Puistjes ik *t)e ma cte mslê zona SiN^mThffex»»' Jj /f ff GeneKELLV - Oebbii REYNOLDS Donald O'CONNOR V.V.V, VERGADERING D.D.D. |¥l MUimU opgelopnii^n! OPENBAAR LAGER ONDERWIJS RIJKS H.B.S. TE ALKMAAR. ,X)e> Rustende, lapte", Bergen <uWKiSfl* Bioscoop KERKDIENSTEN FAMILIEBERICHTEN BERGEN (N.-H-) VAN REENENSCHOOL (Hoofd de Heer S. J. NIJDAM) VAN BREDERODESCHOOL (Hoofd de Heer J. KOK) De aanmelding van leerlingen voor de beide scholen kan plaats hebben op Woensdag 6 Mei, Donderdag 7 Mei en Vrijdag 8 Mei, 's na middags van 16.00 tot 18.00 in het schoolgebouw, Spaanse Pad 3. De aan te geven leerlingen moeten vóór 1 October 1953 de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. S.v.p. trouwboekje meenemen. De Van Brederodeschool, die thans nog in het gebouw aan het Spaanse Pad is gehuisvest, krijgt nog dit jaar haar eigen modern ingericht schoolgebouw aan de Kerkedijk. Bij de verdeling van de leerlingen over de beide scholen zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de plaats, waar zij wonen. Beide scholen leiden op voor H.B.S., Gymnasium enz. Voor verafwonende kinderen wordt een verblijfadres gezocht. Aangifte voor de nieuwe cursus uiterlijk 30 Mei, De inschrijving kan schriftelijk of mondeling plaats hebben. Er kan worden volstaan met opgave van de naam en voornamen van de candidaat en van naam en adres van vader, moeder of verzorger. Het schriftelijk toelatingsexamen wordt gehouden op 15 en 16 Juni. De school is na de derde klas gesplitst in een litterair-economische afdeling (A) en een wis- en natuurkundige afdeling (B). De directeur is dagelijks te spreken van 11 12 uur of na afspraak. De Directeur Dr. S. KEYSER. EGMOND AAN ZEE dat zij ruiterlijk de onvolmaakt heid van het systeem erkende. De serieuze wijze echter waarop te werk wordt gegaan en het toet sen van de uitkomst, (tenminste wat kinderen betreft), aan de mening van de onderwijzers, stelt tot een advies aan de ouders in staat dat zeker niet onderschat moet worden. Dat deze tenslotte de eindbeslissing nemen en bij het in de wind slaan van het gegeven advies, toch door de uit komst wel eens gelijk schijnen te hebben, gaf zij volmondig toe. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan onvoorziene beïn vloedingen van buitenaf, die in de loop der jaren een gunstige, maar soms ook een ongunstige wending in het leven kunnen brengen. Wat het veelvuldig gebruik maken van werkgevers betreft om hun werknemers te laten tes ten en daarvan het al dan niet toewijzen van de betrekking te laten afhangen, was Dr Bos het met de vragensteller eens, dat hierbij wel eens wordt misgetast. Daartegenover wees zij zeer te recht op de willekeur die bij be noeming zonder tests plaats heb ben. Een ander bezwaar tegen deze test van volwassenen, dat zij als „vrouw van het vak koesterde en dat aan leken on bekend is, bestaat uit het feit dat daarbij ongewild door de proefpersoon dingen tot uiting worden gebracht, die de testver- richter een kijk geeft op inner lijke roerselen die voor geen an der bestemd zijn. Ook het niet ter inzage geven van het test rapport aan de werknemer bij afwijzing werd door haar afge keurd. De heer M. v. d. Ploeg ten slotte had nog de meeste bewe gingsvrijheid. Hij was in de ge legenheid om op humoristische wijze enige dingen in te vlechten die niet de wetenschappelijke zijde van deze tests raken. Zijn verwijzing naar de vroe ger gangbare