de dynastie EEN ZEGEN! BERGEN SCHOORL vriJDAG 1 MEI 1953 30c JAARGANG No. 17 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef door Dr. P. H. RITTEI De verjaardag der koningin geeft aanleiding tot een korte beschouwing omtrent de centrale plaats welke de dynastie hoe langer hoe meer inneemt in ons nationale leven. Er waren oude en hechte banden. „Oranje en Nederland" is altijd een leuze geweest, waarachter zich een tastbare werkelijkheid bevond. Maar onze koningin is zo zeer Landsvrouwe „met heel haar hart", dat de verbinding tussen vorst en volk haast nimmer zo hecht en zo glanzend geweest is als tegenwoordig. Wij hebben een diepe bewon dering voor de geestkracht en werkkracht van onze jonge ko ningin. Te midden van de onge wone moeilijkheden, waarvoor de bestuurstaak het hoofd van onze staat plaatst: ingewikkelde be sprekingen en overleggingen, die de samenwerking der politieke groepen moeten waarborgen - een buitenlandse staatkunde, die geheel nieuwe banen volgt - functies die reeds de hele mens eisen, vindt de figuur op de troon gelegenheid haar vertegenwoor digende taak op een onovertref bare wijze te vervullen. Gedurende een periode, die Nederland geschonden en verarmd in de rij der volken zag terug keren herstelt de koningin de luister van onze natie door haar persoonlijke verschijning in het buitenland. Zij heeft een onge meen begrip voor de karakters der volken. In Parijs is men geest driftig over haar tact en haar gracie; in Amerika weet zij in haar redevoeringen precies de toon te treffen die de Amerikanen verstaanIn Londen is zij de gaarne geziene gast. En nauwkeurig, neen nog nauw keuriger, kent zij de ziel van haar eigen Nederlanders. Zij handhaaft de koninklijke waardigheid, maar zij weet, voortdurend opnieuw, genegenheid der Nederlandse mensen te winnen door haar eenvoud en haar van binnen uit komende belangstelling. Zij beseft dat haar volk wars is van op smuk en gelukkig is met de on gekunstelde hartelijkheid die van haar uitgaat. Wonderbaarlijk is de veelzijdig heid harer belangstelling. Gisteren was zij de gast van de Britse koninklijke familie, vandaag is zij te midden van de bevolking ener kleine Nederlandse stad, morgen woont zij een feest van letter kundigen bij, overmorgen is zij op de jaarbeurs in gesprek met de vertegenwoordigers onzer industrie. Haar deelneming voor door de watersnood getroffen gebieden was meer dan koninklijke plicht, zij was koninklijke genegenheid. Telkens weer wordt zij aange trokken door deze plaatsen des onheils. Zij reist er nog eens en nog eens heen, omdat haar hart mede lijdt en zij komt er als een zuster van de zeer eenvoudigen. Er behoeft niet gezegd te worden, dat wij allen de koningin lief hebbendeze liefde is een sprekend feit, dat geen bijzondere woorden nodig heeft. De bijzondere toewijding voor land en volk spreidt zich uit over heel het koninklijk gezin. Dat gezin vertoont het beeld ener bloeiende jeugd, dat ons volk verkwikt; het brengt ons in de prins der Nederlanden in aan raking met een belangrijke per soonlijkheid, waarvan de noeste werkkracht die zijner gemalin nabij komt. ZONDAGSDIENST ARTSEN Hier vinden wij een figuur uit het koninklijk huis, die nieuwe banen van ontwikkeling, die een nieuwe toekomst voor Nederland zoekt. Men heeft hem „onze reizende ambassadeur" genoemd. Onwillekeurig denken wij bij de aanschouwing van deze economisch geschoolde en economisch ge richte prins terug aan een der grootste koningen uit het Huis van Oranje, koning Willem I, gelijk wij in koningin Juliana de daadkracht en toewijding van koningin Wilhelmina en de lief talligheid van koningin Emma herboren zien. Grote eenvoud en bijzondere tact kenmerken ook de eerste gestalte naast de troon. De dynastie die over Neder land regeert is een voorbeeld van het moderne, democratische koningsschap. Wij worden dage lijks meer overtuigd van haar onontbeerlijke waarde, wij worden dagelijks gelukkiger