töeéttki 99 ff VROUWEN van BERGEN éeefe?t eeu vtam ik de QetHeeuietaad BERGEN STEMMEN BIJ VOLMACHT SCHOORLS GEMENGD KOOR w ®r Ir VRIJDAG 10 MEI 1953 30e JAARGANG No. 18 Verschijnt te Bergen» Bergen aan Zee» Schoorl» Schoorldam» Groet» Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a.d. Hoef LIJST 3 LIJST 3 MIDDENBLOK-V.V.D. No. 3 Mevr. Mr. E. P. BROEKMAN-VRIESMAN (V.V.D.) No. 4 Mej. KREB (Middenblok) MAANDAG 18 MEI wacht U een interessante avond In verband met de Hemelvaarts dag verzoeken wij, copy en advertenties 1 DAG EERDER in te willen zenden. Copy uiterlijk Dinsdagmiddag, advertenties uiterlijk Dinsdag avond. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking, DE UITGEVER HERDENKINGSAVOND Op de avond van de 4e Mei begaven velen zich naar de R.K. Kerk en de Ruïnekerk ter her denking van de in de oorlog '40—45 gevallenen. Het is goed, aldus Ds B. Schol ten, zich even uit het heden terug te trekken en te denken aan 10 Mei 1940 en de hierna volgende verschrikkingen van de oorlog. Bij het overdenken van dit alles, komt de vraag, hoe dat alles mogelijk was en nog is, hoe ondanks alles de harmonie tussen de volken nog steeds uitblijft. Men staat voor het raadsel mens. De liefde is weggeëbd uit de mens. Spreker wees zijn gehoor op het grote gebod en getuigde van zijn rotsvast vertrouwen op de toekomst, op een betere wereld. Hij haalde psalm 146 aan, waarin de psalmist de woorden gebruikte: Zalig hij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeftJezus kan de mens vrijmaken. De herdenkingsplechtigheid werd afgewisseld met zang van het dameskoor „Opwaarts". Onder leiding van Mej. Heemskerk Veeckens werden ten gehore ge bracht Troostlied, Het Kruis van Jezus en Opstandingslied. Na de herdenkingsdiensten volg de een stille tocht naar de be graafplaats, waarbij de klokken van alle kerken hun klaagzangen lieten horen. Nadat op de doden akker een bloemenhulde was ge bracht door de deelnemers en twee minuten stilte was in acht genomen, begaf de stoet zich naar de Bevrijdingsboom in het Van Reenenpark. Hier werden de Bergenaren, J. A. Martin en J. Walter, die als slachtoffer van het verzet zijn gevallen, door bloemenhulde en een ogenblik stilte herdacht. Met het declameren van „Het lied der Achttien Doden" van Jan Campert door de heer G. Stockmann werd de herdenkings plechtigheid besloten. ONTHULLING BEELDHOUWWERK In het park „De Merelhof" vond Woensdagavond in tegen woordigheid van het Gemeente bestuur van Bergen, het bestuur van het K.C.B., de commissie voor sociale kunstopdrachten en andere genodigden, de onthulling plaats van een beeldhouwwerk en daarmee de officiële opening van het vriendelijk tehuis voor ouden van dagen. Burgemeester Dr W. Huygens sprak zijn grote voldoening uit over de wijze waarop de beeld houwster Mevr. J. Kouwenaar- Bylo de haar verstrekte opdracht had uitgevoerd. Uit dit te midden van de heerlijke omgeving ge plaatste kinderfiguurtje met twee merels straalt liefde voor de na tuur. Spreker wenste Bergen en „De Merelhof" geluk met deze ver rijking en dankte de beeldhouw ster voor haar werk. ZONDAGSDIENST ARTSEN KONINGINNEDAG Bergens Harmonie luidde de verjaardag van H.M. de Koningin in met een aubade voor het Raadhuis. Na deze ochtendhulde bracht zij vrolijke klanken in het dorp. De Stationsstraat was verder de hele dag het toneel van felle strijd tussen de 700 leerlingen van de lagere scholen die daar deelnamen aan de verschillende kinderspelen. Gelukkige prijswinnaars waren: le klas jongens: B. Smaal, H. Stroomer, J. Kaandorp, J. Homma en S. Dijkstra. 