ft ft DE RAED PRAET BERGEN VRIJDAG 5 JUNI 1953 30c JAARGANG No, 22 Verschijnt te Bergen, Bergen aan Zee, Schoorl, Schoorldam, Groet, Camperduin, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen en Egmond a,d. Hoef FANCY-FAIR De buurtvereniging „Tuin- en Oostdorp" te Bergen, de enige buurtvereniging welke na de be vrijding opgericht zijnde, is blijven bestaan, zal van 13 t/m 15 Juni a.s. een Fancy-Fair houden in de garage van het Oranje Hotel aan de Breelaan te Bergen. Voor onze lezers welke nog niet met het doel en streven van deze vereniging bekend zijn, kunnen wij berichten dat deze vereniging ten doel heeft het geven van gepaste ontspanning aan de leden en hun jeugdige huisgenoten. Vooral voor de laatste cate gorie van personen, het jeugdwerk, is een speeltuin beschikbaar welke geheel door de leden is opge bouwd en door het gemeente bestuur een terrein is beschikbaar gesteld. Van deze speeltuin kunnen ook kinderen van onze zomer gasten gebruik maken tegen een kleine vergoeding. Voor de kinderen van 2 t/m 8 jaar wordt jaarlijks een Sint Nicolaasfeest georganiseerd waar van de cadeautjes door de leden in hun vrije tijd worden gemaakt. De kinderen van 9 t/m 14 jaar krijgen in de zomervacantie een reisje aangeboden per autobus naar een aantal bezienswaardig heden welke ons land rijk is. Daarbij niet te vergeten een be zoek aan één of andere speeltuin. Voor een en ander is veel geld nodig en om de benodigde gelden bijeen te krijgen, is besloten een Fancy-Fair te organiseren. Voor het verkrijgen van de nodige artikelen zijn vele leden en ook niet-leden druk doende geweest met het vervaardigen van handwerken en andere nuttige voorwerpen. Op deze Fancy-Fair komen buiten een handwerkstand nog verschillende attracties voor groot en klein, zodat we U met een gerust hart een bezoek kunnen aanbevelen. Voor de liefhebbers van schieten, hengelen en ring- gooien zijn mooie prijzen te winnen. Bovendien is een loterij georga niseerd met een dertigtal waarde volle prijzen waarvan de trekking op Maandag 15 Juni des avonds om 9 uur plaats zal vinden op de Fancy-Fair. Van het gemeentebestuur werd voor dit streven ook veel mede werking ondervonden. De Burge meester of diens vervanger is verzocht deze Fancy-Fair officieel te openen. De officiële opening zal plaats vinden op Zaterdag 13 Juni om 4 uur des namiddags. De bond „Anchors Anhoy", onder leiding van mevr. Constance, zal na de opening muzikale mede werking verlenen. Voor nadere bijzonderheden zie de advertentie in dit blad. De Fancy-Fair-Commissie CONCERT VAN BERGEN S HARMONIE op Dinsdag 9 Juni 1953, 's avonds 8 uur in de Muziektuin. Dir. de heer D. Visser. Programma 1. „Mooi Bergen", mars J. C. Beekman 2. Ouverture „Alceste" C. W. von Gluck (arr. P. Pranger) 3. Les deux Virtuoses, Fantasie- Mazurka voor 2 clarinetten J. de Nattes 4. Slavische Rhapsodie No. 1 C. Friedeman Pauze 5. „Semper Fidelis", mars J. P. Sousa (arr. A. Winter) 6. Fantasie „Pastorale' S. Vlessing 7. Entre acte en Balletmuziek uit „Rosamunde" F. Schubert (arr. P. Pranger) 8. „The Contemtibles", mars L. R. Stanley (arr. A. Winter) Toegang vrij Overbruggingsregeling voor tarieven electriciteit De vroede vaderen twaalf jaar voor de mal gehouden? De vroede vaderen kwamen Vrijdagavond in openbare zitting bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Dr W. Huygens. De heer Brak was afwezig met bericht van verhindering. De heer Van Hattum liet verstek gaan. Ingekomen stukken Het verzoek van B. en W. van Den Helder om een subsidie van f 25,— per jaar per leerling, die de Lagere Landbouwschool te Julianadorp bezoekt, werd ingewilligd. Het verzoek van het Kraamhulpbemiddelingsbureau van het Wit-Gele Kruis te Alk maar om een subsidie van f 1,50 per verzorgingsdag werd aange houden tot de behandeling van de begroting 1954. Omtrent het verzoek van de V. V. H. B., de Hanze en de Berger Winkeliers