mening dat als „ons Jantje" niet al te sterk van spieren was, hij dan maar school meester moest worden, was even amusant als waar. Een neteliger vraagstuk werd door hem aan geroerd, toen hij in overweging nam of het niet zaak was ook de aankomende onderwijzers op hun bekwaamheid om met kin deren om te gaan te testen. De maatregelen die hij daarbij aan beval deden hem meer lijken op een lid van de „Raad van Beroerte", dan van een vreedzaam zaalfo rum. Want hoewel deze testen gedurende en vóór het begin van de studie kunnen worden geno men, zijn deze nog niet afdoende genoeg, maar zou het slachtoffer nog drie jaar lang op de „proef- pijnbank van de praktijk moeten worden gelegd, met de kans daar na over de grenzen van de onder wijzerswereld te worden gezet. Wij vermoeden echter dat de heer v. d Ploeg, die ons een heel aangenaam en humaan mens lijkt, in zijn binnenste het snode plan koestert deze uitwijzing uit het paradijs van het Onderwijs ver gezeld te doen gaan van de ma teriële troost in de vorm van een volledig salaris als vervroegd pensioen Een zeer belangwekkende uiteen zetting gaf hij over de wenselijk heid de kinderen na een vijfjarige lagere schoolopleiding, een rust periode van 2 jaar te gunnen. Deze jaren zouden dan zodanig moeten worden doorgebracht dat het kind, in grotere vrijheid dan op school mogelijk is, zich kan ontplooien. Daardoor wordt dan de kans geschapen dat zich dui delijker gaat aftekenen in welke richting het moet worden ont wikkeld. Voorlopig zal dit nog wel een utopie blijven, maar het is een ernstige overweging zeker waard. En nu komen wij onder het schrijven aan een zeer persoon lijke ondervinding. Het bleek reeds bij de tests hoe moeilijk het is om voorspellingen in de toe komst te doen. Niets veranderlij ker dan de mens Wij begonnen met het oordeel „niet geheel ge slaagd" Wij hebben dit oordeel getest en komen tot de conclusie „toch goed geslaagd"Als aan wezigen werden wij getest op onze belangstelling. Daarvoor kregen wij een „tien" is het niet „Meester" Bant? Wij werden getest op onze vraag-capaciteit. Wat zou U zeggen van „een zwak vijfje"? Om dit laatste cijfer te kunnen verbeteren vragen wij een nieuwe kans en wacht daar nu niet weer anderhalf jaar mede FILM OP 5 MEI Zoals wij de vorige week reeds mededeelden, zullen op de Natio nale Feestdag 5 Mei filmvoor stellingen worden gehouden in de zaal van de hr Nic. Schuyt, een en ander georganiseerd door het Oranje-Comité te Schoorl. Voor de schoolgaande kinderen, wo nende ten Zuiden van de Konings weg zal de voorstelling aanvan gen om half drie s middags. De ouderen worden verwacht des avonds om 7 uur of om 9.30 uur. Voor deze voorstellingen zijn kaarten gratis af te halen op Zaterdag 2 Mei tussen 2 en 4 uur in café Schuyt. Er worden niet meer kaarten uitgereikt dan er zitplaatsen zijn, dus wie het eerst komt, het eerst maalt. BRILLEN voor, SOWO0RL. WET O F ZONDER. RECEPT, IN DE „RUSTENDE JAGER." VINSV.n.h 7-6(J<JR HERDENKING GEVALLENEN Op Maandag 4 Mei a.s. des morgens te 11 uur zal de Burge meester van Schoorl namens de Gemeente bij het monument te Zijpersluis na 'n korte toespraak ter herdenking van de gevallenen in de laatste wereldoorlog een krans leggen. Handelsschool en Murmellius-Gymnasium te Alkmaar Wij verwijzen belanghebbenden naar een in dit nummer voor komende advertentie met betrek king tot de aangifte van leerlingen voor