2e klas jongens: H. Serpentie, P. Bosma, P. Vrasdonk, K. van Zoonen en P. Admiraal. 3e klas jongens: P. Bosma, P. Binnenwijzend, P. v. Duin en W. Reitsma. 4e klas jongens: P. Bouma, H. Dekker, A. Kleverlaan, E. v. Zijen, F. Sytse en R. Dekker. 5e klas jongens: J. Louter, B. Grooteman en Fr. Elias. 6e/7e klas jongens: N. Vras donk, J. v.d. Ham en J. Koopman, le klas meisjes: Marti Postma, B. Min, A. Leering, B. Ooievaar en T. de Wilde. 2e klas meisjes: M. Kurten, J. Kaldenbach, L. Ursem en A. Arkenbout. 3e klas meisjes: F. Nijdam, Tr. Ooievaar, N. Ooievaar en C. Schroor. 4e klas meisjes: F. Vermeys, N. Govers en M. Houtenbos. 5e klas meisjes: T. Witte, Gr. Leyen en T. Zwaan. 6e/7e klas meisjes: A. Oldenburg en M. Haakman, H. Kurten en J. Luteyn, B. Pronk en P. Min. 's Avonds verplaatste de drukte zich naar het Stationsplein, waar Bergens Harmonie concerteerde en vrolijke marsmuziek en volks liederen ten gehore bracht. Vrijdag 8 Mei wordt de leden van de Oranje-vereniging een feestavond aangeboden in de bioscoopzaal van „De Rustende Jager". Het programma kondigt aan het optreden van het Motet en Madrigaal Vrouwenkoor o.l.v. Piet Groot, declamatie door Mevr. S. A. L. Steinz-Drost en een filmvoorstelling. FEEST VAN DE ARBEID rond de Meiboom Het feest van de arbeid, waar voor de datum op het Internatio naal Socialistisch Congres van 1889 te Parijs op 1 Mei werd vastgesteld en waarop uiting wordt gegeven aan de wensen en verlangens die er leven in de harten van de socialisten, bracht te Bergen de P.v.d.A., het N.V.V. en de V.A.R.A. bijeen in „De Rustende Jager". De voorzitter, de hr Brouwer, wees er in zijn openingsrede op, hoe er in de loop der jaren de 1 Mei-leuze vaak gewijzigd is. Dit jaar was de strijdleus: wel vaart voor Nederland, eenheid voor Europa, vrede voor de mensheid. De „Stem des Volks" opende de feestavond met „Morgenrood" van O. de Nobel en „De bood schap op de heide" van Mevr. Troelstra-de Vries, op de woor den van Dirk Troelstra. Hierna betrad de bekende declamatrice Wanda Reumer uit Bilthoven het podium, om in ge voelvolle woorden oude toestan den te schetsen, die de hoorders met afgrijzen vervulden en een gevoel van dankbaarheid opriepen voor de dappere strijders, die vaak met gevaar voor en opoffering van eigen positie streden voor verbetering. Onder ademloze stilte werden achtereenvolgens be luisterd: „De vlag" van Joh. Winter, waarin toestanden in het laatst der vorige eeuw worden geschetst, „De Trap" van Ed. Hoorneke, waaruit de armoede de bezoeker tegengrijnst en waarin een hartstochtelijke oproep wordt gedaan om die nood uit de wereld tehelpen, „Wij (hebben 't ver ge bracht)" van Garm. Stuiveling. Wanda Reumer eindigde met een gedicht van Henr. Roland Holst, „De dagen zijn wat wij er van maken", waaruit het vaste vertrouwen spreekt, dat eenmaal betere tijden zullen komen. De spreker voor deze avond, de hr D. J. A. Geluk, wethouder van Haarlem, begon zijn rede met de vraag: „Welke betekenis heeft 1 Mei-feest voor ons in deze tijd, heeft het nog wel zin, is het geen traditie?" „Is er na al hetgeen er de laatste vijftig jaren is bereikt nog wel veel waarvoor gestreden moet worden?" Inderdaad! aldus deze spreker. In de eerste plaats, omdat het thans verworvene nog steeds wordt bedreigd, verder omdat er nog verbeteringen zijn aan te brengen en tenslotte om de be dreiging van buitenaf te bezweren. Velen leven in zekere mate van berusting, maar, besloot de hr Geluk, blijft strijden voor uw idealen zoals de eerste pioniers dat deden. Na de pauze volgde een lichter