vereniging betreffende het over dragen van 't Gem. Electr. Bedrijf aan het P.E.N. stelden B. en W. voor het in hun handen te stellen om bericht en raad. De voorzitter achtte het wen selijk hierover eerst in comité te vergaderen. De heer Van Rees Vellinga voelde blijkbaar niet veel voor geheime besprekingen, zoals polderbesturen, hoogheem raden die vroeger hielden onder het devies „Al wat hier wordt overleid, dient onder de roos gezeid". Overdracht Gem. Eletr. Bedrijf Nadat geruime tijd in comité was vergaderd, betoogde de voorzitter, dat het gewenst was, dat eerst een juist overzicht was verkregen van de financiële posi tie van het bedrijf, waartoe de jaarrekeningen over 1952, die op 1 Juli a.s. gereed zullen komen, dienen te worden afgewacht. Verder dienen B. en W. te weten hoe het is gesteld met de ver houdingen elders tussen provin ciaal bedrijf en gemeenten. Zonder een grondig en diepgaand onder zoek achtten B. en W. het on verantwoordelijk om 'n beslissing te nemen. De hr Ellis vroeg hierna het oordeel van de Commissie van bijstand. De hr Van Rees Vel linga, lid van die Commissie, zei het voorstel van B. en W. te steunen. We moeten weten wat we overdragen, aldus deze spreker. We moeten van de hogere tarie ven af, wat kan óf door over dracht óf door voordeliger inkoops prijzen. Afwachten van het rapport Hupkes achtte hij wenselijk. Dr Hemelrijk had twee redenen om het voorstel van B. en W. te steunen: le. achtte hij het een redelijke wens van B. en W. hun gelegenheid te geven tot het uit brengen van een praeadvies en 2e was er minder haast nu er kans bestond, dat de wachttijd zou worden overbrugd door sub sidie uit een fonds, zodat de financiële bezwaren voor de inwoners werden opgevangen. Mr Sluis achtte het niet juist, dat de oude Raad bij het scheiden van de markt, - grote beslissingen neemt en dan.als men iets wil overdragen dient men eerst goed te weten, wat men overdraagt. De hr Ellis zei het voorstel te zullen steunen, al ging dit dan ook niet van harte. Dank zij een handige zet van B. en W., aldus de hr Ellis, is de beslissing nu weer tot na 1 Juli verschoven. De overbruggingsregeling noemde hij een lapmiddel. Aan al dat gezeul moest z.i. nu eens een eind komen. Als men mij ervan kan overtuigen, aldus spreker, dat handhaving van het bedrijf in het belang van de Bergenaren is, dan zwaai ik om. Zo niet, dan kunt U op de eerste vergadering na 1 Juli van mij een voorstel verwachten om de onderhande lingen met het P.E.N. te openen. Het verzoek van de V.V.H.B., de Hanze en de Berger Winke liersvereniging werd ten slotte met algemene stemmen in handen van B. en W. gesteld om bericht en raad. Twaalf jaar voor de mal gehouden Bij de vaststelling van de 7e suppletoire begroting voor 1952 had een post van f2000,— voor de V.V.V. de aandacht getrokken van Mr Sluis. Een nieuwe extra subsidie voor V. V. V, vroeg Mr Sluis. De f 2000,- was de opbrengst van de in het Openluchttheater geheven vermakelijkheidsbelasting en zou aan de V.V.V. terugge geven worden. Mr Sluis achtte het onjuist tegenover particuliere exploitanten als het Openlucht theater vrijgesteld werd van ver makelijkheidsbelasting. De voorzitter wees er op dat V.V.V. nooit belasting had be taald en het hier slechts een boekhoudkundige maatregel betrof. Zijn de vroede vaderen dan 12 jaar lang voor de mal gehouden vraagt Mr Sluis als de hr Dries- sen onthult, dat de bezoekers van het theater steeds vermakelijk heidsbelasting hebben betaald. Wethouder Den Das bleek wel op de hoogte te zijn van het feit en vond dat de zaak nodig op de helling moest. De voorzitter meende dat een Openluchttheater niet te exploi teren is door particulieren en dat een oplossing te vinden zou zijn in het laten exploiteren van het theater door V.V.V. namens de gemeente. Mr Sluis en de heer Ellis vonden de gang van zaken onbevredigend. De Raad ging tenslotte accoord