om haar bezit. Er is in vroegere tijden wel eens gezegd: „de kroon is een orna ment", waarbij dan gedacht werd aan de beperkingen, waaraan de koninklijke bevoegdheden door de Nederlandse grondwet zijn onderworpen. Dit oude woord verbleekt bij de levende kracht, welke de kroon in onze dagen doet gelden. De Nederlandse koningen - zeer zeker ook onze huidige ko ningin - houden zich nauwkeurig binnen hun constitutionele taak. Maar machtig is de invloed der dynastie op het sociale leven en op de waardering van Nederland in den vreemde. Door de wijze waarop het koninklijk huis met een toewijding die het begrip van plichtsbetrachting te boven gaat, zijn sociale en representatieve roeping vervult, heeft het een onschatbare betekenis voor het nationale leven. Het is een zegen voor Neder land, deze koningin te beziiten! DE U.C.B. OP DE PLANKEN Een allergezelligste feestavond in De Rus De Ulo-club-Bergen besloot Dinsdag het winterseizoen met een druk bezochte feestavond in De Rustende Jager. Elk lid ver scheen op de planken en gaf een proefje van zijn kunnen: zang, toneel, muziek, gymnastiek, dans, volgden in bonte rij tot ten slotte een geanimeerd bal met muziek van de leerlingenband de in alle opzichten prachtig geslaagde avond besloot. Het 25 nummers tellende pro gramma werd in vlot tempo af gewerkt. Na een kort openings woord door de voorzitter, de heer K. Vel, die in het bijzonder het lerarencorps, de ouders en de medeleerlingen welkom heette, en het zingen van het clublied, dat twee oud-leerlingen, twee Ineke's, in een helder ogenblik hadden gemaakt, werd het pro gramma geopend met koorzang o.l.v. Mevr. Y. Gischler. F. Meischke trad later nog op als solist en had groot succes met een drietal Negro Spirituals: My Lord what a morning, stand still Jordan en Go down Mozes. Verschillende virtuozen traden voor het voetlicht. N. Kelder en G .Hofman speelden quatre mains, een drietal liederen van Fr. Schubert, de accordeonisten T. Heyblom en D. Brouwer toonden hun kunnen op het moderne schippersklavier en de jeugdige pianist Tilstra verraste zijn ge hoor met de Hochzeitstag auf Troldhaugen van Grieg. Dat de woorden „Mens sana in corpore sano", „een gezonde ziel in een gezond lichaam" hier overtuigde aanhangers vindt, bleek uit de vele o.l.v. de heer KI. Boot Sr. uitgevoerde gymnastische oefeningende onder ademloze stilte uitgevoerde evenwichtsoefe ningen, de keurige baloefeningen, het paardspringen, de standen (pyramiden) de brugoefeningen v.d. meisjes. Hoogst vermakelijk was de sketch „De verhuizing" waarin een ambtenaar zowat tot wan hoop werd gebracht, een zich dagelijks afspelend geval van inwoning, getiteld „Met gebruik van keuken", e.a. Theo- door en Alida hadden groot succes met hun overpeinzingen van het afgelopen jaar: het zal de aanwezigen met medelijden hebben vervuld te moeten horen dat de jongelui op de school 's winters kou moeten lijden en hun bede om erbarming en centrale verwarming zal hopenlijk naklank vinden in de harten van mogelijk in de zaal aanwezige autoriteiten. Ook Terpsichore, de muze van de dans, verscheen nog ten tonele met een drietal tot in de puntjes verzorgde balletten: Volendams ballet, de sprookjesachtige Japanse Lantaarndans en Winterballet. Het was reeds lang kinderen- bedtijd, toen U.C.B.-ers en gasten zich huiswaarts spoedden, hoogst- voldaan over de prachtig geslaagde avond. Mevr. Gischler en de heren Boot Sr en Verolme, die zoveel hadden bijgedragen tot het welslagen, werden door de dank bare U.C.B. verrast met een herinnering aan deze feestavond. Succesvol optreden van de A.T.V. „BERGEN" De Arbeiders Toneelvereniging „Bergen" gaf Zaterdagavond in de zaal Nieuwendijk een uitvoe ring van „Muggen om de kaars", een blijspel van H. de Wilde. Noodgedwongen had de A.T.V. zoals de leider de hr H. Polder vaart in zijn openingswoord mee deelde, ditmaal een oud paard van stal moeten halen. Dankbaar memoreerde spreker, dat velen