programma. Mevr. Reumer vergastte haar auditorium op een humoristische schets van Sinclair in het Vlaams en A. Visser en P. Kooger, twee Zingende Zwervers zongen hun liedjes bij de guitaar. HULP AAN PATIËNTEN Hoe langer hoe meer begint men te beseffen, dat een categorie mensen, die vroeger met de nek werden aangezien, ons mededogen verdienen en dat hun hulp in allerlei vorm moet worden ge boden. Ook de regering ziet dit in en steunt het werk, dat ver enigingen van alle gezindten heb ben aangepakt. Het is de hulp aan drankzuchtige patiënten, waar voor de laatste jaren verscheidene consultatiebureaux werden opge richt met een bekwame staf van deskundigenpsychiaters, maat schappelijke werksters en werkers, psychologen en paedagogen. De drankbestrijdersorganisaties, die van R. Katholieke, Christelijke en Neutrale aard, hebben van meet af aan eendrachtelijk samen gewerkt in hun overkoepelend orgaan, deblauwe-weekcommissie. Deze doet een beroep op U de volgende week met milde hand te geven en in te tekenen op de collectelijsten van de samenwer kende organisaties. De sanatoria, de consultatiebureaux - die alge meen zijn - en het wetenschap pelijk onderzoek worden do~r uw hulp uitgebreid en in stand gehouden. Het comité van aanbeveling Ds. A. B. Bekius, Ned. Herv. Pred. Pastoor Beers, D. L. Daalder, Dir. M.M.S. Mr. O. R. E. Brunner Mr. J. N. Alblas Mr. A. D. van Regteren Altena Mr. F. G. G. Boerrigter Het werkcomité: Mevr. A. Bant Mevr. A. Wielinga-Roos Mej. J. Korver J. Ivangh B. Schuil BEVRIJDINGSDAG OP DE BOSSCHOOL De leerlingen van de Bosschool te Bergen vierden de Bevrijdings dag met sport en spel. Reeds om 9 uur traden zij aan om in bonte afwisseling hun krachten te meten in allerlei spelen. De jongste leerlingen mochten blokjes rapen, zich tijdens het hardlopen verkleden en span nende races houden op bloem potten en binnen-rijwielbanden. De grotere leerlingen hielden be hendigheidsspelen met bal en touw en*tijdens hun nummer hardlopen moesten zij op een schoolbord eenfmenselijke figuur tekenen. De aldus verkregen kunstwerken konden helaas door het weinig duurzame materiaal, waaruit zij opgebouwd waren, niet voor het nageslacht bewaard blijven. Echter wettigden zij wel het vermoeden, dat binnen niet al te lange tijd het K.C.B. vele jonge, veelbe lovende leden zal mogen noteren. De „ouderwetse" hoepel be zorgde de meeste leerlingen grote moeilijkheden. Hierbij bleek, dat vele ouders, die in groten getale de verrichtingen van hun kinderen bewonderden, zich nog zeer prettig achter de hoepel voelden. Zij overtroffen hun kinderen in slag vaardigheid en stuurmanskunst en mochten een hartelijk applaus in ontvangst nemen. De prijsuitreiking, die direct na afloop plaats vond, was de bekroning van deze prachtige morgen en voldaan keerde elk naar huis terug. Met hoera-geroep werd besloten het volgend jaar weer zo'n feest te organiseren. R.K. VROUWENBEWEGING afdeling Bergen Dinsdag 28 April j.l. gingen bijna 80 leden van onze reisclub in alle vroegte op naar de Ber gense brandweer, waar de bussen van Schalkwijk stonden te wachten op de start naar de rijke Hol landse bloemenweelde. Vóór koffietijd werden in IJmui- den de vishallen bezocht waarna in Haarlem de koffie, vergezeld van tachtig feestelijke slagroom soezen, stond te wachten. Vervolgens werd een bezoek gebracht aan Pastoor Staadegaard, die het gezelschap tenslotte naar de lunchtafel geleidde. Langs bloeiende bollenvelden en kleurig mozaïek-werk reden de bussen naar Heemstede, waar alle dames vol verwachting de poort van „Flora 1953" passeer