met de begroting. De verbindingsweg tussen de Dorpsstraat en de Loudelsweg zal voortaan heten, zoals reeds lang gebruikelijk was, Gasweg. Sluismolen behouden! De Sluismolen, die in een slechte staat van onderhoud verkeert, zal behouden blijven, dank zij het overleg tussen de besturen van de Sluispolder, de Uitwaterende sluizen en het Gemeentebestuur. Elk neemt een deel van de in- standhoudingskosten op zich. Kleuterschool De vloer van de bij de afdeling Bergen van Volksonderwijs in huur zijnde kleuterschool verkeert in een desolate toestand, voor ziening is dringend nodig. Waar de garantieverklaring van de ondertussen in staat van faillisse ment verklaarde N.V. Bredasche Asphaltfabriek waardeloos is, zal de gemeente moeten ingrijpen. De totale kosten zullen bedragen f 2950,-. Met de voorstellen tot het aan leggen van een parkeerterrein op de plaats waar voorheen het hotel Nassau-Bergen stond (kosten f 7122,het verhuren van de parkeerterreinen te Bergen aan Zee, het verkopen van een bouw terrein aan de Jaap Weyandweg en de Foeke Kamstraweg aan het R. K. Kerkbestuur ten behoeve van de stichting daarop van een tweede R.K. kleuterschool en de verkoop van een drietal bouw terreinen aan de heer Olthof te Zaandam, aan de hr Van Sonderen te Alkmaar en aan de hr A. ten Bruggencate te Bergen, kon de Raad zich verenigen. De hr Ellis acht het wenselijk een volgende keer de parkeerterreinen, een ge meentelijk object, bij openbare inschrijving te verpachten. Rondvraag Bij de rondvraag gaf de heer Van Rees Vellinga uiting aan zijn misnoegen over een circulaire uigaande van de plaatselijke af deling van Volksonderwijs aan de ouders van toekomstige leer lingen van een kleutersschool. Hij had in dit schrijven een anti- propaganda tegen een van de Bergense kleuterscholen menen te moeten zien en zich afgevraagd of een nieuwe schoolstrijd was ontbrand, nu tussen de kleuter scholen. Verder maakte hij er bezwaar tegen dat de circurlaire was vermenigvuldigd op een ap paraat, dat door de gemeente ter beschikking was gesteld van de gezamenlijke scholen in de ge meente. Spreker verzocht de Burgemeester de auteur van dit epistel te vragen zich verder te onthouden van het schrijven van onwaarheden bevattende circulaires. Wie helpt mee de jeugd uit de Rampgebieden 'n onvergetelijke week te bezorgen? Zoals bekend gaat de traditio nele uitwisseling van de leerlingen der beide Openbare Lagere Scho len dit jaar niet door en komt in de plaats daarvan drie maal een groep kinderen uit de Rampge bieden een week in Bergen door brengen. Elke groep gaat dan gedurende deze week met een van de Ber gense klassen op stap. Er is een bijzonder interessant programma opgesteld, zodat het voor beide partijen een prettige en leerzame tijd kan worden. Het vrij aanzienlijke bedrag, dat met een en ander gemoeid is wordt in hoofdzaak opgebracht door de dubbeltjes en kwartjes die door de leerlingen van de genoemde scholen gedurende een heel jaar moeizaam bijeen zijn gegaard, terwijl ook het Centrale Adoptie Comité een gedeelte bij draagt. Onze kinderen brengen dit offer echter graag, omdat ze weten, dat ze hun zo zwaar getroffen landgenootjes een onvergetelijke week bezorgen. Vele ouders hebben zich bereid verklaard een of meer kinderen in hun gezin op te nemen. Het is te begrijpen, dat niet iedereen dit kan doen en het is daarom, dat ik in wijder kring een beroep doe op de gastvrij heid der Bergenaren. Wie in een of meer der weken resp. van 8 tot 15 Juni, van 15 tot 22 Juni, en van 22 tot 29 Juni een of meer kinderen of leiders (sters) wil opnemen, wordt ver zocht dit liefst zo spoedig mogelijk te berichten aan de Afd Algemene Zaken ter Gemeente-Secretarie, Tel. 2147 of aan de heer S. J. Nijdam, Wilhelminalaan 5, Tel. 2754. Waar de kinderen hier een goed voorbeeld geven, willen de ouderen zeker niet achterblijven. Dr. W. HUYGENS Burgemeester van Bergen