na de vorige uitvoering waren toegetreden tot de A.T.V. als donateur en sprak de hoop uit, dat velen na deze avond dat voorbeeld zouden volgen. Het oude beestje deed het deze avond nog best, het pretentieloze blijspel van de Wilde hield het publiek, dat de zaal tot het laatste plaatsje vulde, allergezelligst bezig. Het was de geschiedenis van 3 niet meer zo jonge vrijgezellen, die na het heengaan van hun huishoudster hadden besloten zelf de huishouding te doen. Het viel hun geducht tegen en na vele mislukkingen met koken, strijken enz. besloten ze per advertentie 'n nieuwe huishoudster te zoeken. Vier candidaten kwamen er op dagen. Één was er die aan alle eisen scheen te zullen voldoen. Jo viel in de smaak en werd aangenomen. Jo was een en al zonneschijn, veroverde alle harten stormenderhand. Zij bracht de 3 vrijgezellen het hoofd op hol en beloofde ten slotte met alle drie te zullen trouwen. De slachtoffers wisten het echter niet van elkan der en vermoedden niet welk duivels spel Jo met hen speelde: wanneer zij een afspraak met alle drie op hetzelfde uur op een verschillende plaats in de stad heeft gemaakt en de heren vol verwachting zijn uitgegaan rooft de lieve Jo met haar hand langer het hele huis leeg De teleurgestelde trouwlustigen gingen nu maar weer zelf jassen, koken en strijken. LINTJESREGEN Ter gelegenheid van de ver jaardag van H. M. de Koningin worden ook enkele ingezetenen van Bergen onderscheiden. Tot officier in de orde van Oranje Nassau werden benoemd Dr J. Hemelrijk, rector van het Murmelliusgymnasium te Alkmaar en de hr D. J. Daalder, directeur van de M. M.S. te Bergen, Mr C. P. Eecen werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. VROUWENBOND N.V.V. De Vrouwenbond N.V.V. heeft op 22 April j.l. in het Dorpshuis haar jaarvergadering gehouden. De voorzitster heette allen har telijk welkom, waarna het lied „Wij vrouwen" werd gezongen. Daarna heette de voorzitster in het bijzonder welkom de heer Overman, die als gedelegeerde voor de Bestuurdersbond aan wezig was in de plaats van de heer Pastoor, die wegens drukke werkzaamheden was verhinderd. Daarna werd in herinnering ge bracht de spontane hulp van naai en verstelwerk en de keurig ge breide kleding voor het rampen fonds. 't Was wel een extra pluimpje waard voor de vrouwen, die naast hun eigen drukke gezin nog zo veel tijd wisten vrij te maken voor de getroffenen in het rampgebied. Hulde, vrouwen. Verder werd de aandacht ge vraagd voor het 5-jarig bestaan van onze Vrouwenbond met de daaraan verbonden ledenwerfactie. Tevens wordt er een Landelijke Loterij georganiseerd met mooie prijzen, o.a. een week vacantie voor twee personen in een van de Troelstra-oorden. Er werd besloten dat men 500 loten aan de man zal proberen te brengen. Dus vrouwen, zet je beste beentje voor. Ook de T.B.C.-collecte werd warm aanbevolen welke eind Mei zal plaats hebben, en waar de vrouwen zich ook al voor opgaven om te collecteren. Na het jaarverslag van de Secretaresse en de Penning meesteres, werd nog een uitstapje besproken, n.l. een middag naar het Troelstra-oord in Egmond aan Zee. Daarna ging men over tot de bestuursverkiezing. Daar Mevr. de Moor het nodig vond piaats te maken voor de jongere garde werd het nieuwe bestuur als volgt samengesteld: Mevr. Sijpheer, Voorzitster, Mevr. Wielinga, Secretaresse, Mevr. Dijs, Penningmeesteres, Mevr. Essen, 2e Voorzitster, Mevr. Veis, 2e Secretaresse, Mevr. Jonker, 2e Penningm., Mevr. Overman, Bestuurslid. Allen hebben hun functie aan vaard. De nieuwe voorzitster dankte de dames voor het ver trouwen in haar gesteld en hoopte in de toekomst prettig te zullen werken met veel nieuwe leden. Mevr. de Moor werd nog har telijk bedankt voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren heeft verricht. Hierna volgde sluiting met het zingen van enkele liederen van de Bond. U. V. V, Van 1 Mei-1 Juli zal de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers de verkoop op zich nemen van de Zomerzegels. Er zal daarvoor evenals vorige jaren een stand in het postkantoor zijn. De toeslag die boven de fran- keerwaarde op deze weldadig heidszegels wordt geheven, wordt verdeeld over een aantal instel lingen die deze hulp extra nodig hebben. Na aftrek der noodzakelijke onkosten wordt 4 °/0 afgestaan aan 't personeelsfonds der P.T.T. als bewijs van erkentelijkheid voor de grote steun die de post ambtenaren geheel onverplicht verlenen. De netto opbrengst na deze aftrek wordt als volgt verdeeld: 25°/o blijft in eigen provincie waarover de Commissaris der Koningin advies uitbrengt. Dit deel wordt voor de ene helft aan particuliere sociale instellin gen, ook voor die der volksge zondheid, voor de andere helft aan cultureel en wetenschappelijke particuliere organisaties gegeven. Het restant dus 75 °/0 wordt eveneens bestemd voor de volks gezondheid en culturele instellin gen in het gehele land, b.v. actie Asthmatisch kind, Rheumatiek- bestrijding, Irenefonds, Voorzie ningsfonds Kunstenaars, Neder lands Kunstverbond enz. TOCHT OUDEN VAN DAGEN Naar men ons mededeelt, is het Comité voor Ouden van Dagen te Bergen weer druk bezig met het samenstellen der lijsten van hen, die deze zomer weer zullen deelnemen aan de jaarlijkse auto tocht. Onwillekeurig zullen er onder de oudere inwoners van Bergen zijn, die bij zichzelf denken, zou den wij wel meegaan Is dit wel een dag voor ons om zich bij anderen aan te sluiten Er zullen waarschijnlijk ook Ber- genaren zijn, die van het bestaan en de werkwijze van het Comité weinig of niets afweten. Tot deze zouden wij willen zeggen, meldt U gerust aan, de tocht staat voor een ieder open, die de 65-jarige leeftijd bereikt heeft. De adressen zullen U wel bekend zijn. Waar de reis dit jaar heen gaat, blijft voorlopig nog een geheim. Alleen kan het Comité reeds bekend maken, dat deze reis vastgesteld is op Woensdag 8 Juli a.s. Kunt ge zelf iets aan de kos ten bijdragen, dit is ten allen tijde welkom, zo niet, dan gaat gij gratis mee, tenminste als op de in de periode van 8 tot 20 Juni aangeboden lijsten voldoende ge tekend is. De kas is echter leeg, mede in verband met de kosten, welke het afgelopen seizoen aan de opgerichte Sociëteit voor Ouden van Dagen besteed zijn. Een goed motief dus zich nu reeds te beraden, voor welk be drag Uw naam op de inteken lijst zal voorkomen. REMBRANDT ALS ETSER In de kunstzaal van „De Rustende Jager" werd Zaterdag middag een tentoonstelling ge opend van reproducties naar etsen van Rembrandt, daartoe welwil lend afgestaan door de Bergense kunstschilder Jac. J. Koeman. De belangstelling was bij de opening wel erg gering, wat volgens Dr A. van der Boom in zijn artikel over grafische kunsten geen ongewoon verschijnsel is. Reeds Odilon Redon, aldus deze schrijver, klaagde er al in het begin dezer eeuw over, dat erin de prentenverzamelingen van het Louvre kunstschatten verborgen liggen, groter en zuiverder dan in de zalen van de schilderkunst, maar men komt er weinig, men bezoekt bij voorkeur de schilde rijen. „C'est que le plaisir des yeux est la". Inderdaad schrijft Dr v. d. Boom, ogenstreling (le plaisir des yeux) schenkt de kunst van het zwart-wit zeker in de laatste plaats. Deze tentoonstelling zal verder geopend zijn op de weekeinden 2/3 en 9/10 Mei van half drie tot half zes. AANBESTEDING VAN RIOLERINGSWERKEN Ten overstaan van Burgemees ter en Wethouders van Bergen werd Vrijdag in het Raadhuis in het openbaar aanbesteed het uit voeren van rioleringswerken in 4 percelen A. Het uitslopen van de be staande riolering 30/45 cm. en het leveren, leggen en aansluiten van een nieuw betonriool 30/45 cm., ter lengte van 220 m. in de Breelaan, tussen de Zuidlaan en het perceel Breelaan 78; B. Het leveren, leggen en aansluiten van een betonriool doorsn. 30 cm. ter lengte van 215 m. op een terrein gelegen tussen de Middengeestweg, Meer weg en Doorntjes; C. Het leveren, leggen en aan sluiten van een betonriool doorsn. 