den. Goede wijn behoeft geen krans! De bloemenpracht was overweldigend Vermoeid en wat huiverig door de regendruppels, die ongevraagd naar beneden vielen, genoten de dames extra van het Fijn verzorgde diner bij Brinkman in Haarlem. Na een rondrit door de ver lichte bloemenstad reden de bussen eindelijk weer naar Bergen terug. Het hoeft geen betoog dat ook dit jaar de Reisclub, die haar 15-jarig jubileum vierde, op een geslaagde dag terug mag zien Daar stonden het programma, de vele attracties, maar bovenal de leiding, borg voor NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Het was een goede gedachte geweest om de heer Jaap Sax uit te nodigen om ons iets te vertel len over het leven van „Vincent van Gogh" de grote Nederlandse schilder, die 100 jaar geleden ge boren werd. Met de grootste aan dacht werd deze lezing gevolgd. Onze afdeling is (zoals eerder vermeld) van plan om Donderdag 28 Mei een uitstapje te maken naar „de Hoge Veluwe" en het Rijksmuseum „Kroller Möller" te bezichtigen. Deze lezing was dus goede voor bereiding om iets te begrijpen van de werken van deze grote schil der. Na de pauze werd nogmaals een beroep gedaan op de leden om iets te offeren voor de getrof fen afdelingen in het rampgebied Na het huishoudelijke gedeelte vertoonde de heer Sax nog enige lichtbeelden van reproducties van „Vincent van Gogh". Duidelijk was hier het verschil in kleur te zien. De eerste waren (o. a. de de aardappeleters van een drin gende Bronsgroene kleur, de latere in Frankrijk gemaakte stukken waren van okerachtig bruin tot lichtere kleuren volkomen anders als in de Hollandse tijd. De Presidente was de tolk van alle aanwezigen toen zij de heer Sax hartelijk dank zegde voor de wijze waarop hij ons had binnen geleid in het leven van Vincent van Gogh. HERDENKING VAN DE BEVRIJDING Op de 5e Mei werd 's morgens al vroeg in de R. K. Kerk een H. Mis opgedragen uit dankbaar heid voor de Bevrijding. Op de scholen werd deze grote gebeur tenis eveneens herdacht. 's Avonds zorgde Bergens Har monie op het Stationsplein voor vrolijke klanken. De jeugd hield een optocht met lampions voor afgegaan door Bergens Harmonie en het Tamboercorps. Het Bureau verkiezingen wijst belanghebbenden op de mogelijk heid bij de op Woensdag 27 Mei 1953 te houden gemeenteraads verkiezingen bij volmacht te stemmen. Deze gelegenheid is openge steld voor: 1. de kiezer, die (blijkens een ge neeskundige verklaring) tenge volge van zijn lichamelijke toestand niet in staat zal zijn in persoon aan de stemming deel te nemen: 2. de kiezer, die op 27 Mei 1953 vermoedelijk zal vertoeven buiten de gemeente, in welke hij zijn stemplicht te vervullen heeft. Het verzoek om bij volmacht te mogen stemmen moet schrifte lijk ten gemeentehuize worden ingediend uiterlijk op 13 Mei '53 met gebruikmaking van een der wettelijk voorgeschreven formu lieren. Deze formulieren zijn kosteloos ter gemeentesecretarie verkrijg baar (elke werkdag tussen 9 en 12.30 uur. Nadere inlichtingen worden al daar eveneens verstrekt. 5e-klassers M.M.S. Bergen slaagden voor het diploma E.H.B.O. Op 28 en 29 April hebben de artsen W. van Slooten te St. Maartensbrug en dr. J. Degenaar te Alkmaar de leerlingen van de 5de klas der Middelbare Meisjes school te Bergen geëxamineerd voor het diploma E.H.B.O. Alle candidaten zijn geslaagd, t.w. Truus Avis te Krommenie, Ank du Lurck te Alkmaar, Maja Bouma te Enkhuizen, Marjan Doorn te Alkmaar, Debora Duy- vis te Koog aan de Zaan, Dini Elsas te Bergen, Leni van Engelen te Alkmaar, Miep Faro te Schoorl, Els van Gelder te