bovengenoemde onderwijs inrichtingen. Woensdagavond vergaderde de V.V.V., onder voorzitterschap van Burgemeester Niele in de zaal van „De Vergulde Valk". De voorzitter herinnerde in zijn openingswoord er aan, dat het seizoen weer weldra voor de deur staat, en dat er dus weer de nodige plannen gemaakt moeten worden, om de gasten naar be horen te ontvangen. Spreker deelde mede, dat 2 bestuursleden wegens ziekte de vergadering niet konden bijwonen, n.l. de heren Kockx en Koeman. De hr Jonker las het jaarver slag voor, waaruit we het vol gende aanhalen. Het afgelopen jaar begon de drukte reeds vroeg. Met de Paasvacantie was hier reeds een drukte, die aan het hoofdseizoen deed denken. Het weer werkte in deze periode ook geweldig mee. Het seizoen zelf gaf een betrekkelijk groot aantal gure dagen, dat toch niet ver hinderen mocht, dat Egmondaan Zee bezocht werd door plm. 18.000 gasten. Dit danken we mede aan de goede naam van Egmond en aan de aanbevelingen van de gasten en oud-gasten. De maand Juni was voor 65 °/0 bezet. Van 1 tot 15 Juli 94°/0en van 16 Juli tot eind Augustus was de bezetting van gemeubi leerd 100 °/0. Wat de bezetting van de pensions betreft, daarvan is de opgave niet volledig. De afgelopen zomer gaf ons slechts drie uitgesproken mooie weekends. Het aantal dag-bezoe kers wordt geschat op 250.000. bracht de kascommissie verslag uit van haar bevindingen tijdens de kascontrole. Alle bescheiden werden in orde bevonden. De penningmeester bracht in zijn verslag naar voren, dat nu de achterstallige rekeningen van 1950 (het jaar met een nadelig saldo) betaald zijn, en er nog een saldo was van f 196,52. Hierna deelde de voorzitter mede, dat de V.V.V. thans een folder uitgeeft in 4 talen, waarvan enkele exemplaren ter vergadering aanwezig waren. Verder deelde de voorzitter mede, dat in samen werking met de Federatie folders aan de grenskantoren worden uitgegeven. Het is noodzakelijk om reclame te blijven maken. Programma voor het a.s. seizoen Vervolgens deed het bestuur de volgende voorstellen voor het a.s. seizoen: Een drietal feestavonden „Door en voor de gasten", in Juni, Juli en Augustus. Een toneelavond, aangeboden door „Het Vrije Toneel". Strandfeesten in Juni, Juli en Augustus. Zwemwedstrijden, Concerten op het Pompplein, Openluchtbal op het Pompplein, Wielerwedstrijd. Motor-terreinraces in Augustus, en één vuurwerk, gratis aange boden door de V.V.V. Verscheiden leden vonden één vuurwerk te weinig, ze zagen evenals het vorig jaar ook weer een vuurwerk in Juni en Juli. Kc Opvallend was, hoe voortreffelijk de politie het verkeer geregeld had op deze drukke dagen. De feestavonden „Door en voor de gasten" vielen zeer in de smaak, en bevorderden de onderlinge band tussen de gasten niet op geringe mate. De strandfeesten, die dit jaar voor het eerst ook in Juni en Juli werden gehouden waren alledrie maanden een groot succes. Het aantal deelnemers was zo groot, dat de feesten soms een halve week in beslag namen. Dank werd gebracht aan de commissie en de gasten, die hiervoor hun medewerking gaven. 