20 cm. ter lengte van 100 m. in de Gasweg, vanaf de Loudels- weg; D. Het leveren, leggen en aan sluiten van een betonriool doorsn. 40 cm. ter lengte van +215 m. op een terrein gelegen tussen de Noordlaan, Zuidlaan en Breelaan. Voor de percelen A, B, C, en D waren resp. de volgende bedragen begroot: riool- en bronbemaling: A f 8261,- (f 400,-); B f 5060,- (f 300,-); C f 2160,-; D f 6500,- (f 450,-). De uitslag was: Fa. Gebr. Min, Bergen, riool- en bronbemaling, perceel A tot en met D f 7300,- (f 475,-), f 4400,-, (f 425,-), f 1698,- (f 100,-), f 7100,-, (f 525,-). Aann. bedrijf H. A. Punt, Alk maar: f 7833,-, (f 525,-), f 4578,-, (f401,-), f 1823,-, (f 100,-), f7400,-, (f 550,-). Fa. J. Houtenbos, Bergen: f8415,-, (f680,-), f4936,-, (f680,-), f 1900,-, (f 250,-), f 7549,-, (f680,-). Wed. J. Houtenbos, Bergen: f 8900,-, (f 720,-), f 5980,-, (f700,-), •f 1980,-, (f 260,-), f 7180,-, (f 700,-). Fa. J. de Lange, Spanbroek: f 9350,-, (f 300,-), f 6160,-, (f300,-), f 2450,-, (f 150,-), f 8800,-, (f400,-). Fa. M. Mulder, Wieringen: f 12.243,-, (f 715,-), f 9291,-, (f 645,-), f 4694,-, (f 275,-), f 13.604,-, (f 650,-). Fa. W. L. Zeelen, Harlingen: f 13.051,-, (f 900,-), f 8626,-, (f 800,-), f 7680,-, (f 300,-), f 10.220,-, (f 900,-). Bouwbedrijf v. Exter, Bergen, ingeschreven alleen voor perceel D, met inbegrip van bronbemaling f 6870,-, alleen bronbemaling f 370,-. De gunning is aangehouden. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 27 MEI a.s. De nummering der lijsten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen is vastgesteld als volgt: 1K.V.P., 2. P. v.d. A., 3. V.D.- Middenblok, 4. C.P.N., 5: A.R.- C.H.U., 6. Gemeente Belangen. ZAALFORUMAVOND VOLKSONDERWIJS De zaalforumavond van het Volksonderwijs op Donderdag 23 April j.l. in de zaal van de heer Hakof te Groet, is niet ge heel geslaagd. Dit was zeker niet te wijten aan de leden van dit Forum, Mej. Dr Maria Bos en de heren Dr Risselada en M. v. d. Ploeg. Voor een goed antwoord is immers een goede vraag nodig, maar om die te stellen is niet zo gemakkelijk. Door de radio zijn ons verscheidene forum-combina ties bekend. Het gebied waar over deze echter kunnen worden ondervraagd strekt zich uit van „wat denkt het forum over het gebruik van de fopspeen bij de zuigelingen?" tot „wat denkt het forum over het interplanetaire verkeer per raketvliegtuig naar de maan of de planeet Mars?". Hier was uiteraard het gebied veel kleiner en derhalve de vraag stelling veel moeilijker. Ook was er geen gebruik gemaakt van de uitnodiging de vragen van tevoren schriftelijk in te dienen, waarbij een rustige overdenking ervan mogelijk is. Van de onderwerpen, in de uitnodiging als voorbeelden aangegeven, werd die over „tests" het meest aantrekkelijk gevonden. Daarom gonsden de opgeworpen vragen om dit onderwerp heen als bijen om een pot honing, zo dat het Dr Bos de hartekreet ontlokte „graag nog een vraag maar niet over het testen". Deze eenzijdigheid was de oorzaak dat deze drie zeer kundige personen niet helemaal „uit de verf" kwa men. Vooral Dr Risselada kreeg weinig gelegenheid om op zijn gebied nuttige aanwijzingen te geven. Zijn opmerking echter over de psychologische kant van een medische ingreep (hij gaf als voor beeld het bovenmatig geschreeuw van kinderen bij de inenting) deed ons vermoeden dat hij op dit ge bied zeer interessante en belang rijke mededelingen zou kunnen doen. Dr Maria Bos had de hoofd- stoot op te vangen op het gebied van de tests. Zij deed dit op zeer duidelijke en aangename wijze en was daarbij zo sympathiek, om- „DE DUINSTREEK" Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laan weg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijsf 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m, Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 3 Mei BERGEN Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1