Bergen, Anita Hartman te Bergen, Elly Heyn te Wormerveer, Hennie van Jaarsveld te Castricum, Attie Kappen te Bergen, Tineke Kiste- maker te Alkmaar, Corry Kloos terboer te St. Pancras, Marijke Kooiman te Hensbroek, Yvonne Leenaers te Bergen, Dorien Le- fèbre te Heemstede, Conny van Limburg Stirum te Bergen, Hanna Moens te Bergen, Helga Molvig te Castricum, Renée Ormel te Alkmaar, Gerda Piket te Alkmaar, Liesbeth Reinders te Castricum, Cobi van Schenderen te Koog aan de Zaan, Froukje Span te Winkel, Elly Spruyt te Alkmaar, Tineke Tanger te Zaandam, Tiny van Veen te Alkmaar, Corry Vis te Zaandijk en Tini Winder te Bergen. Onverwacht grote overwinning van „De Molenkrocht" Het schijnt dat aan de over winningen-reeks van de Molen krocht geen einde komt. Reeds twee jaren achtereen viert dit team triomfen, en ook nu weer, bij het debuut in de tweede klasse, werd een 8-0 overwinning be haald, ditmaal tegen Festina 3 uit Amsterdam. Indien men echter mocht menen dat de Molenkrocht nu over moedig zou worden, vergist men zich zeer, ook al omdat captain Lau zijn team goed in de hand heeft en er steeds op wijst dat geen wedstrijd gewonnen is, voor dat de eind-uitslag vast staat. De uitslag van de Zondag j.l. gespeelde wedstrijd is niet ge flatteerd. De Molenkrocht was inderdaad in iedere partij sterker. Een van de beste partijen was de mixed-double van mej. Winder en Mosk tegen mevr. Heideman en Roldanus. Deze partij werd gespeeld als eerste na de enkel spelen (welke allen door de Molen- krocht waren gewonnen). Door hun overwinning gaven mej. Winder en Mosk Bergen de zekerheid van wedstrijd-winst. De uitslagen waren: D. E.Mej. Winder-mevr. Rol danus: 6-4, 4-6, 7-5. Mej. van Limburg Stirum-Mej. Swart:6-2, 7-5. H. E.: J. Schmidt-Roldanus 6-4, 7-5. M. Lau-Smit4-6, 6-4,6-3. G. D.Mej. Winder en Mosk- mevr. Heideman-Roldanus4-6, 6-4, 7-5. Mej. van Limburg Stirum en Schmidt-Mej. Swart en Vening 6-3, 7-5. D. D.Mej. Winder en Mej. van Limburg Stirum-mevr. Heide man en mevr. Roldanus: 6-3, 6-4. H. D.: Lau en Schmidt-Smit en Vening6-2, 6-4. Zondag 3 Mei a.s. wordt ge speeld te Bergen tegen V.V.G.A. 2 uit Amsterdam. Deze wedstrijd kan van beslissende betekenis zijn voor de Molenkrocht. Het team zal zich dan ook tot het uiterste inspannen. EERSTE NEDERLAAG VAN DE MOLENKROCHT De tweede wedstrijd van de Molenkrocht in de tweede klasse is niet zo gunstig verlopen als de eerste. Voor het eerst sinds 1951 moest het team een neder laag incasseren en wel tegen V.V.G.A. 2 uit Amsterdam. De uitslag (3—5) houdt echter nog wel de mogelijkheid van een re vanche in, hoewel niet verwacht mag worden dat de Bergenaren hun debuut in de tweede klasse weer met een kampioenschap zullen besluiten. De boog kan niet altijd gespannen blijven. Overigens waren de teams min of meer gelijkwaardig. Een beetje meer veine en de Bergenaren hadden gewonnen. Een van de beste partijen speelde Schmidt tegen de Bruyn. Een practisch verloren partij wist Schmidt nog in winst om te zetten. De uit slagen waren: Dames-enkel: C. van Limburg Stirum-Mej. D. Schokkenkamp WIJZIGING REPETITIE De repetitie wordt Vrijdag 8 Mei gehouden bij Nic. Schuijt. Woensdag 13 Mei, daaropvolgend in zaal Jn. Hakof te Groet. ZEGT HET VOORT! DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te Bergen: De Haan's Boekhandel, Staticnsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 10 Mei BERGEN Dr. POOT, Telefoon 2423 SCHOORL-KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel K 2209-360 Dir. CORN. JONKER

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1