2500 perso nen brachten dit jaar een bezoek aan de vuurtoren. De afdeling Egmond van de Noord- en Zuid- Hollandse Reddingmaatschappij hield enige oefeningen met de reddingboot „President Steijn". De leden van de Egmondzeeër Reddingsbrigade werd dank ge bracht voor hun belangeloos werk, door toezicht te houden op de baders. In Augustus werd nog een puzzle-wandeltocht georganiseerd, waarvoor het aantal deelnemers zo groot was, dat de inschrijving stop moest worden gezet. Het jaarverslag eindigde met de opwekking aan de leden, om propaganda te maken voor de vereniging, want een welvarende V.V.V. geeft 'n nog beter varend Bad-Egmond. Bij de ingekomen stukken was 'n schrijven uit Zuid-Scharwoude, dat de gasten uit Egmond kunnen vissen in Zuid-Scharwoude. Dag kaarten a f l,verkrijgbaar bij P. Kramer, „Rode Leeuw", aldaar. Bij monde van de hr Fenega Daar de kas dit niet dragen kan, zal dit tegen betaling van 25 ct te bezichtingen zijn. Het bestuur was er niet voor, maar legde zich bij de wens van de verga dering neer, om met de Midden standsvereniging een bespreking te houden, om toch driemaal een vuurwerk af te steken. Ook de Wielerwedstrijd kwam in discussie. De heer J. de Vries vond het een bezwaar, dat van 's avonds 7 tot 10 uur de stra ten afgesloten zijn. Getracht zal worden een nieuw parcours uit te zetten, zodat dit bezwaar on dervangen is. De hr Koen Wijker deed het voorstel om in samenwerking met de E.R.B. een prestatietocht over een bepaalde afstand in zee te organiseren. Ieder die dit vol brengt, ontvangt een speld of medaille. Dit voorstel werd dank baar aanvaard. De hr Bodenstaff vroeg vrij willigers om de feestverlichting aan te brengen. De hr Gravenmaker verzocht de V. V. V. een telefoontoestel aan te brengen in de kiosk van de Politie. Dit zou voor de Red dingsbrigade een groot voordeel zijn, i.v.m. het oproepen van een dokter, bij eventuele ongelukken. De hr Van der Pol informeerde of het bestuur bereid is een lijst aan te leggen van „niet aanbe volen adressen". Er zijn in Eg mond diverse inwoners, die geen lid van de V.V.V. zijn, toch ver huren en al de voordelen van de Vereniging genieten. De hr v. d. Pol noemde dit parasiteren. Na enige discussie werd in be ginsel met algemene stemmen besloten het bestuur te machtigen, j 1 1 DE TELEGRAAF: Een verrukkelijke film... prettig in het gehoor, prettig in het gezicht... HET BINNENHOF:.. een van de beste, die Hollywood na de oor log in dit genre heeft ge maakt... ondanks regen en wind gingen wij inde opgewektste stemming naar huis. HET PAROOL: eindelijk weer eens een werkelijk goede... DE VOLKSKRANT:.. een werk met stijl en distinctie. HAAGSE COURANT: Van het originele be gin tot het triomfante lijke slot één doorlo pende getuigenis van goede smaak, ambitie en verbazingwekkende bekwaamheid Oorspronkelijk en vir tuoos. na te gaan, in hoeverre men in deze kan gaan. De hr J. de Vries zag gaarne enkele tennisbanen in Egmond aan Zee. De voorzitter antwoordde, dat hiervoor een commissie moet ko men, die dan de volle steun van de gemeente kan krijgen. De hr IJkel was het opgevallen, dat op de borden van de A.N. W.B., komende uit de richting Velsen, de naam Egmond aan Zee zo weinig voor komt. Het bestuur zal de A.N.W.B. hier over aanschrijven. Verder deed de heer IJkel nog een voorstel betreffende reclame op tentoon stellingen, waarvoor het bestuur veel voelde en een nadere be spreking zal houden. Te ongeveer 11 uur sloot de voorzitter de vergadering, onder dankzegging voor de prettige sfeer, waarin de besprekingen zijn gevoerd en het initiatief, dat uit de vergadering naar voren is gekomen. BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND-BINNEN Ingezonden Mededeling en de huid