Nh. BERGEN S HARMONIE Op Zondag 14 Juni a.s. wordt ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan van Bergen s Harmonie in de muziektuin aan de Hoflaan een Muziek-Festival gehouden, waaraan medewerken de vijf Verenigingen onder dirigentschap van de heer D. Visser. Het programma ziet er voor de muziekliefhebber aantrekkelijk uit. O.m. zullen werken worden uitgevoerd van Meindert Boekei, Gerard Boedijn, Friedeman e.a., waarbij enkele concoursnummers op het programma zijn vermeld. Een bezoek aan dit Festival, vooral ook voor degene die met vacantie in Bergen of omgeving vertoeven, biedt tevens de gele genheid om kennis te maken met op behoorlijk peil staande Har monie- en Fanfaremuziek. Het Festival vangt aan n.m. 2.30 uur. Zie verder de in dit blad voorkomende advertentie. KUNSTENAARS CENTRUM BERGEN Tentoonstelling J. H, Roggeveen De jubileum-expositie van aqua rellen en bouwontwerpen van de hr J. H. Roggeveen zal wegens grote belangstelling ook in het komende weekend Zaterdag 6 en Zondag 7 Juni a.s. des middags in de Kun&zaal van „De Rusten de Jager" te Bergen te bezichti gen zijn. COMITÉ OUDEN VAN DAGEN ZomertijdVacantietijd Ook U bent ongetwijfeld aan het plannen maken voor de ko mende zomervacantie. Wij wensen U een prettige, zorgeloze tijd en hopen, dat U volop zult genieten. Maar voor U hieraan begint, wilden wij nog gaarne even uw aandacht vragen voor die ene vacantiedag, die de Ouden van Dagen in Bergen hebben. Bovengenoemd comité is een dezer dagen weer bijeen geweest, om plannen uit te werken voor het komende uitstapje van Bergens Oudjes. Woensdag 8 Juli a.s. zal deze feestdag voor de Ouden van Dagen in Bergen gehouden wor den en er is besloten een tocht naar Artis in Amsterdam te orga niseren. Dit zal evenalsandere jaren per touring-car geschieden. Alles is reeds tot in de finesses geregeld op één ding na echterEn dit ene nu, U weet het natuurlijk al, is het financiële gedeelte. In verband met de nieuw op gerichte sociëteit voor Ouden van Dagen, is onze kas leger dan ooit tevoren, zodat het al of niet door gaan van deze tocht staat en valt met uw bijdrage. In het tijdvak van 8—20 Juni a.s. zal evenals vorige jaren een huis aan huis collecte worden ge houden. Mogen wij dit jaar eens een extra beroep doen op uw beurs om onze oudjes een onver getelijke dag te bezorgen? Kunnen wij daarop rekenen? Uw eigen vacantie zal er des te prettiger om zijn. Ned, Bond v. Plattelands vrouwen afd. Bergen Donderdag 28 Mei vertrokken wij met 2 bussen, 75 personen, voor het jaarlijkse uitstapje. Het bleef de gehele dag goed weer, geen stralende zonneschijn, maar de stemming liet niets te wensen over. Om half 10 arriveerden wij in Amsterdam, alwaar edfst werd genoten van een kopje koffie, daarna werd het koninklijk Paleis bezichtigd, o.a. de Burgerzaal met de prachtige beeldengroepen, en schitterende kristallen kronen. Via Barneveld ging het naar de „Hoge Veluwe". „Na de lunch in „de koperen kop" was de „Vincent van Gogh"- tentoonstelling ons doel, wat voor liefhebbers zeer de moeite waard is. Het laatste bezoek was het jachtslot „St. Hubertus", geheel gebouwd naar motieven uit de bekende sage van de jonge jager „St. Hubertus", nu eigendom van de regering. Via Ede kwamen wij om half negen in Amsterdam aan, waar wij ongeveer een 1 uur vertoefden. Om half twaalf arriveerde ons gezelschap weer in Bergen. A. J. S. ONDERWIJSDAG 175 leerkrachten uit onze pro vincie kwamen Dinsdagmorgen naar Bergen waar zij door de voorzitter van de afd. Duinkant van de Ned. Onderw. Ver. wer den verwelkomd in De Rustende Jager. Aanwezig waren verder o.m. Dr W. Huygens, burgemeester van Bergen, de burgemeester van Limmen, vertegenwoordigers van het college van B. en W. van Sint Pancras, de burgemeester van Ursem, wethouder Bakker en de Chef van de afd. Onder wijs te Alkmaar en de heer Ver- nooy, inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Alkmaar. Nadat