comité. Proficiat! CANDIDATEN voor de Gemeenteraads verkiezing op 27 Mei 1953 Partij van de ArbeidW. H. P. Pastoor, H. J. Meedendorp, H. Mulder, W. Sevenhuijsen, K. Hulshoff, K. L. Otsen, H. Bre- dewout, R. P. Goettsch, J. J. Kor- ver, J. I. Gottmer. K.V.P.: N. Kaag, C. Kaan dorp, J. C. Schotvanger, P. J. Bijl, G. Louter, Mej. M. M. Dapper, P. A. Ruis, J. W. Vroom, B. v. d. Ploeg. Schoorl's Belang: D. Duin Wz, J. v. d. Oort, Mw. W. Jansen- Breevaart, P. van Lienen, P. Blan- kenstijn, F. C. Bik, C. Hoog- vorst Azn, S. Gutker, H. Stenne- berg, M. W. v. d. Garde, K. P. Zuurbier, Joh. de Leeuw, C. de Graaf. C. P. N.: Mw. D. Keijzer-Jon- ker, W. Aartsen. Het comité „SIMAVI" ver zocht de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers de jaarlijkse collecte alhier te organiseren, dit ge schiedde van 6-11 April. De opbrengst was, na aftrek van de onkosten f 720,27. De U.V.V. bedankt hierbij zeer de collectanten die zorgden dat dit mooie resultaat werd bereikt. KAPCONCOURS Op de Demi-finale te Hil versum gehouden Herenkappen om het Kampioenschap van Ne derland, behaalde onze plaatsge noot de heer L. Henneman, Lou- delsweg, een prachtig resultaat. Als enigst overgeblevene van de kop Noord-Holland wist hij op de zevende plaats beslag te leg gen en zich zodoende voor de finale te klasseren welke 15 Juni ge houden zal worden te Amsterdam. Henneman proficat, ga zo voort de naam van Bergen hoog te houden. Er waren 35 deelnemers. Hoe gering 't verschil wel was blijkt uit het feit, dat No. 1 398 punten, L. Henneman 389 pun ten verkreeg. JAARVERGADERING KLAVERJASCLUB Op 8 April had in 't Wapen van Bergen de jaarvergadering plaats van de klaverjasclub, die besloten werd met een feestavond. De voorzitter, de heer C. Jol opende met een toepasselijk woord. Vervolgens werden door de se cretaris P. Zweed, de notulen ge lezenen onveranderd goedgekeurd. Door de wnd. penningmeester H. v.d. Elsken werd het financiële gedeelte gerapporteerd. De pen ningmeester J. v. Duin was met kennisgeving afwezig. Bij monde van F. de Vos, die als lid van de financiële commissie fungeerde werd alles in orde bevonden en bleek dat de vereniging ongeveer f 200.- in kas had. Zowel secre taris als penningmeester werden door de voorzitter gecomplimen teerd voor hun beheer. Vervolgens las de secretaris het jaarverslag voor, waaraan wij het volgende ontlenen. De club telt nu 40 leden. Er werden twee vriendschappelijke matches gehouden en wel met Alkmaar en Egmond aan Zee. Er werden 3 bestuursvergaderingen gehouden. Kampioen van de club werd P. de Groot. De verhoudingen in het bestuur waren goed. 't Huidige bestuur is tot heden toe als volgt samengesteld C. Jol, voorzitter, P. Zweed, secretaris, J, v. Duin, penningmeester, Cees Min, com petitieleider en P. van Campen- hout commissaris van materiaal. De beker die door P. de Groot gewonnen was, werd met een toepasselijk woord door de voor zitter uitgereikt. (De heer van Campenhout die deze dag zijn GROOTSE VOETBALSHOW op B.S.V.-tcrrein te Bergen De Keuze-Commissie van de K.N.V.B. was Dinsdagavond niet in Bergen, natuurlijk niet, deze heren hadden andere zorgen, met name de samenstelling van het Nederlands elftal voor de wed strijd tegen België. Toch als zij hadden geweten dat,daar in het dorpje aan de duinenrand een wedstrijd werd gespeeld waarvoor enkele Italiaanse voetbalscouts wel interesse hadden, zouden ook zij waarschijnlijk tussen de duizend koppige menigte langs de lijnen van het B.S.V.-terrein hebben gestaan. Helaas, zij waren er niet en zij hebben iets gemist. Wij waren gelukkiger en kunnen daarom getuigen van een wedstrijd, zo vol van sprankelende momenten, een wedstrijd die zo'n hoog tech nisch peil bereikte, dat die meer genoemde Italiaanse scouts in middels aan het onderhandelen zijn geslagen. Eerst dienen wij, alvorens ons enthousiasme geheel te uiten, een verzuim goed maken. U, waarde lezer weet nog steeds niet, welke rasvoetballers ons in vervoering hebben gebracht. Welnu. Elf snelvoetige goed getrainde haar- scheecders en evenzovele keiharde, stoere kerels die zich op andere tijdstippen met de handel van kool en aanverwante artikelen bezig plegen te houden, waren namelijk gezamenlijk vanaf Café Nieuwendijk, voorafgegaan door de onvolprezen Bergense Har monie, naar het B.S.V.-terrein getogen om daar slag te leveren. En wat voor een slag. Welis waar schenen de groenteboeren een gemakkelijke overwinning te zullen behalen. De doelpunten rolden in de eerste helft als rijpe appelen van een boom in het doel van des kappers heiligdom. Toen scheidsrechter Friedt, die associaties wekte van een Karei van der Meer, de spelers naar de kleedkamers dirigeerde was de stand 4—1 in het nadeel van de haarbewerkers. Kennelijk be schikten deze heren over een tweede Karei Lotsy, in ieder ge val een man die in staat moet zijn geweest een donderspeech af te steken, die de basis was van een kapperskwartiertje in de tweede helft. Hoe het zij, vijf minuten voor het einde was de stand nog slechts 5—4 in het voordeel van de groen teboeren. Vele toeschouwers had den zich reeds met deze stand verzoend. Niet echter de kappers, die zich met een laatste wanho pige aanval nog van een gelijk spel trachten te verzekeren. Dat zou gelukken ook, zij het dan door een penalty, welke scheids rechter Friedt voor een aange schoten hands meende te moeten toekennen. Op het moment dat de bal op (Veekttad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 137071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 19 April BERGEN Dr v. GELDER, Tel. 2027 SCHOORL-KOED1JK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360 ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Komlaan 6, Bergen Nh. Spreekuur dagelijks 23 uur en na telefonische afspraak (K 2208-2577)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1