geneest. GENEESMIDDEL TEGEN HUIDAANDOENINGEN Zuiver en ontsmet uw huid met de helder vloeibare D.D.D. De jeuk hedaart.de ziekte kiemen worden gedood Ingezonden mededeling. RANG van Vrijdag tot en met Donderdagavond te 8 uur (Maandag, Nationale Rouwdag, geen bioscoop), Zondag en Dinsdagmiddag (Nationale Rouwdag) te 2.30 uur Toegang alle leeftijden T Ku1;^«lor REGIE: GENE KELLY STANLEY D0NEN Technicolor PR00 ARrmJR FREED - 'n M.G.M.film ZONDAG 3 MEI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK n.m. 2 uur: Lentefeest Zondagsschool n.m. 7 uur: Ds Bekius, Jeugddienst gecombineerd met de gewone dienst Maandag 4 Mei, n.m. 6.45 uur: Her denkingsdienst, Voorganger Ds Scholten GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds Reeser Op Donderdag 7 Mei verloven zich WILLY MICHELS en GER VERHEIJ BERGEN, Breelaan 1 ALKMAAR, Kennemerstr.weg 193 Receptie van 4-6 uur in „De Oude Prins" GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. B. Scholten LEGER DES HE1LS Dorpshuis 1 Mei 7.30 uur Zendingsavond in zaal Nieuwendijk o.l.v. majoor Lorier van Rotterdam Zondag Dorpshuis, 10 en 8 uur: "Samenkomst voor volwassenen 12 en 5 uur: voor de jeugd VERBREIDING DER WAARHEID van Borselenlaan 2 n.m. 5.15 uur: Ds. J. J. Ruys NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds C. M. de Jong VERBREIDING DER WAARHEID Schoorldam, Rijksweg 38 v.m. 10 uur, Ds J. J. Ruys GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds G. Vellenga n.m. 5 uurDs C. von Meijenfeldt Coll. Algemeen diaconale doeleinden NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur: Ds Roobol OUD-KATHOLIEKE KERK v.m. 8 uur vroegdienst v.m. 10 uur laatdienst n.m. 7 uur Vesper HERV, GEMEENTE Egmond a.d. Hoef 10 uur: Ds Plug Tot onze diepe droefheid is heden, na een kortstondige ziekte mid den in zijn werkzaamheden zacht en kalm van ons heengegaan te Egmond a. Zee, onze lieve Vader JOHAN WILHELM KOCKX op de leeftijd van 70 jaren Uit aller naam, P. J. W. KOCKX EGMOND a. ZEE, 25 April '53 „Zonnehoek" De bijzetting in het familiegraf heeft plaats gehad, Woensdag 29 April j.l. op de Algemene Begraafplaats te Egmond aan Zee Heden is zacht en kalm van ons heengegaan, onze lieve Vader, Be huwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer JOHANNES DE LEEUW in de ouderdom van 88 jaar. Fam. S. W. DE LEEUW Fam. ALF. LEIJSEN SCHOORL, 26 April 1953 Hereweg 6 De teraardebestelling heeft plaats gehad op 29 April j.l., op de Al gemene Begraafplaats te Schoorl. Heden overleed onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot-, en Overgroot moeder M. DELVER KUYPER in de ouderdom van 80 jaar Uit aller naam N. DEL VER SCHOORL, 29 April 1953 Huize „Teunske" De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 2 Mei, n.m. 2.30 uur, op de Algemene Begraafplaats te War- menhuizen. Aan allen, die belangstelling hebben getoond, tijdens de ziekte en na het over lijden van onze geliefde Vrouw, Moeder en Grootmoeder M. REZELMAN-SCHERMER onze hartelijke dank. In 't bijzonder aan de familie Goos voor de zeldzaam liefdevolle verpleging en de hartelijkheid, haar bewezen. K. REZELMAN Kinderen en Kleinkinderen. BERGEN (N.-H.). April '53. Huize „De Blok". Bij mijn vertrek naar mijn man in Indonesië, groet ik langs deze weg al mijn vrienden en bekenden. SCHIPHOL, 30 April '53. a/b H. L. 825. Mevr. C. C. KASTEN-DE GROOT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 2