het Kinderkoor Bergen o.l.v. Mevr. Moreé-Dol met Mej. Gees van Dijk aan de piano de aanwezigen had doen genieten van verschillende fraaie liederen, sprak burgemeester Dr W. Huy gens een welkomstwoord. Hierna betrad de heer C. Rol, gemeentelijk inspecteur van het onderwijs te Zaandam, het podi um met een inleiding over: „Opvoedingsproblemen in een veranderende wereld". Wat is opvoeding aldus be gon spreker zijn inleiding. Een zeer gecompliceerd begrip. Heel wat definities zijn er gegeven. De bekende opvoeder Ligthart grondde alle opvoeding op het vertrouwen, dat het kind een ge weten heeft. Men gebruikt bij de opvoeding wel eens het beeld van een rivier met stroomversnellingen enz. en onderscheidt: le puberteit voor kind van 3-7 jaar, le latentiephase van 7-13 jaar, 2e puberteit van 13-17 jaar, 2e latentiephase van 17-22 jaar en 3e puberteit van 22-24 jaar. Spreker noemde de Kleuter periode van hoog belang voor de opvoeding. Is de leerstof in overeenstem ming met de psychologie, luidde een volgende vraag. Onze leerplannen en boeken geven de indruk, dat ze steunen op een aanvaard empirisch stand punt. In de praktijk valt echter te constateren dat er grote ver schillen bestaan tussen capaciteiten en mogelijkheden. De leerkracht vrage zich af, „is het moreel ver antwoord een kind een opdracht te geven, waarvan men vooraf kan weten, dat het boven zijn krachten gaat" Spreker wees er op hoe een onderzoek hem had geleerd, dat vele jongelui op fabrieken bijv. het niet verder hadden gebracht dan het vierde leerjaar, toen was de leerplicht ten einde. Hoe ko men wij hier uit vroeg spreker verder. Het werken in eigen tempo, individueel onderwijs of het aanleggen van andere maat staven, bieden mogelijkheden. „Opleidingsscholen" meende spreker „paedagogische monsters" te moeten noemen. Voor scholen voor buitengewoon lager onder wijs, voelde spreker, naar later bleek, niets: hij zou de minder begaafden en de meer begaafden bij mekaar willen houden en stof willen aanbieden, opklimmende van het zeer eenvoudige, tot meer moeilijke. De heer Rol, die in zijn inlei ding zijn auditorium had willen doen kennismaken met verschil lende problemen, waarvoor hij nog geen oplossing zei te kunnen geven, eindigde zijn met de meeste aandacht gevolgde rede met: „Ons werk is een dagelijkse ver plichting jegens onze naasten; duizenden mensen werken voor ons, wij hebben voor duizenden te werkenwij zijn elkander onze arbeid, die regelrecht dienst is, schuldig, wij leven door elkanders arbeidons werk is onze bestem ming, ons beroep". NEOMIST FEESTELIJK INGEHAALD De Zaterdagmorgen in de Basiliek St. Bavo te Haarlem tot priester gewijde weleerw. heer B. Thomasz werd 's avonds fees telijk ingehaald te Bergen. Voorafgegaan door Bergens Harmonie, leden van de Landelijke Ruitervereniging, de voetbalver eniging Berdos, Padvinders en de R.K. gymnastiekvereniging werd de Neomist geleid naar de fees telijk versierde parochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus, waar een plechtig Lof werd gehouden. Zondagmorgen droeg de jonge priester in deze kerk zijn eerste Plechtige H. Mis op. GESLAAGD Voor het eindexamen van de kweekschool te Alkmaar slaagde een dezer dagen onze plaatsgenote Mej. Schermerhorn. ZONDAGSDIENST ARTSEN iVeekêiad DE DUINSTREEK Redactie en Adm.C. Oldenburg, Laanweg 35, Schoorl, Giro 147071 Telefoon 268 Agentschap te BergenDe Haan's Boekhandel, Stationsstr. Tel. 2452 Agentschap voor Egmond aan Zee P. Jonker, Voorstraat 125 Abonnementsprijs: f 4,40 per jaar f 1,10 per kwartaal Advertentieprijs: 10 ct. per m.m. met een minimum van f 1,20 Vraag en Aanbod 12 ct per m.m. Woning- en Vacantieruil 14 ct m.m. Familie-advertenties 15 ct p. m.m. Zondag 7 Juni BERGEN Dokter LUGTEN, Telefoon 2700 SCHOORL KOEDIJK F. H. RISSELADA, Tel. K 2209-360

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 1